Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение застраница9/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7. Кумулативни ефекти


7.1. Оценка на предполагаемото кумулативното въздействие на качеството на атмосферния въздух, вследствие едновременната експлоатация на находището с други находища в района.

В района освен кариера „Лозница 2” (участък-1 и участък-2) са разположени още четири участъка от три находища, заедно с ТСИ и ТМСИ, с които разглежданото инвестиционно намерение може да окаже кумулативен ефект. При моделирането е отчетен и ефекта от транспортния трафик по АМ „Тракия”.Предполагаемият кумулативен ефект от финните прахови частици е основно по протежение на общия обслужващ кариерите път и между находищата „Лозница 1”, „Картал тепе” и автомагистрала „Тракия”. Зоната с надвишаване на нормите е концентрирана около черния път към ТСИ и ТМСИ в „Картал тепе”, където преминава добитата суровина от кариерите и откъдето готовата продукция се връща към излаза през с. Динката към АМ „Тракия”. Общата зона с подчертан кумулативен ефект по този път е близо, но не покрива южните части на с. Динката.

Независимо от разположението на работния участък в „Лозница 1” и в трите населени места (с. Динката, с. Памидово и с. Величково) концентрациите на прахови частици са около и под нормите. Надвишаването на нормите в обхвата на населени места е отчетено само по платното на пътя около с. Величково.

Поради отдалечеността между кариерите, не се очаква кумулативен ефект от работата на кариера „Градище 2” и останалите действуващи в района находища. При работа на само един работен участък от трите находища не се очаква кумулативен ефект. При експедиция на готовата продукция без преминаване през с. Динката (по черния път от северозападната страна на „Картал тепе”) кумулативният ефект в населеното място може да бъде сведен до минимум.

Предполагаемият кумулативен ефект от замърсяването с азотни оксиди е основно по протежение на общия обслужващ кариерите път и между находищата „Лозница 1” СЗ, „Картал тепе” и работния участък на „Лозница 1” ЮИ. Общата зона с подчертан кумулативен ефект в тази зона е в непосредствена близост до южните части на с. Динката. При работа на само на едни работен участък в „Лозница 1” или достатъчна отдалеченост на работния участък на „Лозница 1” ЮИ от южните части на с. Динката приземните концентрации ще бъдат много по-ниски.

Независимо от разположението на работния участък в „Лозница 1” и в трите населени места (с. Динката, с. Памидово и с. Величково) концентрациите на азотни оксиди са около и под нормите.

Поради отдалечеността между кариерите, не се очаква кумулативен ефект от работата на кариера „Градище 2” и останалите действуващи в района находища, но има кумулативен ефект от АМ „Тракия” в района на с. Динката и „Картал тепе”.

При добив на само един или два работни участъка в трите съседни находища (без „Градище 2”) не се очаква кумулативен ефект между тях. При експедиция на готовата продукция без преминаване през с. Динката (по черния път от северозападната страна на „Картал тепе”) кумулативният ефект в населеното място може да бъде сведен до нула.8. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда. План за изпълнение на меркитеПлан за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС
по ред

Мерки

Период на изпълнение

Резултати от изпълнението

1

Разработване на цялостен инвестиционен проект за експлоатация на находище „Лозница-2” за добив на пясъци и чакъл

При проектирането

Организирано изземване на пясъците и чакъла и тяхната първична преработка от находището

2

Ежегодно разработване и утвърждаване на годишни планове за експлоатация на находище „Лозница-2”

При проектирането

Целенасочено изземване на инертните строителни материали годишно, съобразно годишните планове

3

Изготвяне на проект за рекултивация на находище „Лозница-2” и неговото поетапно реализиране

При проектирането

Подобряване екологичното състояние на отработеното пространство на находището

4

Предварително определяне на местата за разполагане на временното насипище, фургоните за работниците и другите съоръжения

При проектирането

Оптимални разстояния на извозване на добитата суровина до инсталацията за преработване
Атмосферен въздух1.

Непрекъснат контрол върху натоварените автосамосвали с добитата суровина и неразпиляването й по вътрешните и външните пътища на добитата баластра.

При експлоата-цията

Намаляване на праховото замърсяване на района

2.

Оросяване на външните транспортни пътища за доставка на суровината и експортиране на готовата продукция при много сухо време и топло време.

При експлоата-цията

Намаляване на праховото замърсяване на района

3.

Избягване пресичането на населени места (чрез изграждане на обходен път) при експедиция на готовата продукция и при доставяне на суровината в ТМСИ.

При определяне на маршрутите за транспорт

Намаляване на кумулативния ефект от замърсяването с прах и азотни оксиди в района
Геоложка среда1.

Спазване на параметрите, заложени в цялостния и годишните технически проекти за експлоатация и рекултивация

При експлоатация

Опазване на геоложката среда
Земи и почви


Изземване на хумусния хоризонт и съхраняваето му на депо.

При експлоатацията

Оползотворяване при рекултивационните работи
Растителен и животински свят1.

В плана за защита от бедствия и аварии да бъдат заложени мерки за недопускане на прекъсването на диги нарушаване на местообитанията в коритото на р. Тополница;

Преди започване на експлоатационната дейност

Смекчаване отрицателните въздействия от изземването на суровината

2.

Преди започване на експлоатационната дейност на находището да се извърши обхождане на повърхността му със специалист по растителни видове с цел изкореняване и засаждане на ценни растителни видове извън експлоатационните участъци

Преди започване на експлоатационната дейност

Максимално запазване на ценните растителни видове в района

3.

При намиране в безпомощно състояние на животински видове, предмет на опазване да се действа по начините посочени в чл 39 от ЗБР

При експлоатацията

Максимално опазване на ценните животински видове в района

4.

След достигане на водоносния слой и завиряване на добивната площ да бъдат осигурени наблюдение на целия участък и разработени мерки за недопускане на бракониерство и лов на водолюбиви птици предмет на опазване от българското и международно законодателство

При експлоатацията

Максимално опазване на ценните животински видове в района

5.

При изготвянето на рекултивационния проект за залесяване и затревяване да се предвидят местни и неинвазивни дървесни, храстови видове и тревни смески

При проектирането

Смекчаване отрицателните въздействия от изземването на суровината
Шум1.

За избягване на шумовото въздействие от тежкотоварния транспорт за извозване на добития материал по време на редовна експлоатация на кариерата върху жилищните територии на населените места, през които преминава предвиденото им трасе за движение е необходимо:

 • Да се изгради обходен път на с. Динката до ТМСИ „Картал тепе”;

 • Да се потърси възможност за друго трасе за движение , което да не минава през с. Величково и с. Памидово Например по трасе започващо от добивния участък продължаващо в североизточна посока до връзка с път ІІІ-803 Пазарджик – Драгор – Динката (обход на Динката без преминаване през територията на селото).

При строителство (позготовка за експлоатация) и експлоатация

Не се нарушава шумовия режим на територията на с. Величково, с. Памидово и с. Динката

2.

Да се изготви транспортен план за движение на товарния транспорт по време на експлоатацията на кариерата и да се съгласува със съответните общини и кметства.

При експлотация

Не се нарушава шумовия режим на територията на с. Величково, с. Памидово и с. Динката

3.

При подмяна на наличната техника, новите машини да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях в околната среда (ДВ бр.11/2004 г.)

При експлоатация

Намаляване на нивото на излъчвания в околната среда шум от използваната добивна техника
Отпадъци1.

Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на закрито или на временни площадки до извозването им за последващо обезвреждане при спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. на определените за това места.

Събирането на отпадъци да се осъществява по схема в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда;По време на експлоатацията

Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води.

Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО.2.

Образуваните опасни отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки с уплътнен изолационен материал до транспортиране за последващо третиране.

Зареждането на добивните машини и автосамосвалите с дизелово гориво да се извършва с автоцистерна;По време на експлоатацията

Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води

3.

Използване на технически изправни транспортни средства за транспортиране на опасни отпадъци

По време на експлоатацията

Предотвратяване на разпиляване на отпадъци

4.

До контейнерите за временно съхранение на опасни отпадъци достъп да има само определено със заповед материално отговорно лице.

Транспортиране на опасни отпадъци само в затворени метални контейнери.По време на експлоатацията

Намаляване на риска свързан с опасни отпадъци

Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО.5.

Отпадъци за обезвреждане да се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР, въз основа на сключен договор

По време на експлоатацията

Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО.

6.

Поставяне на втори контейнер и бутилките (опаковките) за минерална вода да се събират разделно и предават на лицензиран оператор за рециклиране/оползотворяване;

По време на експлоатацията

Повишаване на процента на рециклиране и намаляване на отпадъците да депониране

Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО – постигане на националните цели за рециклиране.7.

Работниците да разполагат с индивидуални торбички за да могат да събират в тях образуваните битови отпадъци, когато са далече от поставените за целта 2 контейнера. Торбичките да се изхвърлят в двата контейнера в края на смяната като бутилките (опаковките) от минералната вода се събират в отделен контейнер, заедно с евентуално други подходящи пластмасови отпадъци от опаковки.

По време на експлоатацията

Недопускане на замърсяване на ОС с битови отпадъци.
Ландшафт


Изпълнение на проекта за рекултивация

По време на експлоатация и при рекултивация

Смекчаване отрицателните въздействия от изземването на суровината
Културно наследство


Ако при изпълнение на изкопни и строителни работи се попадне на археологически обект, нерегистриран преди, поради неговите особености. В такъв случай се процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 72 и 73 от ЗКН.


По време на експлоатацията

Предотвратяване нарушаване целостта на недвижими културни ценности
Здравно - хигиенни аспекти


Мерки по отношение опазване здравето на населението1.

Технически мерки: Преди започване на добивни дейности в кариерата да бъдат изпълнявани необходимите изисквания за намаляване на праховите емисии – технически мерки; оросяване с вода в сухи периоди; разработване на находището без водопонижение (без осушаване).

По време на експлоатация

Профилактика на здравния риск за населението

2.

Периодичен мониторинг на шумовото и прахово замърсяване на територията на обекта по време на работен цикъл, като резултатите следва да се сравнят с нормативните изисквания.

След пускане на обекта в експлоатация.

Профилактика на здравния риск за населението чрез понижаване на физичното и токсикохимично натоварване.

3.

Кариерата да работи единствено на нормирана дневна работна смяна;

По време на експлоатация.

Опазване здравето на населението.

4.

Маршрута на извозване на добитите пясъци и чакъли до ТСМИ следва да преминава по подготвен за целта полски път (напр. покрай р. Тополница, в отдалеченост от жилищни зони), а не по републиканската пътна мрежа през околните населени места.


По време на експлоатация.

Опазване здравето на населението, чрез ограничаване експозицията на прах, отработени газове, шум, вибрации, повешен риск от пътни инциденти в жилищните зони.

5.

Редовно поддържане на чистотата и изправността на пътното трасе в района на кариерата и извън нея (полски път) по посока ТМСИ, тъй като това значително ще понижи концентрациите на прах, вкл. фини прахови частици в атмосферния въздух.

По време на експлоатация.

Профилактика на здравния риск за населението.

6.

Въвеждане на система за добра работна организация, добро техническо състояние на превозните средства, както и провеждане на регулярен мониторинг на работната и околна среда.

Преди пускане на обекта в експлоатация – задължение на инвеститора.

Профилактика на здравния риск за населението.

9. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства и заинтересовани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации


За инвестиционното предложение в РИОСВ Пазарджик е внесена документация по чл. 4 на Наредба за условията и реда за извършване за ОВОС. Уведомена е община Пазарджик и кметства с. Величково и с. Юнаците .

Възложителят на инвестиционното предложение за „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2" в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик е провел консултации със съответните ведомства, служби и организации, имащи отношение към инвестиционното предложение, в т. ч. засегнатата общественост и неправителствени организации (чл. 95 на ЗООС и чл. 9 на Наредба за ОВОС), както следва: • МОСВ;

 • РИОСВ Пазарджик;

 • Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив

 • РИОКОЗ – Пазарджик.

 • „Напоителни системи” – Пазарджик

 • Национален институт за паметниците на културата-София

 • Областно пътно управление – Пазарджик.

 • „ВиК” – Пазарджик

 • ЕVN – клон гр. Пазарджик.

Получени са становища по предлаганият обхват и съдържание на доклада за ОВОС .


План за собствен мониторинг


Както беше казано, на територията на находището не се предвижда изграждане на промишлена площадка със солидни сгради при добива на пясъци и чакъл преди тяхната употреба, не се формират производствени отпадъчни води, няма зауствания на отпадъчни води във водоприемници. Като неорганизирани източници за замърсяване на атмосферния въздух могат да бъдат посочени праховите замърсявания и замърсяването на въздуха в района от ауспухните газове на използваните машини при добива и транспортирането на пясъците и чакъла и откривните материали. За намаляване на замърсяването са предвидени съответните мерки.

За района на находището на този етап не се предвижда разработване на мониторингова система. Необходимо е обаче провеждане на строг контрол при експлоатацията на находището по отношение на: • Спазване на изискванията по отношение изземването на пясъците и чакъла в границите на концесионната площ и спазване на годишните планове;

 • Спазване на изискванията по отношение изземването на суровината около крайните контури на концесионната площ и правилно провеждане на рекултивационните мероприятия;

При възникване на специфични условия при експлоатацията на находището с течение на времето ще се вземат и други допълнителни мерки.

9. Заключение


В Докладът за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение на „ВРИС” ООД за „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъл от находище „Лозница-2, участък 1 и участък 2” в землището на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик, е направен обстоен преглед на представеното инвестиционно предложение и влиянието му върху околната среда и здравето на хората.

Докладът е разработен в съответствие с изискванията на ЗООС, чл. 96, Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и други Закони, Наредби, Правилници и нормативни документи. При разработката са взети под внимание становища на компетентните органи и мнението на засегнатото население.

Направен е анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори.

Въздействието на емитираните замърсители по време на експлоатация върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, постоянно, възстановимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект, под приетите национални и европейски нормативни изисквания и не предполага негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

На база анализа са предложени мерки предвидени да предотвратят или намалят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.

Авторите на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение въз основа на извършената оценка и анализ и в съответствие със законодателството по околна среда, предлагат на уважаемия Висш Екологичен Експертен Съвет да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъл от находище „Лозница-2, участък 1 и участък 2” в землището на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик.


Списък на приложенията:
Приложение № 1 Писмо № ОВОС-1394 от 18.06.2010 г на МОСВ
Приложение № 2 Писмо № ОВОС – 1394 от 12.10.2010 г. на МОСВ

ПРИЛОЖЕНИЯ


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница