Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение „ предпроектно проучване и пуп-парцеларен план за нов газопроводстраница1/12
Дата31.03.2018
Размер1.24 Mb.
#64275
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДОКЛАД

за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитената зона „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191 по Директивата за птиците


и
Характеристика

на растителността и природните местообитания в района на инвестиционно предложение за изграждане на

«Нов разпределителен газопровод от ГРС «Страшимирово» до площадката на ТЕЦ «ВАРНА»

София, август 2009 г.

ДОКЛАД

за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА НОВ ГАЗОПРОВОД”

с предмета и целите на опазване на защитената зона „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191 по Директивата за птиците

ст.н.с. Таню Мичев, еколог-орнитолог

е-поща: tanyo@abv.bg; GSM 0889 855 869

София, август 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Кратка анотация на инвестиционното предложение (по-детайлна анотация на ИП има в приложение към настоящия документ) 1

2. Описание на характеристиките на други планове и проекти, съществуващи или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона. 4

2.1. Инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на контейнерен терминал в пристанище Варна” 4

2.2. Инвестиционно предложение за разширение и модернизация на пристанище „Леспорт”, в имот № 000163 с площ 122.262 дка в землището на с. Тополи, община Варна 5

2.3. Инвестиционно предложение „Изграждане на нов енергиен блок с комбиниран паро-газов цикъл с максимална инсталирана мощност 920 mw на площадката на „ТЕЦ Варна” ЕАД”. 6

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи. 7

4. Описание на защитената зона, местообитания, видове и цели на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на проекта 8

4.1. Общо описание 8

4.1.2. Характеристика 8

4.2. Описание на местообитанията 10

4.3. Описание на видовете птици в защитената зона 10

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона 11

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете-предмет на опазване в защитената зона 11

По време на миграцията 19

По време на зимуването 19

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидрогеоложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на ИП 20

5.2.1. Структура 20

5.2.2. Функции и природозащитни цели 20

6. Предложения за смекчаващи мерки 21

6.1. По време на строителството 21

6.2. По време на експлоатацията 21

6.3. Степен на въздействие на смекчаващите мерки върху предмета на опазване на защитената зона 21

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива 22

7.1. Нулева алтернатива 22

7.2. Алтернативни решения 22

8. Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи 23

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22: 24

9.1. Характеристика на инвестиционното предложение 24

9.2. Характеристики на други планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона. 24

9.3. Характеристики на защитената зона 24

9.4. Област на въздействие 25

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания 25

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете-предмет на опазване 25

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената зона 25

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки 25

9.9. Наличие на алтернативни решения 25

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда 25

9.11. Предложени компенсиращи мерки 25

9.12. Общо заключение 25

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР (когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ИП и че не е налице друго алтернативно решение) 26

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 26

11.1. Използвани методи за изследване 26

11.2. Методи за прогноза и оценка на въздействието 26

11.3. Източници на информация 28

11.4. Трудности при събиране на необходимата информация 29

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 30

12.1. Копие от диплом за завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в професионално направление "биологически науки". 30

12.2. Служебна бележка, удостоверяваща не по-малък от 5 години в рамките на последните 10 години стаж по специалността 31

12.3. Декларация по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 32

1. Анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите 1

1.1. Обща информация за инвестиционното предложение 1

1.2 Местоположение 1

1.3. Трасе на газопровода 1

1.4. Въздействие на обекта върху околната среда 2

1.4.1. Генерирани отпадъчни газове 2

При строителство 2

1.4.2. Генерирани енергетични замърсители 3

При експлоатация 3

1.4.3. Риск от аварии. Мерки за недопускане или предотвратяване на аварии. 3

Риск от аварии 3

1.4.4. Mониторинг 3

2. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, програма и проект / инвестиционно предложение 7

2.1 Природни типове местообитания и растителност, включени в Стандартния формуляр на защитената BG 0000622 “Варненско - Белославски комплекс” 8

3. Описание на растителността и природните типове местообитания на територията на инвестиционното намерение 10

4. Вероятни въздействия върху растителността и типовете природни местообитания и рискове 13

4.1. Преки въздействия 13

4.2. Косвени въздействия 13

5. Вероятност и степен на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на “ Нов разпределителен газопровод от ГРС “Страшимирово” до площадката на ТЕЦ Варна “, върху предмета и целите на опазване на защитената зона 14


Настоящата оценка е изготвена на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и въз основа на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007).Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница