Доклад за периода 2005-2009г. Относно: Мерки по наблюдение и контрол при прилагането на оуп на ктл „Самоков-Боровец-Бели ИскърДата14.03.2018
Размер208.91 Kb.
ТипДоклад
Изх. № 04-00-245/03-12-2010г.
До

Министерство на околната

среда и водите
Копие до:

Министерство на регионалното

развитие и благоустройството

ДОКЛАД
За периода 2005-2009г.

Относно: Мерки по наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър”
Съгласно мерките и условията, посочени в Становище по ЕО № 1-1/2005г., с което е съгласуван Общ устройствен план (ОУП) на Курортно-туристическа локализация (КТЛ) „Самоков-Боровец-Бели Искър” и по конкретно мярка № 2 от т.II, буква „А” на Становището, Община Самоков изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър”, включително и мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на евентуални екологични щети в резултат на прилагането на плана.

Дейности, касаещи осъществяването на проекта реализирани за периода 2005-2009г.:
Според приетия ОУП на КТЛ „Самоков - Боровец - Бели Искър”, територията на ядро „Нисък Боровец -1100” ще представлява бъдеща курортна зона на гр. Самоков и е непосредствено продължение на градската зона.предвижда се изграждането на предимно малки семейни хотели и жилища за отдаване под наем на туристи,улици, обществени паркинги, озеленяване, пешеходни и велосипедни алеи. Предвидени са и обслужващи обекти в терени, публична общинска собственост.

Плана е предвидено да се реализира в две фази. В първата фаза на плана е заложено изграждане и въвеждане в експлоатация на туристическо ядро „Нисък Боровец -1100” в землището на град Самоков. В това ядро влизат Подробен устройствен план за Боровец 1100-западна част, м. Пашеница I и Пашеница II и Подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация и обекти на публичната собственост на местностите „Бельова черква” и „Орехите”. Предвидено е и изграждане на паркинг и първа станция на кабинкова въжена линия, която да обслужва транспортните нужди на ядро „Нисък Боровец -1100” и да се намали трафика на автомобили.1. Изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ Боровец 1100-западна част, м. Пашеница I и Пашеница II, Община Самоков, обл. Софийска: Туристическо ядро Боровец 1100 е част от ОУП на КТЛ „Самоков - Боровец - Бели Искър” (одобрен със Заповед №РД-02-14-432/07.07.2005 г. МРРБ);
Инвестиционното намерение касае изграждане на жилищни квартали в туристическо ядро „Нисък Боровец” попадащи в поземлени имоти №65231.913.431 ; № 65231.913.432; №65231.913.434 в м. Боровец 1100; № 65231.913.403, имот №65231.913.407 и№ 65231.913.466 в м. Пашаница І; имот № 65231.913.397 в м. Пашаница ІІ - всички в землището на Самоков, община Самоков, обл. София - с цел смяна предназначението на земята.

Предназначението на земята трябва да бъде променено съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за неговото приложение преди реализиране на инвестиционното предложение.

Във връзка с изготвянето на ПУП-ПРЗ на м. „Боровец 1100-западна част”, м. „Пашаница І и Пашаница ІІ” са издадени следните разрешителни и съгласувателни писма:

Разрешение за изготвяне на ПУП–ПРЗ за обекти „Боровец 1100”, м. „Пашаница І и ІІ” и м. „Бандерата”, с изх. № ТС-Г-507/24.07.2006г. на Община Самоков.

Становище изх. № 3353/22.01.2007г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, съгласно което „ВиК”-София дава съгласие за водоснабдяване на цялата локализация „Боровец 1100” от водоснабдителната система за гр. Самоков.

Становище изх. № CSC-10-4154/21.11.2006г. от „Електроразпределение – София област” АД. Предприятие „Електроразпределение София Област” съгласува представените ПУП-ове при условие, че за сметка на инвеститора се изготви проект за изместване, съгласуват се трасетата и се реализира изготвения проект за изместване на ВЛ 20KV”Комуна” и ВЛ 20KV”Боровец”.

Становище изх. № 252/22.11.2006г. от „Комекес” АД. Изготвените Подробни устройствени планове се съгласуват, при условие, че съоръженията на инфраструктурата бъдат извън сервитута на новопроектираните разпределителен газопровод и мрежа.

Съгласувателно писмо изх. № №415/26.03.2007г. издадено от РИОКОЗ София област, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ без забележки.

Направено е Запитване до МОСВ (вх.№26-00-1933/30.04.08) относно процедура по Оценка за съвместимост за целите на Натура 2000 и ОУП на КТЛ „Самоков Боровец Бели Искър”.

Община Самоков издава Удостоверение (изх. № ТС-У-220/23.06.2008г.) на „РИЛА-Самоков 2004” АД в уверение на това, че имотите обхванати от ПУП-ПРЗ Боровец 1100 (с обща площ 995.065 дка = 99.506 ха) са собственост на Дружеството („Рила-Самоков 2004” АД) и попадат в границите на землището на гр. Самоков.Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи по етапно.

Засегнати елементи от Националната екологична мрежа:
Територията, предмет на инвестиционното намерение, попада в строителните граници на гр. Самоков.

На изток терена на инвестиционното предложение граничи с останалата част на туристическо ядро Нисък Боровец, исторически парк Бельова черква, лесопарка по течението на р. Бистрица и рибарниците в югоизточна посока.

На юг и югозапад граничните територии представляват предимно защитни гори. В тази посока се намира връх Пашаница – 1075 м. и защитената местност Чакърови поляни.

На запад по поречието на река Искър са разположени лесопаркове и курортни гори.

На север се намира гр. Самоков с етнографския парк, лесопарка и спортните терени на града, разположени на устието на р. Бистрица, при вливането й в р. Искър.

Терените са разположени извън границите на НП „Рила” и защитените територии (отстоят на разстояние повече от 5500 м).

С решение на Националния съвет по биологично разнообразие от 25.10.2007 г. „Рила буфер” остава извън обсега на Натура 2000.

Терена на инвестиционното предложение е на около 2.5 km от Защитена Зона „Рила”, с код BG0000495 и площ 81046.00 ha. Границите на защитената зоната съвпадат с тези на Национален Парк Рила.

Теренът, предмет на инвестиционното предложение е зает от ниви, ливади и пасища. Повечето от нивите са изоставени, с преобладаване на повсеместно разпространени и/или рудерални видове. Ливадите и пасищата са доминирани от Agrostis capillaris, Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Briza media и други житни треви. Освен тях се срещат Galium aparinae, Viscaria vulgaris, Filipendula vulgaris, Trifolium sp., Centaurea sp., Plantago sp., а на по влажни места – и Juncus sp.

Фауната също не е особено богата, в резултат на антропогенния натиск.


Необходимост от нова инфраструктура, схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, пътища, електроснабдяване, ВиК:
В ПУП „Боровец 1100 -западна част, м. Пашеница I и Пашеница II, Община Самоков” е заложено следното:

Комуникационното обслужване ще се осъществява от две комуникационни трасета: път ІІ-82 „Самоков - Боровец - Бели Искър” и бъдещия околовръстен път на гр. Самоков.

Останалата улична мрежа е от клас обслужваща улична мрежа и гарантира връзката с имотите. Предвидени са урегулирани поземлени имоти за обществено обслужване и алеи.


Паркирането в локализацията е решено на нива:
- в имотите (за обществено обслужване и настаняване)

- в организирани паркинги и общ капацитет 1200 места

Предвидено е паркирането и гарирането в УПИ да осигурява места за min 30 % от обитателите в тях, а за хотелите съгласно специфичните изисквания за съответната категория.
Електрозахранване:
В близост до територията преминават ВЛ 20 кV „Комуна” и ВЛ 20 кV „Боровец”, собственост на П „Електроразпределение София Област”.

Захранването на бъдещите потребители ще бъде възможно след изместване на тези електропроводи. Необходимо е изграждането им за „две тройки на една стълбовна линия”.


Водоснабдяване:
В ОУП на КТЛ ”Самоков–Боровец-Бели Искър” е предвидено водоснабдяването на ядрото “Нисък Боровец” да става по един от следните начини:

- От водоснабдителната система на гр. Самоков

Това не може да се осъществи изцяло, тъй като съществуващият воден ресурс е ограничен. гр. Самоков се водоснабдява основно от водоизточника “Пукната скала” с експлоатационен дебит 140 л/с. Разликата до консумираните средно 200 л/с се получават от “Рилския водопровод” за гр. София. Разрешеното за ползване водно количество от тази връзка е 110 л/с, т.е. разполагаемото свободно водно количество е 50 л/с.

Това количество е относително “свободно”, тъй като поради недоизграденост на резервиращ обем, то покрива максималната денонощна консумация на гр. Самоков.

- От водоснабдителната система за к.к.Боровец - водовземните съоръжения на р.Бистрица и довеждащият водопровод са оразмерени за 200 л/с.

Изградена е резервна връзка от яз.”Бели Искър”. В проекта за реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа на курорта необходимото водно количество е определено на 100 л/с. Според предвижданията на ОУП, а и предвид големия инвестиционен интерес, може да се очаква, че това количество ще се увеличи до 150 л/с, т.е. свободни остават 50 л/с.


В района на територия на ПУП Боровец 110 няма перспективни свободни водоизточници с достатъчен капацитет, на които да се базира самостоятелна водоснабдителна система.

С цел водоснабдяване на “Нисък Боровец” ще се използват свободните ресурси на двете системи, като съответно ниската зона, която се простира до хоризонтал 1020, да се водоснабдява от градската водоснабдителна система, а средната и висока зони, и Пашаница ІІ да се водоснабдят от водоснабдителната система на к.к.Боровец.

За поливане на отделните масиви зелени площи е предвидено да се ползва условно чиста вода от плитки сондажи.

В района на локализацията няма изградена канализация. Канализационната система за “Нисък Боровец” ще бъде изцяло нова.

Канализационната система, която ще се изгради ще бъде разделна. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в градската ПСОВ на Самоков, а дъждовните, съобразно релефа ще се отвеждат в подходящи налични приемници.

За Пашаница І и Пашаница ІІ дъждовните води ще се оттичат по терена.

В ПУП Боровец 1100 за цялата зона е заложено количеството битово-фекални отпадъчни води около 274 л/с, а дъждовно отпадъчно водно количество - около 26975 л/с.


Има изготвен проект за водоснабдяване и канализация, който ще задоволи изцяло нуждите на района и предстои неговото одобрение.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Инвестиционното предложение не предвижда използването на природни ресурси по време на строителството.

По време на експлоатация ще бъде черпена сумарно около 6553 м3/ден или 76 л/с (91 л/с при нормативно определени технологични загуби от 20%) прясна вода за водоснабдяване.

Необходимото водно количество за противопожарни нужди възлиза на около 10 л/с, количество на главните клонове и около 5 л/с. на второстепенните клонове.

За поливане на зелени площи необходимото водно количество е 172 м3/дн. (от сондажни кладенци).


Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Отпадъци ще се генерират както по време на строителните работи, така и при експлоатация и закриване на обекта. Очаква се това да бъдат основно битови и неопасни строителни отпадъци. Битовите отпадъци ще се извозват и депонират на регламентираното депо за твърди битови отпадъци съгласувано с Община Самоков.

Неопасните строителни отпадъци ще се извозват и депонират на регламентираното депо за строителни отпадъци.

Община Самоков е дала съгласието си за депониране на генерираните отпадъци от Курортно–туристическата локализация (Писмо № 94–00–1998/08.11.2004 г.).


Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощнст на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение, място):
Предвидено е районът на локализацията м. Боровец 1100 - м.Пашаница І и Пашаница ІІ да бъде газифициран (Писмо вх.№69/23.10.2006 Г.). За целта е необходимо изграждането на нова газопроводна мрежа и изместване на съществуващото трасе на газопровода.
В района на инвестиционното предложение ПУП-ПРЗ няма изградена канализация. Канализационната система за “Нисък Боровец” ще бъде изцяло нова.

Канализационната система ще бъде разделна.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в градската ПСОВ на Самоков.

Дъждовните, съобразно релефа ще се отвеждат в подходящи съществуващи приемници.

За м. Пашаница І и Пашаница ІІ не се предвижда дъждовна канализация, дъждовните води ще се оттичат по терена.

В ПУП Боровец 1100 са дадени следните ориентировъчни количества:

- Битово-фекални отпадъчни количества - 274 л/с

- Дъждовно отпадъчно водно количество - 26975 л/с


Очаква се отговор от Министерство на околната среда и водите за преценка относно необходимостта от ОВОС на Инвестиционното предложение.

2. Изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация и обекти на публичната собственост на местностите „Бельова черква” и „Орехите”, землище на гр. Самоков.
Проектът за ПУП на местностите „Бельова черква” и „Орехите” попада в туристическото ядро „Боровец 1100” и е в пряка връзка с ОУП на КТЛ „Самоков - Боровец - Бели Искър”.

Основание за изготвянето на Подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация и обекти на публичната собственост на местностите „Бельова черква” и „Орехите” е издадено разрешение от МРРБ за изработване на проект за ПУП при условията и реда на чл. 16 от ЗУТ.


Период на действие и етапи на изпълнение на плана:
Не се ограничава периода на действие, след одобряването на плана. Реализирането му ще става поетапно.
Засегнати елементи от Националната екологична мрежа:
Територията, предмет на инвестиционното намерение, попада в строителните граници на гр. Самоков.

Местностите „Бельова черква” и „Орехите” се намират от лявата североизточна страна на пътя в посока към Боровец. Общата плош на територията предмет на плана е 720,334 дка и е ограничена от пътя за Боровец и от река Бистрица. Зоната предмет на плана е залесена по периферията, както и на отделни по-малки групи във вътрешността.

Терените са разположени извън границите на НП „Рила” и защитените територии (отстоят на разстояние повече от 5500 м).

С решение на Националния съвет по биологично разнообразие от 25.10.2007 г. „Рила буфер” остава извън обсега на Натура 2000.

Терена на инвестиционното предложение е на около 2.5 km от Защитена Зона „Рила”, с код BG0000495 и площ 81046.00 ha. Границите на защитената зоната съвпадат с тези на Национален Парк Рила.
Необходимост от нова инфраструктура, схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, пътища, електроснабдяване, ВиК:
Кореспондират с изискванията за изграждане на инфраструктурата на Подробен устройствен план /ПУП/ Боровец 1100 - западна част, м. Пашеница I и Пашеница II, Община Самоков.
През март 2009г. е подадено искане до Министерство на околната среда и водите за преценка необходимостта от екологична оценка на инвестиционното намерение.
3. ПУП – Парцеларен план за Кабинкова въжена линия „ Боровец 1100 – Бандерата – Маркуджици” като части от ОУП за КТЛ Самоков- Боровец - Бели Искър.
Изграждане на Въжено кабинкова линия „Боровец 1100-Бандерата – Маркуджици” .

Дължината на линейното съоръжение е около 9028 м с предвиден 15 м сервитут (по 7,5 м от двете страни). Предвидени са терени за изграждането на четири станции на въжено кабинковата линия Боровец 1100 , местн. Бандерата”, непосредствено до пътя Боровец – Бели Искър и крайната станция в местността „Маркуджиците”.

Начална станция на кабинковата въжена линия с паркинг и обслужваща инфраструктура попада в ПУП – ПРЗ за „Боровец 1100 ,Пашеница ,м.Бандерата” в ПИ 65231.913.432, м.Пашеница.

Сградата на началната стация представлява спортно съоръжение – кабинков лифт с определените по функция обслужващи зони за посетители и персонал.

ЗП =1796м²

РЗП = 4550 м²

ЗП = 38 000 м² за паркинг

Развити са 1345 паркоместа разделени от вътрешноплощадкова улична мрежа на групи от 40 паркоместа.В рамките на всяка група е предвидено перпендикулярно паркиране в две редици между които е оставен остров от 1м. Размерите на паркоместата са 5,00 на 2,40 съгласно Наредба 01 за организиране на движението по пътищата.Оформлението на паркоместата е посредством хоризонтална маркировка, а в рамките на разделителните острови са поставени отводнителни улеи.

Дължината на обслужващата инфраструктура е = 480 м.
Местоположение на инвестиционното предложение

Област Софийска, Община Самоков,

За Кабинкова въжена линия (КВЛ) Боровец 1100- Бандерата –Маркуджици:

ПИ 65231.913.480 площ 6 138 д-ка

ПИ 03441. 0 . 500 площ 2 146 д-ка

ПИ 03441. 0 . 502 площ 6 768 д-ка

ПИ 65231.919..357 площ 19 293 д-ка

ПИ 65231.919 .358 площ 0 573 д-ка

ПИ 65231.919..359 площ 6 051 д-ка

ПИ 65231.919..360 площ 5 950 д-ка

ПИ 65231.919..361 площ 6 229 д-ka

ПИ 65231.919..362 площ 7 972 д-ка

ПИ 65231.919..363 площ 0 194 д-ка

ПИ 65231.919..364 площ 0 845 д-ка

ПИ 65231.919..365 площ 0 072 д-ка

ПИ 65231.920.398 площ 7 202 д-ка

ПИ 65231.920.392 площ 17 492 д-ка

ПИ 65231.920.393 площ 12 011 д-ка

ПИ 65231.920.394 площ 30 458 д-ка

ПИ 65231.920.395 площ 0 500 д-ка

ПИ 65231.920.396 площ 1 839 д-ка

ПИ 65231.920.397 площ 0 945 д-ка


Не засяга защитени територии
Не се очаква трансгранично въздействие.
Пътна инфраструктура
Комуникационното обслужване ще се осъществява от двете комуникационни трасета: път II – 82 ” София – Самоков – Боровец – Костенец „ и бъдещия околовръстен път на гр.Самоков за Боровец 1100 .В перспектива основната комуникационна ос на ядрото ще бъде околовръстният път на гр.Самоков.

Основен елемент на транспортното обслужване е кабинковото съоръжение ,което ще отвежда посетителите във високата част на планината – ски пистите при Маркуджиците.Така максимално ще се защити природата от автомобилна инвазия и ще се осигури безпрепятствен и безконфликтен достъп до транспортните съоръжения и местата за рекреация.


Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията
Не се предвижда да се използват природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
Отпадъци, които се очаква да се генерират – битови и строителни отпадъци.
ГБС София” –клон Самоков е извършил следните проектантски и строителни дейности:
- Проектиране на начална станция на лифта и паркинг

- Подготовка на площадката за начална станция на лифта и паркинг

- Вертикална планировка на паркинга
Действия за издаване на различни по вид разрешителни:
- Разрешение за строеж на Първа станция – получено

- ГБС предоставя план за необходимите инфраструктурни свързвания


4. Изготвяне на нов Бизнес план на Проекта Супер Боровец.

- В края на Ноември 2007, професионална международна компания EC Harris предостави доклад с мотивиран списък и общи условия на работа на подходящи консултанти за изготвяне на нов Бизнес План.

- Изпълнителните Директори се спряха на избора от консултанти, предложен им от EC Harris

- На 20-21 Февруари 2008 се даде официален старт на работата по изготвянето на нов Бизнес план с работни срещи в хотел Ястребец- Боровец


Доклади на консултантите и срокове за предаване:

Консултант

Доклади/ приложения

Статус

Дата

КПМГ

Предварителни идейни указания (базирани на първоначалните планове).

Работен вариант

11 март
Маркетингово проучване и обсъждания.

Приключено

25 април
Предварителни финансови резултати.

Работен вариант

12 май
Цялостен бизнес план

В процес на финализиране

18 Юли
Анализиране на микроикономическия ефект от инвестицията на национално и местно ниво

В процес на финализиране

18 Юли

МмД

Възможности за финансиране по програми на Европейския съюз и Българското правителство

Приключен

25 април
Осигуряване на необходимите разрешителни + Стратегия за управление на кризисни моменти и ситуации

Приключен

25 април
Мерки за спечелване подкрепата на местното население и заинтересованите страни на национално ниво

Приключен

25 април
План за популяризиране+Комуникационен план

Приключен

1 май

ФЕЙБЪР МОНСЕЛ

Доклад за транспортната инфраструктура

Приключен

16 май
Доклад за техническа инфраструктура (ВиК, ел. Мрежа, газификация и др.)

Приключен

16 май

БЕЙТС

Доклад за оценка на стойността

Работен вариант, Ревизия 0

22 априлРаботен вариант, Ревизия 1

25 априлРаботен вариант, Ревизия 2

6 майПриключен, Ревизия 3

6 юни......................

...............Приключен, Ревизия 7

9 юли
Изграждане на схема за навременно получаване на разрешителни, оценки и друга необходима документация.

Работен вариант, Ревизия 0

26 априлПриключен, Ревизия 1

11 юли

ДЕНКЩАТ


Възможности за зелени инициативи с цел постигане на устойчиво развитие на курорта Боровец

Приключено

29 април
План за промяна в стойността на проекта при използване на „зелени” решения

Приключено

22 април
План за промяна на техническа инфраструктура при използване на „зелени” решения

Приключено

22 април
Устойчиво управление на изгражданите писти и съоръжения

Приключено

22 април
Концепция за Пасивни къщи

Приключено

31 март
Диалог със заинтересовани страни и изграждане на зелен имидж на Боровец

Приключено

29 април
План за развитие отговарящ на изискванията на Екологичното законодателство (Екологична оценка, Оценка за Съпоставимост с Натура 2000)

Приключено

1 април
Управление на транспортната мобилност и мониторинг на защитени зони

Приключено

29 април5. Въвеждане на Мениджмънт Система за управление на околната среда:
- От септември 2006г. в Дружеството „Рила-Самоков 2004” АД е назначен експерт-еколог, който е преминал и обучение за Водещ Одитор по стандарта ISO 14001:2004. към Bureau Veritas;

- Прокетът Супер Боровец ще бъде изграден в пълно съответствие с Европейските норми за устойчиво развитие на Планинските курорти;

- Прие се предложението да бъде въведена EMAS – Европейска Система за Управление и Одит, съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1221/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2009г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (ЕМАС).


Вътрешният мониторинг и контрол е регулярно и изчерпателно наблюдение на напредъка по изпълнение на проекта, спазването на етапите и сроковете за постигането на планираните резултати.
Своевременният мониторинг и контрол имат за основна цел да осигурят условия за ефективно и ефикасно управление на проекта.
Непосредствените цели на вътрешния мониторинг и контрол е да се осигури:
1. стриктното спазване на правилата и процедурите по действащите нормативни и поднормативни актове в съответната област;
2. надлежно оформане на документите по изпълнение на дейностите по проекта;
3. качествено и точно изготвяне на техническата и финансовата отчетност по проекта, съгласно действащото законодателство;
4. коректност, валидност и надеждност на информацията за изпълнение на дейностите;
5. качестено архивиране и сигурност в съхраняване на документацията по проекта.

ОБЕКТИ И СУБЕКТИ НА МОНИТОРИНГА

Обекти на мониторинг и контрол по настоящите процедури са:
1. Проектантските дейности;
2. Разходите по изпълнение на проекта и финансовите отчети;
3. Мерките за информираност и публичност;
4. Напредъка за изпълнение на проекта и индикаторите;

5. Дейността на одиторското предприятие


6. Дейността на звеното за организация и управление на проекта.
7.Други (кoнсултантски услуги)
Субектите за осъществяване на мониторинга и контрола са:
1. Ръководителят на проекта (Изпълнителен директор, Кмета на общината, Борд на Директорите);
2. Главният архитект, проектанти;
3. Консултантът по техническата помощ за управление на проекта;

4. Доставчици и подизпълнители;


5. Одиторското звено;
6. Мониторинговият комитет;
7. Местните общности.

ИЗВОДИ, ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2005-2009Г.
За периода 2005-2009г. развитието на проекта за КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър” е на етап планиране и подготовка за въвеждане на Система за управление на околната среда и действия за осигуряване на необходимите нормативни разрешителни за реализиране на Фаза I на ОУП на локализацията.

Не са извършвани никакви строителни действия.


Общинска администрация в град Самоков осъществява регулярно контрол и наблюдение на терените в границите на КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър” и следи за възникване на евентуални неблагоприятни въздействия върху аспектите на околната среда. До този момент не са отчетени неблагоприятни въздействия.
В Общински план за развитие на Община Самоков – Програма за реализация 2008-2015г. като главна цел е заложено – „Постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината, чрез стабилно повишаване на производителността на труда във всички сектори на икономиката и управлението с акцент върху туризма, рационалното използване на наличния ресурсен потенциал и значимо подобряване качеството на жизнената среда и живота на хората”. Стратегическа цел 2 на плана е – „Ефективно използване, съхраняване, обогатяване и социализиране на природното и културното наследство и осигуряване на здравословна и привлекателна за посещение и за заселване от столичани и европейски граждани жизнена среда.”. Приоритет 1 е устойчивото развитие на туризма в региона.

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕКРЕАЦИОННОТО НАТОВАРВАНЕ НА КТЛ „САМОКОВ-БОРОВЕЦ-БЕЛИ ИСКЪР”СА:
Рекреационни качества на средата; рекреационно натоварване
Характеристика на туристическата дестинация
Културна идентичност и културно многообразие
Достъп, изборност, равнопоставеност и общодостъпност
Сезонна и времева концентрация на дейности и хора,свързани с туризма
Земеползване
Взаимодействие между КТЛ и Национален парк Рила
Развитие на общината и благосъстояние на местното население
Поради етапа на реализация на ОУП на КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър”, данни за посочените показатели, касаещи терените на отделните туристически ядра на проекта, са неприложими към периода 2005-2009г.

Изготвил:…………………… Одобрил:…………………….

Десислава Даганова АНГЕЛ НИКОЛОВ

/експерт-еколог/ КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ
Каталог: zapovedi
zapovedi -> С п и с ъ к на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „съдебен помощник„ в Окръжен съд Пазарджик
zapovedi -> Република българия окръжен съд пловдив
zapovedi -> Република българия окръжен съд пловдив
zapovedi -> Конкурс за назначаване на съдебни служители 2 /две/ щатни бройки „съдебен помощник
zapovedi -> Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зона
zapovedi -> Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Камчия с идентификационен код
zapovedi -> Разработил: wwf световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница