Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община копривщицастраница1/12
Дата04.02.2017
Размер2.6 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001389„СРЕДНА ГОРА“ ПО ДИРЕКТИВА92/43/ЕИО И НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002054 „СРЕДНА ГОРА“ ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/EО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ КОПРИВЩИЦА“

2015 г.

Съдържание

1 Въведение 3

2 Анотация на Общия устройствен план на община Копривщица 3

3 Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитена зона „Средна гора“ с код BG0001389 по Директива 92/43/ЕИО и защитена зона „Средна гора“ с код BG0002054 по Директива 209/147/ЕО 16

4 Описание на елементите на Общия устройствен план на община Копривщица, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи 29

5 Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на плана 32

6 Описание и анализ на степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитените зони 45

7 Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 96

8 Проучени алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително „нулева алтернатива“ 98

9 Картен материал с местоположението на всички елементи на плана спрямо защитените зони и техните елементи 100

10 Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 Наредбата за ОС 101

11 Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ОУП и че не е налице друго алтернативно решение 101

12 Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 102

13 Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 106


1Въведение


Общият устройствен план на община Копривщица (ОУПО) е разработен от ДЗЗД „ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ КОПРИВЩИЦА“, съгласно сключен договор с възложителя община Копривщица.

Според задълженията си по договора екипът на изпълнителя е разработил Предварителен проект на ОУПО, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него, както и нормативните документи в областта на околната среда. Като основа за изработването на ОУП екипът е ползвал Планово задание за изработване на ОУПО, както и Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014 – 2020 г., Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. и Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г.

Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при отчитане на регионалните характеристики.

С писмо на РИОСВ – София с изх. № 04 – 00 – 5377 от 07.09.2015 г. е извършена преценка за допустимост на проекта на ОУПО по реда на чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, и 4 от Наредбата за ОС и проектът е оценен като допустим за осъществяване при условие, че планирането на устройствените зони и предвижданията на проекта не противоречат на режимите на защитените територии по Закона за защитените територии и на режима, определен в заповедта за обявяване на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Преценено е, че проектът на ОУПО има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони, вследствие на което следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие на ОУПО.

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 31-34 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 34 във връзка с чл. 21, според изискванията на чл. 9 и чл. 23 от Наредбата за ОС, чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и в съответствие с чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и надивата флора и фауна.

Докладът по оценка за съвместимост е изготвен от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОС:

доц. д-р Иван Пандурски – зоолог

гл. ас. д-р Анна Гаврилова – фитоценолог

маг. Димитър Рагьов – орнитолог

2Анотация на Общия устройствен план на община Копривщица


Обхватът на ОУП включва цялата територия на община Копривщица, която включва едно населено място – гр. Копривщица и неговото землище.

Община Копривщица се намира в най-източната част на Софийска област и е част от Югозападен район за планиране. Общината е разположена в централните части на Същинска Средна гораи заема площ от 138,87 km2. На север и северозапад Копривщица граничи съответно с общините Антон и Пирдоп, част от Софийска област, на изток и югоизток – с общините Карлово и Хисаря, област Пловдив, а на юг и югозапад – с общините Стрелча и Панагюрище, част от област Пазарджик. Областният център София е на разстояние 110 km гр. Копривщица.

Пътната мрежа в общината е развита в посока север-юг, докато връзките в източна и западна посока са слабо развити или почти липсват. През територията на общината преминава единствено републикански път III-606, свързващ град Копривщица с републикански път I-6 (т.нар. Подбалкански път) от София за Бургас и градовете Стрелча и Панагюрище.Дължината на републиканската пътна мрежа на територията на общината е около 15,4 km. Общинската пътна мрежа има само две пътни връзки, като състоянието им може да се определи като лошо.

През територията на общината не преминават железопътни връзки. Железопътна гара Копривщица е разположена на територията на община Антон.

Постоянното население към 01.02.2013 г. наброява 2287 души, което е 1 % от населението на областта. Съществува негативната тенденция за драстично намаляване броя на населението на общината.

На територията на община Копривщица няма здравни заведения, в града е разположен единствено здравен пункт. По данни на НСИ към 2012 г. в общината работят двама общопрактикуващи лекари, стоматолог и медицински специалист по здравни грижи. Болничното лечение се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Пирдоп, намираща се на около 27 km от град Копривщица.Поземлени ресурси

Територията на община Копривщица, възлизаща на 13 887,37 ha, представлява по-малко от 2% от територията на Софийска област и включва едно населено място – град Копривщица. По голяма част от територията на общината е заета от гори, следвани от земеделска земя.Таблица 1. Видове територия в община Копривщица, Източник: ГИС на ОУПО

Вид територия

Брой имоти

Площ, ha

%

Урбанизирани територии

2023

149.05

1.1

Земеделски територии

4914

5529.61

39.8

Горски територии

601

8134.16

58.6

Територии заети от води и водни обекти

39

33.04

0.2

Територии на транспорта

26

41.51

0.3

Общо

7603

13887.37

100.0По вид собственост преобладават общинските частни имоти, следвани от държавните частни.Таблица 2. Собственост на имотите в община Копривщица, Източник: ГИС на ОУПО

Вид собственост

Брой имоти

Площ, ha

%

Държавна публична

108

562.92

4.1

Държавна частна

271

3062.89

22.1

Общинска публична

240

32.52

0.2

Общинска частна

887

5703.41

41.1

Стопанисвано от общината

1074

1912.23

13.8

Частна

4906

2539.09

18.3

Религиознa

10

2.88

0.0

Кооперативна

3

0.59

0.0

Обществени организации

35

51.01

0.4

Съсобственост

60

18.70

0.1

Неустановена

9

1.12

0.0

Общо

7603

13887.37

100.0

Концепцията за развитие на общината е свързана със съхраняване на нейните уникални природни и антропогенни характеристики (идентичността) и тяхното капитализиране на основата на културните ѝ дадености. Пространственото измерение на концепцията е свързано с усвояване на териториалните резерви в град Копривщица и опазване на ландшафта в границите на охранителната зона на архитектурно-историческия резерват. Фокусът върху развитието на туризма е поставен чрез утвърждаване на съществуващите и развитие на нови културно-познавателни маршрути и създаване на нова зона за ски и рекреация.

Труд /производство и работни места/

Основните акценти са свързани с развитие на складовите дейности за селскостопанска продукция извън регулационната граница на град Копривщица. Те се локализират на юг от града по посока град Стрелча и по пътя за местността „Барикадите“.

Необходимо е да се отбележи, че бившето военно поделение в местността „Зайковото“, чиято собственост е предоставена на община Копривщица от Министерство на отбраната, е предложено за обновяване и възстановяване на функциите му за складово-производствени дейности.

Липсата на големи структуроопределящи производствени предприятия на територията на града и общината определят и възможностите за бъдещото развитие. В регулационните граници на града е наличен достатъчен резерв за развитие на дейности свързани с вторичния сектор и предимно обработка на селскостопанска продукция и хранително-вкусова промишленост. Терените на бившия Приборостроителен комбинат, стопанския двор и мандрата „Дядо Либен“ се нуждаят от конверсия и могат да задоволят териториалните потребности от бъдеще развитие на системата Труд.

Също така с цел запазване на уникалния облик на града не се предвижда застрояване за производствени дейности в рамките на охранителната зона на архитектурно-исторически резерват Копривщица.

Предвижда се, също така, запазване и развитие на сектора на услугите и туризма и осигуряване на работни места предимно в тези сфери. Развитието и диверсификацията на туристическите услуги, както и възможността културното наследство да бъде експонирано, адаптирано и социализирано, създават предпоставки за установяване на културно-познавателния туризъм в съчетание с екстремен, селски и зимен като структуроопределящ за икономическото развитие на общината.Обитаване

На база на аналитична част на настоящата разработка бяха установени следните основни акценти от развитие на системата:

В регулационните граници на града неусвоените терени са около 17 ha (12,5 %), броят на свободни имоти е 271;

В последните 13 г. инвестиционната активност в рамките на общината е изключително ниска – изградени са 45 жилищни сгради;

Процентът на необитаван жилищен фонд е около 38%.

Като се имат предвид посочените данни, прогресивното намаляване на населението в последните десетилетия и прогнозата за предстоящото му намаляване може да бъде направен изводът, че в регулационните си граници гр. Копривщица има достатъчен териториален резерв за развитие на системата Обитаване. Затова в плана не се предвижда развитие на нови урбанизирани територии за жилищни нужди като териториален резерв представляват кв. 120 и част от производствената зона, която да бъде преструктурирана за постоянно и временно обитаване. Много важен е и моментът с опазване на пространствената му структура, която може да бъде нарушена с нови процеси на необоснована урбанизация. Затова в плана не се допуска промяна на предназначение на земеделски и горски поземлени имоти за жилищни нужди в границите на охранителната зона на архитектурно-историческия резерват.

За територии със сменено предназначение извън регулационната граница на град Копривщица преди влизане в сила на плана се предлага да бъдат приложени изискванията на жилищна устройствена зона с малка височина със специфични изисквания след съгласуване с НИНКН.Със специфичните правила и нормативи в настоящия план се предлагат допълнителни изисквания за жилищните сгради с цел запазване на автентичността и облика на средата.Развитието на системата с обекти за временно обитаване (семейни хотели, вили, къмпинги и др.) се предвижда в новопредвидената зона за отдих и рекреация до ски комплекса.

Обществено обслужване

Предмет на плана са обектите на социалния сервиз, които са публична общинска собственост. Изхождайки от демографската ситуация и бъдещата демографска прогноза не се предвижда изграждане на нови училища и детски градини. В непосредствена близост до сградата на община Копривщица е предвиден терен за нова лекарска практика.Зелена система и ландшафт

Предвиждания на плана за развитието на зелената система и ландшафта са свързани със запазване на основните елементи на системата.

С цел запазване на уникалното взаимодействие между природна среда и застроена среда в охранителната зона на архитектурно-историческия резерват не се допускат дейности, които биха довели до нарушаване на ландшафта около град Копривщица. В рамките на града със специфичните правила и норми (СПН) са конкретизирани изисквания за развитието и опазването на системата в автентичния и вид. Също така са дефинирани и изисквания към дворищното озеленяване.

Необходимо е да се отбележи, че в плана се предвижда отчуждаване на частен терен за устройване на парк в местността „Баркиш“, позволяващ отдих и рекреация по протежението на един от новопредвидените културно-познавателни маршрути. Също така се планира изграждане на аквапарк в южната част на града, ситуиран по поречието на р. Тополница, за който в момента на изработване на плана се провежда процедура за избор на изпълнител. Така около р. Тополница ще бъдат доизградени основните линейни елементи на парковата среда и на спорта, които ще доразвият ролята ѝ на „гръбнак“ на зелената система.

Важен момент от плана е създаване на ски-зона Копривщица, разположена на около 3,5 km югоизточно от града. Идеята за зимни спортове в общината се развива от десетилетия като през годините са посочвани различни възможности за устройването им по отношение на локализацията.В момента на разработване на настоящия план е създадено сдружение „Копривщица ски“, което е съставено от представители на местната общност, бизнеса и администрацията. Целта на сдружението е да се създаде публично-частно партньорство, което да развива ски спортовете в общината. Също така е направено предварително идейно проучване за тяхното ситуиране и необходимите инвестиции.Теренът предвиден за ски писта е разположен на общинска частна собственост земеделска земя, което позволява и по-малко изсичане на дървесна растителност при изграждане на съоръженията.

Спортната зона включва следните съоръжения: • Ски-писта;

 • Въжена транспортна линия;

 • Влекове – 2;

 • Увеселителен парк;

 • Водни резервоари – 2.

По предварителни проучвания ски пистата ще бъде направена по специална технология, която да позволява използването ѝ целогодишно. За целта ще бъде необходимо значително водно количество и се предвижда разполагане на два водни резервоара. Необходимо е при изготвяне на инвестиционния проект той да бъде съобразен с екологичното законодателство в страната и с добрите практики за опазване на околната среда.

Допълнително около спортната зона е предвидено развитие на зона за отдих и рекреация (Ор), която включва обекти за настаняване и подслон, сгради за постоянно и временно обитаване, обществени площи за озеленяване и за къмпинги и бунгала. Допълнителните изисквания за устройствената зона са посочени в Правилата и нормативите за прилагане на плана.

Развитието на ски зоната позволява разнообразяване на туристическия продукт на територията на общината и целогодишното му развитие.

Ландшафтноустройствени мероприятия се прилагат за горите и горските територии (съобразени с предвижданията на горскостопанските планове) и за нарушените територии за възстановяване, включващи депото за битови отпадъци и други нерегламентирани сметища на територията на общината.

С плана се предвижда разширяване на гробищните паркове, разположени в западна и югоизточна посока от града.

Културно наследство

Режими за опазване

С оглед на съхраняване на историческата структура и автентичната среда на град Копривщица и околния ландшафт с проекта за ОУПО се предвижда създаване на специфични правила и нормативи за устройство на територията в охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“, представени в част Правила и нормативи за прилагане на ОУПО.Културни маршрути

На база на аналитични проучвания в предходната част на разработката са идентифицирани културни маршрути, които съвместно с туристическите и културно-познавателните формират цялостната система с пространствено, социално и икономическо измерение за територията на общината.Отделните културни и културно-познавателни маршрути са разгледани на три нива: • ниво община, представено в схема на културното наследство в М 1:20 000;

 • ниво охранителна зона на АИР Копривщица, представено в схема на културното наследство в М 1:5 000;

 • ниво град, представено в схема на културното наследство в М 1:2500.

Регионален културен маршрут „Априлско въстание”

С проектното предложение община Копривщица е включена в регионален културен маршрут „Априлско въстание”, обединяващ градовете Клисура, Копривщица, Стрелча, Панагюрище, Батак, Брацигово и Перущица.Регионален културен маршрут „По пътя на кървавото писмо”

Маршрутът започва от гр. Копривщица и влиза на територията на община Панагюрище, от североизток, при вр. Бич. След това следва трасето: ЗМ „Бич“ – ЗМ „Хайдушки кладенец“ – ЗМ „Манзул“ – ЗМ „Конското дере“ – с. Панагюрски колонии – гр. Панагюрище.Локален културен маршрут „По следите на древните траки”

Маршрутът включва: гр. Копривщица – тракийски тюрзис (м. Смиловене) – тракийска крепост „Твърдишка” – тракийски култов комплекс „Скумсале” – тракийско светилище „Кулата” – гр. Копривщица.

Осигуряването на юридически статут на защита на тези исторически трасета като културни маршрути (по смисъла на чл. 47, т. 9 от ЗКН), ще допринесе за осигуряването на финансови средства за тяхното съхранение, реставрация и развиването им като туристическа дестинация.

В гр. Копривщица има 5 тематични културно-познавателни маршрута: • „Копривщенските възрожденци”;

 • „При българите от старо време”;

 • „Просветно величие”;

 • „По стъпките на Априлци”;

 • „По калдъръмените улици на Копривщица”.

Необходимо е да бъде отбелязано, че макар и съществуващи, тези маршрути не са обезпечени с туристическа инфраструктура (информационни и указателни табели, информационни центрове и др.).

С проектното предложение към съществуващите маршрути се добавят и нови такива, с които да бъдат обхванати по-голям брой обекти на НКЦ. На основните публични пространства е предвидено разполагане на информационни и указателни табели, зони със свободен достъп до интернет и провеждане на културни дейности на открито като изложби и представления.

С цел цялостното визуално възприемане на градската структура е предложен културно-познавателен маршрут, обвързващ паметник „Георги Бенковски“ и парк „Баркиш“. Предвижда се обособяване на панорамно-изгледни площадки по трасето.

Важни акценти в културно-познавателните маршрути, освен площадите и мегданите, са музеите и галериите.

Предвижда се и изграждане на нов културно-информационен център на площад „20-ти април“.

Техническа инфраструктура

Транспортно комуникационна-система

С цел осигуряване на достъп се предвижда изграждане на следните нови пътни връзки (общински пътища) до следните обекти: • До ски-зоната – около 3,5 km;

 • До местността „Смиловене“, където е открит дворец на тракийския владетел (тюрзис) – около 1,7 km.

За трасе на проектните връзки се използват съществуващи горски и земеделски пътища.

Наред с новите транспортни връзки се предвижда рехабилитация на републикански път III-604 и реконструкция на общински пътища до местностите „Войводенец“ и „Барикадите“.

С цел осигуряване на паркиране по време на националния събор на българското народно творчество в местността „Войводенец“ се предвижда обособяване на временни паркинги, за които не се изисква да бъдат изградени с трайна настилка.

Водоснабдяване и канализация

Прогнозата за развитието на водоснабдяването и канализацията се основава на аналитичните проучвания, разработени в предходната част на разработката.Водоснабдяване

Според действащите нормативни документи индексът на воден стрес трябва да бъде под 40%. Това означава, че не повече от 40% от капацитета на водоизточника трябва да се използва. В момента индексът на водния стрес за община Копривщица е 102%. Предвижда се до 2028 г. загубите на вода да намалеят от 65% до 35%. Това от своя страна ще понижи почти двойно индекса на воден стрес и той се очаква да достигне до 55%.

Индексът на капацитета на съхранение (ИКС) за община Копривщица е 122%, което означава че наличния обем в напорните резервоари е достатъчен.

Съгласно разработени предпроектни проучвания и идейни проекти за воден цикъл на гр. Копривщица се предвижда подмяна на водопроводната мрежа с нови тръби от полиетилен -висока плътност /ПЕВП или РЕ-НD/, утвърждаващи се като много добри тръби за питейно водоснабдяване.От направените проучвания за отчетени водни количества се стига до извода, че средното водопотребление от населението и индустрията към момента е 160 л/ж/д. Водопотреблението в гр. Копривщица може да се изчисли на 180 л/ж/д като се вземат предвид курортните му функции.

Таблица 3. Оразмерителна таблица

Населено място

Съществуващо положение

Прогнозни данни

Население 2013

Qср.ден =180 л/ж/д

Население 2035

Qср.ден =180 л/ж/д

Гр. Копривщица

2287

411.66

1830

329.40

Таблица 4 Обобщена таблица на приоритетните проекти за водоснабдяване

Приоритет

Населено място

Население

Препоръчани мерки

Разходи за мерките [лв.]

132

Гр. Копривщица

2215

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Копривщица

4 167 000

133

Гр. Копривщица

2215

Реконструкция на главен водопровод с дължина 7000 m от Въртопа; гравитачни водопроводи 1200 m и 1700 m

2 860 000

134

Гр. Копривщица

2215

Рехабилитация на речни водохващания Страмна и Шириней и извор Въртопа –оградени санитарно-охранителни зони

50 000

135

Гр. Копривщица

2215

Реконструкция на резервоар 500 m3

127 000

377

Гр. Копривщица

2215

Нова ПСOВ на речно водохващане Шириней

643 000

Източник: „Регионален генерален план за обособена територия на Водоснабдяване и канализация EООД София област

Канализация

За реконструкцията и рехабилитацията на канализационната мрежа на града има разработен идеен проект от месец май 2008 г. Проектът е съгласуван с „ВиК“ ЕООД София с писмо №30-12-659/08.12.2008 и е одобрен от община Копривщица с протокол от 2008 г.

Одобреният вариант на идейния проект представлява непълна разделна канализационна система. Тя е решена с два главни битови колектора и с още 212 канализационни клона. Застрояването на града и конфигурацията на терена формират водосборните области, като по-големи са тези за главните колектори, а за останалите са по-малки. По всички улици е предвидена и дъждовна канализация, която се зауства в р. Тополница. В нея директно с улични оттоци се отвеждат дъждовните води от крайречните улици. Тъй като градът е с тесни криволичещи улици, дъждовните води е предвидено да се събират и отвеждат в правоъгълни улеи (канали), разположени в оста на улиците, покрити с решетки, заустващи се в реката.

Двата главни колектора и довеждащият колектор отвеждат битовите отпадъчни води до строящата се пречиствателна станция за града.

Изготвеният проект е оразмерен за пластмасови тръби. Пластмасовите тръби са най-често гофрирани полиетиленови, гофрирани полипропиленови и гладкостенни /пълностенни или със структурна/ стена PVC тръби. Полагането на тези тръби е голямо предимство, тъй като те са с висока водоплътност и предотвратяват проникването на инфилтрирани води в мрежата, особено ако и връзките са изпълнени по предписание.

ПСОВ е оразмерена за 3 437 ж.Таблица 5. Оразмерителни водни количества за участъците, отвеждащи отпадъчни водни количества

Населено място

Население 2035

qн.отв=0,9*qн.вод л/ж/д

Qср.ден m3/ден

Qмакс.час m3/ден

гр. Копривщица

1830

144

263,52

748,40

Таблица 6. Обобщена таблица на приоритетните проекти за отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Приоритет

Населено място

Население

Препоръчани мерки

Разходи за мерките [лв.]

4

Гр. Копривщица

2408

Изграждане на канализационната система на гр. Копривщица – довеждащ колектор и доизграждане на ПСОВ "Копривщица"

3 330 000

28

Гр. Копривщица

2408

Изграждане на 6.8 km канализационна мрежа

Реконструкция на 4.2 km канализационна мрежа

Рехабилитация на 17.2 km канализационна мрежа

Изграждане на 11.8 km дъждовна канализация21 702 000

Източник: Регионален генерален план за обособена територия на Водоснабдяване и канализация EООД София област

Електроснабдяване

 • Прогнозата за развитие на електропреносната и електроразпределителната мрежа се основава на насоките за урбанистично развитие на общината.

 • На основа на предвижданията за развитието на отделните системи не се очаква необходимост от изграждане на нова електропреносна мрежа Високо напрежение. Също така, не се предвижда изграждане на подстанция на територията на общината.

Правила и нормативи за прилагане на ОУП

Съгласно Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Копривщица, част Втора, раздел I. Устройствени зони и режими в обхвата на ОУП на община Копривщица, чл. 4, в обхвата на ОУП са определени следните видове устройствени зони и режими за устройство на територията: 1. Жилищна устройствена зона с малка височина със специфични изисквания (Жм*).

 2. Територии за озеленяване (Оз).

 3. Територии за спорт и развлечения (Са).

 4. Терени за обществено обслужване (Оо).

 5. Предимно производствена устройствена зона (Пп).

 6. Рекреационни устройствени зони (Ор).

 7. Територии със самостоятелен устройствен режим.

 8. Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия.

 9. Територии с общо предназначение – горски и земеделски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на транспорта.

Чл. 5 Жилищна устройствена зона с малка височина със специфични изисквания (Жм*) се устройва съгласно специфичните правила и нормативи за устройство на територията в охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“.

Чл. 6 Териториите за озеленяване (Оз) се устройват съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (накратко Наредба № 7).

Чл. 7 Териториите за спорт и развлечения (Са) се устройват съгласно чл. 33 от Наредба № 7.

Чл. 8 Терените за предимно производствени дейности (Пп) се устройват съгласно глава пета от Наредба № 7 и за тях се прилагат следните параметри на застрояване:Наименование на устройствена зона

Плътност на застрояване (%)

Интензивност на застрояване (Кинт)

Необходима озеленена площ Позел. (%)

Максимална височина на застрояване (етажност)

Пп

до 60

1.2

мин. 40

10.0 (2)

Чл. 9 (1) Рекреационна устройствена зона, означена като Ор, е предназначена за временен отдих, спорт и туризъм.

(2) В зоната по ал.1 са допустими следните видове обекти: 1. Обекти за настаняване и подслон – семейни хотели до 20 легла; вили; къмпинги и бунгала.

 2. Жилищни сгради за постоянно обитаване, в. т.ч. за настаняване на курортисти.

 3. Сгради за общественообслужващи дейности.

 4. Спортни и рекреационни обекти и съоръжения.

 5. Обществени озеленени площи.

 6. Обекти на танспорта и движението.

 7. Обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване.

(3) В зоната се прилагат следните параметри на застрояване:

Наименование на устройствена зона

Плътност на застрояване (%)

Интензивност на застрояване (Кинт)

Необходима озеленена площ Позел. (%)

Максимална височина на застрояване (етажност)

Допълнителни изисквания

Ор

до 30

0,5

мин. 65

7 (2)

Основното застр. не повече от 200 m2

Чл. 10 (1) Територии със самостоятелен устройствен режим, предназначени за недвижими културни ценности (НКЦ) се устройват съгласно Закона за културното наследство (ЗКН).

(2) Гробищните паркове се устройват съгласно отделна наредба.

Чл. 11 Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия включват:


 1. Горите и предвидените в горскостопанските планове мерки за тяхното възстановяване.

 2. Нарушените територии за възстановяване, включващи депа за битови отпадъци и сметища.

Чл. 12 (1) Територии с общо предназначение са: земеделските и горските територии, територии за водни площи и течения, транспорт и комуникации и техническа инфраструктура.

(2) Не се допуска промяна на предназначението на земеделските и горски територии, с изключение на обекти на техническата инфраструктура след смяна на предназначението на земята.

(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закона за устройство на територията, Закона за пътищата, Наредба № 7, Наредба № 1 за проектиране на пътищата и Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

(4) Територии за техническа инфраструктура са имотите и части от тях за разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, за сметосъбиране, газоснабдяване, станциите и разпределителните клонове към системите.

Чл. 13 (1) При урбанизиране на територии в близост до водни площи и течения да се предвидят съответните отстояния и защитни съоръжения за предотвратяване на опасността от наводнения.

(2) До изграждане на съоръженията по ал. 1 в крайбрежните заливаеми ивици не се допуска застрояване и дейности по чл. 134 по Закона за водите.Специфични правила и нормативи за устройство на територията в охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“

Част II: Устройствени зони и режими в обхвата на охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица

Чл. 3 В обхвата на охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“ са определени следните видове устройствени зони и режими за устройство на територията:


 1. Жилищна устройствена зона с малка височина със специфични изисквания за застрояване, означена като Жм*.

 2. Територии за озеленяване, означени като Оз.

 3. Територии за спорт и развлечения, означени като Са.

 4. Терени за обществено обслужване, означени като Оо.

 5. Предимно производствена устройствена зона, означена като Пп.

 6. Територии с общо предназначение – горски и земеделски територии, територии заети от води и водни обекти и територии на транспорта.

Чл. 4 В жилищна устройствена зона с малка височина със специфични изисквания (Жм*) се прилагат следните параметри на застрояване:

Наименование на устройствена зона

Плътност на застрояване (%)

Интензивност на застрояване (Кинт)

Необходима озеленена площ Позел. (%)

Максимална височина на застрояване (етажност)

Жм*

до 60

1.2

мин. 40

7.0 (2)

Чл. 5 Териториите за озеленяване (Оз) се устройват съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Чл. 6 Териториите за спорт и развлечения (Са) се устройват съгласно чл. 33 от Наредба № 7.

Чл. 7 Терените за обществено обслужване (Оо) се устройват съгласно глава единадесета на Наредба № 7.

Чл. 8 (1) За терените за предимно производствени дейности (Пп) се прилагат следните параметри на застрояване:Наименование на устройствена зона

Плътност на застрояване (%)

Интензивност на застрояване (Кинт)

Необходима озеленена площ Позел. (%)

Максимална височина на застрояване (етажност)

Пп

до 60

1.2

мин. 40

10.0 (2)

(2) В границите на охранителната зона не се допуска промяна на предназначението на имоти за производствени дейности.

Чл. 9 (1) За териториите с общо предназначение – земеделски и горски територии, в границите на охранителната зона не се допуска промяна на предназначението, с цел опазване на природната рамка и уникалния градски пейзаж на населеното място.

(2) Промяна на предназначението за териториите от ал. 1 е допустимо при изграждане на техническа инфраструктура за публични нужди.

(3) За територии с променено предназначение на земеделските и горските територии, разработени с Подробен устройствен план (ПУП) преди влизането в сила на общия устройствен план (ОУП), се прилагат параметрите и изискванията на устройствена зона Жм*.Баланс на територията

В таблицата по-долу е представен баланс на територията на община Копривщица, отразяващ настоящото положение и предвидените проектни данни, съгласно Предварителния проект на ОУПО.Таблица 7. Баланс на територията

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Вид територия

по опорен план

по проект

Площ, ha

%

Площ, ha

%

I. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ

Урбанизирани територии

112,93

82,37

112,98

82,41

Жилищни терени

62,05

45,3

62,61

45,7

Терени за обществено обслужване

6,48

4,7

6,53

4,8

Терени за производствено-складови дейности

9,15

6,7

8,05

5,9

Терени за спорт

2,31

1,7

2,85

2,1

Площади и пешеходни площи

0,28

0,2

0,28

0,2

Терени на недвижими културни ценности

20,67

15,1

20,67

15,1

Терени за озеленяване – паркове и градини

6,70

4,9

6,70

4,9

Гробищни паркове

0,59

0,4

0,59

0,4

Дерета

0,89

0,6

0,89

0,6

Реки

3,82

2,8

3,82

2,8

Инженерна инфраструктура

24,17

17,63

24,12

17,59

Републиканска пътна мрежа

2,67

1,9

2,67

1,9

Второстепенни улици

19,36

14,1

19,36

14,1

Терени на транспортната инфраструктура

2,07

1,5

2,02

1,5

Техническа инфраструктура

0,07

0,0

0,07

0,0

ОБЩА ПЛОЩ НА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ

137,10

100,0

137,10

100,0
Вид територия

по опорен план

по проект

Площ, ha

%

Площ, ha

%

II. ИЗВЪНСЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ

Урбанизирани територии

23,29

0,17

84,88

0,62

Жилищни терени

4,30

0,0

4,30

0,0

Терени за обществено обслужване

5,92

0,0

5,92

0,0

Терени за производствено-складови дейности

11,37

0,1

24,04

0,2

Територии за спорт
0,0

32,25

0,2

Терени за отдих и рекреация
0,0

16,03

0,1

Терени на недвижими културни ценности

0,35

0,0

0,35

0,0

Терени за озеленяване – паркове и градини

0,05

0,0

0,05

0,0

Гробищни паркове

1,31

0,0

1,94

0,0

Земеделски територии

5383,22

39,15

5328,31

38,75

Обработваеми земи – ниви, ливади

2286,04

16,6

2264,21

16,5

Обработваеми земи – трайни насаждение

28,70

0,2

28,70

0,2

Пасища

2437,66

17,7

2410,85

17,5

Разсадници

31,05

0,2

31,05

0,2

Гори и храсти в земеделска земя

126,96

0,9

126,96

0,9

Друг вид земеделска земя

267,41

1,9

261,15

1,9

Необработваеми земеделски земи

205,39

1,5

205,39

1,5

Горски територии

7976,85

58,01

7976,85

58,01

Широколистни гори

43,49

0,3

43,49

0,3

Иглолистни гори

3,45

0,0

3,45

0,0

Дървопроизводителни гори

5527,85

40,2

5527,85

40,2

Дерета

50,16

0,4

50,16

0,4

Голини, просеки

40,47

0,3

40,47

0,3

Друг вид горски територии

2311,41

16,8

2311,41

16,8

Нарушени и защитени територии

4,92

0,04

4,92

0,04

Терени за битови отпадъци (сметища)

3,50

0,0
0,0

Терени за възстановяване и рекултивация
0,0

3,50

0,0

Скали, оврази, ями

0,30

0,0

0,30

0,0

Природна забележителност

1,13

0,0

1,13

0,0

Водни течения и площи

29,51

0,21

29,51

0,21

Реки

28,54

0,2

28,54

0,2

Язовири, водоеми

0,16

0,0

0,16

0,0

Извори

0,06

0,0

0,06

0,0

Блата, мочурища

0,50

0,0

0,50

0,0

Канали

0,24

0,0

0,24

0,0

Инженерна инфраструктура

167,82

1,22

169,28

1,23

Републиканска пътна мрежа

19,06

0,1

19,06

0,1

Общинска пътна мрежа

20,57

0,1

20,57

0,1

Земеделски, горски, ведомствен път

124,97

0,9

124,97

0,9

Терени на транспортната инфраструктура

1,10

0,0

1,10

0,0

Техническа инфраструктура

2,12

0,0

3,59

0,0

Други територии

164,66

1,20

156,51

1,14

Военни терени

155,58

1,1

147,43

1,1

Територии без определено стопанско предназначение

9,09

0,1

9,09

0,1

ОБЩА ПЛОЩ НА ИЗВЪНСЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ

13750,27

100,0

13750,27

100,0

ОБЩА ПЛОЩ НА ЗЕМЛИЩЕТО

13887,37

100,0

13887,37

100,0


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница