Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложениестраница1/8
Дата25.07.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОБИВ НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ (АРКОЗНИ ПЯСЪЧНИЦИ) В ПЛОЩ „ПРАЗНОПРЪТ-ИЗТОК” В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГРАДЕЦ И С. МЕДВЕН,ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН”

с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за опазване на дивите птици


(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)Май 2012
Данни за възложителя:

Възложител: МИНЕРАЛ” ООД


Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, бул „Сан Стефано” №8, офиси 6 и 7


СЪДЪРЖАНИЕ
Стр
ВЪВЕДЕНИЕ

5

1

Анотация на инвестиционното предложение

5

2

Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони

13

3

Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи

19

4

Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение

20

4.1

ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна

20

4.2

ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за опазване на дивите птици

25

5

Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони

27

5.1

Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания и видовете предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и дивата флора и фауна

27

5.2

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение

43

5.3

Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания и видовете предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за опазване на дивите птици

44

5.4

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение

55

6.

Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на, инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване в тях в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки

55

7

Алтернативни алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029, включително нулева алтернатива

56

8

Картен материал с местоположението на инвестиционното предложение спрямо ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117 и ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 и техните елементи

58

9

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС

58

10

Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието и източници на информация

59

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони „Котленска планина” BG 0000117 и „Котленска планина” BG 0002029 на инвестиционно предложение „Добив на скално-облицовъчни материали (аркозни пясъци) в площ „Празнопрът-изток” землище на с. Градец и с. Медвен, Община Котел” е изготвен съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (изм. ДВ. бр. 81 от 15 октомври 2010 г.). Докладът е изготвен на базата на Писмо № НСЗП-37/04.02.2011г на МОСВ София за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение в което съгласно чл.39, ал.5 от Наредбата за ОС е постановено извършване на оценка за степента на въздействие върху защитените зони „Котленска планина” BG 0000117 и „Котленска планина” BG 0002029. ДОСВ е неразделна част от ДОВОС за същото инвестиционно предложение. При изготвянето на доклада за степента за въздействие са взети под внимание предвидените ограничения и режими в стандартния формуляр „Котленска планина” BG 0000117 и Заповед РД-910/11.12.2008г на МОСВ за обявяването на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029.

В доклада за ОС са отразени препоръките и изискванията от писмото на МОСВ и взети под внимание предвидените ограничения и режими за опазване на защитените територии по смисъла на ЗЗТ, които влизат в границите на защитените зони.1. Анотация на инвестиционното предложение.

С Разрешение №594/27.02.2009 г. и Договор с МОСВ от 03.04.2009 г. „Минерал” ООД получава право да извърши проучване на скално-облицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Празнопрът – изток”, разположена в землищата на с. Градец и с. Медвен, Община Котел, Област Сливен. Разрешената за проучване площ е с размер 1.94 km2, респ. 1 940 дка. В резултат от проведеното проучване върху тази площ, като подходящи за реализиране на инвестиционното предложение за добив са 1 024.171 дка. От общата площ са изключени непригодните /по целесъобразност/ участъци за добив като горския фонд /общински и частен/, култивирани ливади /общинска мера и частна собственост/ и напълно унищожените от хаотичния незаконен добив земи.

Целта на инвестиционното намерение е изграждане на кариера върху площ от 1 024.171 дка за добив на скално-облицовачни материали /аркозни-пясъчници/ в находище „Празнопрът-Изток”.

Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в следните имоти, които ще бъдат засегнати, напълно или частично: • Имоти общинска (частна) собственост (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ):

 • Обща площ от 99.416 дка – ПИ №021003 и №021036 в местността „Смръдищец” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - използв. ливада;

 • Площ от 55.863 дка – ПИ №024004 в м. „Бутово” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура;

 • Площ от 16.703 дка – ПИ №023018 в м. „Сюлейманова чешма” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура;

 • Площ от 18.602 дка – ПИ №022013 в м. „Селището” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура;

 • Обща площ от 74.476 дка – ПИ №139001 и №139018 в м. „Сюлейманова чешма” в землището на с. Медвен, Община Котел, с начин на трайно ползване съответно - пасище, мера и полска култура.

 • Имоти, собственост на физически и юридически лица:

 • Обща площ от 266.609 дка – ПИ №№021001, 021002, 021004, 021005, 021006, 021007, 021008, 021009, 021010, 021011, 021012, 021013, 021014, 021015, 021016, 021017, 021018, 021019, 021020, 021021, 021022, 021023, 021024, 021025, 021026, 021027, 021028, 021029, 021030, 021031, 021032, 021033, 021034 и 021035 в м. „Смръдищец” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - използв. ливада;

 • Обща площ от 13.498 дка – ПИ №№024001, 024002 и 024003 в м. „Бутово” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура;

 • Обща площ от 110.680 дка – ПИ №№023001, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006, 023007, 023008, 023009, 023010, 023011, 023012, 023013, 023014, 023015, 023016, 023017 в местността „Сюлейманова чешма” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура;

 • Обща площ от 247.258 дка – ПИ №№022001, 022002, 022003, 022004, 022005, 022006, 022007, 022008, 022009, 022010, 022011, 022012, 022014, 022015, 022016, 022017, 022018, 022019 в м. „Селището” в земл. на с. Градец, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура;

 • Обща площ от 121.066 дка – ПИ №№139002, 139003, 139004, 139005, 139006, 139007, 139008, 139009, 139010, 139011, 139012 и 139013 в м. „Сюлейманова чешма”, землището на с. Медвен, Община Котел, с начин на трайно ползване - полска култура.

Категорията на земите при неполивни условия, засегнати от реализацията на инвестиционното предложение е девета.

Взаимоотношенията собственик на земя – ползвател на терените, които не са собственост на дружеството ще се уреждат съгласно изискванията на чл. 74 и чл. 75 от Закона за подземните богатства.

В границите на кариерата с обща площ от 1.024.171 дка (828.629 дка в земл. на с. Градец и 195.542 дка в земл. на с. Медвен) няма да се извършва допълнителна преработка на добитата суровина. Инвестиционното предложението на „Минерал” ООД е свързано единствено с изземването на скално-облицовъчния материал от находището и съхранение на временно депо върху палети.

Местоположение на територията – карта на района

Находището за скално-облицовачни материали /аркозни-пясъчници/ „Празнопрът-изток” се намира в землищата на с. Градец и с. Медвен, Община Котел, Област Сливен. То е разположено на левия долинен склон на р. Луда Камчия и попада почти в централната част на понижението, което разделя Котленска и Разбойна планини от север със Стидовска планина от юг. На Фиг. 1 е представено местоположението на находище „Празнопрът-Изток”:
Фиг. 1. Карта на района на инвестиционното предложение - приблизително местоположение на находище „Празнопрът-Изток”

Находището е разположено на: • 3.7 км ИСИ-но от с. Градец;

 • 3 км ЮИ-но от с. Медвен;

 • 14 км ЮИ-но от гр. Котел;

 • 23 км СИ-но от гр. Сливен.

Всички селища в района са свързани помежду си и с републиканската пътна мрежа с асфалтови пътища. Добитата от находище „Празнопрът - Изток” суровина ще се транспортира до временен склад за съхранение. Временният склад ще бъде разположен в непосредствена близост до полски път в землището на с. Медвен, който е чакълиран и свързва находището с пътя с. Градец – с. Медвен. Общата дължина на чакълирания път е приблизително 2000 м.

Съгласно изготвения Геоложки доклад за резултатите от проведените геологопроучвателни работи през 2009 и 2010 г. за доказване на запаси от скално-облицовъчни материали /аркозни-пясъчници/ са установени запаси и ресурси в четири блока. В следващите Табл. 1 и Табл. 2 са дадени координатите на ъгловите гранични точки на блоковете със запаси и ресурси.Табл. 1. Списък на координатите на ъгловите гранични точки на блоковете със запаси

точка

Х

У
точка

Х

У

Блок I (350 181,65 кв. м)

Блок V (293 626,10 кв. м)

1

4 675 867,06

9 512 628,62

13

4 676 553,21

9 512 046,41

2

4 675 629,13

9 512 730,22

14

4 675 715,62

9 512 031,87

3

4 675 491,46

9 512 820,44

8

4 675 647,08

9 511 838,84

4

4 675 284,00

9 512 596,41

15

4 675 826,97

9 511 675,86

5

4 675 295,34

9 512 358,31

16

4 676 219,03

9 511 683,60

6

4 675 348,33

9 512 246,25

17

4 676 646,84

9 511 843,17

7

4 675 490,01

9 512 029,91

13

4 676 553,21

9 512 046,41

8

4 675 647,08

9 511 838,84

Блок VII (259 319,77 кв. м)

9

4 675 847,89

9 512 406,66

15

4 675 826,97

9 511 675,86

1

4 675 867,06

9 512 628,62

16

4 676 219,03

9 511 683,60

Блок III (355 061,80 кв. м)

17

4 676 646,84

9 511 843,17

1

4 675 867,06

9 512 628,62

18

4 676 852,43

9 511 396,90

9

4 675 847,89

9 512 406,66

19

4 676 347,00

9 511 423,90

14

4 675 715,62

9 512 031,87

20

4 676 120,46

9 511 410,00

13

4 676 553,21

9 512 046,41

15

4 675 826,97

9 511 675,86

12

4 676 284,31

9 512 498,49


11

4 676 226,18

9 512 662,35


10

4 676 155,01

9 512 711,99


1

4 675 867,06

9 512 628,62
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница