Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение


Табл. 2. Списък на координатите на ъгловите гранични точки на блоковете ресурсистраница2/8
Дата25.07.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8


Табл. 2. Списък на координатите на ъгловите гранични точки на блоковете ресурси


точка

Х

У
точка

Х

У

Блок II (350 181,65 кв. м)

Блок VI (293 626,10 кв. м)

1'

4 675 867,06

9 512 628,62

13'

4 676 553,21

9 512 046,41

2'

4 675 629,13

9 512 730,22

14'

4 675 715,62

9 512 031,87

3'

4 675 491,46

9 512 820,44

8'

4 675 647,08

9 511 838,84

4'

4 675 284,00

9 512 596,41

15'

4 675 826,97

9 511 675,86

5

4 675 295,34

9 512 358,31

16'

4 676 219,03

9 511 683,60

6'

4 675 348,33

9 512 246,25

17'

4 676 646,84

9 511 843,17

7'

4 675 490,01

9 512 029,91

13'

4 676 553,21

9 512 046,41

8'

4 675 647,08

9 511 838,84

Блок VIII (259 319,77 кв. м)

9'

4 675 847,89

9 512 406,66

15'

4 675 826,97

9 511 675,86

1'

4 675 867,06

9 512 628,62

16'

4 676 219,03

9 511 683,60

Блок IV (355 061,80 кв. м)

17'

4 676 646,84

9 511 843,17

1'

4 675 867,06

9 512 628,62

18'

4 676 852,43

9 511 396,90

9'

4 675 847,89

9 512 406,66

19'

4 676 347,00

9 511 423,90

14'

4 675 715,62

9 512 031,87

20'

4 676 120,46

9 511 410,00

13'

4 676 553,21

9 512 046,41

15'

4 675 826,97

9 511 675,86

12'

4 676 284,31

9 512 498,49


11'

4 676 226,18

9 512 662,35


10'

4 676 155,01

9 512 711,99


1'

4 675 867,06

9 512 628,62

Площта има неправилна форма. На Фиг. 2. са изобразени контурите на блоковете със запаси.


Фиг. 2. Контури на блоковете със запаси на находище „Празнопрът - Изток”

Местоположението на находището, предмет на инвестиционното предложение, спрямо най-близките населени места – с. Градец и с. Медвен е показано на Фиг. 3.

Фиг. 3. Извадка от топографска карта с местоположението на находище „Празнопрът-Изток”

Необходими площи

Находище „Празнопрът – изток” е с обща площ 1 024 171 м². Релефът има ниско планински характер, със силно заравнени вододели и полегати склонове, слабо вертикално и хоризонтално разчленение, което обуславя лесната му достъпност и проходимост. Средната надморска височина е около 487 м; най-високата точка е 521.5 м, а най-ниската 454 м.

Като строителен материал – скално-облицовъчните материали ще се добиват по открит – кариерен метод без извършване на пробивно-взривни работи. Разработването на находище „Пранопръст – изток” ще се извършва без строителство на съоръжения и спомагателни обекти.

В концесионната площ не се налага и няма да бъде извършвано строителство на сгради и съоръжения. Ще бъде използвано подвижно технологично оборудване. За битови помещения за персонала и съблекални ще се оборудват фургони на колела, чието местоположение при необходимост ще се променя.

Площта на находището е напълно достатъчна за осигуряване на нормално изземване на скално-облицовъчния материал без да е нужно излизане извън границите на площта и навлизане в гранични територии.

Полезното изкопаемо в границите на находището е повсеместно воалирано от една почти непрекъсната кватернерна пелена, която заедно с изветрелите пясъчници и гравелитие образува откривката /рахла и твърда/ на находището. • Дебелината на откривката за отделните блокове запаси варира между 1,28 и 2,19 м, средно за находището 1,79 м. Общият й обем се изчислява на 2 217 068.8 куб.м.

 • Доказани са запаси /1.1.1./ в четири блока и ресурси /3.3.2./ също в четири блока.

 • Количеството доказани запаси е 4 073 877.8 куб.м. /коригиран обем 3 177 629.5 куб.м./.

 • Количеството на ресурсите /3.3.2./ е 6 290 946.5 куб.м. /коригиран обем 4 906 938.0 куб.м./.

 • Коефициента на продуктивност е 0.78.

 • Обемния рандеман е около 30 %.

 • Съотношението откривка - полезно изкопаемо за находището е 1,79 : 4,26, т. е 1 : 2,4.

В следващата Табл. 3 са представени изчислените обеми откривка, запаси и ресурси.

Таблица 3на

блок

Категория

на запаси/

ресурси

Обем на

откривката

в м³

Обем на

запаси/ресурси в м³

Коригиран обем

запаси/ресурси

в м³

Рандеман

%

І

/1.1.1./

448,232.51

1,302,675.7

1,016,087.0

30

ІІІ

/1.1.1./

607,155.67

1,168,153.4

911,159.65

30

V

/1.1.1./

643,041.15

825089.4

643,569.73

30

VІІ

/1.1.1./

518,639.54

777,959.3

606,808.25

30

Общо

/1.1.1./

2,217068.8

4,073,877.8

3,177,624.5

30

ІІ

/3.3.2./

0.00

1,750,908.2

1,365,708.3

30

ІV

/3.3.2./

0.00

1,775,309.0

1,384,741.0

30/3.3.2./

0.00

1,468,130.5

1,145,141.7

30

VІІІ

/3.3.2./

0.00

1,296,598.8

1,011347.0

30

Общо

/3.3.2./

0.00

6,290,946.5

4,906,938.0

30/1.1.1./ и /3.3.2./

2,217068.8

10,364,824.3

8,084,562.5

30

Качествата (физикомеханични свойства) на пясъчниците са изследвани по БДС 7718-74. Те попадат в ІV група, 2 и 3 клас. Отговарят на изискванията за „плочи - цепени от скални материали”- БДС 7717-75 и „камък ломен и цепен за сгради и съоръжения” – БДС 1697-77.Описание на технологията на добив на полезното изкопаемо

Разглежданото инвестиционно предложение е свързано с разработване на находище „Празнопрът – изток” – кариера за добив на скално-облицовъчни материали, землище с. Градец и с. Медвен, Община Котел, Област Сливен. Вида на суровината съгласно чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства е строителни материали – скално-облицовъчни материали.Технология на добива: Аркозните пясъчници от находището ще се разработват /добиват/ по открит, кариерен способ. Премахването на повърхностната рахла /кватернерна/ откривка е предварителна, с булдозер или багер, а на „вътрешната” по време на добива, ръчно и рядко машинно. Добива ще се извършва стъпаловидно, а рекултивацията ще е етапна.

Технологичния процес за добив на суровината обхваща няколко самостоятелни дейности – откривни (подготвителни) работи, добивни работи, транспортиране и съхранение. • Откривни (подготвителни) работи

Откривката на находището е повърхностна и вътрешна. Повърхностната откривка може да се подели на рахла и твърда. Рахлата е представена от кватернерни наслаги и образувания. Тя е представена от ембрионален почвен слой с незначителна хумусна съставка и дебелина до 10-20 см и песъчливо - глинести, примесени със скални отломки рахли материали с елувиален, елувиално-делувиален или делувиален генезис и дебелина от 0.50 средно до 3.00 /а при делувия и по-вече метра/. Твърдата откривка идва под рахлата, но не е развита повсеместно. Представена е от изветрели, дребно напукани пясъчници, най-често гравелити. В някои участъци е развита и техногенна откривка, която е с различна дебелина /до 3 - 4 и повече метра/, представена както от рахлата откривка, така и от отпадъчния материал, получен при незаконния добив. Много често тя буквално затрупва реални запаси от полезното изкопаемо.

Изчислената в Геоложкия доклад средна дебелина на откривката /рахла и твърда/ за находището по данни от всички изработки възлиза на 2.04 м.Вътрешната откривка е представена от глинести мергели, които спорадично афльорират между пясъчниците и от нея основно зависи коефициента на продуктивност /Кпрод/ на находището. За находище „Празнопрът- Изток” е изчислен Кпрод - 0,78.

Премахването на откривката ще става машинно /чрез булдозер или багер/, и по-рядко - ръчно. Отстранената откривка ще се депонира в границите на утвърдените запаси и ресурси, на терени (насипища), съседни на експлоатирания участък и ще се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата, веднага след изземване на съответния участък. • Добивни работи

Полезното изкопаемо /пясъчниците/ се отнасят към един и същ генетически тип – аркозни пясъчници /аркозен аренит/

Пясъчниците от находището изграждат задругата на дебелопластовия флиш с възраст палеоцен - среден еоцен /Кънчев, Ил.,1995, Малешков, М., 2003-ф, Ненов, В. и Т. Ненов, 2005-ф/. В задругата е налице закономерна алтернация на пачки от дебело-пластови и тънкопластови пясъчници, прослоени нарядко с тънкослойни пластове глинести мергели и глини.

Пластовете от дебели пясъчници изграждат т.н. дебелопластов флиш, в който пластовете са с дебелина от няколко, до десет и по-вече метра. От него се добиват както плочи цепени и камък ломен и цепен главно за хоризонтални настилки /плочници/, за бордюри, за строителство на сгради и съоръжения към тях /особено огради/, декоративни крайпътни съоръжения /чешми, кътове за отдих и почивка, площадки/.

Тънкопластовия флиш е изграден от пясъчници с дебелина до 1.00 м. От него се добиват само плочи предимно за вертикални облицовки, пана и др.

Облицовъчните плочи се използват като неоформени и оформени /окрайчени/. Оформянето на плочите става ръчно или машинно.

Аркозните пясъчници имат много добри физикомеханични показатели според които, съгласно БДС 7718 – 74 се отнасят към ІV група, клас 2 и 3-ти.

Степента на декоративност се определя като „висока” /32 – 39 бала/, а степента на дълготрайност и климатоустойчивост е от „висока” до „много висока” /Ненов, В., Т. Ненов, 2005 –ф/.

За находището е изчислен обемен рандеман около 30 % и среден рандеман за добив на плочи /вписан паралепипед/ около 10 кв м. от 1 куб.м.

Находище „Празнопрът – Изток” е проучено до 5.00 м дълбочина, до каквато са блокирани и запасите. Ресурсите са блокирани до 10.00 м.

Релефните, структурно – геоложки, хидрогеоложки и минно - технически условия са напълно благоприятни за стъпаловиден добив и етапна рекултивация. Добива ще се извършва ръчно, като за целта на площадката ще работят до 12 човека.

Оптималният фронт на кариерата ще бъде съобразен с теренните особености. Като най-благоприятна посока за развитие фронта на кариерата се очертава северозапад - югоизток.Схема на предвидените добивни работи при разработване на находище „Празнопрът-Изток”

Климатичните условия не позволяват целогодишен добив, поради което той ще има сезонен характер, без част от месеците през студеното полугодие, за региона обикновено декември - февруари включително. През сухите месеци на годината, с цел намаляване на запрашаването ще се извършва оросяване на вътрешно кариерните пътища и работните площадки. • Товарни и транспортни работи

Добитите скални плочи ще бъдат наредени върху палети и с помощта на мотокар ще се натоварват в камион за транспортирането им до временното депо.

За обслужване на механизацията не се предвижда изграждане на гаражи, ГСМ и ремонтна работилница. Обслужването на механизацията ще се извършва в специализирани сервизи.

Добития скално-облицовъчен материал от находището ще се транспортира до временния склад, разположен в непосредствена близост до полски път в землището на с. Медвен, който е чакълиран и свързва находището с пътя с. Градец – с. Медвен.

При разработване на находището освен основните работи по отстраняване на откривката и добив на пясък, ще се извършват и редица спомагателни работи. Без тях няма да е възможна ритмичната и производителна работа на основното оборудване. Основните спомагателни работи са: • поддържане на вътрешно кариерните пътища. Тяхното поддържане и изграждане ще става с помощта на булдозер;

 • отводняване – отвеждането на атмосферните води, паднали в контура на разработваната площ ще се извършва по естествен гравитационен начин. При необходимост от механично отводняване ще се оформи водосборник с подходящ наклон към него на експлоатационния хоризонт.

  • Рекултивация на терена

След получаване на правото на концесия, „Минерал” ООД предвижда изработването и утвърждаването на цялостен проект за рекултивация на засегнатия терен, който ще включва всички законосъобразни мерки и срокове за тяхното изпълнение. Като идеята е след изземване на полезното изкопаемо, нарушените терени да бъдат възстановени и рекултивирани с цел хармоничното им вписване в околния ландшафт, изпълнявайки освен естетически и утилитарни функции.

Рекултивацията ще се провежда в две части – техническа и биологична. Техническата рекултивация има за цел да подготви нарушените терени за последващия етап на биологична рекултивация и се заключва в дейностите по връщане на почвените маси в иззетото пространство на дъното на кариерата, противоерозионно укрепване, вертикална планировка и др. мероприятия. Биологичната рекултивация има за цел чрез поредица от агротехнически мероприятия и подбор на подходящи растителни видове да приобщи нарушения терен към ландшафта на района.

Техническа рекултивация на дъното на кариерата ще се извършва след края на експлоатационните за съответния участък работи. Биологичната рекултивация ще бъде извършена поетапно след усвояване на няколко добивни полета, а на цялата кариера след окончателно приключване на добива, съгласно утвърден проект. Предвижда се оформяне на затревена и захрастена площ на дъното и оформяне на пояса около крайния контур на находището.2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти /инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони

Инвестиционното предложение ще се реализира в землищата на селата Градец и Медвен, община Котел, в южната част на двете защитени зони.По данни на РИОСВ Бургас в тази част на защитените зони са заявени за одобряване следните инвестиционни намерения, които заедно с предвиденото за реализиране могат да доведат до предизвикване на кумулативен ефект.

Инвестиционни предложения, за които е преценена необходимостта от ОВОС, в обхвата на ЗЗ "Котленска планина" BG 0002029 за съхранение на дивите птици и ЗЗ "Котленска планина" BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Наименование на ИП

Землище

Поземлен имот

Площ (дка)

Начин на трайно палзване

Бр. обитатели

Решение

1

Хотелски комплекс

Котел

000886

0.743
40

БС-469-ПР/2007

2

Семеен пансион за екотуризъм и рибарник за спортен риболов

Градец

076002, 072003

2.999

Полска култура

30

БС-475-ПР/2007

3

Изграждане на мотел и заведение за бързо хранене

Катунище

36681.13.20

2.009БС-520-ПР/2008

4

Жилищни сгради и административно-битова сграда

Жеравна

29283.20.15

11.981

Урбанизирана територия

100

БС-128- ПР/2008

5

Устройване на кариера за добив на подземни богатства-стр. Мат.Варовици

Котел

находище Лахъма

45.3БС-401-ПР/2008 г.

6

Изграждане на ваканционен комплекс

Жеравна

29283.44.44

5.437

Пасище, мера

200

БС-601-ПР/2008

7

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, реконструкция, подмяна и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа със събирателен колектор и изграждане на ПСОВ

Медвен

083076
Нива
БС-634- ПР/2008

8

Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция на вътрешна канализационна мрежа със събирателен колектор

Градец

000434

3.000БС-654-ПР/2008

9

Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води

Жеравна

29283.33.448
Дере
БС-667-ПР/2008

10

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000е.ж. и в населени места с под 2000е.ж. попадащи в градски агломерационни ареали-доизграждане на вътрешна канализационна мрежа със събирателен колектор и пречиствателна станция за отпаъдчни води

Котел

065028
Пасище, мера
БС-668-ПР/2008

11

Изграждане на вътрешна канализационна мрежа със събирателен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води

Ябланово

87031.45.255
Пасище
БС-670-ПР/2008

12

Изграждане на учебен център за занаяти

Медвен

УПИ ІV-184, кв. 32

0.815БС-86-ПР/2009

13

Изграждане на фотоволтаичен парк

Котел

031038

15.079

Бензиностанция
БС-102-ПР/2009

14

Изграждане на претоварна станция за ТБО и инсталация за компостиране на зелени и дървесни отпадъци

Тича

087015
Ливада
БС-75-ПР/ 16.06.2010 г.

15

Реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия

Дъбовица

БС-140-ПР/29.10. 2010

16

Рибовъден обект - язовир Гьол дере за развъждане, отглеждане и търговия на риба

Бероново

000470

78.9БС-164-ПР/30.12. 2010

17

Изграждане на търговски комплекс с бензиностанция газстанция, ТИР и автомобилен паркинг

Градец

260005


БС-29-ПР/ 30.03.2011 г.

18

Укрепване на ерозирал скат вследсвие на оводняване

Малко село

УПИ І-143, кв.1


БС-5-ПР/ 14.01.2011 г.

19

Изграждане на манастирски комплекс

Садово

000100

3.00БС-63-ПР/ 07.10.2011 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница