Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никополстраница1/13
Дата13.09.2016
Размер1.78 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Доклад за оценка за съвместимост на Общия устройствен план на община Никопол


ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ BG00239 „ОБНОВА – КАРАМАН ДОЛ“, BG00000247 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО“ И BG0000396 „ПЕРСИНА“ ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО И НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ BG0002074 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО“, BG0002091 „ОСТРОВ ЛАКЪТ“ И BG0002096 „ОБНОВА“ И ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/EО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НИКОПОЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ФОРТИС ФАСИЛИТИ“ ЕООД

2016 г.

Съдържание

Въведение 4

Анотация на Общия устройствен план на община Никопол 5

Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 26

Описание на елементите на Общия устройствен план на община Никопол, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зониили техните елементи 30

Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на плана 35

Описание и анализ на степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитените зони 49

Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 70

Проучени алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително „нулева алтернатива“ 71

Картен материал с местоположението на всички елементи на плана спрямо защитените зони и техните елементи 73

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 Наредбата за ОС 74

Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ОУП и че не е налице друго алтернативно решение 74

Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 74

Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – в приложение 78


Въведение


Общият устройствен план на община Никопол (ОУПО) е разработен от фирма „Фор Райс“ ООД, съгласно сключен договор с възложителя Община Никопол.

Според задълженията си по договора екипът на изпълнителя е разработил Предварителен проект на ОУПО, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него, както и нормативните документи в областта на околната среда. Като основа за изработването на ОУПО екипът е ползвал Задание за изработване на проект на на община Никопол, становище на Министерство на културата относно Заданието за изработване на проект за ОУПО Никопол, информация от Националния документален архив (НДА) при Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Регионален исторически музей – Плевен, писма и заповеди на Министерството на културата, Регистър на недвижимите културни ценности от НДА при НИНКН, Стратегия за развитие на община Никопол за периода 2006 – 2008 г., Доклад към инвестиционна програма за периода 2006 – 2008 г. за община Никопол, Областна стратегия за развитие на Плевен и Национална стратегия за регионално развитие.

Основната цел на Общия устройствен план на oбщина Никопол е да даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

С писмо на РИОСВ – Плевен с изх. № 6773 от 10.02.2016 г. е извършена преценка за допустимост на проекта на ОУПО по реда на чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, и 4 от Наредбата за ОС и проектът е оценен като допустим за осъществяване при условие, че планирането и предвижданията му не противоречат на режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии (ЗЗТ), и заповедите за обявяването им. Съгласно Становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 6773/09.12.2015 г. на РИОСВ – Плевен, планът е допустим спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район. ОУП на община Никопол няма вероятност да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми. Планът е допустим за осъществяване, ако предвижданията му не влизат в противоречие с режима, определен със заповедите за обявяване на защитени зони „Никополско плато“ BG0002074, „Обнова“ BG0002096, „Остров Лакът“ BG0002091.

Преценено е, че съществува вероятност проектът на ОУПО да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в засегнатите защитени зони „Персина“ BG0000396, „Никополско плато“ BG0002074, „Никополско плато“ BG0000247, „Обнова“ BG0002096, „Обнова – Караман дол“ BG0000239, „Остров Лакът“ BG0002091, вследствие на което е необходимо да бъде изготвен доклад за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на община Никопол върху предмета и целите на защитените зони.

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 31 – 34 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 34 във връзка с чл. 21, според изискванията на чл. 9 и чл. 23 от Наредбата за ОС, чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и в съответствие с чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Докладътза оценка за съвместимост е изготвен от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОС:

доц. д-р Иван Пандурски – зоолог, ръководител на ОС

доц. д-р Росен Цонев – фитоценолог

маг. Димитър Рагьов – орнитологКаталог: doc -> naturaconsult -> OUP Nikopol
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
OUP Nikopol -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница