Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „регионално управление на отпадъците в регион пазарджикстраница1/19
Дата22.08.2016
Размер2.67 Mb.
#7042
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ПРЕРАБОТЕН ДОКЛАД

за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ПАЗАРДЖИК”

с предмета и целите на Защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” по Директивата за опазване на дивите птици

(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г. , изм. ДВ. бр.81 от 15.10.2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г.)

Възложител: Община Пазарджик

Изготвил: П-Юнайтед ООД

София, 2012

Настоящият Доклад за Оценка на съвместимост на инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” с предмета и целите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ е преработен в съответствие с писмо на РИОСВ - Пазарджик № КД-01-2379/28.12.2011г.
Всички направени корекции са отбелязани в болд и италик и са в червен цвят.
Съдържание


Въведение 6

1. Aнотация на инвестиционното предложение 8

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона; 32

3. Описание на елементите на инвестиционно предложение за „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик”, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи 46

3.1 Елементи на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП могат да окажат въздействие върху защитената зона 46

3.2 Вероятни въздействия върху птиците. 54

3.3. Обобщение на вероятни видове въздействия, произтичащи от инвестиционното предложение 54

4.Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение 60

4.1. Общо описание 60

4.2 Тип земно покритие и обща характеристика на растителността на площадката на инвестиционното предложение 66

4.3 Описание на видовете птици в защитената зона 69

4.4. Цели на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвяне на инвестиционното предложение 69

5.Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона 69

5.1 Описание и анализ на въздействието на ИП върху типовете природни местообитания и видовете предмет на опазване в защитената зона 69

5.2. Описание и анализ на въздействието на ИП върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидрогеоложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на ИП 110

5.3 Обобщен анализ на очакваните въздейстрвия на ИП по отношение на цялост, структура и функции на защитената зона 113

6.Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 115

6.1 По време на строителство 115

6.2 По време на експлоатация 116

6.3 Степен на въздействие на смекчаващи мерки върху предмета на опазване на защитената зона 116

6.4 Компенсаторни мерки 117

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива 117

7.1 Нулева алтернатива 117

7.2 Други Алтернативи 118

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи 122

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 123

9.1. Характеристика на инвестиционното предложение 123

9.2. Характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното ИП могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона. 123

9.3. Характеристика на защитената зона 124

9.4. Област на въздействие 124

9.5. Степени навъздействие върху типове природни местообитания 124

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – предмент на опазване на защитената зона 125

9.7. Въздействие върху природозащитните цели и целостта на защитената зона 128

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки 128

9.9. Наличие на алтернативни решения 128

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализиране на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност и благоприятни въздействия върху околната среда. 147

9.11. Предложение за компенсиращи мерки 147

9.12. Общо заключение 147

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР (когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ИП и че не е налице друго алтернативно решение. 148

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 148

11.1. Изпозлвани методи на изследване 148

11.2. Методи за прогнози и оценка на въздействието 148

11.3. Източници на информация 152

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 154Приложения:
Приложение 1 – Скица на имотите, с площ, предназначение и начин на трайно ползване на земите и координати на чупките на кунтура
Приложение 2 – Карта с разположение на рекултивираното депо и елементите на рекултивацията
Приложение 3 – Разположение на клетките на депото и стопанския двор Вариант 1
Приложение 4 – Разположение на клетка 1 и 2 и стопанския двор Вариант 2


Каталог: odobrdoklzz-riewpz
odobrdoklzz-riewpz -> Възложител: Община Велинград
odobrdoklzz-riewpz -> Попинци” (BG0001039) на инвестиционно предложение за „Създаване на 450 дка насаждение от лавандула и закупуване на специализирана техника”
odobrdoklzz-riewpz -> София, март 2012 година съдържание
odobrdoklzz-riewpz -> Сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова въздействие
odobrdoklzz-riewpz -> Оценка за степента на въздействие върху защитени зони


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница