Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане настраница5/6
Дата19.07.2018
Размер2.96 Mb.
#76572
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

6.3. Геоложка среда


Районът на инвестиционното предложение е разположен на границата на Западнобалканската и Източнобалканската тектонски зони.

Основно в района на инвестиционното предложение са представени следни литостратиграфски разновидности:Мезозой

Триас

Мизийска група

- Амбаришка свита (аmТ3k-n)

Представена е от разноцветни доломити, мергели, варовици с млко чакълни конгломерати и гравелити. Възрастта на свитата се определа на карн-нор.

- Искърска карбонатна група (IT1-3sp-k)

Представена е от Троянска свита –(доломити), Васильовска свита с Голямолуковски член (черно доломити) и Лепенски член (черни аргилити с прослойки от алевролити и пясъчници), Оплетненски член на Могилска свита (глинести алевролити, биодетритни и афанитови варовици и доломити) и Свидолска свита (мергели, варовици, доломити и пясъчници) с възраст спат-карн.

Горна Юра - Долна Креда (IVJ3km-K1bs)

Представена е от: • Нешковска свита (nJ) – представена от слабопесъчливи мергели, варовити аргилити с редки прослойки от дребнозърнести пясъчници;

 • Златаришка-Черноосъмска свита (z-coJ) – представена от ритмично редуване на пясъчници, алевролити, мергели с редки прослойки от глинести варовици – възраст кимеридж – бериас.

Долна Креда

 • Батошевски репер (btK1v) – представен от конгломерати и пясъчници – възраст – валанжин;

 • Камчийска свита (kmK1v-h) – представена от пясъчници и конгломерати– възраст – валанжин-хотрив;


Кайнозой

Палеоген

 • Луковитска свита (ltPg21-2) – представена от ритмично редуване на пясъчници, мергели, алевролити, рядко аргилити - възраст – долен – среден еоцен.

Прогноза за въздействието върху геоложката среда

Прокарването на всяко пътно трасе е свързано с въздействие върху геоложката среда обикновено в малка степен (дълбочина) до котата на фундиране на съоръженията. В разглеждания случай въздействието ще обхване по-съществено геоложката среда поради прокарването на тунели. Последното изисква и повишени изисквания към проучването на трасето.

Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже съществено въздействие върху геоложката среда. Това се дължи на факта, че ще се извършват голям по обем изкопно-насипни работи, а също така ще се прокарат и голям обем тунелни изработки.

Оптималният вариант е добитите земни маси да се окачествят и при положителни резултати да бъдат използвани в строителството.

Друга възможност за въздействие е по време на изкопните работи е да се подсекат естествените склонове и да бъдат предизвикани свлачища и срутища, които могат да забавят строителните работи.

Необходимо е своевременно да бъдат определени депата за изкопни маси, особено като се има предвид сложната конфигурация на терена.

Като цяло въздействията върху геоложката среда ще са дълговременни и съществени.

6.4. Земи и почви


За района на гр. Габрово, в обхвата на реализираните първи и втори етапи на пътя, доминират лесивираните почви (Luvisols) - излужени сиви горски почви.

В Старопланинска средновисока част, където ще се реализират новите етапи от проекта, в пояса на кафявите планинско-горски почви са характерни кафявите горски почви.

За участъкът от пътя, обхващащ третия етап от проекта са характерни:

» кафяви горски тъмни почви – характерни са за долната част на склоновете със северно, сеевероизточно и северозападно изложение;

» тъмносиви горски почви – заемат наклонени и полегати терени със сенчесто изложение

» сиви горски почви – характерни за билни възвишения.

За участъкът от пътя, обхващащ четвърти етап и етапна връзка от проекта са характерни» кафяви горски тъмни почви – характерни са за долната част на склоновете със северно, сеевероизточно и северозападно изложение;

» тъмносиви горски почви – заемат наклонени и полегати терени със сенчесто изложение

» сиви горски почви – характерни за билни възвишения.

Трасето на пътя се намира в област Габрово и пресича землищата на община Габрово от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 (землища на гр. Габрово, кв. Войново, кв. Славовци, кв. Велчевци, кв. Дядо Дянко, кв. Смирненски) с. Поповци, с. Гачевци, Етъра - община Габрово.

За целта е съставен регистър на земите и разработени парцеларни планове, според изискванията на Подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията (ЗУТ). За основа при изработването на парцеларните планове са използвани актуалните към момента КВС на съответните землища, в които са отразени землищните граници, границите на поземлените имоти, транспортно-комуникационната система, гори, ареали на категории земи на земеделските гори и др. След реализирането на проекта, отнетите земи се класифицират като нарушени земи, съгласно възприетата Класификация на увредените земи (Инструкция № РД-00-11/13.06.1994 г. на Министерство на земеделието и горите) с характер на увреждането „почви, които са загубили почвения си профил и са напълно или частично унищожени, при което нарушенията могат да имат постоянен или временен характер вследствие механично изгребване на почвата”. Строителството на Път ІІІ-5004 ще е свързано с трайни нарушения на почвите и същите ще бъдат безвъзвратно загубени като невъзобновим природен ресурс.
Първи етап

Участъкът включен в този етап от км 0+000 до км 7+670 е реализиран преди 25 години и са извършени отчуждителните процедури. Настоящият технически проект предвижда за този етап само рехабилитационни дейности, които не са свързани с нови процедури за отчуждаване на нови земи.Втори етап

Участъкът включен в този етап от км 7+670 до км 10+940 е реализиран преди 15 години и са извършени отчуждителните процедури. Настоящият технически проект предвижда за този етап рехабилитационни дейности и реконструкция на участъка за свързването му със следващия етап на пътя. Това изисква провеждането на нови процедури за отчуждаване на нови земеделски земи и изключване на земи от горския фонд. Засягат се земи в землищата на с. Поповци.Общо отчуждения за етапа – 13.501 дка
Трети етап. Засягат се земеделски земи и горски фонд в землищата на гр. Габрово, кв. Смирненски, кв. Гачевци

Общо отчуждения за етапа – 150.818 дка
Четвърти етап. Засягат се земеделски земи и горски фонд в землищата на кв. Смирненски и Етъра.

Общо отчуждения за етапа – 205.909 дка
ОБЩО отчуждения за реализацията на проекта 369.714 дка, от които:

Земеделски земи - 100.975 дка

Горски фонд - 236.468 дка

Други територии - 32.271
В процеса на експлоатация пътят, както и сега ще представлява линеен източник на замърсяване емитиращ:

 • непрекъснато, но с променлива интензивност COx, NOx, SO2 и други газове и аерозоли, съдържащи основно Cd, сажди и др. съставки от двигателите на преминаващите МПС и от износването на техните гуми по пътното платно и на самата настилка.

 • периодично (през зимния сезон) – Cl, SO42-, Na+, Mg2+ и др. от солта и лугата използвани против обледеняване на пътното платно.

Като цяло, неблагоприятните екологични последици от замърсяването на почвите ще бъде свързано с:

» промяна (макар и локално) на протичащите в почвения субстрат физико-химични, воднофизични и биологични процеси в участъците непосредствено до пътното трасе;

» допълнително влошаване на почвената структура;

6.5. Растителен и животински свят


Районът в който ще се реализира предлаганото инвестиционно предложение се отнася към Централнобалкански окръг на Илирийската (Балканска) провинция, Троянско-Калоферски район, заемащ най-високите части на Стара планина (вр. Ботев, 2376 м) от Шипченския проход до най-горното течение на р. Бели Осъм. В този район растителната покривка е най-разнообразна и изграждащите я флорни елементи са най-много (над 1700). Растителната покривка е разнообразна и е представена от мезофитната формация на обикновенния бук (Fageta sylvatica), както и от ксеротермните формаци на благуна (Querceta fraineto), цера (Querceta ceris), косматия дъб (Querceta pubescentis). Екотопите им представляват терени с различен наклон, най-често със северно изложение за формацията на обикновенния бук, както и полегати склонове и хълмисти възвишения за останалите формациии.

Основните нарушения по отношение на биоразнообразието ще бъдат извършени в процеса на усвояването на трасето на пътя. • Етап І и ІІ - км 0+000 – км 10+940

Нарушения в крайпътното пространство – разчистване на банкети при рехабилитацията на пътен участк

Въздействията от рехабилитацията на пътните участъци ще се изразяват в пряко и цялостно унищожаване на наличната вторичана производна тревна и храстова растителност ивицата от 2.00 м при разчистването на банкетите.

Вторият етап ще е свързан с отнемане допълнителни незначителни площи от поземления фонд и горския фонд. От поземления фонд предвидените очуждения са в размер на 5.466 дка, като се засягат ниви (изкуствени агроценоци) и полски пътища. На изключване от горският фонд подлежат 2.103 дка заети със смесени широколистни и иглолистни гори. В горската ценоза доминират широколистните видове представени от от цер, благун, габър. Иглолистните насаждения са представени от бял бор.

Крайпътна растителност - І-ви етап


Горски територии прилежащи на пътя – ІІ-ри етап
 • Етап ІІІ – км 10+940 – км 16+010

Земеделски земи. Засягат се обработваеми земи земи с основно педназначение за селското стопанство в размер на 56.152 дка. Част от тях са обработваеми ниви и трайни насаждения (изкуствени агроценози). Друга част от тези територии са естествени ливади и мера (пасища).

Естествени ливади и пасища (мера) Имотите, на площ от 31.442 дка предвидени за реализация на инвестиционното предложение представляват нископланинси полуестествени ливади и пасища.

Земя в горски фонд. Засягат се територии с предназначение за нуждите на горското стопанство и начин на трайно ползване – широколлистни и иглолистни дървестни видове на площ от 78.208 декара. В широколистните гори доминиращо е участието на бука с участие на цер, зимен дъб, благун и обикновен габър. Иглолистните насаждения са представени от бял и чер бор. Нарушенията в горските територии, т.е.унищожаването на растителността за нуждите на инвестиционното намерение се оценяват като преки, дълготрайни и значителни.

Мера – начало ІІІ-ти етап
 • Етап ІV – км 16+010 – км 20+120

Земеделски земи. Засягат се земи с основно педназначение за селското стопанство в размер на 39.357 дка. По голяма част от тях са естествени сенокосни ливади и пасища (мера). Друга част от тези територии са обработваеми земи (ниви).

Естествени сенокосни ливади. Уснояването на трасето в този участък засяга сравнително малка площ от естествени мезофитни низинни сенокосни ливади, развити върху богати алувиално-ливадни почви.

Земя в горски фонд. Засягат се територии с предназначение за нуждите на горското стопанство и начин на трайно ползване – широколлистни и иглолистни дървестни видове на площ от 156.158 декара. В широколистните гори доминиращо е участието на бука и габъра-издънкови насаждения с участие на зимен дъб и трепетлика. Иглолистните насаждения са представени от бял и чер бор.

Смесени широколистни гори - ІV-ти етап
 • Въздействия по време на строителството

Първи етап

Въздействията от рехабилитацията на пътните участъци ще се изразяват в пряко и цялостно унищожаване на наличната вторичана производна тревна и храстова растителност ивицата от 2.00 м при разчистването на банкетите.Нарушенията в по-голямата част ще са прекии и краткотрайни и се оценяват като незначителни, тъй като се засягат малко площи с формирана производна растителност, антропогенно повлияна.Втори етап

За осъществяване връзката между втори и трети етапи ще бъдат засегнати нови площи, по-голяма част от които са обработваеми земи (ниви-агроценози). Нарушенията в залесени територии са на площ около 2 дка. Нарушенията ще са преки с дълготраен характер.Трети етап

Засягат се обработваеми земи с основно педназначение за селското стопанство в размер на 56.152 дка. По голяма част от тях са обработваеми ниви и трайни насаждения (изкуствени агроценози). Очакваните нарушения в тези тепитории по отношение на растителната компонента ще са прекии и дълготрайни и се оценяват като значителни. Засегнатите горски територии – широколлистни и иглолистни дървестни гори са на площ от 78.208 декара. Нарушенията ще бъдат преки и значителни с дълготраен характер.Четвърти етап

Размерът на земеделските земи подлежащи на отчуждаване е сравнително малък – 39.357 дка. Засягат се обаче естествени сенокосни ливади и пасища (мера) на площ от 24.761 дка. Горските територии – широколлистни и иглолистни гори са на площ от 156.157 декара. Очакваните нарушения в тези тепитории по отношение на растителната компонента ще са прекии и дълготрайни, но се оценяват като значителни.


Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие

От направеният баланс на територията, площите в които се засяга растителната компонента са 337.443 дка. Нарушенията ще са преки и със значителна степен на въздействие върху растителният свят.
 • Въздействия в процеса на експлоатация

Въздействия от емитирани прах и аерозоли от автомобилния трафик и от режима на поддръжка – опесъчаване/осоляване. Като линеен източник на замърсяване и като интензивно натоварен участък с автомобилно движение, Път ІІІ-5004 ще предизвиква в различна степен негативно въздействие върху растителната компонента. Най-големи са концентрациите на тежки метали в ивицата до 50-60 метра от пътното платно. Тези натрупвания зависят от посоката и скоростта на вятъра и от турболентния въздушен поток, създаден от автомобилите.

Въздействия от замърсяване на крайпътнете пространства. Замърсяването с битови отпадъци, причинено от преминаващите или спрели за кратко автомобили се установява до 10 м от пътното платно. Този вид въздействия ще водят до влошаване на съседни на пътя растителни местообитания. Преминаването през ПП „Българка” крие потенциални опастности за по лек човешки достъп и унищожаване на защитени местообитания и видове.

6.6. Животински свят


Фауната в района на инвестиционният обект принадлежи към Евросибирската зоогеографска подобласт, Старопланински район и е с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение. Видовете в обхвата на инвестиционното предложение принадлежат към горския мезофилен тип фауна с видове от неморалния фаунистичен комплекс – фауна на широколистните гори и бореалния фаунистичен комплекс свързани с биома на иглолистните гори и е представена от видове с широко разпространение.

При усвояването на новите терени за изграждане на пътя, ще бъдат пряко нарушени местообитания на някои представители на влечуги, дребни бозайници и птици. В зависимост от биологията на видовете, предпочитаните от тях местообитания и хранителна база, налични данни и установено присъствие на животински видове по време на извършеното обследване на територията, е възможно да бъдат нарушени местообитания на:


Риби. Инвестиционното предложение предвижда изграждане нови мостови съоръжения над р. Синкевца, Бакойско дере, р.Паничарка и и корекция на три участъка от р. Паничарка и р. Козята. Най често срещани видове в тези реки са от сем. Шаранови и сем. Виюнови: бяла мряна, речен кефал, обикновена кротушка и др.

Очаквани въздействия

Въздействието ще се изразява във временно размътване на водата при строителството на съоръженията с негативно влияние върху ихтеофауната и прогонването й от участъците, където ще се извършват строителните дейности . При работа в периода на хвърляне на хайвера, е възможно на места (полепнал по дъното или върху водна растителност) и неговото унищожаване.


• Земноводни. Характерни за района са: Дъждовник, Обикновен тритон, Обикновена чесновница, Зелена крастава жаба, Голяма крастава жаба, Жаба дървесница, Планинска водна жаба, Горска дългокрака жаба, Гръцка дългокрака жаба.

Очаквани въздействия

Въздействие върху местообитания на дъждовника и обикновен тритон обитаващи сушата в извън размножителния период са възможни при усвояване най-вече на горските територии. При строителството на мостовите съоръжения, нарушаване на местообитания са възможни за голямата водна жаба и планинската водна жаба. При разчистването на растителността в обхвата на строителството около бреговете на реките е възможно да бъдат нарушени и местообитания на жълтокоремната бумка и жабата дървесница.

Въздействията се оценяват като:

° пряко нарушаване на местообитания;

° дълготрайно ликвидиране на мястото по новото трасе, като възможност за обособяване на местообитания

° ограничени възможности за ползване на отнетите територии като хранителна база.
Влечуги. Местообитания на видове се установяват най-вече в необработваемите зими - мера, естествени ливади, горска територия: Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Зелен гущер, Стенен гущер, Слепок, и др. Видовете са защитени от закона за биологичното разнообразие.

Очаквани въздействия

Основното негативно въздействие върху представителите на влечугите ще се изразява в нарушаване на налични местообитания при усвояването на територията на новото пътното трасе. Засягат се площи от необработваеми земи-мера, ливади и горски територии, които са основни местообитания за установените видове и най-вече на тези, предмет на защита. Този процес ще бъде свързан и с временно безпокойство на животинските видове и тяхното изтегляне в съседни територии. Поради бързата подвижност на по-голяма част от видовете, вероятността от физическо унищожаване на екземпляри от тях е минимална.

Въздействията се оценяват като:

° пряко нарушаване на местообитания;

° дълготрайно ликвидиране на мястото по новото трасе, като възможност за обособяване на местообитания

° ограничени възможности за ползване на отнетите територии като хранителна база.
Птици (Aves)

От първи до четвърти етап трасето на обходния път преминава в ниската част на Предбалкана, включващ земеделски земи и горски територии, както и открити пространства с храстова растителност. От орнитофауната преобладават палеарктичните и евросибирските видове и по-точно тези свързани с дървесно-храстовия и храстово-тревния растителен комплекс. Пряко засегнати при увреждане на този тип местообитания ще са гнездящите на териториите предвидени за усвояване видове птици. Това са основно овесарки, сврачки, щиглеци, врабчета, коприварчета. Това са масови и многобройни видове, широко разпространени в страната. Негативен ефект може да има върху местообитанието и популацията на ливадния дърдавец, ако проекта засяга гнездови местообитания на вида, влажни и крайречни ливади.

Част от Четвърти етап и етапната връзка на трасето преминава през ПП „Българка” и засяга защитена зона BG 0000399 „Българка” по Директива 92/43. От дървесната горска растителност в парка най-голяма площ се пада на бука (Fagus sylvaticus). Орнитофауната в този тип горски комплекси включва изцяло горски видове. Доминантни видове в горските орнитоценози са чинката (Fringilla coelebs), червеногръдката (Erithacus rubecula), еловият певец (Phylloscopus collybita), коса (Turdus merula), сивата мухоловка (Muscicapa striata), големият синигер (Parus major) и др. сивоглавата овесарка (Emberiza cia)
Очаквани въздействия

Реализацията на инвестиционното предложение за рехабилитация и ново строителство на обходен път Габрово ще има значително отрицателно въздействие върху орнитофауната в района. Предвид видовото разнообразие на орнитофауната в района покрай разглежданият пътен участък, ще бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове птици. По време на строителството пряко засегнати ще се окажат птиците размножаващи се на тези територии. Най-неблагоприятни ще бъдат тези въздействия на територията на ПП „Българка”, където ще бъдат засегнати местообитания на видове защитени от закона. Очаква се снижаване параметрите на зооценозите около пътения участък, вследствие шум и човешко присъствие.

Въздействията се оценяват като:

° пряко нарушаване на местообитания;

° дълготрайно ликвидиране на мястото определено за ново строитество, като възможност за обособяване на местообитания;

° ограничени възможности за ползване на мястото като хранителна база;

° локално повишаване на шумовата характериста от транспортния трафик.
Бозайници (Mammalia). За установяване наличие на местообитания на бозайници на териториата на предвиденото строителство е направено теренно проучване. Местообитания на бозайници се установяват в необработваемите зими - мера, естествени ливади, горска територия: Таралеж, Къртица, Катерица и др. Установени са местообитания на 10 вида прилепи, които са предмет на опазване от ЗБР. Широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) и Дългоухия нощник (Myotis bechsteinii)са включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС. В горските територии на ПП „Българка „ са установени местообитания на : Вълк, Язовец, Черен пор, Невестулка, видове също защитени от закона.

Въздействия

Нарушение на местообитания е вероятно да има в процеса на усвояване на новите участъци от пътното трасе, което ще доведе до изтегляне на видовете в съседни територии. Въздействие ще има и по отношение на хранителната верига, поради допълнително фрагментиране на територията. Шумът в процеса на строителството и човешкото присъствие, също ще са фактори за безпокойство на животинските видове в съсесни територии.

Въздействията се оценяват като:

° пряко нарушаване на местообитания;

° дълготрайно ликвидиране на мястото определено за ново строитество, като възможност за обособяване на местообитания;

° ограничени възможности за ползване на мястото като хранителна база;

° локално повишаване на шумовата характериста от транспортния трафик.
Въздействията върху животинския свят в процеса на експлоатацията на пътя.

Експлоатацията на пътя ще доведе след себе си последващи въздействия свързани с новата фрагментацията на местообитанията, влошаване качествата на местообитанията в съседство с трасето, смъртност по пътя.Фрагментацията на местообитанията ще бъде по силно изразена при по-бавно подвижните животни: влечуги, дребни бозайници, докато за птиците тя няма да бъде така силно изразена.

Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната база в съседство с трасето ще е отражение на отмиващите се от пътното платно с дъждовните и снежните води замърсители от автомобилния транспорт и от средствата за поддържане на пътя при зимни условия.

Влошаване качеството на съседни местообитания в следствие изхвърляне на отпадъци. Замърсяването с битови отпадъци, причинено от преминаващите или спрели за кратко автомобили се установява до 10 м от пътното платно. Този вид въздействия ще водят до влошаване на съседни на пътя местообитания до степен те да не могат да се ползват от животните.

Влошаване качеството на съседни местообитания в следствие шумово замърсяване и безпокойство. Автомобилният трафик е фактор за значително безпокойство на животинските видове в териториите, непосредствено граничещи с пътното трасе.

Смъртност по пътя. Смъртността от сблъсак на животинските видове с автомобили по пътищата е документиран факт. Най-уязвими в това отношение са по-бавно подвижните влечуги (сухоземни костенурки), дребни бозайници (най-вече таралеж), както и нощно активните прилепи и гризачи, които често излизат на пътното платно и стават предпочитана плячка не само за ловуващите хищници, но стават и жертви на автомобилния трафик. По отношение на птиците, най-уязвими са пойните птици и младите птици. Пойните птици често ловуват насекоми на пътното платно или ниско над него. Също така, те летят ниско при предвижванията си от едно място на друго и пресичат пътното платно в обсега на директния сблъсък с автомобили. Младите птици са по-честа жертва на автомобилния трафик, поради факта, че още не са добри летци, както и това, че не могат да преценят заплахата от движещите се автомобили.

6.7. Защитени територии. Чувствителни зони. Елементи на Националната екологична мрежа


Предлаганото инвестиционно предложение – строителство на „Обходен път на град Габрово” от км0+000 до км 30+673.48 засяга:

 • ПП „Българка” със статут на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии;

 • ЗЗ «Река Янтра» BG 0000610, ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, утвърдена с Решение на МС № 122/02.03.2007 г;

 • ЗЗ „Витата стена” BG 190, ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, утвърдена с Решение на МС № 122/02.03.2007 г;

 • ЗЗ „Българка” BG 0000399, ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, утвърдена с Решение на МС № 122/02.03.2007 г;

За всички защитени зони има проекто-заповеди за обявяване на зоните.

С писмо изх. № ОВОСУ-4484/23.07.2008 г. на компетентният орган – МОСВ, е определил необходимостта от разработване на доклад за Оценка на съвместимостта на инвестиционнто предложение при съвместяване с поцедурата за ОВОС съгласно чл. 38 и чл. 39, ал. 5 и ал. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предммета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г) при спазване изискванията на чл. 23, ал. 2 на наредбата за обхват и съдържание на доклада за ОС (Приложение № 1).
 • Степен на повлияност върху защитените зани

ЗЗ „Река Янтра”

Защитената зона в участъците засегнати от инвестиционното предложение е в неблагоприятно състояние. Антропогенната намеса се свежда до наличието в близост на урбогенни зони, инфраструктурни обекти, земеделско ползване на земите.

ЗЗ “Река Янтра” заема територия от 139,004.10 дка. Пътят пресича зоната в два участъка: при км 2+300 (І-ви етап), където е изграден стоманобетонов мост над р. Янтра с дължина 320 м и габарит 12.5 м (4 дка) и при км 16+000 (ІІІ-ти етап), където е предвидено изграждане на стоманобетонов надлез над р. Паничарка с общо засегната площ от 2.24 дка. Засегнатата територия представлява 0.0045 % от защитената зона, което може да се приеме за незначителна степен на повлияност. Природозащитните цели на зоната от реализацията на инвестиционното предложение остават практически слабо повлияни
ЗЗ „Витата стена”

Защитена зона „Витата стена” заема територия от 26,301.90 дка. Трасето на Път ІІІ-5004 (етап І-ви) навлиза в ЗЗ „Витата стена” при 5+050, като до км 5+100 тангира със защитената зона, която е на север от пътя. От км 5+100 до км 5+985 пътя се движи в защитената зона. От км 6+100 до км 6+850 пътя тангира на три места със ЗЗ. При км 6+850 пътгя се отдалечава от ЗЗ. Трасето на пътя, включващ І-ви етап от км 0+000 до км 7+670 е изградено преди 25 години. Общо засегната площ от защитената територия е 10.62 дка, което представлява 0.0404 % от защитената зона. За пътният участък проекта предвижда само рехабилитация - не се отнемат нови площи. В този смисъл, въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона се оценява като незначително по степен на повлияност. Природозащитните цели на зоната остават практически слабо повлияни.


ЗЗ „Българка”

Защитената зона в участъците засегнати от инвестиционното предложение е в благоприятно състояние. Антропогенната намеса е незначителна и се свежда до извършването на планирани горскостопански дейности и дейности с поддържането на вододайните зони.

Защитена зона „Българка” заема територия от 239,967.50 дка. Трасето на обходният път обхващащ ІV-ти етап от км 19+630 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+000 е изцяло по нов терен и засяга ЗЗ „Българка”. Засегнатата площ е 23.145 дка, което представлява 0.0096 % от защитената зона. Въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона ще бъде незначително, с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели, което може да бъде минимизирано да бъде премахнато чрез прилагане на смекчаващи мерки.

6.8. Отпадъци


Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Класификация

Инвестиционното предложение предвижда изграждане инвестиционно предложение за изграждане на „ПЪТ ІІІ-5004 „ОБХОД НА ГРАД ГАБРОВО” от км 0+000 до км 20+120 и Етапна връзка от км 0+000 до км 3+130.

Предпроектните проучвания разглеждат вариантни решения за трети етап. Техническият проект разглежда четири етапа, както следва:

Първи етап. Началото е при км 0+000 до км 7+670. За участъкът е предвидена само рехабилитация и ремонт на големи съоръжения.

Втори етап. Започва от км 7+670, а краят на пътния участък е при км 10+939. Участъкът е изграден до биндер преди 15 години. Предвижда се доизграждане на пътният участък и рехабилитация на съществуващото трасе.

Трети етап – от км 10+940 до км 16+010 – ново строителство с разработени два пътни варианта – червен и син. Технически проект – по следата на син вариант.

Четвърти етап – от км 16+010 до км 20+120, като при км 20+120 източно от ВЕЦ “Малуша” се отделя в ляво етапна връзка с дължина 3130 м, ново строителство.
Очаквани генерирани отпадъци по време на строителството

Очакваното количество отпадъци, които ще се генерират за различните проектни етапи и варианти е различно и зависи от извършваната дейност – рехабилитация, ремонт, ново строителство. Най-характерните за такъв вид дейност отпадъци като хумус, земни почви, скални маси и отпадъчна асфалтова настилка също ще бъдат различни за отделните етапи.


А/ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Отпадъчни хидравлични масла

Отработени хидравлични масла ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на транспортно - строителна и монтажна техника.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Отработени масла от двигатели и редуктори ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на маслата от автотранспортна и строително-монтажна техника.Маслени филтри

Отработени маслени филтри ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на маслата от автотранспортна и строително-монтажна техника.Спирачни течности

Отработени спирачни течности ще се генерират при аварийна подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника.Антифризни течности

Отработени антифризни течности се генерират при аварийна подмяна на охлаждащи двигателите течности от неизправни охладителни системи на автомобилите, строителна и монтажна техника.Акумулаторни батерии

Отпадъкът ще се генерира при непредвидена подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника.Асфалтови смеси

Отпадъкът ще се генерира при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка при рехабилитацията на етап първи и етап втори. В етапи трети и четвърти ще има само ново строителство и няма фрезоване на асфалтобетонова настилка. Ще се генерират и остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития.


Б/ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Хумусен слой

Хумусен слой от почва ще се образува при отстраняване на хумусен пласт преди изкопните дейности при ремонт и изграждане на нови пътни участъци, изграждане на нови и ремонт на съществуващи мостови съоръжения, ремонт и подмяна на пътните принадлежности и изграждане на нова и подмяна на дефектиралата дренажна система на пътя. Поради ново строителство в етапи трети и четвърти количеството иззет хумус при реализацията им ще бъде по-голямо. В първи и втори етап ще се извършва само рехабилитация и ремонт на съществуващи съоръжения, хумус се отстранява от банкетите покрай пътя. Хумусния слой ще се съхранява и използва при направа на насип хумус по откосите и рекултивационните дейности.Неизползваем хумусен пласт

Неизползваем хумусен пласт се образува при отстраняване растителна почва от банкетите покрай пътя. Отпадъка ще се генерира само в първи и втори етап от реализацията на пътя.Неподходходящ (неизползваем) материал от изкоп

Неизползваем материал (неподходящ за полагане) ще се образува при земно-изкопните работи за оформление леглото на пътя и строителство на пътните съоръжения – мостове, тунели и др., както и от изваждане на корените на изсечени дървета, храсти и др.Неподходящ материал отпадащ при строителството

Неподходящи материали ще се генерират при разкъртване на бетонови бордюри, бетонови носещи ивици, бетонови водостоци, разваляне бетонови риголи и разваляне на циментови окопи. Като неподходящи материали ще се генерират смеси от земни маси и инертни материали при почистване на площадките за временно съхраняване на строителните материали, след приключване строителството на обекта. При разваляне и ремонт на мостови съоръжения ще се генерират и разрушени стоманобетонови блокове.Метални отпадъци

Метални отпадъци ще се генерират при демонтиране на единична еластична ограда, ограда върху съоръжения, предпазни стоманени парапети и пътни знаци, чугунени отводнители, фуги от медна ламарина както и при ремонт и строеж на мостови съоръжения и изграждане на тунели.Дървесен материал

Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) ще се генерира при кофражни дейности при ремонт и строителство на мостови съоръжения, тунели и др.Излезли от употреба гуми

Излезли от употреба гуми ще се генерират от транспортната и строително-монтажната техника при аварийна подмяна на неизползваеми гуми.Спирачни накладки

Амортизирани фрикционни изделия се генерират при аварийна подмяна на спирачни накладки от неизправни спирачни системи на автомобилите и строително-монтажната техника.В/ Твърди битови отпадъци

В периода на рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци, както и във временните лагери и места за домуване на транспортната, строителна и монтажна техника ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите.

В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват опаковки, код 15 01, в т.ч.: хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01; стъклени опаковки, код 15 01 07; метални опаковки, код 15 01 04; пластмасови опаковки, код 15 01 02;

Генериране на отпадъци по време на експлоатацията на обекта

А/ Опасни отпадъци

При експлоатацията на път Път III-5004 “Обход на град Габрово” от км 0+000 до км 20+120 и Етапната връзка от км 0+000 до км 3+130, като подобект на ІV-ти етап, ще се генерират течни и твърди отпадъци, както следва: • хидравлични масла, двигателни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, спирачни течности, антифризни течности и други образувани при течове от неизправни или аварирали автомобили както и от автомобили претърпели пътнотранспортни произшествия;

 • разливи от цистерни и товарни автомобили превозващи опасни отпадъци, опасни вещества, в т.ч. и горива;

 • части от автомобили и изхабено оборудване от тях, автомобилни консумативи, маслени филтри и др.


Б/ Други отпадъци, генерирани в процеса на експлоатация

 • разливи/течове от цистерни и товарни автомобили превозващи течни или оводнени материали;

 • износени и разкъсани автомобилни гуми;

 • отпадъци от почистване на крайпътните канавки и разделителната ивица;

 • трупове на убити животни – кучета, котки, птици и др.

В/ Твърди битови отпадъци

 • изхвърлени на и покрай пътя битови отпадъци;

 • изхвърлени опаковки от хранителни продукти, напитки и цигари – пластмасови, стъклени, метални и книжни.

Разлети/разпилени и изхвърлени отпадъци на и край пътя са в малки количества, като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете. Част от отпадъците се задържат в около пътното пространство или в крайпътните канавки.

С оглед ограничаване замърсяването на крайпътното пространство, пътните служби отстраняват натрупаните в канавките отпадъци.

Залпови замърсявания ще възникват само при пътнотранспортни произшествия или аварии на транспортни средства, превозващи опасни вещества и опасни отпадъци или при криминално изхвърляне на опасни отпадъци. При аварийни ситуации, незабавно се уведомяват компетентните служби.

Твърдите отпадъци генерирани при експлоатация на пътя ще се събират от организацията поддържаща крайпътното пространство и ще се предават за последващо третиране или депониране.

Възможна форма за обезвреждане на трупове на убити животни при експлоатацията на пътя – организацията по поддържка на пътя да събира труповете на убитите животни и да ги предава в предприятие за преработка на странични животински продукти.Предложения за площадки за временно съхранение на строителни материали в обхвата на инвестиционното предложение. Оценка на въздействието

В процеса на рехабилитация и строителство на нови пътни участъци на обходния път на гр. Габрово подходящи площадки за временно съхранение на строителни материали са площадки разположени край трасето на пътя, които ще бъдат утвърдени и контролирани от ОПУ Габрово. Трасето на пътя се намира в област Габрово и пресича землищата на община Габрово от км 0+000 до км 20+120 и Етапна връзка към четвърти етап – на изток от км 20+120 (3130 м до вливане в съществуващия път I-5).Площадки за времено съхранение на строителни материали:

 • Първи етап

- Площадка за времено съхранение на строителни материали, ситуирана в началото на първи етап, при км 1+250 до км 1+500, към ОПУ Габрово.

- Площадка за времено съхранение на строителни материали, ситуирана при кв. Рязковци, от км 4+000 до км 4+330, към ОПУ Габрово.Втори етап

- Площадка за времено съхранение на строителни материали, ситуирана преди кв. Войново, при км 8+500 до км 9+000, към ОПУ Габрово. • Трети етап, за трасе предпочитан вариант („син”)

- Площадка за времено съхранение на строителни материали, ситуирана при кв. Велчевци, при км 12+000, към ОПУ Габрово.

- Площадка за времено съхранение на строителни материали, ситуирана при кв. Дядо Дянко, при км 15+000, към ОПУ Габрово. • Четвърти етап

- Площадка за времено съхранение на строителни материали, ситуирана при кв. „Смирненски”, преди ПП „Българка”, при км 17+000 до км 17+800, към ОПУ Габрово.
Събиране, извозване, депониране на отпадъци по време на строителството. Места за временно депониране на строителните отпадъци
Строителната организация извършваща рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци на пътя изпълнява ремонтни дейности на строителна техника и планирана подмяна на масла, акумулаторни батерии, автомобилни гуми и други компоненти на автомобилите и транспортно-строителна техника в собствена база.
А/ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

При аварийната подмяна на хидравлични масла, двигателни масла, масла за зъбни предавки, спирачни и антифризни течности на транспортната и строително-монтажната техника на местата за домуване или на площадката на обекта ще се събират в затваряеми метални варели.

При аварийната подмяна на маслени филтри и акумулаторни батерии с електролит на транспортната и строително-монтажната техника на местата за домуване или на площадката на обекта ще се събират в затворени метални контейнери.

Аварийната подмяна на консумативите да се извършва на площадки с уплътнен изолационен материал непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата.

Събраните масла в затворени варели, както и отпадналите консумативи от транспортна техника ще се транспортират в основната база на организацията изпълнител на строителните работи при рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци.

Асфалтови смеси отпаднали при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка и строителство на нови пътни платна ще се събират и съхраняват временно на места за временно депониране на строителни отпадъци. Част от асфалтовите смеси ще се извозват в основната база на строителната организация за оползотворяване.

Остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития се събират в метални контейнери и се транспортира в основната база на строителната организация за оползотворяване.

Съгласно ЗУО - организацията за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на различните по вид опасни отпадъци по време на строителните дейности за рехабилитация и строителството на нови пътни участъци се извършва от организацията изпълнител на строителството в качеството си на собственик на отпадъците.

Б/ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Хумусен слой се събира и съхранява на определена временна площадка до използването за насип по откосите и рекултивация. Излишния хумусен слой ще бъде депониран на депо за хумус и използван при рекултивация и строителство на други обекти.

Неизползваем хумусен пласт от отстраняване на земна почва от банкетите покрай пътя ще се събира и транспортира на определена площадка за временно съхраняване до извозване за депониране.

Подходящи материали като изкопани земни почви от общ изкоп, изкоп земни почви за обрушване на откоси, изкоп на окопи и дренажи и от изкоп за съоръжения в земни почви и изкопани скални маси и скални почви ще се съхраняват временно на определени за целта площадки преди използването им за насипи. Подходящите материали не са отпадък.

Неподходящи (неизползваеми) материали от изкоп се генерират при земно-изкопните работи за оформление леглото на пътя и строителство на пътните съоръжения, неподходящи материали ще се генерират при строителството - разкъртване на бетонови бордюри, бетонови носещи ивици, бетонови водостоци, разваляне бетонови риголи и разваляне на циментови окопи. Като неподходящи материали ще се генерират смеси от земни маси и инертни материали при почистване на площадките за временно съхраняване на строителните материали, след приключване строителството на обекта. При разваляне на мостови съоръжения ще се генерират и разрушени стоманобетонови блокове. Генерираните отпадъци ще се събират и съхраняват временно на площадки, след което ще се транспортират от притежателя на отпадъците (строителната организация), съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУО и депонират на място определено от общината на чиято територия са образувани строителните отпадъците, съгласно чл. 16, ал. 3, т. 4 и чл. 19 от ЗУО.

Отпадъците - автомобилни консумативи и неизползваеми гуми ще се събират в метален контейнер и транспортират в основната база на организацията изпълнител на рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци.

Метални отпадъци ще се генерират при демонтиране на предпазни стоманени парапети, единична еластична ограда и пътни знаци, както и при разваляне на мостови съоръжения ще се събират и транспортират до базите собственост на ОПУ Габрово и ОПУ Казанлък.

Твърдите битови отпадъци ще се събират в метални контейнери и извозват до депо за твърди битови отпадъци на общината на чиято територия се изпълнява рехабилитацията или строителството на пътя, съгласно чл. 16, ал. 1 и чл. 19 от ЗУО.

Част от отпадъците се оползотворяват (фрезована настилка, метални парапети и ограда, хумусен пласт и др.), а останалите отпадъци се събират на площадки за временно съхраняване след което се транспортират за депониране на място съгласувано с ОПУ Габрово, ОПУ Казанлък и общини Габрово и Казанлък.


Места за временно депониране на строителни отпадъци

Рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци определя необходимостта от площадки за временно депониране на образувани отпадъци от строителните дейности.

Подходящи места за временно депониране на отпадъци са площадки разположени край трасето на пътя, които ще бъдат утвърдени и контролирани от ОПУ Габрово и ОПУ Казанлък – преди стартиране на строителството и по време на рехабилитацията и изграждането на нови участъци.

Площадки за времено съхранение на отпадъци:


 • Първи етап

- Площадка за времено съхранение на отпадъци, ситуирана в началото на първи етап, при км 2+800 до км 3+000, към ОПУ Габрово.

- Площадка за времено съхранение на отпадъци, ситуирана преди Поповци, при км 5+500 до км 5+850, към ОПУ Габрово. • Втори етап

- Площадка за времено съхранение на отпадъци, ситуирана преди кв. Славовци, при км 10+300 до км 10+600, към ОПУ Габрово.

 • Трети етап, за трасе предпочитан вариант („син”)

- Площадка за времено съхранение на отпадъци, ситуирана при кв. Велчевци, при км 12+000, към ОПУ Габрово.

- Площадка за времено съхранение на отпадъци, ситуирана при кв. Дядо Дянко, при км 15+000, към ОПУ Габрово. • Четвърти етап

- Площадка за времено съхранение на отпадъци, ситуирана при кв. Смирденски, преди ПП „Българка”, при км 17+000 до км 17+800, към ОПУ Габрово.

Количество от земни и скални почви което няма да се използва на обекта ще се депонира на временна площадка за съхранение на отпадъци до депонирането им на депо.

Временното депо може да бъде определено от строителната организация извършваща рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци (при изработване на План за организация и изпълнение на строителните работи), в съответствие с тръжната документация изготвена от Инвеститора.

Депонираното количество подходящи материали да се съхранява и поддържа до последващото му използване при рехабилитацията, ремонта и строителството на нови пътни частъци.

След завършване на строителните дейности по рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци ще се почистят местата използвани за временно депониране и ще се изпълнят рекултивационни дейности.

Инвестиционното предложение не предвижда други временни депа за депониране на образувани отпадъци.


Оползотворяване на отпадъци, генерирани по време на строителство. Места за временно депониране на отпадъци

Част от отпадъците генерирани по време на строителството е възможно да се оползотворяват.

Фрезованата асфалтова настилка се събира и транспортира в базата на ОПУ Габрово. След преработване се използва за направа на стабилизирани банкети на пътища. Друга възможна форма за оползотворяване е фрезованата настилка да се рециклира в асфалтови бази, като се смесва с битум, хомогенизира се и се използва при изкърпване на пътна асфалтова настилка.

Демонтирана еластична ограда, колчета и стоманен парапет при първи и втори етап се събират в базите на ОПУ Габрово. След сортиране част от тях се използват повторно за възстановяване на метални ограждения. Останалата част се предава за оползотворяване като скрап.


Събиране, извозване и депониране на отпадъци по време на експлоатацията на обекта

Различните по вид отпадъци генерирани при аварийни ситуации или пътнотранспортни произшествия се разпиляват/разливат по пътното платно и крайпътни площи. Разлетите течни отпадъци ще се събират посредством адсорбенти. Така образуваните агломерати от отпадъци и адсорбенти ще се събират в метални контейнери/варели и ще се извозват и предават на юридически лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР, за обезвреждане.

Разлети и изхвърлени отпадъци на и край пътя са в малки количества, като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете. Част от отпадъците се задържат в около пътното пространство или крайпътните канавки.

С оглед ограничаване замърсяването на крайпътното пространство, пътните служби поддържащи крайпътното пространство ще отстраняват натрупаните в канавките твърди отпадъци генерирани при експлоатация на пътя и ще ги предават за последващо третиране или депониране.

Трупове на убити животни при експлоатация на пътя, възможна форма за обезвреждане – препоръчва се организацията по поддържка на пътя да събира труповете на убити животни и да бъдат извозвани за обезвреждане в предприятие за преработка на странични животински продукти.

Генерираните по време на експлоатацията на пътния участък твърди битови отпадъци ще се извозват (от организацията отговаряща за поддържането на пътното платно) за депониране.

В процеса на експлоатация на пътя управлението на дейностите по отпадъците се решава на общинско ниво, съгласно чл. 16 и чл. 19 на ЗУО.
Оценка на въздействието на отпадъците върху околната среда

Въздействието на генерираните отпадъци по време на рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци и експлоатацията на обходен Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” от км 0+000 до км 20+120 и Етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, временно (за периода на строителство), постоянно (при експлоатация), с малък териториален обхват.

Разделното събиране на образуваните отпадъци по време на рехабилитацията и строителството на нови пътни участъци и експлоатацията на Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово”, тяхното транспортиране и предаване на физически или юридически лица притежаващи разрешение за извършване на дейности, включващи оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, не предполага негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.
Предпочитани варианти


 • Трети етап – син вариант

 • при строителството по син вариант ще се генерират по-малки количества неподходящ материал и хумус;

 • при експлоатация новото трасе ще минава западно от кв. Бакойци, на значително по-голямо отстояние от населеното място, в сравнение с червен вариант. Няма да бъде замърсявано жилищната територия с разпилени отпадъци;

 • по време на експлоатацията на пътя, в кв. Бакойци както и покрай него, се изключват възможни залпови замърсявания с отпадъци в резултат на пътнотранспортни произшествия или аварии на транспортни средства, превозващи опасни вещества и опасни отпадъци или при криминално изхвърляне на опасни отпадъци.

6.9. Опасни вещества


В периода на рехабилитаия, ремонт и ново строителство на пътни участъци и експлоатацията на Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” от км 0+000 до км 20+120 и Етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 не се предвижда използването на опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба включени в Приложение към чл. 1, ал. 2 на Наредба към ПМС № 130/01.07.2002 г. (ДВ, бр. 69/17.07.2002 г.).

По време на изпълнение на рехабилитаията, ремонта и новото строителство на пътни участъци на Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” ще се използват опасни химични вещества, като гориво – бензини, дизелово гориво, пропан-бутан, природен газ.Токсикологична характеристика на използваните горива по време на рехабилитацията на пътния участък и неговата експлоатация

Токсикологична характеристика на горива използвани от МПС, строителна и монтажна техника.

Петролни продукти – високи концентрации на въглеводородите действат смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа възбуда. Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения.

При високи концентрации на парите е възможно мълниеносно отравяне. Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт ако пострадалия остане в отровената атмосфера.

Алкалните (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. При обикновени условия те се явяват практически безвредни.

По време на рехабилитаията, ремонта и новото строителство на нови пътни участъци и експлоатацията на Път ІІІ-5004 Обход на град Габрово” не се съхраняват опасни вещества.

По време на експлоатация на пътното трасе ще се транспортират опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба включени в Приложение към чл. 1, ал. 2 на Наредба към ПМС № 130/01.07.2002 г. (ДВ, бр. 69/17.07.2002 г.).

Видът и характеристиката на тези вещества не могат да бъдат прецизирани, предвид тяхното разнообразие.

Необходимо е да се спазват изискванията на БАЗЕЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ.

6.10. Вредни физични фактори


Основен източник на шум в района на бъдещия обход на гр. Габрово ще бъде транспортния поток по него.

Понастоящем по трасето на изградените етапи І и ІІ няма движение и в района им няма постоянно действащ източник на транспортен шум. Етапи ІІІ и ІV са по нов терен, където няма движение и шумовия фон е естествения фон на средата. Източник на шум в момента за кв.”Дядо Дянко” и кв.”Хр. Смирненски” е автомобилното движение по съществуващия път (леки и товарни коли, автобуси). Измереното ниво на транспортния шум в двата квартала е около 64 dBA, което превишава хигиенната норма за жилищните терени, разположени непосредствено до пътя. Шумовата характеристика на транспортния поток за 2028 г. за различните етапи от обхода е определена по изчислителен път. Резултатите са представени в Доклада в табличен вид. Определена е ширината на шумозащитната зона – приблизително разстояние в метри, при което се достигат хигиенните норми за шум за жилищни територии. Направена е оценка и са предложени подходящи шумозащитни мерки за конкретните обекти на въздействие. От гледна точка на защитата от шум, различните варианти за трасе са равностойни.

По време на строителството на пътя, шумовия режим в района на съответния участък се влошава. Въздействието на шума е временно, само през деня.

6.11. Ландшафт


Съобразно системата на ландшафтното райониране на страната, районът в който попада Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” попада в Старопланинската зонална област, Централностаропланинска подобласт, Габровсо-Севлиевски район.

В непосредственият обсег на бъдещото пътното трасе съхранени първични ландшафти са на територията на ПП „Българка”

Релефът е разнообразен, от ниско планински в началото на пътя до средно планински с разчленени билни възвишения, с асиметрично развити суходолия, насочени към терасата на р. Янтра. Високото издигане на Централното старопланинско било и рязкото снижаване на долината на р. Янтра с нейните притоци, са допринесли за вдлъбването на водните течения и образуването на стръмни и много страмни склонове Най високата част в обхвата на планирания път е вр. Шипка – 1329 м.

Оценка на очакваните изменения в ландшафта

Ландшафтът е природна система с общо взето устойчиви структури, които не се променят бързо. Пътищата формират линейни ландшафти със собствено съдържание и специфика. Те са индустриални структури, впечатляващи с постоянно променящ се характер в облика на окръжаващата околна среда. Провеждането на тези съвременни комуникационни системи води до съществени екологични промени в ландшафта, поради промените в релефа, нарушаването на естествените местообитания на растения и животни, фрагментация на местообитания, увеличаване замърсяването на околната среда. Строителството на пътищата е свързано с промени в релефа, при оформяне на изкопи и насипи, навлизане в геоложки структури. Техногенните елементи, които е предвидено да се реализират – мостове, надлези, тунели, променят структурните елементи на съществуващия ландшафт.

Рехабилитацията на Първи и Втори етапи от проекта не са свързани с нови промини в ландшафтните характеристики.

Трети етап – от км 10+940 до км 16+010

Като цяло, районът в който е предвидено да се реализира новото трасе по трети етап от проекта, е в известна степен антропогенно повлиян. Антропогенни (урбогенни) структури в началото и края на етапа се явяват населените места (кв. Славовци, кв. Велчевци и кв. Дядо Дянко, като и изградената пътна и техническа инфраструктура. По-голяма част от трасето преминава през горски територии и земеделски земи.

Освен пътното трасе като линейна структура, в този етап е предвидено изграждането на нови структурни (техногенни) елементи – мостови съоръжения на реки, променящи характера на ландшафта:


 • мост над р. Синкевица при км 11+488.70;

 • мост над Бакойски дери при км 14+660;

 • мостове над р.Паничарка при км 15+415 и км 15+500

Четвърти етап – км 16+010 – км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

В началото на пътя основната техногенна структура се явава кв. Хр. Смирненски. След км 17+200 трасето на пътя се движи в горска територия в дясната тераса на р. Козята река и навлиза в територията на ПП „Българка” при км 19+630. Етапната връзка се отклонява от директното трасе от км 20+120 (км 0+000) и до км 2+000 е в границите на природния парк. Съществуващите антропогенни изменения в ландшафа в този диапазон на пътя са сравнително ограничени от извършвани горскостопански и селскостопански дейности.

Изменения в естественото корито на р. Козята река ще има при км 18+360 от предвидената корекция на реката.
Изграждането на новите пътни участъци ще доведе до частична промяна в съществуващия агро и горски ландшафт, като същите ще бъдат по-съществени в участъците на трети и четвърти етапи. Същите ще се изразяват във вмешателство в организацията на териториите свързано с отнемането на земеделски и горски земи. В същия обхват, строителството на пътните участъци ще бъде свързано с отнемане на наличния хумусен хоризонт чрез който почвите функционират като уникален земен акумулатор и разпределител на енергия, свързана с хумуса и необходима за нормалния обмен и кръговрат на веществата в природата.

С отнемането на хумусният хоризонт ще бъде изцяло унищожена наличната растителност. Растителната покривка в обхвата на реконструкцията е сравнително еднообразна. Унищожаването на естествена и полуестествена ливадна растителност и горска растителност ще е ограничено.

При строителството на новите пътни участъци необратимо ще е механичното нарушаване на геоложката среда. Тъй като строителството на пътните участъци ще бъде изцяло по ново трасе, то тези нарушения ще са значителни. Строителството на новопроектираните пътени участъци ще бъде свързано с извършването изкопни и насипни работи, свързани с поддържането на определена строителна ивица за придвижването на тежка техника и механизация. Целият този процес ще бъде свързан с локална и временна промяна в цялостното състояние на околната среда, както и с незначителни промяни в релефа и структурата на ландшафта.

Тези дейности ще са свързани и с нарушена визуалност за населението пребиваващо постоянно района на строителството, както и временна за хората с преминаващите транспорти средства по съществуващия път. Времето през което ще се проявява това въздействие ще е сравнително кратко и ограничено – докато трае строителството, и ще е в зависимост от конкретните климатични условия


6.12. Здравно-хигиенни аспекти


Основна цел в здравен аспект при реализирането на проекта е да се осигури безопасност както за движението по пътния участък, така и за живеещото в близост население, при доказана и при прогнозно висока интензивност на пътния поток през Шипченския проход.

Общият хигиенен анализ на вариантите на пътното трасе установява, че те предоставят максимално възможното за избягване преминаването на трасето през жилищни и индустриални зони.

Жителите на населените обекти, находящи се в най-голяма близост до трасето на пътя, а именно кв. Чехлевци, кв. Велчевци, кв. Смирненски и в по-малка степен кв. Дядо Дянко, представляват и потенциално засегнатото население от реализирането на инвестицията. Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и бр. 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.) не регламентира изискване за минимално отстояние на обекти подлежащи на здравна защита спрямо пътни трасета.

Главните рискови фактори за здравето на работниците, ангажирани с реализацията на инвестиционното предложение (без значение от избора на вариант в III етап) са праха, токсичните вредности, шума, общите и локални вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. При работа в тунела силно повишен риск здравен риск за работещите съществува по отношение развитие на белодробни прахови заболявания.

Рискови фактори за здравето на населението по време на строежа и експлоатацията на пътя са основно потенциално замърсената въздушна среда и наднормените шумовите нива. Като цяло обаче, бъдещите вредни шумови и прахово-газови ефекти от обходния път ще са значимо по малки в сравнение със сегашната ситуация. Понастоящем натоварения пътен трафик преминава директно през централната част на гр. Габрово, създавайки условия за значимо повишен здравен риск.

От комунално хигиенни позиции, проектът е съобразен с изискванията за здравна безопасност на населението. Реализирането на обиколно трасе превръща в реалност нуждите на гр. Габрово от подобряване на екологичната и социална среда.Може да се направи извода, че при спазване на здравно-хигиенните изисквания, инвестиционното предложение може да се реализира без да застраши здравното състояние на пътните работници и населението от разположените в близост до пътното трасе населени места в краткосрочен и дългосрочен план.

6.13. Културното – историческо наследство


Анализът на състоянието на обектите на културното наследство показа, че при строителните дейности на път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” във всички варианти не съществува опасност да бъде нарушена целостта на известните досега паметници на културата. Възможно е при строителните дейности да бъдат засегнати неизвестни до сега археологически обекти. Поради това е необходимо на етап предпроектни проучвания да се извърши специализирано изследване за издирване на археологически обекти по трасето, както и периодично да се осъществява надзор от археолози по време на отделните етапи от строителството на пътя. Експлоатацията на пътя няма пряко да навреди на паметници на културата.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница