Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане настраница1/6
Дата19.07.2018
Размер2.96 Mb.
#76572
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6
Агенция „Пътна инфраструктура”

1606, София, бул. “Македония” № 3, тел. 02/917 32 95; факс 02/951 58 30НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

на

ДОКЛАД

за
оценка на въздействието върху

околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на
Път III-5004 “Обход на град Габрово”

от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

София

юли, 2010 год.
Съдържание

Увод 1

І. Обща информация 1

1. Информация за инвеститора 1

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 1

3. Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики. Обвързаност с техническата инфраструктура на района. Разстояния от участъка на пътя, подлежащ на реконструкция и рехабилитация до най-близките населени места 2

4. Анотация на инвестиционното предложение 3

5. Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за нехнологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействията върху околната среда, включително и „нулева алтернатива” 8

6. Описание, анализ и оценка на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение 9

6.1. Атмосферен въздух 9

6.2. Повърхностни и подземни води 11

6.3. Геоложка среда 13

6.4. Земи и почви 14

6.5. Растителен и животински свят 16

6.6. Животински свят 20

6.7. Защитени територии. Чувствителни зони. Елементи на Националната екологична мрежа 23

6.8. Отпадъци 24

6.9. Опасни вещества 32

6.10. Вредни физични фактори 32

6.11. Ландшафт 33

6.12. Здравно-хигиенни аспекти 34

6.13. Културното – историческо наследство 35

7. Описание на мерките предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните въздействия върху околната среда - план за изпълнение на тези мерки 35

8. Заключение 45


Увод


Докладът за оценка на въздействието върху околната среда се разработва на основание писмо № ОВОСУ-4484/23.07.2008 г на МОСВ за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на „ПЪТ ІІІ-5004 „ОБХОД НА ГРАД ГАБРОВО” от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и на основание 92, ал. 1 на ЗООС и чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 80/2009 г.) (Приложение № 1). Докладът за ОВОС е допълнен съгласно изискванията на компетентният орган изискани с писмо изх. № 8886/28.12.2009 г. и писмо изх. № 05-00-34/28.01.2010 г. на Агенция „Пътна инфраструктура” (Приложение № 2).

Настоящият доклад за ОВОС е възложен на ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД гр. София от Възложителя пътпроект еоод – гр. София в съответствие с изискванията на чл. 11 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

Автори на доклада за ОВОС независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 103/2009 г.).

Докладът за ОС е възложен на експерти, отговарящи на условията на чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОС.


І. Обща информация

1. Информация за инвеститора


Име: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Адрес: 1606, София, бул.”Македония” № 3

Булстат: 000695089

тел.: 952 19 93

факс 952 14 84

е-mail: lebanov@dir.bg

Лице за контакти: инж. Виктор Лебанов

тел.: 952 19 93

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение


Обходният път на гр. Габрово е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север – юг. Участъкът включва пресичане на Стара планина в централната част на България.

Основните транспортни направления, от които ще се формира трафика по обходния път на Габрово са I-5 и II-44.Път I-5 Русе – Бяла - Велико Търново – Дебелец – Дряново – Габрово – Шипка – Казанлък - о.п. Ст.Загора – Димитровград - о.п. Хасково – Конуш - Кърджали-Момчилград - границата с Гърция е важна пътна връзка в страната ни, по която се придвижват автомобилните потоци с направление Север-Юг.

Път ІІ 44 свързва Габрово със Севлиево. Той прави връзка между двата първокласни пътя I-4 и I-5. По него се осъществяват маршрутите, идващи от Северозападна България и търсещи южната част на страната. Освен това, по този път се извършват и кореспонденциите между двата града.

Транзитът на гр. Габрово се формира основно от автомобилните потоци, които ползват път I-5 и II-44 и не са крайна точка на пътуване Габрово.

Проектът за Обходен път на гр. Габрово предвижда югозападен обход на града от км 142+599 на съществуващ път I-5 „В. Търново – Габрово”, приравнен в инвестиционното предложение на км 0+000, начало на първи етап, до км 20+120, край на четвърти етап, както и Етапна връзка към четвърти етап – свързваща юго-западния обход на Габрово със съществуващия път I-5 „гр. Габрово – гр. Шипка”.

Пресичане на Стара планина в централната част на България се запазва по съществуващия път I-5 от км 160, където се влива Етапната връзка, към гр. Шипка.

Инвестиционното предложение не включва инженерно съоръжение след четвърти етап, пътен тунел под връх Шипка, с чието изграждане ще се осигури най-доброто трасе, пресичащо Балкана. Вариантите за тунели под връх Шипка не са предмет на проекта за „Обход на гр. Габрово”.

Изграждане на тунел под връх Шипка не е предмет на Оперативна програма „Транспорт” по която се финансира разглеждания проект за „Обход на гр. Габрово”.


3. Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики. Обвързаност с техническата инфраструктура на района. Разстояния от участъка на пътя, подлежащ на реконструкция и рехабилитация до най-близките населени места


Трасето на пътя се намира в област Габрово и пресича землищата на община Габрово от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 (землища на гр. Габрово, кв. Войново, кв. Славовци, кв. Велчевци, кв. Дядо Дянко, кв. Смирненски) с. Поповци, с. Гачевци, Етъра - община Габрово.

Релефът в обхвата на инвестиционното предложение е разнообразен – подчертано планински в южната част до хълмисто-планински в северната. Високото издигане на Централното Старопланинско било и рязкото снижаване на долината на р. Янтра с нейните притоци са допринесли за вдлъбването на водните течения и образуването на стръмни склонове в южната част, докато на север билата постепенно се разклоняват, заоблят и понижават. Най високата точка е вр. Шипка – 1329 м.

До км 10+940, до където са реализирани първи и втори етапи на инвестиционното предложение, районът е силно антропогенно повлиян от селищните агломерации на гр. Габрово, изградената инфраструктура и земеделско усвояване на земите, прилежащи на пътното трасе.

Началото на трасето от третия етап (от км 10+940 до км 16+010) преминава в близост до кв. Велчовци на гр. Габрово през земеделски земи и земи от горския фонд.

Трасето на четвърти етап (км 16+010 – км 20+120), започва от кв. Дядо Дянко на гр. Габрово до кв. Радецки и е в обход на кв. Смирненски. От км 19+630 навлиза в територията на ПП „Българка” и минава по левия бряг на реките Паничарка и Козята. В тази си част, територията е слабо антропогенно повлияна от строителството на ВЕЦ “Малуша”. При км 20+120 източно от ВЕЦ „Малуша” се отделя в дясно етапна връзка с дължина 3130 м. (0+000 - 3+130). При ВЕЦ „Малуша”, директното трасе е привързано в етапната връзка при км. 20+124.24. Етапната връзка е по северният склон на ВЕЦ в посока съществуващия път за вр. Шипка, над канал „Янтра” от събирателна деривация „Янтра”. Включването в Път І-5 е непосредствено преди „червения завой” и е с пътно кръстовище на ниво при км. 2+977.33. В тази си част територията също е слабо антропогенно повлияна от строителството на деривацията и извършваните горско-стопански дейности (Приложение № 3)Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница