Доклад за осъществения контрол върху концесионната дейност, съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за концесиите от 1999 г сеДата11.06.2018
Размер32.27 Kb.
ТипДоклад
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултати от последващ контрол на изпълнението на препоръките дадени при одита на законосъобразността на постъпленията от концесии в Столичната община и вързаните с тази дейност разходи от общинския бюджет за периода до 31.12.2003 г.

На основание Заповед № ПК-7-2 от 07.11.2006 г. във връзка с чл. 41, ал. 4 от Закона за Сметната палата и във връзка с т. 2 от решение № 31/15.12.2005 г. на Сметната палата се извърши последващ контрол на изпълнението на препоръките дадени при одита на законосъобразността на постъпленията от концесии в Столичната община и свързаните с тази дейност разходи от общинския бюджет за периода до 31.12.2003 г.

Последващият контрол се извърши от Димитър Тодоров Георгиев - одитор от отделение VII на Сметната палата.

На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата, на кмета Столичната община са дадени седем препоръки със срок за изпълнение 30.10.2005 г.

С писма от Столичната община Вх. №№ 090000-39-04/04.07.2005 г., 07-03-011/17.10.2005 г., 07-13-012/ 21.10.2005 г., 07-03-013/07.12.2006 г. Сметната палата е уведомена за предприетите действия по дадените препоръки.

Целта на последващия контрол е да установи съответствие между дадените в доклада по чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата препоръки, отговорите на Столична община и предприетите действия.

При извършване на последващия контрол:1. По изпълнението на препоръката кметът на Столична
община ежегодно да внася в Столичния общински съвет доклад
за осъществения контрол върху концесионната дейност, съгласно
изискванията на чл. 45 от Наредбата за концесиите от 1999 г. се
установи, че със заповед № РД - 09 - 1754/21.10.2005 г. кметът
на Столичната община е наредил на директорите на дирекции
"Концесии" и "Инженерна инфраструктура" ежегодно да изготвят
доклад за осъществявания контрол върху концесионната
дейност.

 1. По изпълнението на препоръката да се създаде
  специален архив на концесиите, в който да се съхраняват
  документи за цялата хронология на концесионната дейност, в
  т. ч. и оригиналите, се установи, че Столична община е създала
  специален архив, който поради липсата на подходящо
  помещение е предоставен за съхранение в Централния архив на
  общината.

 2. По изпълнението на препоръката да се остойностят
  публичните активи, за които е предоставено особено право на
  ползване и да се предприемат действия за тяхното
  осчетоводяване се установи, че в Столична община са
  осчетоводени публични активи на стойност 14 213 949 лв.

 3. По изпълнението на препоръката да се осчетоводи по
  задбалансови сметки поетото условно задължение от общината
  по гаранцията, подписана на 15.12.2000 г. между Столична
  община и Европейската банка за възстановяване и развитие във
  връзка със заемното споразумение, подписано между "Софийска
  вода" АД и Европейската банка за възстановаване и развитие се
  установи, че в Столична община е осчетоводена задбалансово
  банкова гаранция в полза на Европейската банка за
  възстановяване и развитие в размер на левовата равностойност
  на 31 000 000 евро.

 1. По изпълнението на препоръката да се уведоми
  Министерството на финансите за издадената гаранция, съгласно
  изискването на параграф 4 от преходните и заключителни
  разпоредби на Закона за държавния дълг се установи, че с писмо
  № 404 - 09 - 131/14.10.2005 г. Столична община е уведомила
  Министерството на финансите за издадената гаранция.

 2. По изпълнението на препоръката да се извършва
  периодична инвентаризация на публичните активи, за които е
  предоставено особено право на ползване и нейното
  документално установяване в двустранни актове се установи, че
  с цел извършване на оценка на състоянието на активите, е
  извършен оглед на следните дълготрайни активи, предоставени
  на “Софийска вода" АД с особено право на ползване - ПСПВ "Бистрица"; ПСОВ "Кубратово"; Помпена станция "Лозище";
  Хлораторни станции: "Лозище", "Бояна", "Колежа"; Резервоари:
  "Лозище", "Бояна", "Колежа"; Водохващане на река "Бели Искър".

 3. По изпълнението на препоръката Столична община
  съвместно със "Софийска вода" АД да предприеме действия за
  изготвяне на детайлна инвестиционна програма (по обекти,
  стойност, години и срокове за въвеждане в действие) се
  установи, че е разработена стратегия за развитие на ВиК
  системата да края на 2020 г., която е консултирана със
  "Софийска вода" АД и предстои да бъде разгледана и приета от
  Столичния общински съвет.

От извършения последващ контрол на изпълнението на дадените от Сметната палата препоръки се установи, че предприетите от Столична община действия към 30.10.2005 г. съответстват на дадените препоръки.

Снежина Чипева,член на Сметната палата

и ръководител на отделение VII
Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница