Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложениестраница3/8
Дата25.07.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Инвестиционни предложения, за които е извършена ОВОС, в обхвата на ЗЗ "Котленска планина" BG 0002029 за съхранение на дивите птици и ЗЗ "Котленска планина" BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Наименование на ИП

Землище

Поземлен имот

Площ (дка)

Начин на трайно палзване

Решение

1

Добив и първична преработка на варовици от находище Лахъма63.77

скала

БС-401-ПР/2008

2

Изграждане на ваканционен комплекс

Жеравна

29283.44.44

5.437
БС-50-ПР/31.08.2009г.Планове и програми, за които е преценена необходимостта от ЕО, в обхвата на ЗЗ "Котленска планина" BG 0002029 за съхранение на дивите птици и ЗЗ "Котленска планина" BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Наименование на План/програмата

Землище

Поземлен имот

Площ (дка)

Начин на трайно палзване

Решение

1

Изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ на с. Жеравна

Жеравна


БС-31-ЕО/ 04.07.2011 г.

2

ПУП-ПРЗ за изграждане на къщи за гости от сглобяем тип

Нейково

007451, 007452, 011454

4.545

Нива

БС-33-ЕО/ 08.07.2011 г.

Инвестиционни предложения, за които е преценена вероятната степен на отрицателно въздействие, в обхвата на ЗЗ "Котленска планина" BG 0002029 за съхранение на дивите птици и ЗЗ "Котленска планина" BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Наименование на ИП

Землище

Поземлен имот

Площ (дка)

Начин на трайно палзване

Бр. Обитате

ли

Решение

1

Изграждане на жилищна зона

Нейково

000018

6.886
20

БС-216-ПР/2008г.

2

Изграждане на една жилищна зона

Нейково

000020

6.464
16

БС-217-ПР/2008г.

3

Изграждане на три жилищни сгради

Медвен

0082012

6.73
48

БС-408-ПР/2008г.

4

Изграждане на сгради за жилищни нужди

Жеравна

029283.28.7

9.864

нива

6

БС-546-ПР/2008г.

5

Изграждане на кабелно захранване 1 кW от ТП Сайганица за захранване на базова станция

Кипилово

000619

0.3

Пасище с храсти
БС-684-ПР/09.06.2008г.

6

Изграждане и функциониране на 20 еднофамилни жилищни сгради

Кипилово

000458, 000459

12.65

Дървопреработка

80

БС-729-ПР/19.06.2008г.

7

Изграждане на три жилищни сгради

Медвен

082013

6.28
12

БС-770-ПР/02.07.2008г.

8

Изграждане на една жилищна сграда

Нейково

504077

3.965

Изоставена нива

6

БС-834-ПР/25.07.2008г.

9

Реконструкция на съществуваща сграда в дом за отдих и ловен туризъм

Садово

051043
Залесена територия
БС-958-ПР/2008г.

10

Изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Кипилово

Кипилово

БС-1033-ПР/19.09.2008г.

11

Полагане на подземен кабел НН с дължина 1560 м

Котел

4.480 и 1.523


БС-1039-ПР/23.09.2008г.

12

Изграждане на склад за варене на ракия и склад за промишлени стоки

Ябланово

87031.503.577

1.16

За друг вид производствен складов обект

4

БС-1143-ПР/30.10.2008г.

13

Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради за собствени нужди

Медвен

121003

4.203

Полска култура

16

БС-35-ПР/20.04.2010г.

14

Изграждане на парници за отглеждане на култивирани печурки

Медвен

119102, 119103, 119011

127.21БС-37-ПР/21.04.2010г.

15

Лесоустройствена програма на имот с кадастрален № 160017

Кипилово

160017

156.0

Дървопроизводителна площ
БС-68-ПР/14.09.2010г.

16

Лесоустройствена програма на имот с кадастрален № 86080

Боринци

86080

56.999

Залесена територия
БС-69-ПР/14.09.2010г.

17

Изграждане на подстанция

гр. Котел

042032

2,000БС-17-ПР/28.02.2011г.

18

Закриване на старо общинско депо за твърди битови отпадъци
000579

1814.071БС-40-ПР/ 24.06.2011 г.

19

Горскостопанска програма

Боринци

086001


БС-72-ПР/ 28.12.2011 г.

Кумулативният ефект от реализирането на всичките планове, програми и инвестиционни предложения може да бъде разгледан в няколко аспекта.

Кумулативен ефект изразяващ се в увреждане или отнемане на типове природни местообитания, разположени в границите на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

Кумулативен ефект изразяващ се в увреждане или отнемане на местообитания на видове подлежащи на опазване в границите ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за съхранение на дивите птици;

Безпокойство на видове птици в местата за гнездене или струпване по време на зимуване, миграции и линеене, разположени в границите на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за съхранение на дивите птици;

Кумулативен ефект изразаващ се в строителство на съоръжения, които са в състояние да предизвикат фрагментация на популациите на видове подлежащи на опазване в границите на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за съхранение на дивите птици;3. Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи

Елементите на инвестиционното предложение са добивното поле, обслужващи съоръжения (фургони за персонала, екотоалетна) и комуникационни връзки – съществуващ път, частично покрит с трошенокаменна настилка, места за депониране на разкривката и негодната за оползотворяване като облицовъчен материал скална маса и места за временни складове в съседство с добивното поле.

Предвидената технология за добив, която се използва и в настоящия момент и малкия брой работници, до 12 души позволяват ограничаване на добивното поле на малка площ, до 5 дка, като след изчерпване на суровината ще се премине към разработване на съседния участък.

Поради малката дебелина на откривката 1,28 - 2,19 м от които 10-20см хумусен слой се предвижда за разкриването на слоя със суровина да бъде използван булдозер или багер, като отстранената откривка ще се депонира в границите на утвърдените запаси и ресурси, на терени (насипища), съседни на експлоатирания участък и ще се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата, веднага след изземване на съответния участък.

В самия добивен участък от тънкопластовия флиш с дебелина до 1м ще се добиват плочи предимно за вертикални облицовки, пана и др, а от дебелопластовия флиш цепени плочи, ломен и цепен камък главно за хоризонтални настилки /плочници/, за бордюри, за строителство на сгради и съоръжения към тях огради, декоративни крайпътни съоръжения /чешми, кътове за отдих и почивка, площадки/.

Цепенето и ломенето на плочите ще се извършва ръчно, след което ще се сортират на място и нареждат на палети. Готовите палети ще бъдат съхранявани на временен склад близо до чакълирания участък от пътя до находището.

Пътно-транспортните комуникации са съществена част от инфраструктурата на обекта. За достъп до находището „Празнопрът - Изток” има изграден път с трошено каменна настилка, разклонение на асфалтирания път с. Градец – с. Медвен, западно от с. Медвен по който се осъществява и достъпа до изградената фотоволтаична централа. По тези два пътя ще се осъществява извозването на произведените скално облицовъчни материали и ще се доставят необходимите материали и консумативи за провеждане на нормалната дейност в кариерата. За връзка между покрития с трошенокаменна настилка път и работната зона ще се използват съществуващите полски пътища, които до сега се използват за движение на селскостопанските машини в района и добива, който е извършван до учредяване на концесията.

При подготовката на територията на находището за провеждане на експлоатационните дейности по добив на строителни материали, тяхната преработка и извозване, както и при нормалната експлоатация на находището ще се формират прахови замърсявания при изземването на почвения слой и откривката.

Замърсяването ще бъде локално, на малки разстояния – до 50 m от различните машини, съвместимо с праховото замърсяване при традиционната обработка на почвата и прибирането на селскостопанската продукция и няма да окаже влияние върху замърсяването в района. При досегашния добив не се наблюдава формиране на наднормени прахови емисии при добивните работи и извозването на скални материало от територията на находището.

Други вредни емисии, които са източник на замърсяване на околната и работната среда са отработените ауспухни газове на машините. Отделените газове СО, NОx, СН4, SO2 и др. от използваната механизация при добива на откривката и почвения слой, мотокара и автомобилите за извозване на готовата продукция ще бъдат с локален характер и няма да окажат съществено влияние върху замърсяването в района.

Тъй като добивът ще се осъществява чрез ръчно ломене и цепене на каменните плочи, за извозване на произведените скално облицовъчни материали броят на автомобилите няма да надвишава 2 дневно през дните в които метеорологичните условия позволяват работа на открито.

При експлоатацията на находището не се предвижда заустване на отпадъчни води във водоприемник или в отработеното водно пространство, дейността не е свързана с формирането на производствени отпадъчни води. Единствените води, които ще бъдат зауствани в близките дерета ще бъдат водите от отводняването по време на валежи.

Очакват се незначителни въздействия върху видовете предмет на опазване в района, без да се засягат защитени видове, които при спазване на технологичните изисквания въздействията ще бъдат сведени до минимум и в границите на концесионната площ.

Не се очаква влошаване състоянието на почвите, водите и другите компоненти в района, извън концесионната площ.

Шумовото натоварване в района на находището „Празнопрът -изток” ще бъде локално в обхвата на добивното поле и ще бъде аналогично на шумовото натоварване от дейностите в селското стопанство, почвообработка, оран, окопаване, прибиране и извозване на селскостопанската продукция, тъй като технологията е ръчна и се използват аналогични машини.

Предназначението на обслужващите съоръжения – фургони, екотоалетна е за осигуряване на почивката в часовете за отдих, съхранение на облеклото и задоволяване на физиологичните дейности на персонала поради което въздействията от дейностите на спомагателните съоръжения ще бъдат незначителни.

Предвижда се обслужването на машините да се извършва в специализиран сервиз, като на площадката ще се извършват само неотложни ремонти при аварии на някой от автомобилите, булдозера или мотокар.

4 Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение

Предвидената за реализирането на инвестиционното предложение площ не се намира в пределите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но е в границите на две защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000, които в тази част от страната се припокриват - границите ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за съхранение на дивите птици.4.1. ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Границите, предмета и целите на опазване на ЗЗ „Котленска планина“ са представени в Натура 2000 Стандартен формуляр за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто – територии от значение за общността и за специални консервационни зони (СКЗ) В него са описани предмета и целите на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на ЗБР), животинските и растителни видове предмет на опазване и режимите на опазване, а също са описани забраните за дейности в защитената зона.

Територията на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 се припокрива с територията на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 и обхваща част от Котленско-Върбишката планина. Тя се състои основно от сенонски и неоценски карбонатни скали. В защитената зона преобладават Мизийски букови и Мизийски буково-габърови гори. Около 12% от зоната е залесена с иглолистни насаждения (бял бор, черен бор, смърч, дугласка ела, сребриста ела, кедър и др.) на мястото на местни широколистни гори. Преобладаващите видове дървета са родове Quercus и Fagus. Има широки карстови области с много язовири и пещери.

Предмет на опазване в „Котленска планина” BG 0000117 са следните типове природни местообитания и животински и растителни видове:

Типове обитания:

Предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина” – BG 0000117 са следните типове местообитания от Приложение 1 на ЗБР и Директива 92/43/ЕЕС.

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedio albi 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco- Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 8310 Неблагоустроени пещери 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 91AA* Източни гори от космат дъб 91BA Мизийски гори от обикновена ела

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 91S0* Западнопонтийски букови гори 91W0 Мизийски букови гори

Птици, включени в Приложение I на Дирeктива 79/409/EEC:

Бухал (Bubo bubo)

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Горска чучулига (Lulula arborea)

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

Козодой (Caprimulgus europaeus)

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Малък креслив орел (Aquila pomarina)Орел змияр (Circaetus gallicus)

Полски блатар (Circus cyaneus)

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Черен кълвач (Dryocopus martius)

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)


Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC:
Малък ястреб (Accipiter nisus)

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Чухал (Otus scops)
Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC::

Видра (Lutra lutra)

*Европейски вълк (Canis lupus)

*Кафява мечка (Ursus arctos)

Лалугер (Spermophillus citellus)

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

Голям нощник (Myotis myotis)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Остроух нощник (Myotis blythii)

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)


Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:

Жълтокоремна бумка (Bombina variegate)

Ивичест смок (Elaphe quatrolineata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница