Доклад за оценка за поуките от изпълнението на проектДата17.01.2017
Размер161.21 Kb.
#12932
ТипДоклад

проект “Улесняване достъпа до образование в сферата на ИТ чрез дистанционно обучение” /FATE/
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА

за поуките от изпълнениетона проект
“Улесняване достъпа до образование в сферата на информационните технологии чрез дистанционно обучение” /FATE/


по програма SOCRATES GRUNDTVIG 2


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


 1. Въведение
 1. Резюме на проекта
 1. Изпълнение на проекта
 1. Резултати по проекта
 1. Управление на проекта
 1. Поуки
 1. Заключение 1. Въведение

Настоящият доклад отразява опита и поуките, научени по време на изпълнението на проекта по програма Socrates Grundtvig 2 “Улесняване достъпа до образование в сферата на информационните технологии чрез дистанционно обучение”. Проектът бе изпълнен за период от почти 2 години – септември 2002 – юли 2004. Координиращата организация е Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ - Пазарджик с партньори – Центърът за бизнес и развитие, Полша и e-bfi Telelearning GmbH –Австрия. 1. Резюме на проекта

Темата на проекта, предложен от Партньорство за познание е улесняване достъпа до образование в сферата на информационните технологии чрез дистанционно обучение. Специфичните теми и цели на партньорството са изследване и анализ на изходната ситуация, целевите групи и най-добрите практики във всяка партньорска страна; обмяна на опит и познания за методите на дистанционно обучение в сферата на информационните технологии между партньорите; изработване на модул за дистанционно обучение по компютърни технологии; тестване на модула във всяка партньорска организация; уеднаквяване на специалната терминология; оценка и редакция на модула; разпространение на проектните резултати, като по този начин се засилва Европейското измерение в образованието, разширяване на културния кръгозор на партньорите и повишаване нивото на познание за Европейските традиции, култура и дух.

      Проектът минава през три фази: подготвителна фаза, включваща проучвателни дейности, езикова подготовка на персонала и разработването на терминологичен учебен речник в областтна на компютърните технологии на езиците на партньорите. Активната фаза на проекта включва дейности по мобилност /обмяна на персонал/ и разработване на модул за дистанционно обучение по компютърни технологии. По време на тази фаза се осъществява обмяна на опит, идеи и познания в избраната предметна област между партньорите, както и изпробване на готовия модул за дистанционно обучение. Третата фаза е заключителната фаза, през която крайните продукти ще бъдат преведени и разпространени. “Крайните продукти” са методологическо ръководство, терминологичен учебен речник и модул за дистанционно обучение в сферата на комютърните технологии. По време на тази фаза се извършва крайната оценка на проекта. Партньорството за познание включва три партньорски организации от България, Австрия и Полша. Едно от най-големите предимства на това партньорство е, че проектната тема дава големи възможности за равен достъп до образование на учащи и/или организации независимо от пол, възраст, физическо и здравословно състояние, социално и географско положение, борейки се по този начин с изолацията и дискриминацията.Цели на проекта

Настоящият проект е насочен към подобряване достъпа до компютърно обучение на хора, които се нуждаят да усъвършенстват компютърните си умения с цел да си осигурят заетост, но имат затруднения с мобилността. Проектът насърчава ученето през целия живот чрез обмяна на знания и опит между обучаващи институции в ЕС и кандидатстващи за членство в ЕС държави, както и насърчава развитието на Европейското измерение в образованието. Проектът дава възможности за транснационален анализ на специфичните нужди от дистанционно обучение в сферата на информационните технологии, характерните черти на основните бенефициенти на дистанционното обучение, както и на предметите, които най-много се търсят от тях. Следователно, проектното предложение ще насърчи прегледа на съществуващите учебни модули и схеми в областта на дистанционното обучение и изпроването на нови модули в една страна-членка на ЕС и две кандидатстващи за членство страни. Ще бъдат разработени специални методологическо ръководство и терминологичен учебен речник за да се гарантира качество и ефективност. Уроците, научени по време на проекта, както и проектните резултати ще бъдат разпространени между заинтересованите организации в партньорските страни, като по този начин ще бъдат направени публично достояние иновативни резултати и продукти с неоспорима Европейска стойност. Проектът ще допринесе за снижаване на праговете и улесняване достъпа до образование на възрастни, изпитващи затруднения с мобилността за обучение.Дейности по проекта

Проектът включва три вида дейности:

Обмяна на персоналПроучвателни дейностиУеб сайт/дейности, базирани на Интернет

      През първата година на проекта проектът преминава през фазата на подготовка и влиза във втората, активна фаза. Тогава се провежда първата проектна среща, както и проучвателни дейности и анализ на изходната ситуация. Тези дейности, които имат за цел да определят целевите групи подходящи за дистанционно обучение и специфичните предмети по информационни технхологии, които ще бъдат разработени в дистанционния модул са отправната точка за ефективното изпълнение на целия проект. Само задълбоченият и правилно извършен анализ ще осигури необходимата информация за разработването на основния проектен продукт – модулът за дистанционно обучение по информационни технологии. Другата допълваща дейност по време на първата проектна година е разработването на терминологичен учебен речник на английски, български, немски, полски и унгарски езици, който ще допринесе за уеднаквяването на специфичната терминология в сферата на информационните технологии и ще бъде полезно помагало на учители и учащи. Първата година на проекта приключва с разработването на методологическо ръководство, друг много важен проектен резултат. С цел да се разработи методологическото ръководство, проектът предвижда дейности по мобилност за да се осигури активното участие на всички партньори по проекта.

2003 г. приключва с разработването на основния проектен продукт – модулът за дистанционно обучение по информационни технологии. През 2004 г. модулът ще бъде изпробван с цел да бъде изпитана неговата полезност и ефективност за представителите на определените целеви групи. На заключителната конференция по проекта ще бъдат обсъдени резултатите от изпробването с цел да бъдат актуализирани основните проектни продукти, ако е необходимо, както и ще бъде разработен детайлен план за разпространение. След известни корекции на крайните продукти от авторите, превод и дизайн, ще бъдат изпълнени мерките, заложени в плана за разпространение. Така проектът навлиза в заключителната си фаза с извършването на вътрешна оценка и финален отчет. 1. Изпълнение на проекта

Транснационален анализ на необходимостта от дистанционно обучение

Проучването на необходимостта от дистанционно обучение бе извършено във всяка партньорска страна, т.е. България, Австрия и Полша и бе проведено от трите партньорски организации. Това проучване имаше за цел да определи целевите групи, за които е подходящо дистанционното обучение, интереса към тази форма на обучение, специфичния предмет на модула за дистанционно обучение, който е най-удачен за разработване. С цел да бъде проведено проучването, бяха разработени специални въпросници и разпространени между представители на различни целеви групи в партньорските страни. После резултатите бяха обобщени в доклади, описващи изходната ситуация и на базата на тези доклади бе направено транснационално сравнение и анализ, съдържащ препоръки относно целевите групи и предмета на модула за дистанционно обучение. Транснационалният анализ бе обсъден от партньорите и бе взето решение да се разработи модул за дистанционно обучение по Web Design DHTML. Най-подходящите целеви групи са младежи – ученици от последните класове на гимназии и студенти. Също така е подходящо да бъдат обучавани дистанционно и безработни лица, но за тях е препоръчително тази форма на обучение да бъде съчетана с елементи на традиционното преподаване. Проучването даде отговор на най-важните въпроси, улесняващи ефективното изпълнение на проекта.Изработване на терминологичен учебн речник

От месец януари 2003 г. започна изпълнението на последната дейност от подготвителната фаза на проекта – изработване на терминологичен учебен речник на английски-български-немски-полски език, разработен като база данни. На страницата на проекта има линк към речника с бутон вляво. Термините в речника са от Web Design и областта на дистанционното обучение. Това е полезно допълнително помагало за учащите, подпомагащо процеса на учене.

Изработването на речника отне повече време от планираното. Това се дължи на решението на партньорите да го разработят като база от данни и всеки партньор да попълва термините и обясненията към тях на националния си език он-лайн. Поради лоша интернет връзка, процесът беше доста бавен и дори понякога невъзможен за осъществяване. Все пак, базата данни на речника бе завършена с известно закъснение.

Дизайн на интернет сайта на проекта

Бе изпълнена една друга много важна дейност, свързана с разпространението на информация за проекта и проектните резултати – създаването на интернет старница на проекта: htpp://fate.bgcpo.bg/. Страницата е на английски, български и полски и немски език. Линкът към речника е бутон “Речник”. Освен това има и линк към Пегафорума, използван от партньорите за комуникация. Всички проектни продукти, включително модула за дистанционно обучение са публикувани на сайта. По този начин е подпомогнат процеса на разпространение и е осигурен достъп от всякъде по всяко време.Изработване на методологическо ръководство

Методологическото ръководство съдържа указания за разработването на модули за дистанционно обучение, отразява опита на партньорските организации в настоящия проект и е предназначено за всяка обучителна организация, която цели въвеждане на дистанционно обучение и разработване на такива модули не само в сферата на информационните технологии. По време на разработването на ръководството работата бе разпределена между партньорите. Ръководството се оказа един много ефективен набор от указания поради факта, че бе преглеждано и бяха правени допълнения на всеки важен етап от проекта – след изработването на модула за дистанционно обучение и след изпробването му. Така методологическото ръководство събра целия опит на партньорите, натрупан по време на изпълнението на проекта.

Много важна част от ръководството е скрипта на модула за дистанционно обучение, който служи като указания за разработването на модула за ДО. В скрипта учебното съдържание е разделено на много малки единици и е описан начина за представяенето на всяка малка единица в интернет.

Разработване на модул за дистанционно обучение по Web Design DHTML

Следващата много важна дейност, която беше изпълнена, бе разработването на модул за ДО по Web Design DHTML според скрипта и указанията в методологическото ръководство. Скриптът бе разработен за 10 сесии от съдържанието на Web Design DHTML. Бе планирано Българският партньор да разработи 5 сесии от скрипта, Полският партньор – останалите 5, а партньорът от Австрия да дава консултации и да оцени извършената работа. Полската организация не взе участие в разработването на модула поради недостатъчни финансови ресурси. Поради това модулът бе съкратен наполовина и бяха разработени само 5 сесии от БГЦПО – Пазарджик, България. Така чюможе да се каже, че основната проектна дейнсот бе малко проблематична и основно бе извършена от един партньор, което е една от слабостите на проекта.Изпробване на модула за ДО по Web Design DHTML

Изпробването на модула за ДО по Web Design бе извършено според плана на проекта в трите партньорски страни. В България модулът бе тестван с 12 безработни лица в курса “Компютърна грамотност и интернет”, както и с преподаватели и административни служители от БГЦПО – Пазарджик и други обучителни организации. Резултатите бяха обобщени в доклад и представени на заключителната международна среща. Тъй като изпробването бе извършено според концепцията, приета в началото на проекта за “Смесени решения на учене” (Blended learning solutions), т.е. като част от текущ курс, резултатите бяха много успешни и задоволителни. В Австрия резултатите не бяха толкова задоволителни поради няколко основни причини – хетерогенността на групата тестващи (14 обучаеми), фактът, че модулът за ДО не бе част от актуален, текущ курс и проблеми с интернет връзката. Ето защо е ясно, че 5 сесии на модула за ДО не бяха достатъчно ефективни в тестване, орагнизирано не според концепцията за “Смесени решения на учене” (BLS). В Полша модулът за ДО бе оценен от трима експерти, чиято оценка бе много позитивна. Техните препоръки бяха главно свързани с бавната интернет връзка и поради това бавното зареждане на картини и образи.

Всички резултати бяха обобщени в доклади на партньорите, представени и обсъдени на заключителната среща. Информацията, изводите и препоръките бяха включени в методологическото ръководство.

Мобилност

Проектът предвижда 4 международни срещи. Първата и последната срещи бяха в България, където е координиращата организация, а останалите две – в Полша и Австрия. Срещите бяха с различни цели и може да се каже, че всяка среща постигна целите си, поради отличната организация и планиране. На първата среща бяха представени партньорските организации и бе постигнато споразумение за задачите на партньорите и методите на работа.

Основната цел на втората среща бе партньорите от България и Полша да бъдат запознати с най-добрите практики на ЕС за дистанционно обучение в областта на информационните технологии, както и да бъде разработено съдъражнието на модула за ДО по Web Design и методологическото ръководство.

Главният фокус на третета среща бе представянето и обсъждането на разработения модул за ДО по Web Design и планиране на изпробването на модула.

Четвъртата среща бе заключителна, така че бе включен силен елемент на разпространение. Бяха поканени да вземата участие обучителни организации по време на представянето и обсъждането на резултатите от тестването на модула за ДО. Те показаха голям интерес. Срещата бе с обширно медийно покритие.


 1. Резултати / Продукти

Резултат

Описание

Транснационален анализ на изходната ситуация на дистанционното обучение на български и английски език


Анализът е резултатът от проучването, проведено в 3 партньорски страни. Това е необходимата база за изпълнението на проекта и е полезен източник на информация за всяка организация, интересуваща се от ДО. Анализът е публикуван на сайта на проекта в “Продукти”.

Интернет сайт на проекта –fate.bgcpo.bg

Българска, английска, немска и полска версии.Това е основния проектен продукт – всички останали продукти, както и информация за проектна са публикувани на сайта. Това е основният иснтрумент за разпространение.

Терминологичен учебен речник – на български, английски, немски и полски език.


Това е допълнително помагало, допринасящо за уеднаквяването на специалната терминология по Web Design и дистанционното обучение. Това е полезно помагало за обучаеми и обучители.

Методологическо ръководство - на български, английски, немски и полски език.


Методологическото ръководство обобщава цялата информация, събрана от партньорите и целия опит в рамките на проекта. Целта е да служи като указания за разработването на модули за ДО по различни предмети след приключването на проекта за всички заинтересовани организации, като по този начин съдейства за мултиплицирането на резултатите в по-широк времеви обхват.

Модул за ДО по Web Design DHTML - на български, английски, немски и полски език.


Това е един от основните проектни продукти, публикуван на интернет сайта. Направен е като платформа за обучение, позволяваща разработването на други модули за ДО. Модулът за ДО по Web design DHTML може да бъде взет като пример, разработен в рамките на проекта.

Доклад за оценка на проекта - на български, английски, немски и полски език.


Целта на този доклад е да оцени успеха на проекта и да даде някои коментари за трудностите и проблемите, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и за начина, по който са били решени или могат да бъдат решени. Използва се в процеса на разпространение.

Ефикасността и полезността на разработените проектни продукти – основно на модула за ДО по Web Design DHTML е изпробвана и доказана във фазата на тестването. Всички резултати, заключения и препоръки са обобщени в доклади и добавени към методологическото ръководство. По принцип може да се каже, че модулът за ДО, заедно с всички останали продукти са полезни и ефективни, когато се използват като част от актуален курс според концепцията за “Смесени решения на учене” (BLS).

Проектните резултати оказаха въздействие – директно или индиректно на всички страни, въвлечени в проекта. Относно персонала, директно участващ в проекта може да се каже, че техните познания за разработването на модули за ДО се повишиха да голяма степен. Обмяната на идеи и познания в рамките на международно партньрство са допълнителен стимул за мотивацията на персонала и качеството им на работа. Обучаемите, участваши в тестването бяха нетърпеливи да опитат новия подход. Техния фидбек показа задоволството им, а отличните оценки са най-силният индикатор за ефективността и полезността на дистанционното обучение.

Въздействието върху организациите, участващи в Партньорството за познание се изразява в надграждане и развитие на техните компетенции в предлагането на ориентирано към нуждите обучение чрез обмяна на идеи, опит и най-добри практики.


 1. Управление на проекта

Предпоставка за постигането на тези резултати бе доброто координиране и управление на проекта. Проектът бе изпълнен от три партньорски организации със специфични специализация и задачи, което допринесе за постигането на по-комплексни резултати и синергични ефекти. Всеки партньор имаше ясно определена роля и отговорности. Координаторът на проекта, заедно с координаторите на партньорските организации подобри взаимодействието и механизмите за вземане на решения, което допринесе за ефективното изпълнение на проекта.

Ефективното сътрудничество между участващите организации бе осигурено по следния начин:

1. Всяка организация изпълнява определените задачи и докладва за тяхното изпълнение на координаращата организация. От своя страна координиращата организация предоставя на всеки от партньорите детайлен план на дейностите, сроковете и участниците, който план бива съгласуван с партньорите.

2. Всяка организация посочва лице за контакт/координатор на проекта.

3. По време на целия проект партньорите поддържат постоянна връзкка посредством телефон, факс и емейл.

4. Специално за целите на проекта Австрийският партньор предостави за употреба форум “ПегаФорум”, в който партньорите регулярно провеждат он-лайн срещи за обсъждане на текущата работа и вземане на решение. Във форума има архив на проекта, в който се помества цялата проектна документация (отчети, доклади, анализи, протоколи и т.н.). Този архив може да се ползва по всяко време от партньорите.

5. Провеждане на проектни срещи.

Така организираната комуникация между партньорите бе достатъчно ефективна и допринесе за изпълнението на всички заложени дейности.


Важно е да се отбележи, че непрекъснато бяха осъществявани мониторни и вътрешна оценка посредством фидбек от целевата група по време на активнатафаза на проекта и чрез проектни срещи, виртуални срещи във форума, обмяна на информация, наблюдения и доклади, тримесечни отчети на партньорите към координатора, протоколи от партньорските срещи, детайлно планиране на дейностите.

 1. Поуки

В заключение могат да бъдат извлечени следните поуки от изпълнението на проекта:


 • С оглед на методологията на обучение на целевата група

Относно методологията на обучение на целевата група необходимо е да се спомене, че много важна за успеха на проекта бе концепцията за прилагане и използване на дистанционното обучение. Партнбьорите се споразумяха с цел успешното прилагане на модула за ДО, че целевата група трябва да бъде компютърно грамотна и модулът за ДО да бъде част от стандартен курс. Това е смесеното решение на учене, което партньорите определиха като подходящо в началото на проекта.

За да определят методологията партньорите използваха резултатите от проучването на необходимостта от дистанционно обучение и транснационалния анализ. За успеха на проекта се оказа много важно да бъдат внимателно разгледани и анализирани нуждите и интересите на потенциалните целеви групи. Този анализ бе изходната точка, определяща посоката на целия проект.
 • С оглед на проектните резултати

Относно проектните резултати, могат да бъдат направени следните изводи:


 • Дистанционното обучение е полезна форма на обучение като цяло. Бе доказано, че това е интересна и ефективна форма на обучение както за обучаемите, така и за преподавателите. Модулът за ДО бе оценен положително и от двете страни в учебния процес. Дистанционното обучение може да бъде успешно прилагано като част от традиционното обучение в класна стая. Участниците могат да придобият максимум умения и знания (в случая на проекта това е видно от високите оценки на изпитите). Дистанционното обучение може да бъде използвано в подкрепа на обективността на оценяването на обучаемите чрез полагането на изпити он-лайн и оценяване от ситемата.

 • От голяма важност за всеки проект, включително настоящия, е да бъдат взети под внимание специфичните характеристики на целевата група, които влият до голяма степен на методологията на обучението.

 • Дистанционното обучение може да бъде успешно прилагано само в случай, че е осигурена добра интернет връзка, както и достъп до тази връзка, съчетан с компютърна грамотност.
 • С оглед на организацията на проекта

За успешното изпълнение на проекта и постигането на проектните цели от голяма важност бяха ефективната комуникация между партньорите и правилния, максимлано детайлизиран работен план. Изпълнението на този проект допринесе за усъвършенстването на уменията и компетенциите на партньорските организации в областта на управлението на проекти, работа в партньорство и разработване на нови концепции и продукти.
 1. Заключение

Като заключение може да се каже, че проектите в сферата на дистанционното обучение имат своето място и значение сред образователните проекти. Те трябва да са основани на правилен подход към целевата група и да бъдат насочени към реални нужди в даден регион. Подробното проучване на очакванията и нуждите на обучаемите с акцент върху дистанционното обучение е важна стъпка за разбирането на голямото несъответствие между желанието да се използва e-learning и възможностите и проблемите в употребата на практика. Всъщност дистанционното обучение може да бъде инструмент за сближаване на асоциираните страни-членки към ЕС като България с Европа. Първите стъпки в използването на e-learning в обучението за възрастни са направени с този проект. Надавяме се, че като представя опита и изводите от изпълнението на проекта FATE, настоящият доклад съдейства за успеха на бъдещи проекти в областта на дистанционното обучение.

Анна Арапова


/Координатор на проекта,

БГЦПО – Пазарджик, България/
Важни забележки
      1. Проектът се финансира от програма Socrates/Grundtvig 2 на Европейската Комисия.
      2. Съдържанието на документа е единствено отговорност на автора и в никакъв случай не представлява становището на Европейската Комисия или Националната Агенция.

Каталог: produkti
produkti -> Методологическо ръководство за разработване на модул за дистанционно обучение
produkti -> Нашата сила : качество цена! Приемаме поръчки по телефона 7 дни – 24 часа
produkti -> При Банка sg “Експресбанк” ад- клон Варна bic: ttbbbg22 iban: bg80ttbb94001515067942
produkti -> Програма от фасадни цветове в Европа Най-общо за цветовете и техните системи
produkti -> Продуктите на флп в офталмологията
produkti -> Газкомфорт еад газови системи инженеринг оод
produkti -> Великденска промоция на цветни профили от "Чех-Пласт"оод


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница