Доклад за оценка степента на въздействие настраница1/21
Дата06.02.2018
Размер3.12 Mb.
#55703
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Доклад

за оценка степента на въздействие на

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

върху защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“

Изготвили:

Красимир Киров – експерт биоразнообразие и НЕМ

Мариета Кирова – експерт биоразнообразие и НЕМ

октомври, 2015

преработен


 1. Анотация на Общия устройствен план (ОУП). Характеристика на предвижданите дейности. Информация за контакт с възложителя.

Общият устройствен план се разработва за територията на цялата община Каолиново с обхват на всички землища от общината – землищата на град Каолиново и селата Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климент, Лиси връх, Ляно, Наум, Пристое, Сини вир, Средковец, Тодор Икономово и Тъкач.

Общият устройствен план на общината определя общото (преобладаващото) предназначение на най-едрите структурни части на територията и общият режим на тяхното устройство. Това са териториите на населените места и селищните образувания (урбанизираните територии), земеделските територии, горските територии, защитените територии и нарушените територии за възстановяване. Режимът на устройство на всяка от посочените територии и на техните съставни подразделения се изразява с най-общи цели, мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие на териториите.

Съчетаването на методите и подходите на планиране на регионалното развитие и на планиране на териториалното устройство би обогатило едновременно и двете дейности и резултатите от тях. Такъв подход би доближил тези дейности плътно до същността на добро комплексно планиране. Много важно е при планиране на регионалното развитие да се открояват дългосрочните прогнози и сценарии на развитие, да се очертава бъдещият образ на съответния район и съответната територия и оттам да се откриват по-близките краткосрочни цели и задачи.

Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Каолиново, настоящият ОУП ще бъде с прогнозен период до 2033г.

Анотация на ОУП

Общата площ на територията на Община Каолиново е 29 313.15 ха. Площта на урбанизираните територии в Общината са 1531.03 ха, което е 5.22% от общата площ на общината.

Съгласно класификацията на Националната концепция за пространствено развитие на България 2013-2025г., община Каолиново, заедно с още 138 общини се намира в 5-то йерархично ниво. Това са общински центрове – села или много малки градове, където се осъществява първичното обслужване на населението на общините и където са налични работни места извън селскостопанската заетост – в сферата на социалните услуги, търговията, администрацията, промишленото и занаятчийското производство, образованието и културата. Важно условие за свързаността с останалите селища в общините и достъпа до тези услуги са удобните, изградени и поддържани, комуникационно- транспортните връзки.

С предвижданията на ОУП ще се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите в неговия обхват, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда, както и обектите на културно-историческото наследство. Ще бъде диференцирана общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните й структурните части: местоположение и граници на териториите за населени места и селищни образувания, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, територии за културно-историческа защита, нарушени територии за възстановяване и територии със специално, с друго или със смесено предназначение. С ОУП ще се ще се определят и: общият режим на устройство на всяка една от устройствените зони със съответните правила и норми; разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство; териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне.  1. Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране на територията.

Преобладаващата селищна структура е компактната, а за някои села – линеарната, продиктувана от преминаващ през селото главен път – такива са селата Лиси връх, Сини вир и Пристое.

Предвижданията на ОУПО Каолиново за пространствено развитие са насочени основно към реалното инвестиционно търсене на терени за производствени и за селскостопански дейности, както и доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и планове за територията на общината. Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените демографски процеси.

Териториите с основно предназначение са:


 • Урбанизирани територии(населени места и селищни образувания);

 • Територии на транспорта;

 • Земеделски територии;

 • Горски територии;

 • Територии, заети от води и водни обекти;

 • Защитени територии;

 • Нарушени територии за възстановяване.

1.1.1. Територии в граници на урбанизирани територии


Урбанизирани територии

Съгласно чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с общият устройствен план на община се определят границите на урбанизираните територии -„ проектна строителна граница на населено място“

За територията на Община Каолиново има одобрена кадастрална карта за селата Гусла, Средковец, Климент и Загориче, за останалите населени места няма одобрени такива. Актуални и действащи цифрови модели за територията на общината са картите на възстановената собственост (КВС). Действащите за 15 – те населени места кадастрални и регулационни планове са като цяло физически и морално остарели.

На базата на тези данни е трудно да бъдат определени реалните граници на урбанизираните територии. В много от населените места има контактни територии (зони), където има застъпване или „бели петна“ на териториите по КВС и кадастралните и регулационните планове, т.е. реална точна граница между КВС и кадастрален/регулационен план не съществува. Установените несъответствия в общата граница между урбанизираните територии и земеделски земи и горски земи се отстраняват по реда на ЗКИР, поради което този проблем ще бъде актуален до изработването и одобряването на кадастрална карта за съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата община.

В предвид гореописаното състояние и проблеми в одобрените и действащи планове, приемаме в ОУПО за съществуваща строителната граница на населено място, границата на имотите, които по НТП по КВС са „жилищни територии“.

Предвиждания на ОУПО Каолиново за разширяване на строителната граница обхваща непосредствено прилежащите територии до населените места, които са с предназначение за „друг вид терени със селищен характер“ по КВС, както и някои стопански дворове и терени за спорт. Около стопански дворове, включени в новите граници на селата, се предвиждат и територия за смесено предназначение (Соп), с които се цели осигуряване на по-добро функционално използване.Територии с жилищни функции

Потребностите от жилищни територии се изчислява по нормативен принцип, съгласно Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“.

Преобладаващите населени места в община Каолиново са от селищен тип, характеризиращи се с много малко население, заемащи относително по - голяма територия. В тази връзка и в предвид демографската прогноза за намаляване на населението, са достатъчно основание да не се предвижда разширяване на урбанизираните територии в тази насока.

Общата площ на новите територии с жилищни функции е 45.80 ха.


Територии с обществено-обслужващи функции

Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с обществено-обслужващи дейности територии.

За териториите с обществено-обслужващи функции, ОУПО Каолиново има предвиждане за разширението им с 1.53 ха в село Средковец.
1.1.2. Територии в и извън границата на населените места

Територии за спорт и атракции

Обхващат стадиони, спортни площадки и др. Те са разположени в и извън строителните граници на селата. В предварителния проект на ОУПО Каолиново се предвижда разширение на терени за спорт и атракция. Новата зона (Озс) се намира в източната част на село Средковец и ще бъде с обща площ от 1.89 ха. От друга страна тяхното физическо състояние е лошо и имат нужда от рехабилитация и поддръжка. Следователно ОУПО Каолиново не предвижда други нови терени за спорт и атракции, а насоките в този сектор би следвало да са за благоустроеност на съществуващите такива.

Спортните терени, които са в непосредствена близост до селата, се предвижда да се включват в границите на населените места, като общата площ на тези терени е 19.05 ха. Изключения правят спортните терени в гр.Каолиново и с.Тодор Икономово, които са с площ от 9.27 ха, които остават извън границите на населените места.
Територии производствено-складови функции

Териториите за производствено-складови и стопански функции обхващат всички стопански дворове, животновъдни ферми и комплекси, производствено-складови бази и други видове производствени предприятия.

Икономическата прогноза за развитието на производствената дейност е положителна, като очакванията за нарастване на броя на предприятията е 70% до 2033г.

В ОУП Каолиново се предвиждат да се обособят 15.44 ха нови територии за производствени и складови функции, със смесено предназначение и за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ветрогенераторни централи и фотоволтаични паркове).

Към момента голяма част от съществуващите терени за производствени и складови дейности не са оползотворени и могат да се заемат от прогнозния брой предприятия, изчислен в икономическия анализ.

Територии за озеленяване, паркове и градини

Тези терени са предимно в границите на урбанизираните територии на общината и в тях се включват всички паркове, градини, зелени пояси около водните обекти и уличното озеленяване с обща площ от 60.14 ха.

Съгласно нормативните изисквания ОУП предвижда увеличаване на територии за озеленяване с 6.14 ха. Състоянието на съществуващите терени е амортизирано и изисква по-голяма насоченост за тяхното развитие и поддръжка, предвид силното им екологично значение.

Терени за гробищни паркове

Съществуващите гробищни паркове в община Каолиново са разположени предимно извън границите на населените места – 47.28 ха и малка част в границите на селата – 1.61 ха.

Терените за гробищни паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници.
Терени заети от водни площи

В тях са включени всички реки, блата, мочурища, водоеми, язовири, извори за прясна вода, напоителни и отводнителни канали.

Терените, заети от водни площи, са разположени предимно извън границите на населените места – 71.03 ха и в границите – 2.11 ха, като общата им площ е 73.14 ха. В ОУП Каолиново не се предвижда разширяване на терените, заети от водни площи.
Територии за транспорт и комуникация

Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински пътища и полски, черни пътища и ЖП линия. Общата площ на транспортната инфраструктура е 278.49 ха в територията на населените места и 679.79 ха извън границите на урбанизираните територии.

Като цяло пътната инфраструктура е добре развита. Последните години се извършва рехабилитация на общинската пътна мрежа. Предвижданията на ОУПО Каолиново са в посока развитие и модернизация на физическата инфраструктура, чрез заложените проекти в общинския план за развитие.

Територии за техническа инфраструктура

Обхваща водоснабдителната, канализационната, газопроводната и електропроводната мрежа, телекомуникация, радиотелевизионно и интернет покритие на общината и обслужващите им дейности 25.16 ха.

Стратегическата цел, заложена при изработването на реалистично-оптимистичния вариант на прогнозното развитие на общината, е в направление реализация на всички планирани проекти, свързани с реконструкция, изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.

Територии с друго и без определено стопанско предназначение

Към тях спадат всички територии, заети от дерета, пясъци, оврази, ями и други подобни. Площта им е 152.00 ха. За тези територии не се предвижда бъдещо развитие.Територии без определено предназначение или липсват данни

Това са неусвоени територии в границите на населените места имоти, за които не е посочено предназначение в регулационния план на селото, респективно града. Обхващат обща площ от 14.96 ха.1.1.3. Територии извън границите на урбанизираните територии

Други урбанизирани територии извън населените места

Тези територии са разположени извън строителните граници на населените места и обхващат имотите с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ с обща площ 46.49 ха.


Земеделски територии

Към тези територии се причисляват : • Обработваеми земи (ниви) – 17002.86 ха

 • Обработваеми земи (трайни насаждения) – 419.82 ха

 • Необработваеми земи – 2220.39 ха

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите, за сметка на трайните насаждения.

По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – те подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони.

Земеделски земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
Горски територии

Площта на горските територии в община Каолиново е сравнително малък – 6639.03 ха в сравнение с тази на обработваемите земи, което е предпоставка за проектното решение на ОУПО Каолиново за максимално опазване на горските територии.

Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на съответните защитени зони.
Нарушени територии

Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци - сметища, както и териториите за добив на полезни изкопаеми - кариери. • Територии за добив на полезни изкопаеми - 190.75 ха

 • Депа за отпадъци – 49.54 ха


Защитени територии

 • Територии за опазване на културното наследство

Общата им площ е 1.89 ха. от Закона за културното наследство те спадат към категоризацията за защитените територии и за тях важат разпоредбите на този закон.

1.1.4. Припокриващи се защитени територии и зони

Защитени територии

Санитарно-охранителни зони около ВиК – това са пояси на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, които ограждат тези площи, ползват се със специален статут и дейностите, които могат да се извършват в тях, са строго регламентирани с Наредба №3 от 16 Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците.

Тези зони са с обща площ от 436.19 ха.


Защитени зони

В ОУПО Каолиново са отчетени границите на защитена зона „Хърсовска река“ с площ от 525.20 ха на територията на общината.


Всички видове терени и имоти, попадащи в защитени зони по ЗБР, подлежат на режими, определени със заповед за обявяването на защитените зони и стандартни формуляри и съответно планове за управление на защитените зони след тяхното приемане.
1.2. Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони

С предварителния проект на ОУПО Каолиново, се определят видове територии с основно предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за прилагане на ограничителните режими на защитените зони (включени в екологичната мрежа „ Натура 2000“ по Закона за биологичното разнообразие).

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности, терени за гробищен парк, техническа и транспортна инфраструктура.

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони ( райони, участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване.

Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна база за бъдещото устройство на съответната територия.

Целите на функционалното зониране са насочени към:


      1. Осигуряване на оптимални режими на използване на територията;

      2. Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност.


С настоящия проект за ОУПО Каолиново са определени следните устройствени зони, устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим:

1. 2.1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм)

Жилищната устройствена зона с преобладаваща малка височина на застрояване, означена с Жм, се прилага за устройство на жилищните територии във всички населени места в общината, като в по-голямата си част терените, попадащи в жилищната зона, са функциониращи и съществуващи. За проектни жилищни терени са предвидени части от неусвоените територии в границите на населените места (бели петна), терени които по КВС са определени като „ друг вид застрояване“ и територии, които влизат в строителната граница на населеното място, застъпващи се с имоти от КВС - контактна зона. Тези предвиждания са за селата Загориче, Пристое, Дойранци, кв.Кус, Гусла, Браничево, Долина, Сини вири и Омарчево с обща площ от 41.21 ха. Нова жилищна зона е предвидена в с. Тодор Икономово с площ от 4.59 ха, разположена в северната част на селото.

Показателите за устройствена зона Жм са следните:

Наименование

На зонатаМакс. Плътност на застр. (%)

Макс. Кинт

Мин.озеленявана

Площ (%)


H макс.

(етажи)


Жм

60

1,2

40

10м (3 ет.)

Спрямо чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ се позволява в партерните етажи на жилищните сгради да се изграждат търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването.

Площта на териториите с режим на устройствена зона Жм е 45.80 ха.1. 2.2. Смесена многофункционална устройствена зона (Соп)

Тази устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите стопански дворове, производствено-складовите терени, които са предимно необработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща функция, предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси, спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. Има следните параметри на застрояване:

Наименование

На зонатаМакс. Плътност на застр. (%)

Макс. Кинт

Мин.озеленявана

Площ (%)


H макс.

(етажи)


Соп

60

1,8

30

15м (3 ет.)

Общата площ на смесена многофункционална зона Соп е 17.61 ха., като 2.90 ха попадат върху съществуващи производствени територии, 4.27 ха са необработваеми територии, 6.89 ха са ниви, 0.23 ха са трайни насаждения и 3.32 ха са от територии без определено предназначение.

1.2.3. Производствени зони (Пп)

Новите производствените територии, са разположени в и извън населените места. Тези, които попадат извън - влизат в проектните строителни граници на селата. Предимно производствената зона се устройва преобладаващо върху съществуващи територии със сходно предназначение, в.т.ч. терени на бившите селскостопански дворове.

Параметрите на производствените зони се определят спрямо чл.22,чл.24 и чл.25 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

Наименование

На зонатаМакс. Плътност на застр. (%)

Макс. Кинт

Мин.озеленявана

Площ (%)


H макс.

(етажи)


Пп

80

2,5

20

15м (3 ет.)

Площта на новите производствените територии е 0.73 ха, които попадат в рамките на населените места и са за сметка на територия с жилищна функция. В предвижданията част от съществуващите производствени територии попадат в границите на населените места, а именно 83.93 ха.
1.2.4.Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс)

Устройствена зона Озс е предвидена в землището на село Средковец и обхваща територията от обработваеми земи – 0.60 ха и „спортен терен“ по КВС в източната част на селото с площ от 1.29 ха. Нормативните изисквания са спрямо Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, чл.33, ал.2


1.2.5.Земеделски територии с допустима промяна на предназначението

Това са земеделски територии по НТП от КВС, които имат допустима промяна на предназначението Те са с обща площ от 3.95 ха, намиращи се в селата Долина и Средковец.
1.2.6.Терени за гробищни паркове

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.

В предвижданията част от гробищните паркове попадат в границите на населените места, като не се предвиждат нови терени за гробищни паркове и общата им площ е 48.89 ха, от която 10.00 ха попада в границите на населените места и 38.89 ха – извън.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница