Доклад за овос на инвестиционно предложение „ Изграждане на леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно" в землището на кв. „Кремиковци", район Кремиковци, Столична общинастраница1/4
Дата06.04.2017
Размер0.59 Mb.
#18555
ТипДоклад
  1   2   3   4

Нетехническо резюме на ДОВОС на инвестиционно предложение„Изграждане на леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно в землището на кв. „Кремиковци”, район Кремиковци, Столична община


НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изграждане на леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно” в землището на кв. „Кремиковци”, район Кремиковци, Столична община(коригиран)
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно” в землището на кв. „Кремиковци”, район Кремиковци, Столична община е изготвен от колектив независими експерти и консултанти по договор на НИС ПРИ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ с Възложителя „ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София.

Докладът е разработен съгласно чл.95, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., посл. изм., бр.46/2010 г) и чл. 11 и 12 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм., ДВ, бр. 3/2011 г.). Обхватът му е съобразен с препоръките, направени от МОСВ, специализираните ведомства и обществеността при консултациите по обхвата на ОВОС и съгласувано от МОСВ Задание.

Проектът е ново инвестиционно предложение, което попада в обхвата на Приложение № 1 (т.5 и т.7, буква а) към чл.81, ал.1,т.2 от ЗООС. Инсталацията попада в категорията промишлени дейности съгласно т.2.4. „Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 тона дневно” от Приложение №4 на ЗООС и подлежи на процедура по издаване на Комплексно разрешително, съгласно чл. 117 от ЗООС.


 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Посочени са данни за фирмата и източниците на информация при изготвяне на ДОВОС предложение.

 1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предмет на инвестиционното предложение на «Екометал Инженеринг» ЕООД е изграждането на Леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно. В леярната ще работят две технологични линии::

- Линия за производство на чугунени блокове и смилащи сфери с капацитет 12 000 t/y;- Линия за производство на стоманени и чугунени отливки с капацитет 1 000 t/y.

Ще бъдат монтирани две електродъгови пещи, една индукционна пещ, машини за разливане на метала и спомагателни съоръжения.

Суровината, която ще се преработва в леярната, се състои от два компонента – шредерен скрап и обогатен шлак. Шредерният скрап представлява чист стоманен скрап, който съдържа над 99% желязо и се получава в резултат на третиране на стоманени отпадъци (от стари автомобили, бяла и черна техника и др.). Обогатеният шлак се получава в резултат на преработване на шлакови материали от табана на „Кремиковци” АД и съдържа над 85% желязо. Суровините се получават в резултата на дейности на „Екометал инженеринг” ЕООД, които се осъществяват на база разрешителни по ЗУО.

2.1. Местоположение

Предвидено е изграждането на леярната за черни метали да се осъществи на площадка ПИ №145, м. Капиньовица, разположена извън регулация в кв. Кремиковци, р-н Кремиковци, Столична община, на 526 m от жилищната зона на квартала. Производственото хале, в което ще се реализира леярната, отстои на 650 m от първата жилищна постройка. Теренът е бивша площадка на рудник Кремиковци, собственост на „Екометал Инженеринг” ЕООД, нотариален акт №105, том V, рег.№ 26580, дело № 855/2007 г. Площта на имота възлиза на 197,139 дка (Обзорна карта- Приложение).

Теренът, в който е разположена сградата на проектираната леярна граничи с: юг - земеделски земи; север –земеделски земи; изток – път и земеделски земи; запад – табан рудник „Кремиковци”.

Леярната ще се обособи в съществуващо производствено хале в рамките на описания терен, което граничи от юг- със зелена площ; от север – с вътрешно-площадков път; от изток – с път и зелена площ; от запад- сгради и складови помещения на бивш рудник „Кремиковци”.


2.2. Необходими площи

Леярната за черни метали ще бъде разположена в съществуващо производствено хале, ползвано за леярна и ремонт на електровози при експлоатацията на рудник „Кремиковци”. На площ от 2000 m2 ще се оформи производствената площадка на леярната. Застроена площ: производствено хале - 1332 m2; складово стопанство (2 бр. сгради, с 3 бр. помещения) - 400 m2; открити складове и алеи - 270 m2. Ситуация на леярната със сградите на площадката е представена в Приложение

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква усвояване на земи извън площадката на предприятието, вкл. за етапа на строително-монтажните работи.
2.3.Основни характеристики на инвестиционното предложение

2.3.1. Основни технологични процеси

В Приложение към резюмето е представена технологична схема на леярната с основните агрегати. В ДОВОС е направено подробно описание на технологичните процеси в двете основни производствени линии на леярната:а) Производство на чугунени блокове и смилащи сфери, включващо Шихтов участък, Термобокс за предварително нагряване на шихтата, Топилен участък, Разливочен участък, Склад за крайния продукт. В топилната пещ – ДСП-3-И3 се извършва редукционно топене на шихтата, флюсоване и редукция на шлака, прегряване на ваната, отливане на шлака, изливане на метала и траспортиране до индукционната пещ ПИ-3150, корекция на състава на чугуна, отгребване на шлаката, леене на блоков чугун или на смилащи сфери за топкови мелници на лентова разливочна машина. б) Производство на стоманени и чугунени отливки, включващо Формовъчно отделение, Топилен участък, Леярен участък, Отделение за финишна обработка на отлети продукти, Склад за крайния продукт. Топенето се извършва в индукционната пещ ИП-600. След легиране на метала, се отстранява шлакът. Металът се отлива в леярска кофа и се леят чугунени/стоманени изделия.

2.3.2. Спомагателни инсталации и системи: складово стопанство, газово стопанство, енергиен участък, РМЦ, охлаждаща система, транспорт, битово помещение за работниците.

2.3.3. Режим на работа и работен персонал

Инсталацията ще работи при трисменен режим на работа, 7 дневна работна седмица, 330 работни дни годишно. Работен и административен персонал -33 души.2.3.4. Срок за реализация на ИП: реконструкцията на производственото хале - 2 месеца; монтаж на съоръженията на инсталацията за леене и помощните системи – 1 месец. Предвиден е пуск на инсталацията - м.декември 2011 г.

2.3.5. Основни суровини и материали, природни ресурси. Опасни вещества.

 • Потребление на основни суровини и материали

Табл. 2.3.5-1. Годишното потребление на основните суровини и материали

при експлоатация на инсталацията.


Суровина/материал

Годишен разход при максимален капацитет на инсталацията

Производство на чугунени блокове и смилащи сфери

Шредерен стоманен скрап

5 712 t

Обогатен шлак

7 920 t

Оборотен чугун или чугунен скрап

600 t

Коксик

28,8 t

Антрацит

28,8 t

Вар (88% CaO)

168 t

CaF2

39,6 t

Млян шамот

39,6 t

FeSi

156 t

Al

56,4 t

Навъглеродители (95%) графитови електроди, петролев коксик

292 t

Огнеупорни материали

337,2 t

Графитови електроди

72 t

O2

7920 m3

Пропан-бутан

16 t

Производство на стоманени и чугунени отливки

Сортиран стоманен скрап или оборотен скрап с определен с-в

1 050 t

Чугунен блок или обработен чугунен скрап

1 050 t

Лигатури – феросплави (FeSi, и др при необходимост)

35 t

Огнеупори

17 t

Кварцов пясък

380 t

Водно стъкло

30 t

Част от използваните спомагателни материали са «опасни» вещества по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати – пропан-бутан, кислород, масла. Тяхната нотификация, опасни свойства и използвано количество са подробно представени в ДОВОС. На площадката на предприятието ще се съхранява оперативен запас от тях, необходим за нормалното протичане на производствения процес. Количествата опасни вещества, които могат да са налични на площадката, не достигат критериите от таблици №№ 1 от Приложение №3 към чл. 103, ал. 3 от ЗООС и не подлежи на разрешително по чл. 104 от ЗООС .Захранването с електроенергия ще се осъществи чрез отклонение от площадковата електрозахранваща мрежа, като ще се изградят съответни трансформаторни съоръжения. Топенето на шихтата в електродъговата пещ и на метала в индукционните пещи ще се извършва с ел.енергия.

При експлоатация на инсталацията се предвижда годишното потребление на електрическа енергия на площадката на „Екометал Инженеринг” ЕООД да бъде 7652 MWh/y. • Водоснабдяване

Водата за питейни и хигиенни нужди ще се осигурява чрез отклонение от съществуващия селищен водопровод с оператор „Софийска вода” АД. Необходими водни количества - 500 m3 /y.

Необходимото количество вода за производствени нужди (зареждане на охладителната система и доливане) ще се осигурява от собствен водоизточник - сондажен кладенец. За първоначалното зареждане и за допълването са необходими около 250 m3 /y. Съществуващия сондажен кладенец трябва да бъде регистриран съгласно изискванията на §144 от ПЗР на Закона за водите, след което да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане. Инвеститорът е предприел необходимите действия.


2.4. Очаквани отпадъци и емисии в резултат на реализацията на инвестиционното предложение

2.4.1. Емисии в атмосферния въздух – вид, източници, пречиствателни съоръжения

По време на реконструкцията на халето и монтажа на леярната инсталация ще има само неорганизирани източници на емисии: ауспухови газове от строителна техника и автотранспорт, строителни и монтажни работи. Поради краткия строителен период, тези емисии ще бъдат незначителни и временни.Емисии по време на експлоатация

Организирани емисии: технологичните газове от пещните агрегати - един комин (№5) с ръкавен филтър и 4-ри аспирационни вентилации (от №1 до №4). Газовите и прахови емисии от индукционните пещни агрегати (ИП1 и ИП2) и електродъговата пещ (ЕДП) ще бъдат улавяни и отвеждани по газоход до обща прахоуловителна система с ръкавен филтър, гарантираща отделяне на прахови емисии, съдържащи вредни вещества под НДЕ.

 • Азотни оксиди (NOx) с НДЕ от 50 mg/Nm3;

 • Въглероден оксид (CO) с НДЕ от 200 mg/Nm3;

 • Прах с НДЕ от 20 mg/Nm3;

 • Флуорни газообразни съединения (HF) с НДЕ от 1 mg/Nm3;


Таблица 2.4.1-1. Максимални годишни емисии в [t].

NOX

CO

Прах

HF

15.0

60.0

6.0

0.3

Формираните емисии от машината за разливане на чугунени слитъци и изделия, както и от каруселната машина за леене на метални сфери ще се извеждат чрез аспирационните вентилации.

Неорганизирани емисии

Основните източници на неорганизирани емисии са автотранспортът и товаро-разтоварни дейности на суровини, производствени отпадъци и крайни продукти.2.4.2. Отпадъчни води. Количество и състав на отпадъчните води по потоци – промишлени, битово-фекални и дъждовни. Пречиствателни съоръжения.

 • Производствени отпадъчни води. Охлаждащите води ще бъдат в оборот. Не се предвижда да се формира поток от производствени отпадъчни води.

 • Битово-фекални отпадъчни води (БФВ).

Отпадъчните битово-фекални води – БФВ, ще се заустват в селищната канализационна система - колектор, отвеждащ същите в ПСОВ на „Кремиковци” АД, въз основа на сключен договор. Годишното количество генерирани БФВ ще възлиза на не –повече от 500 m3/y. Площадковата канализация е съществуваща, изградена е от циментови тръби ф250 mm, в добро състояние.

Пречиствателната станция за битово-фекални води на Кремиковци АД е изградена през 1978 год. и поема всички БФВ в района на, вкл. от кв. Кремиковци. Пречистените води след станцията се заустват в р.Кремиковска, приток на р. Лесновска. • Дъждовни води. Дъждовните води от покрива на халето се събират в разделна канализация и заедно с БФВ се отвеждат към селищния канализационен колектор. Дъждовните води от свободните площи на площадката ще се оттичат в прилежащите озеленени площи.


2.4.3. Отпадъци

Класификацията на отпадъците е извършена по изискванията на Наредба № 3/ 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004 г.). Направен е преглед на системата за управление на отпадъци за всички етапи на ИП. В следващите таблици са показани количествата на опасните, производствени, ТБО и строителни отпадъци при експлоатация, както и начинът им на третиране.


Табл. 2.4.3.-2 Вид, количество и класификация на генерираните опасни отпадъци по време на експлоатацията на леярната за черни металиВид на отпадъка

Количество, t/г


Третиране

Код

Наименование

1

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак

0,15

Събиране в метални контейнери на закрита площадка. Оползотворяване и/или обезвреждане по договор с лицензиран оператор.

2

13 01 10*

Нехлорирани, хидравлични масла на минерална основа

0,4

Отпадъците се събират разделно в метални варели. Предаване за оползотворяване и/или обезвреждане по договор с лицензиран оператор

3

13 03 06*

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

1

4

13 02 08*

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

0,1


Табл. 2.4.3.-3 Вид, количество и класификация на генерираните производствени, строителни и битови отпадъци по време на експлоатацията на леярната за черни метали
Вид на отпадъка

Количество, t/г.

Третиране

Код

Наименование

Производствени

1

10 09 03

Шлака от пещи (стоманодобивна шлака)

1000

Събиране и временно съхранение на в метален контейнер. Транспортиране до сепарираща инсталация, собственост на Инвеститора. След сепарация предаване за строителни цели – неотговорни насипи.

2

10 09 10

Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

20

Събиране и временно съхранение на в метален контейнер. Транспортиране до брикетираща инсталация, собственост на Инвеститора. Оползотворяване в пещите на леярната

3

10 09 08

Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 – леярски пясък (формовъчна маса)

260

Транспортиране до сепарираща инсталация, собственост на Инвеститора. Смилане и пресяване.

- фракция <5mm повторно оползотворяване в леярската инсталация.- фракция >5mm предаване за строителни цели.

4

12 01 01

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

3

Събиране и временно съхранение в метален контейнер. Преработва се в топилните агрегати на леярната

5

12 01 03

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

0,5

Събиране и временно съхранение в метален контейнер. Предават се за оползотворяване/рециклиране на лицензиран оператор по договор

6

17 04 01

Мед, бронз, месинг – електропроводящи шини

0,5

7

16 11 04

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 –зидария от пещи

1

Събиране и временно съхранение в метален контейнер. Транспортиране и депониране на депо за неопасни отпадъци –Табан - с.Яна

8

16 02 14

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

100

Събиране и временно съхранение в метален контейнер. Транспортиране за преработка и оползотворяване на площадката на «ЕКОМЕТАЛ инженеринг» ЕООД с разрешение на тази дейност

ТБО

11

20 03 01

Смесени битови отпадъци

100

Предаване на извозваща фирма по договор за депониране на общинско депо


2.4.4. Енергетични замърсители: шум, вибрации, вредни лъчения. Вид и характеристики.

 • Шум

По време на реконструкцията и монтажа на съоръженията в леярната шумовият режим ще се формира от шума, излъчван от строителната и монтажна техника и транспорта. Очаква се еквивалентното ниво на шум на строителната площадка за 8-часов работен ден да не надвишава 70 dBA.

По време на експлоатация. Шумовият режим, създаван в околната среда от дадено промишлено предприятие, се формира от шумовите източници, разположени както в помещенията, така и на открито – на площадката на предприятието: пещи, термобокс, разливочни машини, аспирационни и вентилационни системи, ръкавен филтър. Технологичното оборудване отговарят на съвременно ниво на техниката. Поотделно машините и агрегатите са обезшумени конструктивно до най-ниската възможна степен и ще бъдат спазени изискванията за монтаж. Очакваните нива на шум, излъчен от тях на работните места, са в диапазона от 70 dBA до 105 dBA, което превишава допустимите стойности.

Конструкцията на производствения корпус е от стоманобетон с тухлени преградни стени, със звукоизолация от порядъка на 48÷50 dB. Очаква се шумът по границата на терена на който ще се реализира инвестиционното предложение да е с нива под допустимите за промишлени територии – 70 dBA. При ниво на шум 70 dBA по границата на промишлената площадка, зоната на дискомфорт ще е с широчина около 70 m и е определена на база граничните стойности на нивата на шум за нощен период на жилищни зони и територии. Най-близкото място с нормиран шумов режим е жилищната зона на кв. Кремиковци, чиято регулация отстои на 526 m от площадката на леярната и на 650 m от производственото й хале.

По време на експлоатацията се очакват неорганизирани емисии на шум от МПС, обслужващи производствения процес и посещаващи площадката.


 • Вибрации. По време на строително –монтажния период вибрации ще се генерират от строително-монтажната техника и в автотранспорта. Те ще са около ПДН в случай, че се използват изправни транспортни средства и строителна техника. Този тип вибрационно натоварване ще се ограничи за краткия срок на реконструкция на халето и монтажа на съоръженията в него.

При експлоатация източници на вибрации в производствения корпус са: вътрешноцеховия транспорт, индукционните пещи, електродъговата пещ, вентилатори и помпи. За всяко от изброените съоръжения са заложени конструктивни и технически мерки за снижаване на вибрациите до приемливи нива – противовибрационни рами за вентилаторите, специални фундаменти на пещите. Независимо от това, по работни места може да се очаква превишени на допустимите норми.

Извън халето вибрации може да се очакват по работни места в автотранспорта и в близост до ръкавния филтър, в периода на импулсното продухване на филтърните ръкави. • Вредни лъчения

По време на строително-монтажните работи кратковремемни вредни лъчения може да се очакват само при заварки, при монтажа на съоръженията.

При експлоатация, предвид термичните процеси, които са в основата на леярската технология, има значително топлинно натоварване в близост до пещните агрегати, пренасянето на течния метал между пещите и машините за разливане на метала. За снижаване на топлинните излъчвания, пещите се изграждат херметично-затворени, със специални стъкла за наблюдение и водно охлаждане. Халето е с мощна вентилация. По отделни работни места, обаче, ще има значително топлинно натоварване на работещите, което ще бъде периодично – при отваряне на пещите и изливане на метала. За снижаване на топлинното въздействие върху работещите в леярните се вземат специални мерки: строг график на топене и леене, специален режим на пребиваване на работещите в опасните зони, средства за лична защита.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница