Доклад За оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложениестраница1/6
Дата07.06.2017
Размер1.28 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6


НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
на Доклад

За оценка на ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Луковит, включващо Общините Луковит, Ябланица и Тетевен – Област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, Община Роман – Област Враца”

ОКТОМВРИ 2010г


УВОД

Докладът за ОВОС за “Изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Луковит, включващо Общините Луковит, Ябланица и Тетевен – Област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, Община Роман – Област Враца” се разработва на основание чл. 92, ал.1 от ЗООС и чл.11 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ бр. 25 от 2003 г., изм. бр. 3/2006 г.) и във връзка с писмо № ОВОСУ-4020/23.05.2008 г. и ОВОСУ-4020/12.02.2010 г. На Министъра на околната среда и водите .

Докладът за ОВОС е разработен на основа на Концептуален проект по проект за техническа помощ: EuropeAID/124484/D/SV/BG Управление на отпадъците в региони Луковит, Стара Заго­ра и Костенец”, изготвен от консорциум РНЕП и се отнася за цялостна система за управление на твърдите битови отпадъци на регионален принцип в регион Луковит, включващ общините Луковит, Ябланица и Тетевен – Област Ловеч, Община Червен бряг – Област Плевен и Община Роман – Област Враца .

Инвеститор на проекта е: Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит, ул. ”Възраждане”№ 73, гр.Луковит, област Ловеч, с председател на уравителен съвет: Петър Нинчев,

Лице за контакти: Петър Нинчев - Председател на Управителния Съвет на РСУО – регион Луковит председател на УС и кмет на Община Луковит; телефон : 0697 5 2464, факс : 0697 5 2014 е-mail: lukovit_ob@yahoo.com;

Изготвител на ДОВОС: Екип от независими експерти с Ръководител Галина Стоянова , тел 0888-697446, e-mail: galstoyanova@abv.bg .


1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ

1.1. Обща информация за инвестиционното предложение и район на разположение


Инвестиционното пледложение за изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Луковит разработва следните площадки:

 • основна площадка № 14 Луковит, за която е изготвен концептуален (идеен) проект (по-точно прединвестиционни проучвания по смисъла на чл. 9 от Наредба №4/21.05.2001 г.), за регионален център за управление на отпадъците;

 • алтернативна площадка № 16, която е разположена между с. Тодоричене и с. Дъбен, община Луковит

 • претоварна станция, с разгледани три площадки за разположение в землището на с. Гложене, община Тетевен

Концептуалният проект за “Изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Луковит, включващо Общините Луковит, Ябланица и Тетевен – Област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, Община Роман – Област Враца” включва следните подобекти: • Приемна зона за отрадъци;

 • Технологична зона;

 • Складова зона;

- Приемна зона с площ 15 dkа, в която са разположени следните съоръжения: портал с бариера; портален монитор; електронна везна; контролно пропускателен пункт; административно битова сграда; общински център за рециклиране; гараж и работилница; канализационно пречиствателно съоръжение; мачтов трафопост; водомерна шахта; резервоар за противопожарни нужди и паркинг за леки автомобили, с необходимите им транспортно-комуникационни връзки и захранващи инженерни проводи.

- Технологична зона – осъществяваща основната дейност по третиране на отпадъци – депониране, площадка за сепарация на отпадъците и площадка за зелено компостиране, при която върху площ от 150 dka ще бъдат изградени: • съоръжение за разделяне на отпадъците (~25 dkа);

 • инсталация за компостиране на зелени отпадъци (~20 dkа);

 • зона за депониране – 4 клетки на депото (~80 dkа);

 • площадка за рециклиране (~2 dkа);

 • Площадка за строителни отпадъци (~5 dkа).

 • Модулна ПСОВ

 • Складова зона – с площ 81 dka. В складовата зона се предвижда изграждането на депо за земни маси за ежедневно запръстяване и депо за хумусна почва.

В технологичната зона, непосредствено след Приемната зона е обособена площадка за сепарация на отпадъци, в която се предвижда монтиране на съоръжения за разделяне на отпадъците и рециклиране. Площта на площадката възлиза на 34 500 m2.

Площадка за зелено компостиране, разположена в най- източната част на терена. Площадката е с наклон в северозападна посока. Предвижда се да се изгради бетонова площадка, на която ще се разположат компостните диги, навес за съхранение на зелената маса до набиране на необходимият обем за една компостна фигура. Предвижда се резервоар за оборотни инфилтрирали води включително хидрофорна уредба за технически нужди както и клетки за складиране на готовия компост.
Достъпа до Регионалния център налага изграждане на транспортно комуникационна връзка - изграждането на път за достъп с габарит Г9 (2х3.5m+2х1.5m) и дължина L=1400m. Началото на пътя е съществуваща улица в кв. „Изток” на града. Трасето на пътя минава по съществуващи черни пътища, собственост на Община Луковит.
Съпътстваща инфраструктура: захранващ водопровод и електроснабдяване - нов трафопост и присъединяването му кабел САХЕкТ 3х(1х185mm²) към съществуващо ел. проводно отклонение за ТП№18-гр.Луковит от ВЛ 20кV "ОЗНО".
Изпълнението на проекта налага изпълнение на корекция на съществуващото дере „Добрин дол” в участък ~280л.м., тъй като част от спомагателните съоръжения са разположени върху част съществуващия талвег на дерето.

Основна и предпочитана площадка за реализация на Регионалния център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци извън регулация на Луковит, на ~1 км семверозападно от гр.Луковит, в поземлен имот №44327.197.37, кв. 197 в местността “Добрин дол” от землището на Община Луковит, област Ловеч с обща площ 448 473 m2. Площадката е в процес на преотреждане „за регионален център за управление на отпадъците” с изготвен ПУП-ПЗ. Теренът на площадката е с установено предназначение “пасище, мера”, общинска собственост.

Минималното разстояние между източниците на вредности и регулацията на Луковит е както следва: Приемна зона за отрадъци - 620m; Вход на площадка за сепариране на несортирани отпадъци – 1000m; Модулна пречиствателна станция - 1051m; Клетка за депониране на отпадъци с ежедневно засипване - 1120m; Площадка за полево компостиране – 1950 m. За дейностите приемане, сепариране и депониране на твърди неопасни отпадъци се осигуряват нормативно изискуемите хигиенно-защитни зони според Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Не е спазено изискванета за полево компостиране - хигиенно-защитна зона от 2000 m съгласно т. 337а на Наредбата, като кампостиращите съоръжения са на 1950м от регулацията на гр. Луковит.


Достъпът до регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци Луковит се осъществява по първокласен път 3 в участъка Радомирци – Луковит. По проект е предвидено да се реализира нова транспортно-комуникационна връзка с дължина L=1400m. Началото на комуникацията е съществуваща улица в кв. „Изток” на града. Трасето на пътя минава по съществуващи черни пътища, в земеделски земи, собственост на Община Луковит.

Депото е разделено на четири клетки, съответно за етап I, II, III и ІV.

Територията на общините от регион Луковит се обслужва изцяло с автомобилен транспорт. Площадката за разполагане на центъра не попада в мрежата от защитени зони Натура 2000.

Алтернативна площадка Площадка №16 “Тодоричане”

В етапа на предпроектните проучвания като алтернативна площадка за разполагане на депо за ТБО в регион Луковит е разгледана Площадка №16 “Тодоричане”. Същата заема имоти №№ 119001, 118003, 118004, в землището на с. Тодоричене, община Луковит, област Ловеч, с обща площ 150 000 m2. Тя е разположена между с. Тодоричене и с. Дъбен, община Луковит. Намира се непосредствено под шосето (от южната му страна) между двете села. Разстоянието до регулацията на с. Тодоричане е 3,4 km, до с. Дерманци – 3,28 km, а до с. Дъбен – 3,2 km. Релефът е слабо хълмист, като в района на площадката се оформят няколко плитки и широки дерета, които образуват обща долина, насочена към р. Дъбенска, десен приток на р. Златна Панега.Претоварна станция (ПС) Тетевен

Площадката, предпочетена за изграждане на претоварна станция обслужва общините Ябланица и Тетевен. Намира се в имот № 104008, местността „Байнов поток” от землището на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, с обща площ 45 913 m2, собственост на общината. Отстои на 1,8 km северно от селото. Начинът на трайно ползване на терена е определен като «друга селскостопанска територия». Достъпът до площадката се осъществява чрез съществуващо отклонение от път Тетевен-Ябланица, частично асфалтирано и продължаващо до съществуващо сметище на община Тетевен.1.2. Реализиране на инвестиционното предложение (строителен период, експлоатационен период, закриване на депото)

Депонирането на твърди битови отпадъци ще се извърши също на четири етапа в четири клетки със следните характеристики и обеми: Първа клетка – първи етап с площ 3,28 ha и вместимост 182 х.m3; Втора клетка – втори етап с площ 5,1 ha ;и вместимост 579 х.m3 Трета клетка – трети етап с площ 3,43 ha и вместимост 256 х.m3 ; Четвърта клетка – четвърти етап с площ 3,47 ha и вместимост 525 х.m3.

Закриването на регионалното депо ще се извършва поетапно, след запълване на обема на всяка клетка. Наблюдението на параметрите на околната среда, свързани с поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото, ще се извършва съгласно изготвен специализиран План за контрол и мониторинг на депото.

Отредените територии за регионално депо и за претоварна станция в изготвения Концептуален проект са достатъчни за нормална експлоатация и извършване на планираните дейности с необходимия площен резерв.1.3. Технология и технологична схема за третиране на отпадъците (събиране, сепариране, депониране, компостиране), генерален план (ситуация), сгради и съоръжения, инфраструктура, елементи на депото.

Центърът за управление на отпадъците – регион Луковит е условно разделен на три зони: Приемна зона с административна и обслужваща части; Технологична зона – осъществява основната дейност по третиране на отпадъци – депониране; включва и площадка за сепарация на отпадъците и площадка за зелено компостиране и Складова зона – депа за земни маси и хумус.

Приемната зона се намира в западния край на площадката и е с площ F=15 дка. Включва следните съоръжения: Портал с бариера и монитор; Електронна везна; Административно битова сграда; Общински център за рециклиране; Гараж и работилница; Канализационно пречиствателно съоръжение; Мачтов трафопост; Паркинг.

Технологичната зона заема централната и западна част на площадката. Основни елементи на тази зона са следните съоръжения: Обиколен експлоатационен път; Клетки за неопасни отпадъци- 4 броя; Навес за верижни машини; Инсталация за измиване на гуми; Система за третиране на инфилтрирали води – вкючваща резервоар за инфилтрирали води и модулна пречиствателна станция за отпадни води; Система за отвеждане и обезвреждане на биогаз; Система за повърхностно отводняване; Система за мониторинг; Лесозащитен пояс; Ограда

Технологията на експлоатация на депото предвижда уплътняване на отпадъците с компактор или с булдозер и ежедневно запръстяване. Преди започване на строителството се прави отнемане и депониране на хумусния слой с мощност 0.20 m.

Изграждането на клетките за депониране на битови отпадъци се осъществява посредством диги в изкоп и насип. Преградните диги имат за цел да ограничат съответната клетка и да преградят пътя на инфилтриралите води (ИВ), като по този начин ги насочват към дренажната система. Депото ще има: долен изолационен екран за предпазване на земната основа и подземните води от въздействието на отпадъците и отделилия се инфилтрат; дренажна система за отвеждане на инфилтрата в пречиствателно съоръжение; газоотвеждащи кладенци 32 броя за отвеждане на образувалия се от отпадъците биогаз и обезвреждането му в съоръжение за високотемпературно факелно изгаряне на биогаз.Претоварна станция (ПС) Тетевен ше има: Контролно пропускателен пункт с портален монитор и електронна везна; Административна сграда; Инсталация за уплътняване с площадка за разтоварване на отпадъците, приемен бункер, високообемен контейнер, компактиращо устройство и контейнеровоз. Водоснабдяването ще стане чрез изграждане на довеждащ питейно-битов водопровод РЕ 90 с обща дължина L = 600 m. Площадката за рециклиране се състои се от - зона за разтоварване и зона за складиране.

Предвижда се на новопроектираното депо да се извозват твърди битови отпадъци от общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица. Прогнозирането за генериране на количеството твърди битови отпадъци е направено за период от 2008 до 2042 год..Количество на отпадъците за депониране в регион Луковит

Отпадъци за депониране

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Битови

22,439

22,750

23,246

25,172

29,395

34,041

Индустриални

2,391

2,391

2,391

2,391

2,391

2,391

Паркови улични

617

587

551

551

551

551

Едрогабаритни

2,391

2,391

2,391

2,391

2,391

2,391

Строителни

0

0

0

0

0

0

Утайки

0

0

0

0

0

0

Рециклиране

0

1,316

1,336

1,407

1,589

1,790

Биоразградими- третиране

0

0
1,466

3,503

4,480

Общо за региона, t/y

27,839

26,804

27,243

27,632

29,636

33,105

Обем m3/y

-

44,700

45,400

46,100

49,400

55,200

Kg/y на жител

306

309

334

339

364

406

m3/y
0.52

0.56

0.57

0.61

0.68

В рамките на проекта - предмет на инвестиционното предложение е разработена система за събиране и транспорт на отпадъците от селищата в регион Луковит. Транспортните маршрути включват пътища от регионалната пътна мрежа. В проекта е предвидено изграждане и укрепване на довеждащите външни транспортни връзки до Регионалния център за управление на отпадъци –Луковит и ПС Тетевен, които към момента са съществуващи черни пътища.

Технологичен процес за третиране на отпадъците

Експлоатацията започва от клетка 1 за битови отпадъци. Дейностите ще се развиват в рамките на Регионалния център за управление на отпадъци –Площадка №14, Луковит и не изискват площи извън посочените по-горе. По принцип на депото могат да се извършват операциите по предварително третиране на входящите битови отпадъци: сепариране, отделяне на оползотворими компоненти, на опасни отпадъци; натрошаване на едрогабаритни отпадъци. Битовите отпадъци, които подлежат на рециклиране или други операции по оползотворяване, ще се отделят на площадката/склада за временното им съхранение в рамките на отредения терен. Опасните битови отпадъци, подлежащи на рециклиране или унищожаване по специален ред – акумулатори, батерии, флуоресцентни лампи и др., ще се предават за по-нататъшно третиране.

Технологията на депониране се води по предварително съставен оперативен план. В него се отбелязват основните правила за депониране, експлоатация и оформяне на отпадъчното тяло, като се описват функционалните зони по работни участъци. В зависимост от количеството отпадъци, постъпващи за обезвреждане, работния участък се проектира с необходимия капацитет, обезпечаващ среднодневната генерация на отпадъците. За целта e необходимо да се оформят правоъгълни клетки не по-големи от 1000 кв.м и височина до 2 м. Успоредно с разстилането с булдозер, пластовете се уплътняват с компактор. Първият слой от отпадъци с височина 1,80 m се покрива с 20 cm изолиращ слой пръст, предназначението на който е да спре разнасянето на по-леките фракции отпадъци, да предотврати възникване и разпространение на пожари, да не позволи развитие на насекоми и гризачи. Отпадъците се разстилат и уплътняват на пластове от 20 – 30 cm, при което се получава очакваната степен на уплътняване 1:3,5. Работният участък се запръстява (покрива) ежедневно с изолационен пласт земни маси или дребни фракции строителни отпадъци с мощност 10 см.

Ежедневно се контролират: количеството и вида на постъпващите отпадъци; мястото на депониране на основата на работни карти; правилното разстилане, трамбоване и запечатване на отпадъците.

Създават се условия за нормален експлоатационен режим на депото, като не се допуска принудително изчакване на повече от два автомобила.

Третиране на биоразградими отпадъци (компостиране)

Проектът предвижда компостираща инсталация само за зелени отпадъци.

В случая е предвидено отделянето на стъкло, метали, пластмаса и други замърсители на мястото на образуване на отпадъците. По този начин в компостиращата инсталация няма входящ поток на други отпадъци за които е наложително депониране.

Компостирането на зелената маса ще се ускори когато се създаде и поддържа подходяща среда за разтеж и развитие на микроорганизмите. Основните параметри на благоприятната среда са: Смесване на органичната маса с цел осигуряване на хранителни вещества за дейността и разтежа на микрорганизмите при балансирана доставка на въглерод и азот в компостта (C:N); Достатъчно количество кислород за поддържане на аеробните организми; Влажност позволяваща биологичната активност на микроорганизмите без да въпрепятства аерацията на компостта; Подходяща температура за развитието на микроорганизмите.


Проектни данни на компостиращата инсталация

На територията на инсталацията за зелено компостиране са обособени следните зони: Зона за разтоварване,складиране на зелена маса до натрупване на обем необходим за влагане в една компостна дига; Зона за активно ферментиране - компостни редове; Зона за складиране и съзряване на готовия компост

За нуждите на обекта са изградени следните системи обхващащи гореописаните зони: Дренажна система; Оросителна система; Настилки.

Основни замърсители генерирани в експлоатационно състояние на площадката са: Инфилтрирали води - води преминали през компостта (дъждовни води и води от оросителната система); Запрашеност - леки фракции зелена маса рапрашавани от вятъра; Миризма - неприятна миризма е следствие от анаеробни процеси на разлагане на биоразградимата маса в тялото на компост при които се отделя метан и фосфорни съединения.

Мерките за предотвратяване на вредните въздействия на основните замърсители генерирани в експлоатационно състояние на площадката са: Третиране на инфилтриралите води - инфилтриралите води се рециркулират посредством дренажната и оросителната системи; Третиране на запрашеността - складовата зона за първоначално складиране на зелените маси е покрит навес, в зоната за активно ферментиране и зоната за складиране на готвия компост, се предвижда компостните диги да се покриват с геотекстил и да се оросяват посредством оросителната система; Третиране на миризмата - осигоряване на достатъчно кислород в компостните диги посредством периодично разбъркване с челен товарач и аериращата система.

Технологичен процес за третиране на отпадъците в рамките на площадката на претоварната станция (дейности, които ще се извършват)

Транспортните средства с подлежащите на претоварване отпадъци преминават през КПП, порталния монитор и електронната везна. Разтоварването на отпадъците се осъществява на правоъгълна бетонирана площадка. Под тази площадка е разположен приемния бункер, компактиращо устройство и мястото на контейнера. Приемния бункер се пълни с отпадъци, които се изсипват от сметовозните коли директно в него. Бункерът е затворен до напълването му. След запълването му, люкът се отваря и започва пълненето на контейнера. Компактиращото устройство пресова отпадъка на порции до пълното запълване на контейнера. При пресоването отпадъка намалява обема си в границите 50-60% .Запълнения контейнер се транспортира до Регионалното дело посредством контейнеровоз. На мястото на изтегления контейнер се поставя празен. Претоварната станция ще се обслужва от 9 души персонал. Предвид общия обем на отпадъците, които ежедневно ще се транспортират до регионалното депо, предвидената система ще отговоря на нуждите от претоварене в района.Технологичен процес за третиране на отпадъчните води

За пречистване на производствените води (инфилтрат от депото и преливащи циркулационни води от площадката за зелено компостиране), е предвидено изграждане на локална ПСОВ. За третиране на битово – фекалните води от сградите е предвидено изграждане на модулно пречиствателно съоръжение.

Технологията на локалната ПСОВ се основава на принципа обратна осмоза, тъй като този тип пречистване може да осигури показатели на пречистени отпадъчни води до изискванията за заустване във водоприемника.

Обратната осмоза представлява процес на разделяне на водите на 2 разтвора с различна концентрация, т.е. отделяне на разтворените частици и субстанции от водата посредством полупропусклива мембрана. Този процес се използва когато се налага пречистване на голям комплекс от замърсители. Посредством различни мембрани става разделяне на различни разтворими и неразтворими вещества от основната среда – водата. За това кои молекули да преминат през мембраната определяща роля има размерът на порите на мембраната. В зависимост от състава на средата и от изискванията за степента на пречистване става изборът на специалните мембранни модули.

Утайките от септичната камери пред ЛПСОВ след събиране се транспортират на депото. Утайките няма да отговарят на изискванията и не следва да се ползват за наторяване.

Предвидено е пречистените води да се заустват в р. Златна Панега – ІІ категория вдоприемник. На Областен експертен съвет по устройство на територията е взето решение - да се изготви проект за отвеждането на пречистените отпадъчни води до река Златна Панега чрез изграждане на външен тръбопровод, който да преминава през терени общинска собственост. В момента Община Луковит възлага проектиране на външните връзки на обекта.


Закриване, рекултивация и след експлоатационни грижи

Закриването се осъществява след достигане на проектните коти и оформяне на отпадъчното тяло на депото. Общата проектна площ за закриване след приключване на експлоатацията на клетките е 153 dka. Рекултивиране на клетките след приключване на експлоатационния период включва следните строителни дейности:

Изграждане на горен изолиращ екран с цел повърхностно запечатване на депото. Горният изолиращ екран позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. С горния изолиращ екран се осигурява: защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло; удовлетворяване изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени. Горния изолиращ екран включва следните пластове от повърхността на отпадъците на горе: защитен геотекстил; газов дренажен слой; минерален запечатващ пласт – глина с дебелина 0,50 m; площен дренаж за чисти води от баластра; рекултивиращият слой е с обща дебелина 1,0 m от земни маси и хумус.

След полагане на рекултивиращият слой пръст и хумус е предвидена биологична рекултивация, която представлява комплекс от агрохимически и мелиоративни мероприятия.След експлоатационните грижи и мониторинга се изразяват в: Поддържане на площадката (ограда, пътища, открити канали, дренажи, HDPE резервоар за инфилтрат и др.); Поддържане на растителността – отгледни мероприятия за период от 3 години; Периодичен мониторинг чрез измерване и сравняване на резултатите от инфилтрат, газови емисии, повърхностни води, температура и влага в тялото на депото.

Целта на мониторинга е да се обхванат като неблагоприятните процеси, които се появяват след закриването на депото, така и гео-екологичните рискове, които то генерира в района. След закриване на сметището за неопасни отпадъци и неговата рекултивация, се извършват определен тип измервания. Така се получава информация за процесите протичащи в отпадъчното тяло.

Измерванията и наблюденията на контролираните показатели на околната среда и техните параметри се извършват в съответствие със стандартизираните и одобрени методики. Параметрите, които ще бъдат измервани, и веществата, които ще бъдат анализирани, се определят от състава на депонираните отпадъци и съгласно показателите на Приложение №3, Наредба №8 от 24 август 2004 г.

Системата за мониторинг включва: мониторинг за опазване на подземните води; наблюдение за обема и състава на инфилтрата; контролиране на емисиите на повърхностните води; контролиране на емисиите на газа от отпадъчното тяло; контролиране слягането в различни точки от тялото на депото.Основни суровини и материали, използвани ресурси

По време на строителството на двата обекта - Регионален център за битови отпадъци –Луковит и ПС Тетевен, вкл. пътните връзки и инфраструктурни елементи, суровините и материалите са: инертни материали - земни маси за насипи; глини, трошен камък, пясъци, чакъли, баластра; строителни материали - бетони, армировки, асфалтобетони; защитен геотекстил, геомембрана – HDPE фолио, тръби и арматури, оборудване на шахти, газови кладенци, ел. материали, стълбове, огради; горива и масла – за строителната техника и автотранспорта. По време на експлоатацията на регионалното депо за неопасни отпадъци Луковит и ПС Тетевен основни суровини се явяват третираните на двете площадки отпадъци и земните маси за запръстяване.

При осъществяването на инвестиционното предложение и редовната му експлоатация част от използваните материали и горива са „опасни вещества”: дизеловото гориво предназначено за строителната техника и автотранспорта; масла (моторни, хидравлични) за текуща поддръжка.

Използвани ресурси


 • Водоснабдяване - Идейният проект предвижда като източник на водоснабдяване да се използва селищната водоснабдителна система в района на гр. Луковит. За целта ще се изгради довеждащ водопровод. Водата ще се използва за: питейно –битови нужди; техническо водоснабдяване – дезинфекционен пункт, измиване на площадки, коли и контейнери и противопожарни нужди, като за съхранението им се предвижда изграждане на резервоар 40 m3. Водоизточниците около Луковит имат дебит дебит от максимално 150 l/sec, а гр. Луковит получава 48 l/sec. Не се предвижда използването на собствен водоизточник и не се налага издаване на разрешително за изграждане на водовземно съоръжение, съгласно Закона за водите.

За водоснабдяване на ПС Тетевен се предвижда използване на селищната водоснабдителна система в района и собствен водоизточник. Изграждане на сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на площадката, попадащ в ІІІ пояс на СОЗ на водоизточници за ПБВ не противоречи на изискванията на Наредба № 3/2000 г. за санитарно- охранителните зони на питейни водоизточници тъй като: на първо място СОЗ е учредена за карстов водоизточник Глава Панега от горноюрския хоризонт, а сондажния кладенец ще се изгражда в алувиалния кватернер на р. Вит; на второ място – необходимите водни количества са много ниски и нямат потенциал за въздействие върху количественото състояние на тялото; на трето място изграждането на сондажния кладенец и водовземането от него ще става въз основа на издадени разрешителни, съгласно Закона за водите и при спазване на условията в тях.

 • Електроснабдяване

В рамките на центъра ще се изгради нов трафопост. същият ще бъде присъединен към ел. провод 20kV “OЗНО”, отстоящ западно на ~1 км от обекта. Претоварната станция Тетевен ще бъде електроснабдена чрез изграждане на кабелно трасе от съществуващ електропровод 20 kV до обекта с дължина около L = 500 m и мачтов трафопост на територията на площадката.

2. Проучени от възложителя алтернативи за местоположение и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително „нулева” алтернатива

За реализацията на инвестиционното предложение са проучени от Възложителя следните алтернативи: за местоположение на депото; за начини на третиране на отпадъци на площадката; за начини на събиране и транспортиране на отпадъците; за технологии на третирането на различни видове отпадъци; за третиране на инфилтрата от депотоКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница