Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница6/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Съгласно заповед РД 802 от 04.08 2008г, ДВ бр 62 /2009г на министъра на ОСВ защитената зона се обявява с цел:

Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.2 от заповедта за обявяване на защитената зона видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

Възстановяване на местообитания на видове птици по т.2, от заповедта за обявяване на защитената зона за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Режим на дейностите в Защитена зона BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици;

В границите на защитената зона се забранява:

Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;4.2. Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания;

ЗЗ „Странджа“ BG0001007 включва дялове от Странджа планина и нейните покрайнини, спускащи се в Черно море. Цялата сухоземна територия е включена в състава на природен парк „Странджа“.

Крайбрежната територия е частично фрагментирана от 3 населени места, но по-голямата част от нея е дива и опазена от силно човешко въздействие. Обхванати са устията на две реки. Преобладаващата дължина на крайбрежната ивица е заета от скали. Териториите с дюни са малко и основно в близост до речните устия. Вътрешността е силно облесена. Преобладават буковите и дъбовите гори. През зоната преминават две плитки речни долини - на р. Резовска и р. Велека. Някои части на тези реки са напълно диви, без пътища или друга инфраструктура. В защитената зона са представени добре запазени скални местообитания. Мястото е важно за съхранението на безгръбначната фауна. В ЗЗ „Странджа“ BG0001007 много добре са съхранени хабитати от дъбови гори, съчетани с естуари и стръмни скали и важни места за хранене и размножаване на прилепите и други дребни бозайници.

Зоната включва значителни територии гори - 91MO, 91S0, 91F0, 91E0. Това е най-важната зона за опазването на типа природно местообитание 91S0. Зоната е важна по отношение на географската кохерентност за устията (1130), белите дюни (2120) и сивите дюни (2130). Дюните (кодове 2120 и 2130) са под формата на тясна ивица край плажовете - основно в близост до устията на реките. В зоната има 2 големи и 2 малки устия (1130). По- голямата част от крайбрежната ивица е заета от местообитание тип 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium. По-голямата част от вътрешността на зоната е заета от гори. Земеделските земи са разпръснати в някои от долините и около селата. Това е най-важното място, на което се среща Южна блатна костенурка (Mauremys caspica) в Черноморския район. В зоната са включени важни местообитания на влечуги и земноводни като Emys orbicularis, Bombina bombina и Lutra lutra, Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphe quatorlineata sauromates, Vormela peregusna. Последните 4 обитават територии с не гъста храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища или обработваеми земи, синори в земите с екстензивно земеделие.

Зоната е една от двете зони в южната част на Черноморското крайбрежие (между пристанище Бургас и Турция), в които се срещат размножаващи се популации на шипобедрената и шипоопашатата костенурки на брегови местообитания.

Зоната включва нефрагментирани местообитания на вълка, но понастоящем видът е само маргинално представен, като зоната цели възстановяването на естествения ареал на вида.ЗЗ „Странджа“ BG0001007 е създадена за осъществяването на следните природозащитни цели:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.Предмет на опазване в защитената зона са:

Природни местооитания от Приложение I на ЗБР и Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС

1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

1130 Естуари

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1160 Обширни плитки заливи

1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове)

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

2110 Зараждащи се подвижни дюни

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

5210 Храсталаци с Juniperus spp

6110* Отворени калцифилни или базифилни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510 Низинни сенокосни ливади

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicio dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склоновe

91AA* Източни гори от космат дъб

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гoри

91S0 Западнопонтийски букови гори

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Европейски вълк (Canis lupus)

Видра (Lutra lutra)

Рис (Lynx lynx)

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Остроух нощник (Myotis blythii)

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

Голям нощник (Myotis myotis)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

Мишевиден сънливец (Myiomimus roachi)

Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena)

Лалугер (Spermophilus citellus)

Афала (Tursiops truncatus)Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Черноморско азовска селда (Alosa immaculata)

Маришка мряна (Barbus plebejus)

Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides)

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)

Резовски карагьоз (Alosa tanaica)

Средиземноморска селда (Alosa agone)

Распер (Aspius aspius)Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)Бисерна мида (Unio crassus)

Правокрили (Orthoptera)

Обикновен паракалоптeнус (Paracaloptenus caloptenoides)Водни кончета (Odonata)

Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum)

Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia)

Пеперуди (Lepidoptera)

Еуфидриас (Euphydryas aurinia)

Тигров молец на Джърси (*Callimorpha quadripunctaria)

Лицена (Lycaena dispar)

Твърдокрили (Coleoptera)

Еднорог бръмбар (Bolbelasmus unicornis)

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)

Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

Буков сечко (Morimus funereus)

Миризлив отшелник (Osmoderma eremita)

Алпийска розалиа (Rosalia alpina)

За постигане на целите за които е обявена защитената зона вносителите на документацията по чл.8 от ЗБР са предвидложили следните забрани:

Забрана за провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5%. При естествените гори е допустимо и нормално естествения отпад (мъртвата дървесина) да бъде до 5% от запаса. Ако мъртвата дървесина в насаждението е до 5% от запаса не трябва да се предвижда и извежда санитарна сеч. А в случаите когато се провежда санитарна сеч на 1ха трябва да се оставят по минимум 15м3 мъртва и суха маса –в тип местообитания 91S0, 91F0 и 91AA.

Забрана за внасяне на неместни произходи и видове при воденето на краткосрочно постепенни сечи със съчетаване на естественото с изкуствено възобновяване в тип местообитания 91AA и 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при издънкови насаждения с изключение на постепенни сечи с възобновителен период не по-малък от 10 години. Разрешените сечи се допускат при предварително естествено възобновяване или със съчетаване на естественото с изкуствено възобновяване тип местообитание 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при високостъблени насаждения, с изключение на изборните и дългосрочно постепенните в тип местообитание 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи с изключение на изборните при високостъблени насаждения в тип местообитание 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи в тип местообитание 91F0.

Забрана за водене на всички видове сечи в тип местообитания 92A0 и 91E0.

Забрана за водене на голи сечи и краткосрочно-постепенни сечи с възобновителен период не по-малък от 10 години в тип местообитание 91AA.

Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим в тип местообитания 92A0, 91F0 и 91E0.

Забрана за всякаква човешка дейност свързана с промяна на местообитанието и неговите характеристики в тип местообитание 4030.

Забрана за добив на листников фураж в тип местообитания 91F0 и 91S0.

Забрана за ограждане, включително за бази за интензивно развъждане на дивеча в тип местообитание 91F0.

Забрана за паша на кози в тип местообитания 91S0 и 91AA.

Забрана за паша в тип местообитание 91F0.

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепененобществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда в тип местообитания 91E0, 91F0, 92A0 и 91S0

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда в тип местообитания 91AA и 91M0.

За постигане на целите за които е обявена защитената зона се предвижда:

Задължително провеждане на отгледни сечи в тип местообитания 91M0, 91F0, 91S0 и 91AA.

Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. в тип местообитания 91AA, 91F0 и 91S0.

Увеличаване на турнуса на сеч с 20 години в тип местообитание 91S0.4.3. Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания.

ЗЗ „Караагач” BG 0000143 обхваща мочурливите и заблатените площи по двата бряга на р. Караагач западно от пътя Бургас — Царево.

По-голямата част от ЗЗ „Караагач” BG 0000143 представляват тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите (р. Караагач), и мочурища- 92% от защитената зона. Храстовите съобщества обхващат 6% от територията на зоната, а горите представляват 1% от площта и.

Предметът на защита на зоната обхваща 3 типа местообитания включени в Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие, 8 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 1 вид безгръбначни (пеперуди), включени в Приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС.Защитената зона е обявена за постигане на следните цели:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване в ЗЗ „Караагач” са:
Типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC:

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium.

2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

6420 Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion


Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

1355 Видра (Lutra lutra)

1307 Остроух нощник (Myotis blythii)

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

1222 Южна блатна костенурка (Mauremys caspica)

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)


Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

1141 Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides)

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

1060 Лицена (Lycaena dispar)


4.4. Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания;

Защитената зона обхваща северните части на Странджа планина на север от пътя Босна -Визица и южните граници на землищата на селата Ясна поляна, Писменово, Фазаново, Велика и Изгрев. На север защитената зона достига до бреговете на яз Ясна поляна, а на изток и югоизток до подножията на източните склонове на Странджа. Зоната обхваща обширни територии заети с дъбови гори и горните течения на реките от Черноморския басеин, заустващи на юг от гр. Бургас. На запад границата и съвпада със западната граница на землището на с. Ново Паничарево. Голяма част от широколистните гори в северната част на защитената зона са изсечени и подменени с иглолистни насждения, но във влажните и трудно достъпни долове са се запазили дъбови и букови гори с висока консервационна стойност.ЗЗ BG0000208 „Босна“ е обявена за постигането на следните природозащитни цели:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.Предмет на опазване съгласно чл.8, ал, 1, т.2 от ЗБР в ЗЗ „Босна“ са следните типове местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС.

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

6110* Отворени калцифилни или базифилни съобщества от Alysso-Sedion albi

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicio dillenii

9170 Дъбово-габърови гори от типа от типа Galio-Carpinetum

9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

91S0* Западнопонтийски букови гориПредмет на опазване в ЗЗ „Босна“ са следните животински видове, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС
Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Видра (Lutra lutra)

Рис (Lynx lynx)

Пъстър пор (Vormela peregusna)Европейски вълк (Canis lupus)

Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Остроух нощник (Myotis blythii)

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

Голям нощник (Myotis myotis)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Maлък подковонос (Myotis bechsteini)

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Леопардов смок (Elaphe situla)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Голям гребенест тритон (Triturus karelini)


Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides)

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Бисерна мида (Unio crassus)

Тигров молец на Джърси (Callimorpha quadripunctaria)Еднорог бръмбар (Bolbelasmus unicornis)

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)

Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

Буков сечко (Morimus funereus)

Миризлив отшелник (Osmoderma eremita)

Алпийска розалиа (Rosalia alpina)


Режимът на опазване на ЗЗ Босна включва забрани съобразно заповедите с които са обявени разположените на територията ѝ защитени територии по смисъла на ЗЗТ, забрани предвидени в ЗБР, ЗООС и всички останали нормативни актове на българското природозащитно законодателство. Като основна цел се дефинира недопускането на увреждане и намаляване на местообитания на видовете, предмет на защита в ЗЗ „Босна“ и тип местообитание 4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества. Останалите ограничения са свързани с начина на стопанисване на горите и извежданите сечи.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница