Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница1/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Доклад за ОСВ на план/програма: Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево


Доклад за ОСВ на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“


ДОКЛАД
за оценка степента на въздействие на план/програма:

Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“върху защитена зона по Директивата за Птиците 2009/147/ЕИО BG0002040 „Странджа“

и защитени зони по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО:

BG0001007 „Странджа“

BG0000143 „Караагач“

BG0000208 „Босна“


(Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007 г. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г., в сила от 15.10.2010 г., бр. 3 от 11. 01.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

гр. София, март 2016 г.

Данни за възложителя:
Възложител: МРРБ

Адрес за кореспонденция: София 1202

ул. „Св. Св.Кирил и Методий” №17-19

Лице за контакти:

Изготвили доклада: проф Димитър Димитров

Диплом № 072800 / 1973 г

на СУ „Климент Охридски“ специалност Билог-еколог

Подпис:
маг Любомир Профиров

Диплом № 092905 / 1981 г

на СУ „Климент Охридски“ специалност Билог-еколог

Подпис:
маг Веселин Митрев Вълчанов

Диплом № 088219 / 1979 г

на СУ „Климент Охридски“

специалност Биология

Подпис:
GSM 0886 700 925

e-mаil: veselin@gbg.bg
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ......................................................................................................................5.

1. АНОТАЦИЯ НА ПЛАН/ПРОГРАМА: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦАРЕВО“......................................................................................................................... 7

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ....................................................................................................................... 18

3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ .........................................................................................................................................21

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА.......................................................................... .........................................................................25

4.1. Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птиц.и;. ......................................................................................................................................................25

4.2. Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания; ........................................................................................................................................ 28

4.3. Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания...........................................................................................................................................32

4.4. Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания;.......................................................................................................................................... 33

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ И BG0000208 „Босна................................................................................ 35

5.1. Описание и анализ на въздействието на плана, върху видовете и природните местообитания в защитените зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ и BG0000208 „Босна“..................................................................................................................................35

5.1.1. Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици;......................................................................................................................................................... 35

5.1.2. Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания .......................................................................................................................................... 50

5.1.3. Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания...................................................................... ...................................................................117

5.1.4. Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания ...................................................................................................................................... 130

5.2. Описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на защитени зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ И BG0000208 „Босна“ с оглед на тяхната структура функции и природозащитни цели..........................................................................143

5.2.1. Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици; .......................................................................................................................................................143

5.2.2. Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания ....................................................................................................................................... 145

5.2.3. Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания....................................................................................................................................... 148

5.2.4. Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания ......................................................................................................................................149

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ............. 150

7. НАЛИЧИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЕНИ НА ПЛАНОВЕТЕ, ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ/ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................................. 151

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ;......... ......152

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22;..................................................................................... 152

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ .............. .............153
Приложения

Приложение 1 Списък на инвестиционни проекти, планове, програми в рамките на защитените зони по двете директиви

Приложение 2 Картен материал к.т.

Приложение 3 Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 на експертите изготвили ДОСВПриложение 4 Резултатити от определянето на засегнатите площи от природните обитания и обитанията на видовете в защитените зони посредством използването на специализиран софтуер (ГИС), приложено на цифров носител, поради голям обем информация
Изполвани съкращения

БПС

Благоприятен природозащитен статус

ДВ

Държавен вестник

ДЕО

Доклад за екологична оценка

ДОСВ

Доклад за оценка на степента на въздействие

ЕК

Европейска КомисияЕвропейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗТ

Защитена територия

ЗУТ

Закон за управление на територията

ЗУЧК

Закон за устройство на Черноморското крайбрежие

ЛУП

Лесоустройствен проект

МОСВ

Министерството на околната сред и водите

МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

Наредба №7 ПНУОВТУЗ

Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

НАРЕДБА ЗА ОС

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

НАТУРА 2000

Европейска екологична мрежа от защитени зони

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

ОбС

Общински съвет

ОВМ

Орнитологично важни места

ИОУП

Общ устройствен план

ПИ

Поземлен имот

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ПОДНС

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

ПС

Природозащитен статус

ПУП

Подробен устройствен план

ПУП - ПЗ

Подробен устройствен план - План за застрояване

ПУП - ПРЗ

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

РИОСВ

Регионалната инспекция по околна среда и води

УЗ

Устройствена зона


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, е изготвен съгласно изискванията посочени в Решение. № ЕО-6/ 2014г. на МОСВ относно план/програма: „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево “ с Възложител – МРРБ. Докладът е изготвен съгласно изискванията по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

В доклада са взети предвид резултатите и данните от проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежата Натура 2000 и на база предоставените графични файлове от МОСВ с границите на природните местообитания и местообитанията на целевите животински видове предмет на опазване в защитените зони засегнати от плана.

Оценката на степента на въздействие се извършва чрез процедурата по ЕО, като на основание чл. 34, ал.1 от Наредбата за ОС в доклада по ЕО се включва, като отделно приложение доклада за оценка на степента на въздействие на проекта за измененние на ОУПО Царево върху защитените зони.

В териториалният обхват на община Царево, попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД 802/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ, публикувана в ДВ брой 106/2008, изменена със Заповед№ РД-75/28.01.2013г (ДВ бр.10/2013г);

 BG0001007 ЗЗ „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на МС (ДВ бр. 21/2007 г.) и разширена с Решение №660/01.11.2013г на МС (ДВ бр. 97/2013г);

 BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на МС (ДВ бр. 21/2007 г.)


 BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с Решение № 661/16.10.207г. на МС (ДВ бр. 85/2007 г.);
Във връзка с разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата по ОС компетентният орган по решението (МОСВ) е установил, че предвижданията на ИОУП са допустими за осъществяване при условие, че не влизат в противоречие с режимите заповедите за обявяването на разположените на територията на община Царево защитени територии, обявени по ЗЗТ и наложения в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002040 „Странджа” режим.

След анализиране на представената документация и информация на основание чл. 36 ал.З от Наредбата по ОС, предвид местоположението, характера и мащаба на ИОУП, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на плана има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони попадащи в териториалния обхват на плана.

При оценката на въздействията която ще бъде изготвена, по отношение на количествените параметри площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на видове за референтни стойности са взети стойностите от резултатите и данните от проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, но не и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (април 2005). При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, дори съгласно параметрите за благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в референтните стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече изградените инфраструктури и други застроени територии.

По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в рамките на критериите „структура и функции”) референтните стойности на параметрите се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.


1. АНОТАЦИЯ НА ПЛАН/ПРОГРАМА: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦАРЕВО“

ВЪВЕДЕНИЕ

Възложител на изменението на Общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево е Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Община Царево заема най-югоизточната част на Област Бургас. С площта си от 513,402 km2 заема 7-мо място сред 13-те общини на областта, което съставлява 6,63% от територията на областта. Границите ѝ са следните:


  • на север – Община Приморско;

  • на запад и югозапад – Община Малко Търново;

  • на юг – Република Турция;

  • на изток и североизток – Черно море.

ИОУП се разработва за територията на цялата община.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница