Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зонастраница1/9
Дата23.08.2016
Размер1.28 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МЛ - Консулт - 2009” ЕООД

5800 гр. Плевен, ул. Стара планина № 5, ет. 1, тел. 0899/811 979, е-mail: ml_consult@abv.bgДОКЛАД

за

ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА

с предмета и целите на опазване на

защитена зона

Карлуково” BG 0001014на

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

Kонцесия за добив на строителни материали (пясък и чакъл) от находище „Девенци”, в землищата на селата Девенци, Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг, област ПлевенСофия

ноември, 2014 г.

Съдържание:

Увод 1

1. Анотация на инвестиционното предложение 4

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 15

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената/ните зони или нейните елементи. 30

4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение. 32

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 35

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и местообитания на видовете – предмет на опазване в защитените зони 35

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при ескплоатацията на инвестиционното предложение 65

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 67

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива” 69

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи. 70

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на наредбата. 70

9.1. Степен на повлияност върху защитената зона 70

9.2. Област и степен на въздействие 71

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и есплоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение 71

11. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация 7112. Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 73Използвани съкращения


Съкращение

Значение

БАН

Българска академия на науките

БДС

Български държавен стандарт

БПС

Благоприятен природозащитен статус

ВЕП

Ветроенергиен парк

ГИС

Географски информационни системи

ДВ

Държавен вестник

ДГС

Държавно горско стопанство

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕС

Европейски съвет

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ

Защитена зона

ЗПБ

Закон за подземните богатства

ИП

Инвестиционно предложение

ЛУП

Лесоустройствен проект

МВЕЦ

Малка водноелектрическа централа

МИЕ

Министерството на икономиката и енергетиката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

НСЗП

Национална служба за защита на природата

НТП

Начин на трайно ползване

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОС

Оценка на съвместимостта

ПИ

Поземлен имот

ПРЗ

План за регулация и застрояване

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУП

Подробен устройствен план

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

СЕК

Специализирана експертна комисия

БО

Битови отпадъци

ФВЕЦ

Фотоволтаична централаКаталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница