Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „ Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар, в землището на с. Големо Малово, община Драгоман, област Софийскастраница1/8
Дата11.06.2017
Размер0.96 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8
Огняново К” АД – ЗНХВ “Пуклина”

1700 гр. София, ул. „Позитано” № 7, тел.: 02/989 53 31ДОКЛАД
за

ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА

на инвестиционно предложение за

Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар”, в землището на с. Големо Малово, община Драгоман, област Софийскас предмета и целите на опазване на защитени зони

Драгоман” BG 0000322 и „Раяновци” BG 0002001София,

юли, 2010 г.

Съдържание

Увод 1

Данни за Възложителя: 2

1. Анотация на инвестиционното предложение 2

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 7

3. Описание на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи 10

4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение 18

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното преедложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 24

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони 26

6. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 41

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива” 42

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи 44

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл. 22 на наредбата 46

9.1. Степен на повлияност върху защитените зани 46

9.2. Област и степен на въздействие 46

10. Описание и оценка на на комбинираното (комулативно) въздействие на предлаганото инвестиционно предложение с други планове, програми инвестиционни предложения, които биха могли да окажат значително въздийствие върху защитената зона или нейните елементи 47

11. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда 48

12. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация 48

13. Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3, Приложение № 4 50Увод


Докладът за Оценка на Съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар”, в землището на с. Голямо Малово, община Драгоман, област Софийска е изготвeн на основание чл. 20, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 39, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.).

С писмо изх. № ОВОСУ-5538/01.12.2008 г. компетентният орган - МОСВ, е определил необходимостта от разработване на доклад за Оценка на съвместимостта на инвестиционнто предложение при спазване изискванията на чл. 23, ал. 2 на наредбата за обхват и съдържание на доклада за ОС (Приложение № 1).

Оценката на съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС. За инвестиционното предложение е разработен доклад за оценка на въздействието върху околната среда, тъэй като обекта попада в Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение попада на територията на защитена зона BG 0000322 „Драгоман” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива 92/43/ЕЕС и BG 0002001 „Раяновци” за опазване на дивите птици по Директива 79/409/ЕЕС. Зоните са приети с Решение № 122/02.03 2007 г. на МС (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.). Защитена зона „Раяновци” е обявена със Заповед № РД-569/05.09.2008 г на министъра на околната среда и водите. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.Заб. От защитените зони е изключена територия антропогенно повлияна от добивна кариерна дейност в която попада и част от промишлената площадка. Около 30 дка от промишлената площадка, в която попадат преработвателните мощности в т.ч. и територията на която ще се изгражда новата варова пещ е в границите на защитените зони.

Докладът е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените, при отчитане на критериите по чл. 22 на наредбата.


Експертите изготвили настоящата оценка отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 на наредбата за ОС. Съставители на доклада за Оценка на Съвместимостта са:

Маргарита Войчева – магистър биолог (диплома СУ № 001058/1966 г.), д-р на биологическите науки (диплома № 17006/1987 г.)

Иван Пандурски – магистър биолог/зоолог (диплома ) 103363/24.10.1986 г. СУ „Климент Охридски”), старши научен сътрудник ІІ ст., доктор, Институт по зоология при БАН

Николай Караиванов – магистър биолог (диплома 122199/29.06.1997 г. СУ „Климент Охридски”), сп. биолог-орнитолог, Институт по зоология – БАН
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница