Доклад за овос на ам "Струма"страница1/8
Дата17.08.2018
Размер0.75 Mb.
#80459
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8

Доклад за овос на АМ “Струма”3.7. Растителен и животински свят. защитени територии

3.7.1. ФЛОРАУчастък М2 Долна Диканя -Дупница

В териториален аспект разглежданото трасе преминава през умерено-континенталната климатична зона на България и част от Високите полета на Западна България. Средната годишна сума на валежите е от 500 до 700 mm с максимум през юни и минимум през зимата. Областта е с ясно изразен континентален ход на температурата. Растителният свят отговаря на климатичните особености.

В отсечката Долна Диканя - Дупница пътят пресича антропогенни фитоценози - борови горски култури, обработваеми земи, овощни градини и ливади. По инвестиционното предложение са представени червен, син, кафяв, съществуващ път и в края на отсечката зелена алтернатива. От началото на отсечката до km.320 +000 зеленият, червеният, кафявият вариант се движат успоредно и преминават през обработваеми земи, пасища, ливади и овощни градини. От тази точка кафявият вариант преминава през запустели пасища и ливади, овощни гради и лозя. Теренното обследване показа, че западното разклонение на кафявия вариант е по-подходящо и преминава изключително през силно повлияни от човешка дейност растителни формации. От km. 326 +000 от червеният вариант се отделя оранжева алтернатива и чрез тунел преминава под иглолистна култура. По този вариант трасето излиза западно от град Дупница в един рисков свлачищен район, покрит с иглолистни и акациеви, мозаечно разпределени, култури, примесени с остатъци от местните дендроценози. Всички те са силно повлияни от незаконна сеч и паша на козите. От km 326+802.03 червеният вариант продължава като зелена алтернатива и по трасето на стария път по съществуващия тунел преминава покрай, и под, иглолистна култура. В района са налице признаци на активен свлачищен процес. Само на отделни, малки по площ, места са се запазили естествени дендроценози с участието на келяв габър (Carpinus orientalis Mill.) и драка (Paliurus spina - christi Mill.), а така също и някои ливадни формации. Всички те обаче са силно повлияни от антропогенното въздействие в миналото и всъщност са вторични формирали се фитоценози.

В ливадните естествени растителни съобщества, частично запазени в района на проектираните трасета, най-широко разпространение имат видовете: броенична ливадина (Poa silvicola Guss.), ливадина власатка (Festuca pratensis Huds.) и по-слабо срещани видове са обикновена полевица (Agrostis capillaris L.), ливадна класица (Alopecurus pratensis L.), пасищен райграс (Lolium perenne L.), ливадна ливадина (Poa pratensis L.), ръжевиден ечемик (Hordeum secаlinum Schreb.) и др.

На отделни месата около трасето по вариант ”кафяв” са запазени върху малки площи храсталаци от келяв габър. Те са производен тип и са се формирали следствие деградиране, причинено от антропогенно въздействие, на формации от космат дъб (Quercus pubescens Willd.). Повечето от тях са заменени с иглолистни горски култури, овощни градини и обработваеми земи. При сегашното опустиняване на териториите не е изключено в близко бъдеще те да се развият и върху по-големи площи, каквато тенденция се наблюдава.
Изследвания на някои тежки метали в растителността в участъка

Изследванията за съдържание на някои вредни вещества (олово и кадмий) в тревната растителност са определени след мокра минерализация по атомно-абсорбционен път с използване на апарат “Перкин Елмер” - САЩ. Границата на откриваемия минимум за оловото и кадмия е 0.005 ppm (микрограма на милилитър проба). Извършени са във връзка с проектирането на магистралата по възлагане от фирма “Спея” на ст.н.с. д-р К. Кочемидова. От същия източник са резултатите и от останалите измервания, посочени в тази част на ОВОС.


Пробовземни пунктове

  1. с. Долна Диканя - по съществуващия път Е-79, банкет, 50 m.

  2. km 1+100 - червен и син варианти.

  3. Открит път до яз. “Дяково” - по съществуващия път Е-79, банкет, 50 m.

  4. гр. Дупница - циганската махала - край на участък М2 - съществуващото трасе на път Е-79 съвпада с това на червания вариант, банкет, 50 m.

Резултатите от анализите са представени в mg/kg растителност. У нас съществуващите санитарни норми са представени в Таблица 3.7-1 (На­ред­ба N:5 на МНЗ/84 г.)* и БДС 1643-96 (Фуражи комбинирани)**.
Таблица 3.7-1.

Вид растителен продукт

Олово

Кадмий

Растителност (зеленчуци)*

1 mg/kg

0.03 mg/kg

Пресни плодове*

0.4 mg/kg

0.03 mg/kg

Фуражи комбинирани**

до 30 mg/kg

До 0,5 mg/kg

Таблица 3.7-2.

Съдържание на тежки метали в растителност по трасето на участък М2 Д.Диканя - Дупница
1999 г.

2001 г.

Пункт

Pb mg/m3

Cd mg/m3

Pb mg/m3

Cd mg/m3

1.Д. Диканя

(Е-79) банкет - 50 m


5,25


2,95

0,05


0,10

1,58


0,35

0,027


0,008

2. km 1+000 (ч, син в-т)

-

-

0,80

0,012

3. Открит път до яз. ”Дяково” (Е-79) банкет -

50 m

1,55

0,200,05

< ОМ

0,25


0,20

0,018


0,010

4. Дупница- циг.махала

(Е-79 ч.в-т) банкет- 50 m4,80

0,85


0,10

0,05


0,40

0,04


0,022

0,018

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница