Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за


Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за технологии и мотивите за направения избор на проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително и “нулева алтернстраница3/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за технологии и мотивите за направения избор на проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително и “нулева алтернатива”


Алтернативи за местоположение

Инвестиционното предложение на фирма „ВРИС” ООД – гр. Пловдив е „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2" в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”

Местоположението на обекта е установено на база проучени, доказани и утвърдени от СЕК на МОСВ геоложки запаси от полезно изкопаемо. Доказани са запаси от пясъци и чакъл за 25 години при годишна производителност от 80 000 м3 годишно.

На база определените граници на проучените запаси е заявена и концесионната площ от 287 дка. Местоположението на находището и по-точно оконтурените и проучени запаси практически определят мястото на реализацията на проекта без други алтернативи. Находището е отдадено на концесия на фирмата.

Алтернативи относно разположението на територията, на която ще се провеждат експлоатационните дейности и добиването на строителни материали, не съществуват съгласно проведените геоложки проучвания и доказаните запаси от пясъци и чакъл.

Алтернативи на инвестиционното предложение за осигуряването на необходимата суровина са други находища в района.


Алтернативи за технологии

При добива на строителни материали-пясъци и чакъл и тяхната преработка възложителят е избрал най-добрата технология – подводен добив на подземното богатство, без водопонижение. Първичната преработка на материала и неговото фракциониране ще се извършват на площадка „Картал тепе”, разположена на 4=5 км. северозападно от находището, извън границите на концесионната площ.

По отношение технологията за добив и първична преработка на пясъците и чакъла и тяхното транспортиране, няма други приемливи алтернативи. Използва се утвърдена в световната практика технологична схема и изпълнима в практиката.

Алтернативи обаче съществуват по отношение на водоснабдяването и отвеждането на битовите отпадъчни води, формирани на площадката на находището. Предвижда се снабдяването на работниците с питейна вода да се извършва периодично с бутилирана минерална вода, а за битови нужди – докарване на вода с водоноска от водопровода на с. Юнаците при съответното разрешение на фирма „ВиК”. Това е най-добрата алтернатива, тъй като прокарването на водопровод е икономически неизгодно, тъй като дължината е повече от 1,0 км.

Избрана е най-добрата алтернатива относно осигуряване на работниците от находището с вода за питейни и битови нужди при съществуващите специфични условия.

Съгласно инвестиционното намерение за формираните отпадъчни води се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма и периодично извозване до ГПСОВ на гр. Пазарджик при съответното разрешение.

Социалният ефект от въвеждането в експлоатация на находище „Лозница-2” ще бъде разкриване на 9 работни места, оползотворяване на пясъците и чакъла в строителството и при добри икономически разчети на фирмата, финансово подпомагане на общината. Предвижда се подобряване състоянието на пътищата както и други инфраструктурни елементи в региона.
Нулева алтернатива”

Инвестиционния проект предвижда добив на пясъци и чакъли по класическата технология – открит добив на пясъци и чакъл без водопонижение.

Проектът не предвижда преработка на добитите материали на територията на концесионната площ. Пясъците и чакъла ще се транспортират за първична преработка на 4.5 км северозападно от площадката на действаща промишлена площадка „Картал тепе”.

Наличието на съвременни технологични решения за добив на пясъци и чакъл, както и удовлетворяване на нормативните изисквания за опазване на околната среда, в т.ч. незначителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, както и факта, че не е възможно да бъде да застрашено здравето на населението от най-близките селища и здравното състояние на работещите на концесионната площта не предполага „нулева” алтернатива за инвестиционното намерение.6. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение

6.1. Атмосферен въздух


Качеството на атмосферния въздух в района на находището се очаква да е силно повлияно от емисиите от аналогична производствената дейност на разположените в непосредствена близост кариери – „Лозница 2” (с два участъка) и „Картал тепе” (с ТСИ и ТМСИ). Основен източник на замърсяване са, както добивните работи в работните участъци и обработването на суровината, така и емисиите от изгорелите газове на двигателите на тежкотоварни камиони и кариерна техника от производствената и транспортната им дейност.

Известните данни, за концесионните участъци в района на находището, могат да се обобщят, както следва: - „Лозница 1”- южно от с. Динката, с два участъка - „Северозападен” (продължение на „Картала тепе”) на около 3.9- 4.0 км северозападно от „Лозница 2”; и – „Югоизточен” на около 1.2-1.3 км северозападно от „Лозница 2”, със заложен годишен добив 150 000 м3/год., около 68 курса на ден ; - Находище „Картал тепе” с ТСИ и ТМСИ – заложен годишен добив 60 000 м3/год., вероятна производителност на ТСИ 300 т/час и на ТМСИ 80 т/час (обслужващи съседните находища), на около 4.5-4.6 км северозападно от „Лозница 2”, около 27 курса на ден; - „Лозница 2” с два участъка – участък 1 – концесионна площ 194 112 м2 и участък 2 – концесионна площ 94 977 м2, със заложен годишен добив 80 000 м3/год., около 36 курса на ден ; - „Градище 2” – на около 5-6 км югозападно от „Лозница 2”, с различни маршрути на движение, със заложен годишен добив 110 000 м3/год., около 50 курса на ден

Процентното разпределение на приетите за основни емитирани замърсители (ФПЧ10 и азотни оксиди) от посочените кариери в района (при посочената по горе производителност) е дадено на следващите фигури.Процентно разпределение на емисии ФПЧ10 от посочените кариериПроцентно разпределение на емисии азотни оксиди от посочените кариери

Процентните стойностите за азотните оксиди и праха дават ориентировъчна представа за определения принос на отделните кариери към общото замърсяване на въздуха в района. Кариерата „Лозница 2” (без ТМСИ в „Картал тепе”) ще допринася за около: - 18.8% (NОх) до 1.4% (ФПЧ) от общите емисии в долината.

Влиянието на кариерите върху качеството на въздуха в близките населени места (с. Динката, с. Памидово и с. Величково) обаче, може да бъде оценено едва след отчитане на местоположението на тези източници на емисии, заедно с обслужващите ги пътища, даващи съответното териториално разпределение на зоните с кумулирани приземни концентрации върху подложния терен (виж т. Оценка на предполагаемото кумулативното въздействие на качеството на атмосферния въздух).


6.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух


Експлоатацията на кариерата ще се извършва по открит способ, с добив под вода (поради високо ниво на подземните води). Полезното изкопаемо представлява алтернация от пясъци и чакъли с дебелината на полезния пласт около 9.1 – 9.6 м.

Съгласно предварителните проектни разработки е предвидено добивните работи да се извършват последователно в двата експлоатационни участъка при използване максималната дължина на създадените работни фронтове. Не се предвижда едновременна рлабота в двата участъка от находище „Лозница 2”. Изземването на полезния пласт става едновременно по цялата мощност и под вода - нивото на подземните води е високо. За целта се използва проектната добивна механизация - багер -драглайн с кофа 2.5 м3.

Транспортът на добитите инертни материали за първична обработка до промишлената площадка (в концесионна площ „Картал тепе” на „ВРИС” ООД, извън района на концесионната площ на находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2") се осъществява по съществуваща пътна връзка. Предвидено е готовата продукция ще се експедира по четвъртокласния асфалтов път с. Памидово – с. Динката, свързващ ТМСИ „Картал Тепе” с автомагистрала „Тракия”.

Емисиите от общ прах ще имат локално въздействие върху атмосферния въздух. Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при експлоатацията на находище „Лозница-2” са следните: - прах – основно при товарно-разтоварните работи от оцедената баластра; - прах от преминаване на тежките транспортни машини през вътрешно кариерния път; - прах от извозването на баластрата до ТМСИ; а също и - азотни оксиди, въглероден оксид.

Процентното съотношение показва, че: - най-голям дял за годишните емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) ще има транспорта на добитата суровина до ТМСИ. Ежедневно извършваните добивни операции в кариерата са нисък процент. Следствие на работата на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на товаро-разтоварните МПС и техниката, която ще се използува за добив и транспорт на находището, в атмосферата ще се изпускат отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ, УОЗ, полихлорирани бифенили и пр.

6.1.2. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух


Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за ФПЧ10 е основно по протежение на обслужващия кариератата път и между находище „Лозница ІІ” и ТМСИ в „Картал тепе”. Зоната е концентрирана около черния път към ТМСИ в Картал тепе, където преминава добитата суровина от кариерите и откъдето се извършва експедицията на готова продукция към през с. Динката към АМ „Тракия”.

Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за азотни оксиди е основно около находище „Лозница 2”. В останалите зони с повишени концентрации, по и около пътните връзки (с изключение на АМ „Тракия”) приземните концентрации са доста под нормите. Не е регистрирано надвишаване на нормите в обхвата на населените места.По отношение на добивните и транспортни работи: Находище”Лозница 2” отстои на около 1051 м от северните покрайнини на с. Юнаците и на около 1200 м югозападно с. Величково. Преработката на добитата суровина ще се извършва в инсталации на промплощадката на концесионна площ „Картал тепе” по асфалтов път заобикалящ с. Величково и с. Памидово. Готовата продукция ще се експедира по четвъртокласния асфалтов път през с. Динката към автомагистрала „Тракия”

От представеното прогнозиране се вижда, че замърсяването на атмосферния въздух в определените критични зони (южните части на с. Динката; - пътната връзка около с. Памидово и с. Величково) при експлоатацията на кариерата „Лозница 2” в предвидения едносменен режим от 8 часа дневно, няма да доведе до надвишаване на нормите в населените места.

Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за ФПЧ10 (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е основно по протежение на обслужващия кариератата път и между находище „Лозница 2” и ТМСИ в „Картал тепе”, но не покрива южните части на с. Динката. Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за азотни оксиди (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е основно около находище „Лозница 2”, като не е регистрирано надвишаване на нормите (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве 0.04 мг/м3) в обхвата на населените места. При отчитане на 24 периоди от време приземните концинтрации ще бъдат няколко пъти по-ниски.

Териториален обхват на въздействие: Въздействието върху качеството на приземния въздух ще бъде пряко върху атмосферния въздух на територията на находището и в близките околности до 500-600 м (около работните участъци), но с локален обхват на въздействието; очаквания предполагаем ефект от замърсяване над нармите ще бъде само по протежение на обслужващите пътища. Непряко ще бъде въздействието върху почвите и растителността около работните участъци и транспортните връзки. Степен на въздействие: средна до силна степен на въздействие; Продължителност на въздействието: за периода на концесионния срок; Честота на въздействието: постоянна, в рамките на работния ден, 250 работни дни годишно; Кумулативни въздействия – очакват се при съвместна работа на съседните находища и използуване на едни и същи преработващи съоръжения и транспортни връзки. Трансгранични въздействия – не се очакват.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница