Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение


Кумулативен ефект от въздействиятастраница8/8
Дата25.07.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Кумулативен ефект от въздействията

Кумулативният ефект от реализирането на инвестиционното предложение може да бъде разгледан в два аспекта, кумулативен ефект изразяващ се с намаляване на площта на местобитания на птиците предмет на опазване в защитената зона и фрагментация на популациите им, предизвикване на бариерен ефект, антропогенно натоварване, вследствие на реализирането на инвестиционното предложение и съществуващи или предстоящи за реализиране инвестиционни намерения.Отнемане на местообитания.

Концесионната площ обхваща 547,466 дка обработваеми земеделски земи и 366,025 дка необработваедми земи-сенокосни ливади.

При реализирането на всички заявени инвестиционни предложения от които се очаква натрупване на кумулативен ефект съгласно подадената от РИОСВ- Бургас информация общата площ от застроените или по други причини отнети площи от обработваемите земеделски земи ще бъде 569,077 дка, а на ливадите и пасищата 371,762 дка. В случая ще бъдат отнети 1,13% от териториите, които са ниви, временно необраборваеми земи, горски ниви и полски култури и 2,04% от ливадите и пасищата, без в това число да влизат ливадите в състава на защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

Въпреки голямата площ на находището поради характера на технологията за добив, при която само разкриването се извършва с машини, а добивът на скално облицовъчните материали е изцяло ръчен, човешките възможности са за дневен добив на 1-2 куб м дневно, при което площта, която ще се усвоява ежегодно ще бъде 3-5 дка, които след изчерпване на запаса ще бъдат рекултивирани.

По тези причини кумулативен ефект изразяващ се в отнемане на площи от местообитания на видове птици срещащи се в обработваемите земи, ливади и пасища ще бъде незначителен. За останалите видове, водолюбиви и обитатели на горския комплекс птици кумулативният ефект ще бъде нулен, тъй като реализирането на инвестиционното предложение не води до намаляване на площта на местообитанията им.

Антропогенно присъствие

При реализирането на инвестиционното предложение броят на заетите работници ще бъде до 12, а за извозване на добитите скално облицовъчни материали ще са необходими до 2 автомобила дневно при което броят на заетите при експлоатацията на находището ще е много по-малък от броя на заетите с обработката на селскостопанските земи и горското стопанство в околността на селата Градец и Медвен.

Основното човешко присъствие в района ще остане определящо от броя на жителите селата Градец и Медвен и заетите в обработката на земеделските земи в околността.

Бариерен ефект и фрагментация на популации:

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със строителство на съоръжения с голяма височина , които биха предизвикали бриерен ефект.

При реализирането на инвестиционното предложение годишно ще бъдат усвоявани малки площи-до 5дка, които ще бъдат своевременно рекултивирани.

Всичко това определя кумулативния ефект за образуване на бариерен ефект за птиците и фрагментацията на популациите им в ЗЗ „Котленска планина” BG0002029, като незначителен и при въздействия близки до съществуващите, без да се очакват съществени промени в числеността им, като фрагментация на популациите им определено няма да бъде предизвикана.Смъртност на индивиди;

Изразен кумулативен ефект водещ до повишена смъртност на индивиди от преставителте на птиците няма да има тъй като по време на досегашната експлоатация и добив на скално облицовъни материали в района не са наблюдавани.5.4. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение

Реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с режима на опазване съгласно РД-910/11.12.2008г на МОСВ за обявяването на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029, който се изразява в забрана за премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива, залесяването на ливади, пасища, превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади и намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове.

При реализирането на инвестиционното предложение очакваните въздействия чрез отделяне на емисии, генерирани отпадъци и други физични фактори, които пряко или косвено биха увредили компонентите на околната среда или оказали негативно въздействие върху типовете местообитания и видовете предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина” BG0002029 ще бъдат незначителни, тъй като технологията на добива при която само разкриването е механизирано, а останалите дейности са ръчни. Малката дълбочина на добива- до 5м не предполага хидроложки и геоложки промени в местността.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с изпускането на непречистени отпадни води, представляващи заплаха за влошаване качеството на водите на водни обекти -местообитания на водолюбиви видове птици. В резултат на реализацията на инвестиционното предложения не се очакват пресушаване, унищожаване, замърсяване и увреждане по какъвто и да е било начин на водни обекти и влошаване на хидроложкия им режим.

Реализирането на инвестиционното предложение не води до намаляване площта на обитанието на някой от вписаните в стандартния формуляр видове птици предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина” BG0002029 което да бъде от значение за техния благоприятен статус поради което целостта ще се запази ненарушена.

Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до фрагментация на популации, на видове птици предмет на опазване в защитената зона поради това, че на терена предвиден за осъществяването му не са регистрирани видове птици, за които реализирането му представлява потенциал за фрагментацията на популациите им.Незначителната по размери спрямо общата площ на защитената зона площ от находището, която ежегодно ще бъде усвоявана, след което рекултивирана както и разположението на находището в периферията на защитената зона, при което не се прекъсват важни биокоридори не е предпоставка за нарушение на целостта на ЗЗ „Котленска планина“ BG0002029 при което нейните природозащитни цели ще бъдат запазени.

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на, инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване в тях в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки

За да се предотврати влошаването на екологичното състояние на територията на находище „Празнопрът-изток” концесионната следва да бъдат предприети следните мерки:


  • Да бъде изготвен проект за добив на строителни материали при експлоатацията на находището в границите на концесионната площ с набелязани в него дейности за предотвратяване на аварии, безопасност на труда и опазване на околната среда.

  • При провеждане на откривните и добивните работи генерираните отпадъци в района на находището да бъдат управлявани съгласно предварително изготвена програма.

  • С цел недопускане на пожар в селскостопанските площи, които ще останат неусвоени предварително да бъдат определени и обезопасени местата за пушене и доставени необходимите количества вода за противопожарни нужди.

  • За отпадъците да бъдат доставени контейнери, които ще бъдат своевременно извозвани след напълване.

  • Разкривката да продължи на съседни на вече експлоатираните в находището учасъци.

  • При изготвянето на рекултивационния проект да се предвидят местни и неинвазивни растителни видове и тревни смески.

  • Депонирането на изкопаните земни маси да се извършва в имоти в които вече са извършвани добивни дейности.

Поради разположението на находището в периферията на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029, в район в който определящи са въздйствията от други фактори, наличие на път ища, населени места, т и незначителния характер на очакваните въздействия предлагането на други смекчаващи и възстановителни мерки няма да доведе до значителен положителен ефект върху двете защитени зони.

7. Алтернативни решения и оценка на въздействието им върху ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029

Алтернатива на местоположението:

Находището „Празнопрът-изток” е проучено и са установени запаси от полезно изкопаемо – аркозни пясъчници, годни за скално облицовъчни строителни материали. Местоположението на бъдещата кариера е установено на база проучени и доказани геоложки запаси от полезно изкопаемо, което практически определят мястото на реализацията на проекта без други алтернативи.

Спазени са хигиенните отстояния спрямо регулационните граници на най-близките населени места с. Градец и с. Медвен.

Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение не засягат легла на реки в естествено състояние, брегове на реки и заливаеми ивици и няма да доведат до нарушение на хидроложкия режим и имисионното им състояние.

Концесионната площ на находището „Празнопрът-изток” е разположена в периферията, на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 близо до южната им граница, на територия с изградена пътна мрежа, в площ, изпълняваща предимно буферна роля, без съществено консервационно значение. Инвестиционното предложение няма да доведе до значителна загуба, фрагментация или увреждане/унищожаване на природни местообитания, местообитания на видове и видове предмет на опазване в зоната, което няма да доведе до промяна в целите на опазване в същата.

Поради изброените обстоятелства друга алтернатива по отношение на местоположението на инвестиционното предложение не се налага

Алтернативи за предлагани технологии

На настоящия етап на развитието на технологиите няма разработена ефективна технология за добив на скално облицовъчни материали, поради, което експлоатацията на находището позволява изземване единствено по открит - кариерен метод, без извършване на пробивно - взривни работи. Премахването на повърхностната рахла /кватернерната/ откривка е предварителна и ще се осъщесвява с булдозер или багер, а на „вътрешната” откривка по време на добива - ръчно и рядко машинно. Добива ще се извършва стъпаловидно, а рекултиващията ще е етапна. Същевременно това е най-природосъобразната технология понеже не е сързана с формирането на вредни емисии и шумово натоварване.

Нулева алтернатива

„Нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че предлаганият план не бъде осъществен. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда.Качествена оценка на потенциалните въздействия на двете алтернативи (осъществяване на инвестиционното предложение и нулева алтернатива) върху компонентите и факторите на околната среда е направена в по-долу поместената матрица Въздействието е оценено като:

 • положително (+);

 • незначително отрицателно въздействие (-);

 • значително отрицателно въздействие (--);

 • не се очаква въздействие (0);

 • няма отношение (х).

Идеята е да се избере алтернативата с повече положителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, а ако това е невъзможно - алтернативата с по-малко отрицателни или нулеви въздействия.


Компонент

Нулеваалтернатива

Осъществяване на ИП”

Природни хабитати

Защитени територии

х

0

Биоразнообразие (флора, фауна, екосистеми)

х

0

Защитени ландшафти

х

0

Културно наследство

х

0

Природни ресурси

Качество на атмосферния въздух

х

-

Качество на водите и съхранение на природните ресурси

х

х

Ландшафт

х

-

Качество на почвите

0

-

Обща устойчивост

Използване на ресурси

-

+

Генериране на отпадъци

х

0

Шум и вибрации

х

-

Използване на опасни вещества

х

0

Повишаване икономическия потенциал на района

-

+

Заетост и създаване на работни места

-

+

Здраве и безопасност на населението

х

0

Обща оценкаПри запазване на настоящото състояние не се очакват значими

отрицателни въздействия

При осъществяване на ИП не се очакват значими

отрицателни въздействия


Както се вижда от представената и двете алтернативи са свързани с негативни ефекти, които обаче са незначителни. В този случай е важно, че с реализиране на инвестиционното предложение е възможно предотвратяване и минимизиране на отрицателните въздействия, свързани с извършвания незаконен добив в тези територии. Това ще даде възможност за контролираното оползотворяване на подземните богатства, повишаване икономическия потенциал на района, без необратими въздействия върху околната среда и без отрицателни въздействия върху населението в района.

8. Картен материал

При изготвянето на доклада са използвани скици на имотите, които влизат в състава на находището Празнопрът-изток, представляващи части от землищата на селата Градец и Медвен, и карти на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 и аерофотоснимки на местността.9. Заключение за вида и степента на въздействието върху ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029

При изготвянето на Доклада за оценка за степента на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение „Добив на скално-облицовъчни материали (аркозни пясъци) в площ „Празнопрът-изток” землище на с. Градец и с. Медвен, Община Котел” е използван принципа на превантивността, като предметът на опазване на защитените зони е изведен приоритетно.

Инвестиционното предложение е за разположен в периферията на на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 район, като при реализирането му се очаква запазване целостта им, без разпокъсване, нарушаване и загуба на обитания включени в Директива 92/43 ЕЕС и Директива 79/409 ЕЕС.

Реализирането на Инвестиционното предложение не е в противоречие с предвидените забрани ограничения вписани в стандартните формуляри на защитените зони и заповедтта за обявяване на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029.

Очакваното въздействие върху видовете предмет на защита в зоната ще бъде незначително, без да се подтиска мигрирането и размножението им. Кумулативните въздействия от реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат незначителни, без да се променя съществуващото положение в района предвиден за реализирането му.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация на популации на видове, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността на местообитанията им от района за който се изготвя.

При откривните и добивни работи ще бъде унищожена само съществуващата тревна покривка без да се извършват сечи в гори и унищожават естествени храстови местообитания.

Реализацията на инвестиционното предложение с избрания начин на добив ще има минимално отрицателно въздействие върху фауната в района. Предвид видовото разнообразие на орнитофауната в района на концесионната площ няма да бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове птици.

Бозайници, земноводни и влечуги включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС и обект на опазване в защитените зони не са установени в границите на концесионната площ.

Всички отрицателни въздействия, с изключение на промяната в ландшафта на концесионната площ, могат да бъдат намалени в значителна степен в резултат на прилагане на смекчаващи мерки.

Вследствие на направената оценка в настоящия доклад, отрицателното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение се определя като незначително върху местообитанията и отделните видове предмет на опазване в защитените зони. Територията на находището е сравнително малка по площ спрямо общата площ на зоните и е без консервационна значимост.

На основание гореизложеното предлагаме на компетентния орган да издаде решение, с което съгласува инвестиционното намерение на фирма „Минерал” ООД за „Добив на скално-облицовъчни материали (аркозни пясъци) в площ „Празнопрът-изток” землище на с. Градец и с. Медвен, Община Котел”10. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието и източници на информация.

За написването на доклада са направени предварителни теренни проучвания и наблюдения в землищата на селата Градец и Медвен, през месеците август и септември 2011г и месец април и май 2012г. Използвани са данни събрани при предварителните проучвания за обявяване на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029, описани в стандартните формуляри за събиране на данни и методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000. Използвани са Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.

Растителен и животински свят

При изследване на растителния свят в границите на инвестиционното предложение е използван маршрутният метод и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992).

Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005).

Методи за оценка на въздействието върху растителния и животински свят в зависимост от биоценотичната стойност на обекта

Методика за мониторинг на висши растения; МОСВ София

За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за преки теренни изследвания на бозайниците и птиците.

При оценяването на благоприятното състояние на типовете местообитания и видовете по Натура 2000 в българия е използван предложения от СДП „Балкани” алгоритъм в изготвеното от тях ръководство.

При определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 степенната скала използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас (HAGEMEUER,BLAIR), и Атласа на гнездещите птици в България (П Янков).

A: Възможно гнездене

1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му биотоп

2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП

В: Твърде възможно гнездене

3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп

4. Демонстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни

5. Брачни игри или копулация

6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при мътене

7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда

8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка

9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера

С: Сигурно гнездене

10. Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица

11. Празно гнездо или на черупки от яйца

12. Нелетящи малки

13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места,(скрити гнезда)

14. Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички

15. Гнездо с яйца

16. Гнездо с малки

Литература:

Нормативни документи

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, бр.77/2005 г изм. и доп. ДВ бр. 52/06.06.2008 год.)

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г; изм. и доп. ДВ, бр. 98/1999 г; ДВ, бр. 28/2000 г; ДВ, бр.48/2000 г; ДВ, бр.78/2000 г; ДВ, бр. 23/2002 г; ДВ, бр. 77/2002 г; ДВ, бр. 91/2002 г; ДВ, бр. 28/2005 г. изм. и доп. ДВ бр. 65 от 11.08.2006 г.

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.88/2005 г; ДВ, бр.105/2005 г. в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г.

Информационни източници

БДЗП Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029

Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, Изд.на БАН,София

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Федерация Зелени балкани, Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 .

Физическа и социално-икономическа география на България, 2002 г, БАН, София

Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост, 2005 г, София

Пешев, Ц, Нанкинов, Д, Пешев, Д. Гръбначните животни в България, 2000 г, София

Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици, Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в България. БЗДП, Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 176 с.; 2001

Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, София, т. 1, 585-613.

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на България, Aves, част II, София, Изд.”Проф. М. Дринов”, БАН, 427 c.

Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 1993.

Земноводни и влечуги в България, Издателство “Пенсофт”, 2002 г.

Ловни птици и бозайници в България, Практическо ръководство, Издателство “Пенсофт”, 2001 г.

Орнитологично важни места в България и Натура 2000; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 11

Птиците на Балканския полуостров, Издателство “Петър Берон”, София, 1991 г.

Справочник, Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни към умерен антропогенен натиск и възможности за съществуване на уникални флористични и фаунистични елементи, МОС, 1997 г.

Застрашените животни в България, Академично издателство “проф. Марин Дринов”, София, 2000 г.

Стефанов В, Концепция за опазване местообитанията на лалугера (Spermophilus citellus) в рамките на Натура 2000. Проект “Изграждане мрежата от защитени зони Натура 2000 в България” София 2006;

Цонев Р, Димова Д, Белев Т, Хабитати, разпространение, площ и алгоритъм за картиране; Преработили: Росен Цонев и Мариус Димитров)

Численост на националните популации на гнездещите в България птици 2004 Екип „Орнитофауна“ към Работна група „Фауна“ по проект на DEPA НАТУРА 2000 в България

Янков П Атлас на гнездящите птици в България; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 10


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница