Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „камчийска и еменска планина", код bg 0000133 по директива 92/43/еио, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и „камчийска планина"страница1/10
Дата10.02.2018
Размер2.15 Mb.
#56342
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ „КАМЧИЙСКА И ЕМЕНСКА ПЛАНИНА”, КОД BG 0000133 ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ И „КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА”, КОД BG 0002044 ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ /, НА ИП „ЗАСАЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – СЪЗДАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНА ОРЕХОВА ГРАДИНА” В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 030022, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЦОНЕВО, ОБЩ.ДЪЛГОПОЛ, ОБЛ.ВАРНА


Изготвил: „ЕКОЕКСПЕРТ-СС” ЕООД, гр. Варна


Варна

м
ай 2017

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод.................................................................................................................................... 5

1.

Анотация на инвестиционното предложение............................................................... 6
2.

Описание на характеристиките на други планове, проекти /инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.............................................. 9
3.

Описание на елементите на инвестиционното предложение „Създаване на трайни насаждения – орехи”, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти/ инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи………............................................................................................................... 13
4.


Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отчитане при разработване на инвестиционното предложение „Създаване на трайни насаждения – орехи” - защитени зони BG 0000133 Kамчийска и Еменска планина” и BG 0002044 Kамчийска планина” за опазване типовете природни местообитания............................................................................................................... 16
5.

Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона:........................................................................................................... 21

5.1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания и видове – предмет на опазване в защитенати зони - BG 0000133 “Kамчийска и Еменска планина” и BG 0002044 “Kамчийска планина”…........................................................................................................................ 21

5.2. Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение................................................................................................................... 87
6.

Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализация на ИП „Създаване на трайни насаждения – орехи”, върху защитената зона и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване в нея, в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки..................................................... 91
7.

Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива................................................ 98
8.

Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на инвестиционното предложение спрямо защитената зона.......................................95
9.

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС................................................................96
10.

Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от същия - когато заключението е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и/или експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение.......................................................................... 98
11.

Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.......................................................................................... 98
12.

Използвана литература................................................................................................ 98
Приложение.................................................................................................................... 100

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА


Инвеститор: „ФИШ ГРУП” ЕООД

Адрес на управление: гр. Дългопол, ул. „Ген. Гурко”№ 2

тел. 0884 670 010


Лице за контакти: Михаил Кръстев

Пълен пощенски адрес: гр. Дългопол, ул. „Ген. Гурко”№ 2

Телефон: 0897 497 467

e-mail: fishgroup.office@gmail.com
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница