Доклад за овос на инвестиционно предложение за „ Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар, в землището на с. Големо Малово, община Драгоманстраница1/9
Дата26.10.2018
Размер0.7 Mb.
#100240
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Огняново К” АД – ЗНХВ “Пуклина”

1700 гр. София, ул. „Позитано” № 7, тел.: 02/989 53 31


КОРИГИРАНО ЗАДАНИЕ

за

обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение

за

Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар”,в землището на с. Големо Малово, община Драгоман

Огняново К”АДгр. София
София

май, 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕУвод 1

1. Характеристика на инвестиционното предложение 3

1.1. Резюме на инвестиционното предложение 3

1.2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 8

1.3. Местоположение на инвестиционното предложение 8

1.4. Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение 8

1.5. Връзка с други съществуващи и одобрени устройствени планове или други дейности 9

1.6. Основни характеристики на строителството 9

1.7. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии по време на строителството и в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 9

1.8. Суровини и материали, които ще се ползват при строителството и експлоатацията на обекта 16

2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение, включително и „нулева алтернатива” 16

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение 18

3.1. Атмосферен въздух 18

3.2. Повърхностни и подземни води 19

3.3. Геоложка среда 19

3.4. Земи и почви 19

3.5. Растителен и животински свят. Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа 20

3.6. Отпадъци 23

3.7.Физични фактори 26

3.8. Ландшафт 26

3.9. Културно наследство 27

3.10. Здравно-хигиенни аспекти 27

4. Значимост на очакваните въздействия върху компонентите на околната среда 28

5. Проведени консултации със заинтересовани ведомства и организации и засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение 31

6. Предложение за структура и съдържание на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар”, на площадката на завода за негасена и хидратна вар „Пуклина” в землицето на с. Големо Малово, община Драгоман 34

7. Списък на необходимите приложения 37

8. Етапи при разработката на доклада за ОВОС 37
Увод


Настоящото задание за обхват и съдържание на доклада за оценка на въздействието върху околната среда се разработва на основание писмо изх. № ОВОСУ-5538/01.12.2008 г. на МОСВ за извършване на ОВОС на Инвестиционното предложение за „Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар”, на площадката на завода за негасена и хидратна вар „Пуклина” в землището на с. Големо Малово, община Драгоман (Приложение № 1).

С писмо вх. № ОВОСУ-5538/29.10.2008 год. инвеститорът е внесъл в МОСВ уведомление за горното инвестиционно предложение, където съгласно представената информация е предвиждал изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар - с производителност 200 тона на денонощие.

След представяне на предложения от различни фирми с най-добрите съвременни технологии и най-ефективни решения по опазване на околната среда, и оценявайки нуждите на пазара от вар, инвеститорът възприе да реализира предложението за пещ тип CIM REVERSY TD4 FS (Италия) с гориво смлян петрококс/въглища и с производителност 230 т/ден негасена вар при гранулометрия на варовика 50 – 100 мм и 180 т/ден негасена вар при гранулометрия на варовика 25 – 50 мм, като новата пещ е втора пещ за промишлената площадка.

Предвид капацитета на новата инсталация за производство на негасена вар по инвестиционното предложение на „Огняново К”АД, същото попада в обхвата на приложение № 4 (т. 3.1 - издаване на Комплексно разрешително - при производителност над 50 т/ден) на ЗООС, за експлоатацията на което е необходимо издаването на комплексно разрешително. В тази връзка възложителят заявява желанието си да се възползва от изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС и съгласно чл. 99а от закона към доклада за ОВОС ще бъде включено отделно приложение за прилагането на НДНТ, което ще бъде разработено поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС.

Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС е изготвено в съответствие с чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп...... ДВ бр. 82/2009 г.) и чл. 10, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 80/2009 г.) и е в обхват съгласно чл. 10, ал. 3 на Наредбата и се отнася за общ капацитет на технологичната инсталация от 430 т/ден негасена вар (200 т/ден сега действащата пещ и 230 т/ден проектната пещ).

Колективът ангажиран от Възложителя „Огняново К” АД за разработване на обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС, както и на ДОВОС е в състав:
№ по ред

Име, фамилия

Диплома №

Разработен материал

1.

инж. Георги Йорданов Петков

004945/05.07.1977 г.,

Висш химикотехнологически институт - СофияРъководител колектив

2.

инж. Георги Йорданов Петков

004945/05.07.1977 г.,

Висш химикотехнологически институт - СофияШум, вибрации, вредни лъчения, опасни вещества, отпадъци

3.

д-р Маргарита Трифонова Войчева

001058/21.11.1966 г.

СУ „Климент Охридски”Повърхностни води, земи и почви, растителен и животински свят

Ландшафт и природни обекти

4.

инж. Иван Фиданов Димитров

004072/15.07.1980 г.

Висш химикотехнологически институт– СофияКачество на атмосферен въздух, повърхностни води

5.

доц. инж. Иван Найденов Груев

003466/03.07.1970 г. Висш химикотехнологически институт

Качество на атмосферен въздух, повърхностни води, отпадъци

6.

инж. Тодор Димитров Стефанов

010082/20.09.1983 г.

Минно-геоложки институтПодземни води, геоложка среда

7.

ст.н.с. д-р Асенка Левчева Чальова

003499/21.11.1967 г. СУ „Климент Охридски”

Шум, вибрации

8.

Николай Петров Караиванов

122199/29.06.1997 г.

СУ „Климент Охридски”Животински свят

9.

ст.н.с. д-р Иван Стефанов Пандурски

103363/24.10.1986 г.

СУ „Климент Охридски”Животински свят

10.

д-р Георги Борисов Нехризов

098103/18.11.1983 г. СУ „Климент Охридски”

Културно-историческо наследство

11.

доц. д-р Александър Стефанов Спасов

20268/01.03.1973 г.

Медицинска академия гр. КиевЗдравна оценка

12.

д-р Момчил Атанасов Сиджимов

011360/16.11.2001 г. Медицински университет гр. София

Здравна оценка


Данни за Възложителя

Възложител: “Огняново К”АД

Адрес: София, ул. „Позитано” № 7

тел.: 02/989 53 31

Идентификационен BG 112030625

Николай Колев. – Изпълнителен директор


Лице за контакти: Илка Първанова., тел.: 0889 800 751
Адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. „Позитано” № 7Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница