Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложениестраница1/10
Дата24.07.2016
Размер2.06 Mb.
#3696
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛИ И КУРОРТНИ СГРАДИ В ПИ № 58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 МЕСТНОСТ „БЕГЛИК ТАШ”, ЗЕМЛИЩЕ НА гр. ПРИМОРСКО, ОБЩИНА ПРИМОРСКО”


с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Комплекс Ропотамо” BG0002041

- тип J Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона

по Директивата за местообитанията и ЗЗ „Ропотамо” BG0001001


(Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета

с ПМС № 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр. 81

от 15.10.2010 г.,в сила от 15.10.2010 г., бр. 3 от 11. 01.2011 г.)
Септември, 2012
Данни за възложителя: „ПЕРЛА Г” АД

ул. „Патриарх Ефтимий” № 2, вх. А

гр. Бургас

Лице за контакти: Пламен Тумбаков

Тел. 0885 136 585
Изготвили доклада:

Веселин Митрев Вълчанов

Диплом № 088219 за висше образование

на СУ „Климент Охридски“

специалност Биология
Подпис:

Стоян Фъртунов

Магистър еколог

Подпис:


/

GSM 0886 700 925e-mаil: veselin@gbg.bg

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за оценка за съвместимост (ОС) е изготвен, съгласно изискванията на Писмо, изх. №ОВОС-842/02.08.2011г на МОСВ относно инвестиционното предложение за „Изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23 и 58356.73.6 местност „Беглик таш”, землище на гр.Приморско, Община Приморско, с възложител „ПЕРЛА Г” АД. Докладът е изготвен съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм ДВ. бр.89 от 12. 11. 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т.3, буква „а” във връзка с ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм. бр.3 от 11.01.2011 г и е приложение към доклада по ОВОС и неразделна част от него, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС.

Докладът за ОС е структуриран по изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС, като степента и същността на въздействие на инвестиционното предложение са определени съгласно критериите на чл.22 от същата наредба.

При изготвянето на доклада за ОС са взети под внимание предвидените ограничения и режими в Заповед РД-82 от 3.02.2009г на МОСВ за обявяване на ЗЗ „Комплекс Ропотамо” BG0002041, стандартния формуляр на ЗЗ „Ропотамо” BG0001001 и режимите на опазване на Защитените територии по смисъла на ЗЗТ, разположени на територията на двете защитени зони.

Така оформен, разработения доклад е представен за съгласуване на компетентния орган за вземане на решение – МОСВ. С Изх. №ОВОС-67/22.03.2012г. (Приложение) на основание чл.24, ал.4 от Наредбата за ОС, МОСВ дава отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение “Изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш”, землище гр.Приморско, Община Приморско”.

Във връзка с горното, Възложителят е провел допълнителни консултации с Община Приморско по отношение на:


  • статута на разглежданите имоти спрямо действащия Общ устройствен план и

  • актуална информация от годишния комплексен лесосечен фонд (годишен план на ползване), касаеща разглежданите имоти.

С Изх.№68-П-66/17.04.2012г. Община Приморско уведомява, че има одобрен и влязъл в сила Общ устройствен план, съгласно Решение №474/10.02.2006г. на Общински съвет гр.Приморско. Съгласно Изх.№68-П-66/17.04.2012г. ПИ №№000541 (нов 58356.73.6), 000317 (нов 58356.73.23), 000464 (нов 58356.67.8) и 000462 (нов 58356.67.6), м.”Беглик таш”, землище гр.Приморско попадат в зона за курортни нужди. В Приложение са представени Изх.№68-П-66/17.04.2012г. Община Приморско, Решение №474/10.02.2006г. на ОС Приморско, Извадка от ОУП, М 1:25 000, Копие от Държавен вестник, брой 22/14.03.2006г. и Становище по Екологична оценка №БС-01-01/2006г. на РИОСВ-Бургас за съгласуване на Общ устройствен план на Община Приморско.

В Приложение са представени и Предотделни листи за отдели 503 и 501, Извадка от ЛУП за подотдели 501-ж и 503-л и копие от горска скица, М 1:10 000, издадени от Дирекция “Управление и стопанисване на общински гори” /ДУСОГ/ при Община Приморско.

Настоящият доклад за ОС е преработен съгласно указанията, дадени с Изх.№ОВОС-67/22.03.2012г. на МОСВ и Писмо №5148/16.07.2012, като са направени допълнения за изясняване на инвестиционното предложение, относно очаквания кумулативен ефект, който е разгледан потделно за всяка една от защитените зони, направени са допълнителни пояснения към таблицата с очакваните въздействия върху всеки един вид от птиците предмет на опазване в защитената зона и консервационния статус на разглежданата територия.

1. Анотация на инвестиционното предложение

Инвестиционното намерение на Възложителя е за изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш”, землище гр.Приморско, Община Приморско. Територията предмет на разработката е частна собственост с обща площ от 127.211 дка.

В Приложение са представени скици №32112/24.03.2011г., №32113/24.03.2011г., №35567/24.03.2011г., №32115/24.03.2011г. и Устав на еднолично акционерно дружество с търговска фирма “ПЕРЛА Г” АД, вписан на 25.06.2007г., том ІІ, №35, Вх. рег. №1643, удостоверяващи собствеността на разглежданите имоти на “ПЕРЛА Г” АД.

Кметът на Община Приморско с Решение №68-П-13/02.02.2009г., на основание чл.124 ал.3 от ЗУТ, разрешава да се възложи ПУП/ПРЗ/ за ПИ№000541 в землището на гр.Приморско, местност “Беглик Таш”, с цел предвиждане на застрояване и промяна на предназначението на земята за курортно строителство, при спазване на следните условия: с проекта да се предвиди курортна зона Ок, с показатели на застрояване: Н корниз – 10м., плътност до 30%, Кинт -1.2 и максимална етажност до 3 (Приложение).

Кметът на Община Приморско с Решение №68-П-11/02.02.2009г., на основание чл.124 ал.3 от ЗУТ, разрешава да се възложи ПУП/ПРЗ/ за ПИ№000317, №000464 и №00462 в землището на гр.Приморско, местност “Беглик Таш” с цел предвиждане на застрояване и промяна на предназначението на земята за курортно строителство при спазване на следните условия - с проекта да се предвиди курортна зона Ок с показатели на застрояване:


 • За ПИ№000317 - Н корниз -7.5м., плътност до 20%, Кинт - 0.5 и максимална етажност до 2;

 • За ПИ№000464 - Н корниз -7.5м., плътност до 20%, Кинт -0.5 и максимална етажност до 2;

 • За ПИ№000462 - Н корниз -10м., плътност до 30%, Кинт -1.2 и максимална етажност до 3 (Приложение).


1.1. Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко населените места, снимков материал на района

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлени имоти ПИ №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш”, землище гр.Приморско. Площта, обхваната от разработката е 127.211 дка. В близост до площадката на инвестиционното предложение са разположени следните селища и курортни комплекси: • в посока юг – гр.Приморско на около 1600 м;

 • в посока юг – ММЦ Приморско на около 4400 м;

 • в посока югозапад – СО Узунджата на около 2200 м;

Инфраструктурата в района е представена както следва:

 • в посока запад – главен път 99 на около 1800 м;

 • в посока юг – довеждащ път водещ до база на Министерство на отбраната – граничи;

1.2. Съществуващо състояние на територията – скици на поземлените имоти, настоящо ползване

Инвестиционното предложение ще се осъществи в поземлени имоти №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш”, землище гр.Приморско. Общата площ на имотите е 127.211 дка. Начина на трайно ползване на отделните имоти е както следва:Поземлен имот, №

Трайно предназначение на територията

Начин на трайно ползване

58356.67.6

Горска

Широколистна гора

58356.67.8

Горска

Широколистна гора

58356.73.23

Урбанизирана

За курортен хотел, почивен дом

58356.73.6

Горска

Широколистна гора

В действителност състоянието на разглежданите имоти е следното: • ПИ 58356.67.6 е с начин на трайно ползване Широколистна гора.

 • ПИ 58356.67.8 е с начин на трайно ползване Широколистна гора.

 • ПИ 58356.73.23 е с начин на трайно ползване За курортен хотел, почивен дом. В имота е изградена бившата резиденция “Перла”, състояща се от сграда-хотел, спортна зала с басейн и друга база.

 • ПИ 58356.73.6 е с начин на трайно ползване Широколистна гора. В имота има изграден и незавършен хотелски комплекс, състоящ се от хотел, сграда с парокотелна подстанция и трансформаторен пост.

Като цяло имотите са разположени сред горски масив, в близост до плажната ивица.
1.3.Обща необходима площ (вид, категория и площ на земята, заложени експлоатационни параметри)

Общата площ на поземлените имоти е 127.211 дка и осигурява нормално изграждане и функциониране на предвидената застройка и инфраструктура. За разглежданата територия, във връзка с промяна функцията на територията, е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване. В Приложение е представен План за застрояване, М 1:1000.

Разглежданите имоти са със следните характеристики:Поземлен имот, №

Трайно предназначение на територията

Начин на трайно ползване

Площ, дка

Съществуващо състояние

58356.67.6

Горска

Широколистна гора

12.759

Широколистна гора

58356.67.8

Горска

Широколистна гора

8.162

Широколистна гора

58356.73.23

Урбанизирана

За курортен хотел, почивен дом

13.341

Бивша резиденция Перла

58356.73.6

Горска

Широколистна гора

92.949

Незавършен строеж

Строителството ще се извърши при следните показатели на застрояване:Имот

58356.73.23

(стар 000317)58356.67.6

(стар 000462)58356.67.8

(стар 000464)58356.73.6

(стар 000541)Височина, м

7.50

10

7.50

10

Плътност на застрояване, %

20

30

20

30

Кинт

0.5

1.2

0.5

1.2

Озеленяване,

%

70

50

70

50

След извършените допълнителни консултации с Община Приморско относно актуална информация от годишния комплексен лесосечен фонд (годишен план на ползване), касаеща разглежданите имоти, се установи следното:
Поземлен имот №

Отдел/Подотдел, по ЛУП на ДЛС Ропотамо

Отдел/Подотдел, по ЛУП на Дирекция “Управление и стопанисване на общински гори” /ДУСОГ/ при Община Приморско

58656.67.8

Отдел 501, част от подотдел “д”

Отдел 501, част от подотдел “ж”

58656.67.6

Отдел 501, част от подотдели “д” и “9”

Отдел 501, част от подотдел “ж”

58656.73.6

Отдел 503, част от подотдели “ж”, “з”, “3” и “4”

Отдел 503, част от подотдел “л”, “д”, “6”

Въпреки, че актуалната информация е тази, предоставена ни от Дирекция “Управление и стопанисване на общински гори” /ДУСОГ/ при Община Приморско, за по-голяма прегледност в ДОС е представена и информацията по ЛУП на ДЛС Ропотамо.

Съгласно общия устройствен план на Община Приморско, поземлени имоти №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш”, попадат в зона за курортни нужди.

ПУП-ПРЗ, отчитайки местоположението на имотите и границите им с пътна мрежа, предвижда отреждането им за отдих и рекреационни дейности. Целта на разработката е да докаже възможност за обособяване на УПИ за имоти №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш”, във връзка с промяна функцията на територията.

Разглежданите имоти се намират северно от гр.Приморско по пътя за базата на Министерство на отбраната.

Автомобилното обслужване и паркиране са осигурени в рамките на имотите, оразмерено за нуждите на посетители и служители. С плана се предвиждат нискоетажни, свободностоящи застройки, съобразени с нормативните изисквания при свободно застрояване. Застройките са ситуирани на нормативни отстояния от регулационните граници на УПИ и между тях.


1.4.Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните елементи

С изготвения План за регулация на ПИ №№58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23, 58356.73.6 в местност “Беглик Таш” се обособяват отделни урегулирани поземлени имоти (УПИ) и отделни квартали както следва: • УПИ І-73.6 /за имот 58356.73.6/, кв.30 - свободно застрояване за изграждане на 15 курортни сгради с апартаменти. Съществуващият в имота строеж “хотел” се запазва в съществуващия си вид с възможност да се довърши с незначителни преустройства;

 • УПИ І-73.23 /за част от имот 58356.73.23/, кв.31 – свободно застрояване. Съществуващата в имота сграда “Резиденция Перла” се запазва в същия си вид с възможност за незначителни вътрешни преустройства.

 • УПИ ІІ-73.23 /за останалата част от имот 58356.73.23/, кв.31 - свободно застрояване за изграждане на две курортни сгради.

 • УПИ ІV-67.8 /за имот 58356.67.8/, кв.31 – свободно застрояване за изграждане на една курортна сграда с апартаменти.

 • УПИ І-67.6 /за имот 58356.67.6/, кв.32 – свободно застрояване за изграждане на хотел с апартаменти.

В първоначално представеното задание за обхват и съдържание на ОВОС на разглежданото инвестиционно предложение, посочените за изграждане две курортни сгради в 58356.73.23 не фигурират. В хода на процедурата по ОВОС е решено от цитираният имот да се обособят два УПИ както следва:

 • УПИ І-73.23 /за част от имот 58356.73.23/, кв.31 – свободно застрояване. Съществуващата в имота сграда “Резиденция Перла” се запазва в същия си вид с възможност за незначителни вътрешни преустройства.

 • УПИ ІІ-73.23 /за останалата част от имот 58356.73.23/, кв.31 - свободно застрояване за изграждане на две курортни сгради.

С допълнително предвиденото изграждане на две курортни сгради общото натоварване на територията не се променя, т.е. общата леглова база остава за 2000 човека.


Имот

УПИ

Предвижда се строителство на:

Показатели на застрояване

58356.73.6

УПИ І-73.6

1. Изграждане на 15 курортни сгради с апартаменти;

2. Съществуващия в имота строеж “хотел” се запазва в съществуващия си вид с възможност да се довърши с незначителни преустройстваВисочина: 10m

Плътност на застрояване: 30%

Кинт: 1.2

Озеленяване: 50%58356.73.23

УПИ І-73.23

Съществуващата в имота сграда “Резиденция Перла” се запазва в същия си вид с възможност за незначителни вътрешни преустройства

Височина: 7.5m

Плътност на застрояване: 20%

Кинт: 0.5

Озеленяване: 70%УПИ ІІ-73.23

Изграждане на 2 курортни сгради

58356.67.8

УПИ ІV-67.8

Изграждане на една курортна сграда с апартаменти.

Височина: 7.5m

Плътност на застрояване: 20%

Кинт: 0.5

Озеленяване: 70%58356.67.6

УПИ І-67.6

Изграждане на хотел с апартаменти.

Височина: 10m

Плътност на застрояване: 30%

Кинт: 1.2

Озеленяване: 50%


Предвидената регулация на имотите и улицата, обслужваща имотите е продължение на съществуващата регулация. От имот 58356.73.6 и от имот 58356.67.8 се отнемат площи съответно за улици и тротоари, съответно 5084м2 /5.7%/ и 718м2 /8.7%/. От другите два имота, имайки предвид местоположението им не се налага отнемане за улици. Предвижда се още изграждане на: • Спортни площадки – 3 бр.;

 • Басейни – 3 бр.;

 • Ресторант – 3 бр.;

 • Магазини – 7бр. /за дрехи, за плажни аксесоари и сувенири, за пакетирани хранителни стоки/;

 • Паркинг за 400 бр. МПС.


Обектът е предвиден за 2000 обитатели със 100 човека обслужващ персонал и ще се използва целогодишно, като през зимата ще се ползва с намален капацитет.

Плажната ивица на юг от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение е отдадена на концесия. При предвиденото натоварване 8m2 на човек от плажната ивица съгласно чл.27, глава VI „Устройство на територии за рекреационни дейности” от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в морския плаж „Стамополо – Перла” е възможно плажуване на 15250 души. В настоящия момент северната, най-близо до предвидените за реализирането на инвестиционното предложение, част от плажа е с незапълнен капацитет. С предвидените 3 басейна, очакванията са 50% от обитателите на хотелите и курортните сгради да ползват басейните, поради което разкриването на нова леглова база ще натовари само 6,66% от плажната ивица. Това ще бъдат най-близо разположените до хотелите части от плажа без да се стига до пренаселване.


1.5.Описание на инфраструктурата – водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, пътища и др.

Водоснабдяване: Според разработената част ВиК на “ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73 и 58356.73.6 по КК на гр. Приморско”, от всички разглеждани имоти към момента единствено водоснабдени са имоти №58356.73.23 и №58356.73.6. За захранването им е изградена водоснабдителна мрежа, включваща:

 • Напорни водоеми 2х1250м3. Водовземането е от напорен водоем за “Приморско” 2500м3.

 • Водопроводна мрежа от водоемите до резиденция “Перла” – изпълнена от чугунени тръби с диаметър DN400 и DN350.

Според проектантите, разработили част ВиК, състоянието на водопровода е добро и ще се използва за захранване на разглежданите имоти с питейна вода. Водоснабдяването на всеки имот ще се извърши с водопроводно отклонение. На мястото на водовземане ще се предвиди спирателен кран, а на 2 м. от регулацията на имота – водомерна шахта.

За предоставяне на услугата по водоснабдяване, ще бъде сключен договор с “ВиК” оператор, регистриран за Закона за регулиране на ВиК услуги.

Не се предвижда водовземане от подземен водоизточник.

Канализация: Според разработената част ВиК на “ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73 и 58356.73.6 по КК на гр. Приморско, към момента само имоти №58356.73.23 и №58356.73.6. са включени към съществуващата в района канализация, включваща канални помпени станции и канализационна мрежа. Отпадъчните води се включват в ревизионна шахта от градската канализационна мрежа по ул.”Ропотамо”, гр. Приморско.

Отвеждането на отпадъчните води от всеки имот ще се осъществи чрез площадкова канализация и сградно отклонение. Последното ще се включи в съществуващата гравитачна мрежа, посредством ревизионна шахта. Гравитачната мрежа ще отвежда замърсените битово-фекални води за пречистване в ПСОВ Китен. Тя се стопанисва от “ВиК”ЕАД, гр. Бургас. Предвид съществуващите проблеми на пречиствателната станция – неефективно пречистване на водите и недостатъчния капацитет, съгласно писмо на БДЧР Варна и в съответствие с нормативната уредба към въвеждане в експлоатация на обекта следва да се пристъпи след въвеждане в експлоатация на РРМ ПСОВ „Китен“ и осигуряване на възможност за подходящо пречистване на отпадъчните води от комплекса, предмет на инвестиционно намерение.

Община Приморско е спечелила проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско – Китен” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” Договорът за безвъзмездно финансиране между МОСВ и Община Приморско е подписан на 3 февруари 2012г. Освен изграждане на колектори се предвижда и модернизация на пречиствателната станция в Китен. Тя е въведена в експлоатация през 1980г. и реконструирана през 1999г. С реализацията на проекта пречиствателната станция в Китен ще увеличи капацитета си повече от четири пъти и вече ще може да обслужва до 120 000ЕЖ през туристическия сезон. Според условията на договора проектът трябва да бъде изпълнен за 39 месеца. Предвиденото разширение на капацитета на ПСОВ Китен е достатъчно да поеме водите от разглежданото инвестиционно предложение.

Електроснабдяване: В имоти 58356.73.6 и 58356.73.23 има по един съществуващ трафопост. За покриване на нуждите от ел.енергия на разглеждания обект е необходимо съществуващите трафопостове да се реконструират и да се изградят три нови съответно в ПИ 58356.67.6 и 58356.67.8 и 58356.73.23, т.е. електрозахранването на разглежданата територия ще се осигурява от пет трафопоста. Бъдещите трафопостове ще бъдат захранени с кабели 20kV от съществуващия трафопост в 58356.73.6.

Пътища: Транспортният и пешеходен подход до имотите е осигурен от съществуващия път водещ от гр.Приморско до базата на Министерство на отбраната и от асфалтов път - отклонение на пътя Бургас – Царево в местността Узунджата.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница