Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница7/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ И BG0000208 „Босна.

5.1. Описание и анализ на въздействието на плана, върху видовете и природните местообитания в защитените зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ И BG0000208 „Босна“

5.1.1. Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици;

ИОУП засяга землищата селата на градовете Ахтопол и Царево и селата Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово, Кости, Резово и Синеморец. Устройствените промени на територията на защитената зона засягат землищата на гр. Ахтопол и селата Варвара, Резово и Синеморец. Селата Бродилово, Българи, Кондолово и Кости запазват границите си като съществуващите селскостопански дворове и животновъдни ферми се отреждат като устройствена зона Пп. Устройствените промени в землищата на гр. Царево, с. Велика и с. Изгрев засягат територии извън границите на ЗЗ BG0002040 „Странджа“. Земеделските земи и земите от горския фонд в землищата на тези населени места попадащи в защитената зона запазват предназначението си.5.1.1.1. Върху природните местообитания, предмет на опазване.

ЗЗ BG0002040 „Странджа“ е обявена по Директивата за опазване на дивите птици. Територията ѝ се припокрива от ЗЗ BG0001007 „Странджа“, която е обявена по Директивата за опазване на природните обитания и дивата флора и фауна в която те се опазват. Въздействията върху тях ще бъдат разгледани в раздела за ЗЗ BG0001007 „Странджа“.5.1.1.2. Върху видовете, предмет на опазване;

Видовете птици, предмет на опазване в защитената зона са общо 142. Те се разпределят както следва:ЗЗ „Странджа”

A

B

C

D

Общо

По т. 3 (Прил. 1)

19

13

7

49

88

По т. 4 (Прил. 2 - Редовно мигриращи)

1

1

2

50

54

Общо

20

14

9

99

142

Съгласно стандартния формуляр цялостната оценка на стойността на опазването на дадения вид е представена в 4 категории. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност D) незначителна стойност. Прави впечатления, че в Натура 2000 зоната „Странджа” са включени много видове с цялостна оценка „D” общо 99 вида, което представлява 70 % от общия брой видове посочени в Приложение 1 и Приложение 2 на Директивата за птиците. Всички тези видове са предимно водолюбиви птици или такива, които се срещат по време на миграция. Групата на водолюбиви видове е характерна за Черноморското крайбрежие на Странджа, но предимно в ниски числености. Това е така поради липса на крайбрежни езера или блата с подходящи екологични условия за размножаване на водолюбиви видове птици или за техните концентрации по време на зимуване и миграция. Малките заливи по крайбрежието на Община Царево нямат същото значение за водолюбивите птици каквото има Бургаския залив.

Оценката на отрицателното въздействие върху тях е извършено в две стъпки. Първата включва качествено определяне на въздействието (като има-или няма), което е представено на следващата Таблица 3

Обозначения в колона „Не се очаква защото :..:”

1. Видът целогодишно или през отделен сезон не се среща редовно в местообитанията, които са част от терена на ИОУП или в непосредствена близост.

2. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на ИОУП или в непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”.

3. Видът целогодишно или през отделен сезон се среща редовно в местообитанията от терена на ИОУП, но не може да ги използва поради близостта на асфалтов път, населено място или друга причина.

4. Видът само прелита на безопасна височина над терена на ИОУП по време на миграциите.

5. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от реализирането на ИОУП.  1. Видът не е установен като гнездящ, вкл. Милчев (1994) и от Янков (2007) в Атлас на гнездещите птици.

За 8 УТМ квадрата на територията на Община Царево са установени както следва:

NG85 (Синеморец) – 81 вида;

NG84 (Резово) - 45 вида;

NG76 (Ахтопол, Варвара) – 79 вида;

NG75 - (р. Велека) 74 вида;

NG66 (Изгрев, Българи) – 87 вида;

NG65 (Кости) – 76 вида;

NG64 – (р. Резовска и граница) - 53 вида;

NG56 (Кондолово) – 68 вида;

Съгласно Янков (2007) видовото разнообразие в Атласа варира от 6 до 163 вида като средно за квадрат са установени 72 вида. По този начин от всичките 8 квадрата (цели или частични) с размер от 100 км2 или по-малко в седем от тях видовото разнообразие е равно или по-високо от средното за страната, което показва високото видовото богатство на тази територия. Общо на територията на Община Царево като гнездещи в периода 1994 -2007 са установени 121 вида птици. При съществуващите екологични условия за територията на Община Царево и поради причини посочени от нас по-горе, като възможности за отрицателно въздействие са оценени основно сигурно гнездещите видове.Таблица 3. Очаквано отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване по т. 3 (подредени систематично) в защитената зона „Странджа” в резултат от реализирането на ИОУП.

Вид

Цялостна оценка

(А, B, C, D)

Отрицателно въздействие

Не се очаква въз основа на точка:

Очаква се:

 1. Черногуш гмуркач (Gavia arctica)

C

1
 1. Ушат гмурец (Podiceps auritus)

D

1
 1. Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan)

A

1
 1. Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

A

1
 1. Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus),

D

1
 1. Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis)

D

1
 1. Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

D

1
 1. Голям воден бик (Botaurus stellaris)

D

1
 1. Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

C

1
 1. Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)

D

1,6
 1. Гривеста чапла (Ardeola ralloides)

D

1,6
 1. Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

D

1,6
 1. Голяма бяла чапла (Egretta alba)

D

1
 1. Червена чапла (Ardea purpurea)

C

1
 1. Черен щъркел (Ciconia nigra)

A
+

 1. Бял щъркел (Ciconia ciconia)

A
+

 1. Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

D

1,6
 1. Лопатарка (Platalea leucorodia)

D

1,6
 1. Поен лебед (Cygnus cygnus)

D

1
 1. Белоока потапница (Aythya nyroca)

С
+

 1. Орел рибар (Pandion haliaetus)

D

2
 1. Осояд (Pernis apivorus)

A
+

 1. Черна каня (Milvus migrans)

D

1,6
 1. Червена каня (Milvus milvus)

D

2
 1. Мoрски орел (Haliaeetus albicilla)

D

1
 1. Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

B

1,6

(+)

 1. Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

A

1
 1. Черен лешояд (Aegypius monachus)

D

1
 1. Орел змияр (Circaetus gallicus)

A
+

 1. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

B
+

 1. Полски блатар (Circus cyaneus)

D

2
 1. Степен блатар (Circus macrourus)

D

2
 1. Ливаден блатар (Circus pygargus)

D

2
 1. Малък креслив орел (Aquila pomarina)

A
+

 1. Скален орел (Aquila chrysaetos)

A

2
 1. Малък орел (Hieraaetus pennatus)

A
+

 1. Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

A

1,6
 1. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

D

2
 1. Царски орел (Aquila heliaca)

B

1,6
 1. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)

D

2
 1. Малък сокол (Falco columbarius)

D

2
 1. Средиземноморски сокол (Falco eleonorae)

C

1
 1. Сoкол скитник (Falco peregrinus)

D

2
 1. Ловен сокол (Falco cherrug)

B

4
 1. Сив жерав (Grus grus)

A

1
 1. Голяма пъструшка (Porzana porzana)

A

1,6
 1. Средна пъструшка (Porzana parva)

D

1,6
 1. Малка пъструшка (Porzana pusilla)

D

1
 1. Ливаден дърдавец (Crex crex)

D

1,6
 1. Kокилобегач (Himantopus himantopus)

D

2
 1. Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

D

2
 1. Турилик (Burhinus oedicnemus)

D

2
 1. Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

D

2
 1. Moрски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)

D

2
 1. Златиста булка (Pluvialis apricaria)

D

2
 1. Бойник (Philomachus pugnax)

D

2
 1. Голяма бекасина (Gallinago media)

D

2
 1. Пъстрооп. крайбрежен бекас (Limosa lapponica)

D

2
 1. Малък горски водобегач (Tringa glareola)

D

2
 1. Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus)

D

2
 1. Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus)

D

2
 1. Малка чайка (Larus minutus)

D

2
 1. Дългоклюна чайка (Larus genei)

D

2
 1. Каспийска рибарка (Sterna caspia)

D

2
 1. Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)

D

2
 1. Речна рибарка (Sterna hirundo)

D

2
 1. Белочела рибарка (Sterna albifrons)

D

2
 1. Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)

D

2
 1. Черна рибарка (Chlidonias niger)

D

2
 1. Бухал (Bubo bubo)

B

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница