Доклад за овос на Инвестиционно предложение на "Оловно-цинков комплекс" ад г. Кърджали застраница1/32
Дата06.02.2017
Размер5.46 Mb.
#14353
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
1. Обща информация за инвеститиционното предложение

Име на фирмата: “ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – г. Кърджали

Нотариален акт за собственост № 12/1998 г.

Булстат: 000220014

Представлявано от инж. Славея Стоянова – Изпълнителен директор

Пълен пощенски адрес:

Република България,

гр. Кърджали, 6600

бул. “България” № 127


Лице за контакти: инж. Петя Моллова – Ръководител отдел “Екология “

ОЦК АД – Кърджали

бул. “България” № 127; гр. Кърджали, 6600

тел.: 0361/20 326 и 20364; факс:0361/61 303; Е-mail: office@ock.bg

Настоящият Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение на ”Оловно-цинков комплекс” АД - г. Кърджали за “Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технологията “AUSMELTе изготвен в съответствие с изискванията на чл. 92 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г.), на Закон за изменение и допълнение на ЗООС (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии приета с ПМС № 59/2003, изменена и допълнена, ДВ бр.3/10.01.2006 .

Докладът за ОВОС е изготвен след извършването на процедурата по чл. 95 на ЗООС и чл. чл. 9 и 10 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и утвърдено Задание за обхват и съдържание на ДОВОС от компетентния орган – МОСВ изх. № 26-00-4040 от 26.02.2009 г. (виж Текстови приложения № 1). Всички направени в становището на МОСВ препоръки са взети предвид в представения Доклад за ОВОС, в т. ч. и необходимостта да се извърши оценка за съвместимост на Инвестиционото предложение с предмета и целите на опазване на защитените територии по реда на Чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 на ЗБР и Чл.2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционно предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии (Наредба за ОС, ДВ бр.73/2007 г).

Резултатите от извършената оценка за съвместимост са представени в приложение към Доклада за ОВОС.

Докладът за ОВОС е възложен с Договор № 2182 от 14.01. 2008 г. на НИС при Химико-технологичния и металургичен университет – София, в съответствие с чл. 11 на Наредбата за условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

Авторите на Доклада за ОВОС са регистрирани от МОСВ независими експерти съгласно Наредба № 1/26.02.2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра – ДВ бр. 22/11.03.2003 г.

2. Анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите

2.1. Цел на инвестиционното предложение и необходимост от реализация


Производствената дейност на ОЦК АД – Кърджали е ситуирана на собствена площадка (виж по-нататък т. 2.2 – фигурите 2.2-1 и 2.2-2), за която, с ПМС № 1392 от 26.05.1950 г., е одобрен терен на изток от г. Кърджали за изграждане на оловно-цинков завода. Промишлена площадка, като собственост на Дружеството, е извън регулация съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 12, том I, дело № 12/1998 г. на Кърджалийски районен съд (виж Текстови приложения № 1)

Промишлена дейност ОЦК АД започва през м. септемпри 1955 г., когато е пуснато цинковото производство с годишен капацитет 5000 тона блоков цинк и 7000 тона сярна киселина. Една година по-късно започва работа и оловното производство с годишен капацитет 8000 тона блоково олово.

През последните години са реализирани редица технически и технологически подобрения с екологична насоченост, благодарение на които в значителна степен е подобрена емисионната ситуация на производствата на Дружеството, а именно:

1992 г. – въвеждане в експлоатация на прахоуловителна система на немската фирма “ВЕТ” за ограничаване на праховите емисии от Оловния завод;

1995 г. въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни промишлени води;

2004 - 2005 г. първи етап на модернизация на цинковия завод с въвеждане в експлоатация на ярозитен процес по технология на испанската фирма Asturiana de Zinc и инсталация за стабилзация на ярозитните кекове по патентно защитена българска технология.

През 1997 г. МОСВ е постановило положително решение по ДОВОС, с което е разрешена производствена дейност на фирмата.

През 1998 г., във връзка с приватизацията на Дружеството, е изготвен и приет от ВЕЕС на МОСВ доклад: “Стойностна оценка на нанесени щети върху околната среда от въздействие от производството на ОЦК АД” с Програма за оздравителните мерки, изпълнението на която продължава и сега (в частта Депониране на отпадъците).

От м. октомври 2006 г. ОЦК АД има Комплексно разрешително № 124/2006 г. (виж Текстови приложения № 1), в което производствената дейности на фирмата е обхваната със следните капацитети на основните инсталациите, съгласно условие 4.1:

Инсталация за производство на цинк (т. 2.1, т. 2.5.а и т. 2.5.б от Приложение № 4 на ЗООС) с максимален капацитет 32 000 тона блоков цинк годишно;

Инсталация за производство на олово и производство на олово чрез преработка на негодни за употреба акумулатори (т. 2.1, т. 2.5.а и т. 2.5.б от Приложение № 4 на ЗООС) с максимален капацитет 33 000 тона олово годишно.
Оловният завод на ОЦК АД е физически амортизиран и морално остарял, така че неговото по-нататъшно функциониране и развитие изисква модернизация, която, с оглед на осигуряването на необходимия кредитен ресурс и неговото обслужване, налага необходимостта от разширение на производството до капацитет от 60 000 тона блоково олово С оглед предпоставките за по-нататъшното съществуване и развитие на Оловния завод на ОЦК АД, предлаганото ИП за “Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технологията ”Ausmelt ще се реализират на територията на действащата промишлена площадка на фирмата. По същество, ИП е с несъмнена екологична насоченост и ще има за резулатат съществено облекчаване на емисионната обстановка по отношение на серен диоксид и съдържащ олово и кадмий прах в отпадъчните газове значително под емисионните норми съгласно Наредба № 1/2005 г. (виж по-нататък т. 6.1.1 и т. 6.2.1). Реализацията на ИП за оловния завод е естествено продължение на ИП за модернизация на цинковия завод и логичен завършек на общата инвестиционна програмата за екологизация на производствата на ОЦК АД.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница