Доклад за периода октомври декември 2013 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шумаДата20.09.2016
Размер145.03 Kb.
ТипДоклад

Тримесечен доклад за

периода октомври – декември 2013 година
Резултати

от собствените непрекъснати измервания на шума,

даващи представа за акустичното състояние

на райони, разположени в близост до летище София

Настоящата информация е изготвена в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Наредба


№54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.
1. Собственик или ползвател, име и адрес на летището – източник на шум:

Ползвател: „Летище София” ЕАД, публична държавна собственост

Адрес: София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1
2. Лице за контакти – телефон, факс и др.:

Христо Щерионов, Изпълнителен директор на „Летище София” ЕАД

Тел. 937 2001, факс: 937 2010, e-mail: public@sofia-airport.bg

3. Типове въздухоплавателни средства, опериращи на летище София

В Таблица 1 към настоящия доклад „Справка за броя на изпълнените самолетодвижения от/до летище София по редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода октомври – декември 2013 год.” са дадени типа и модификацията на въздухоплавателните средства (ВС), изпълняващи редовни полети по разписание и сезонни чартърни вериги от/до летище София.


Таблица 1

С п р а в к а
за броя на изпълнените самолетодвижения от/до летище София
по редовни линии и сезонни чартърни вериги

за периода октомври – декември 2013 г.
Тип ВС

Модификация

Самолетодвижения /бр./

Общооктомври

ноември

декември

за трим.

A319

Airbus Industrie A319

668

449

496

1613

A320

Airbus Industrie A320-100/200

971

1023

1134

3128

A321

Airbus Industrie A321

53

68

129

250

B733

Boeing 737-300

12

49

61

122

B734

Boeing 737-400

3

18

12

33

B735

Boeing 737-500

9

12

28

49

B73G

Boeing 737-700

73

66

60

199

B738

Boeing 737-800

98

46

74

218

B752

Boeing 757-200

2

 

6

8

B753

Boeing 757-300

 

 

4

4

B763

Boeing 767 -300

 

4

 

4

B75F

Boeing 757 Freighter

46

34

34

114

B73Y

Boeing 737 -300 Freighter

42

36

14

92

M82

McDonnell Dougles MD82

21

6

12

39

CR9

Canadair Regional Jet 900

4

 

2

6

E170

Embraer 170

10

12

16

38

E75

Embraer 175

54

50

38

142

E90

Embraer 190

597

539

313

1449

E95

Embraer 195

52

64

48

164

DH4

De Havillaпd Canada DH8-Dash 8-400

70

 

32

102

F70

Fokker 70

14

6

2

22

F100

Fokker 100

140

78

84

302

L4T

LET 410

49

34

29

112

AN6

Antonov AN26

35

 

 

35

AR8

Avro RJ85

1

2

 

3

AT4

Aerospatiale/Alenia ATR 42

101

117

104

322

AT7

Aerospatiale/Alenia ATR 72

66

70

72

208

BA143

Britih Aerospace 146-300

1

3

 

4

14Z

Britih Aerospace 146-300 Freighter

 

 

4

4

Общо ВС по редовни и сезонни чартърни линии:

3192

2786

2808

8786

Други:

451

318

297

1066

Всички ВС за месеца:

3643

3104

3105

9852


* Самолетодвиженията включват излитания и кацания на ВС на летище София.
4. Денонощни нива на шума, разпределени по дни от месеците
Системата за мониторинг на шума бе въведена в експлоатация в края на 2004 г. Тя се състои от шест стационарни и един мобилен терминал, чието разположение е съобразено с прогнозния шумов контур LАeq 60 dB (A) на летище София за 2007/2008 г. Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите функционира самостоятелно, а централен компютър-сървър събира и обработва допълнително данните от всички терминали.

Терминалите на системата са инсталирани на местата за мониторинг на шума, определени от „Проект на система за мониторинг на авиационния шум”, възложен и приет от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. Местоположенията на терминалите са както следва:

Терминал W1 – западен край на летище София на около 920 m западно от праг 09 на пистата за излитане и кацане (ПИК);

Терминал W2 – кв. В. Левски, ул. „Гр. Цамблак” №18, покрив на 106 ОУ “Гр. Цамблак”;

Терминал W3 – кв. Подуяне, ул. „Плакалница” №51, покрив на сградата на общината;

Терминал W4 – кв. Подуяне, ул. „Ст. Чумаков” №1, покрив на 74 ОДЗ;

Терминал E1 – източен край на летище София на около 960 m източно от праг 27 на пистата за излитане и кацане;

Мобилен терминал Е3 – терминалът е предвиден за краткосрочни контролни измервания.


Регистрирането на шума в западно направление на хигиенно-защитната зона (ХЗЗ), което обхваща гъсто населена градска част, се осъществява посредством терминалите W1, W2, W3 и W4, а в източно направление от терминал Е1.

Акустично състояние на райони,

разположени в близост до летище София
Акустичното състояние за последното тримесечие на 2013 г. за районите, разположени в близост до летище София, където са инсталирани и стационарните терминали за мониторинг на шума е представено в графичен и табличен вид.

Групите графики за разглежданите три месеца дават разпределението на еквивалентните денонощни нива на шума за 24 часов непрекъснат период на измерване. Направена е връзката между регистрираните еквивалентни нива на шум над наблюдавания район без наличието на авиационен шум LAeq Background - фонов шум, регистрираните еквивалентни нива от шумови събития, свързани с полети LAeq Aircraft и комулативните нива на шум LAeq Total. Допълнително е представен и дневния брой на регистрираните шумови събития от всеки един терминал за съответния период.

В Приложения № № 1, 2 и 3 в табличен вид са представени денонощните еквивалентните нива на шума, дневните, вечерните и нощните еквивалентни нива, разпределени по дни от месеците на разглеждания период.

4.1. Състояние на околната среда – район летище София:
Западно направление, терминал W1

Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ западния район на летище София е разположен в охраняемата територия на летището, приблизително на около километър от западния край на пистата за излитане и кацане.


Фиг. 4.1.АФиг. 4.1.Б


Фиг. 4.1.В4.2. Състояние на околната среда – кв. Левски, терминал W2


Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. „Левски” е разположен върху покрива на 106 ОУ „Гр. Цамблак”, намиращо се на ул. „Гр. Цамблак” №18.
Поради дефектиране на терминала не е възможно предоставяне на данни от него за периода октомври – декември 2013 г.

4.3. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W3


Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. „Подуяне” е разположен върху покрива на сградата на общината на район „Подуяне”, намираща се на
ул. „Плакалница” №51.

Фиг. 4.3.А


Фиг. 4.3.БФиг. 4.3.В
4.4. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W4

Терминалът за мониторинг на шума W4, обслужващ кв. „Подуяне”, е разположен върху покрива на 74 ОДЗ, намиращо се на ул. „Ст. Чумаков” №1.
Фиг. 4.4.А


Фиг. 4.4.Б


Фиг. 4.4.В


4.5. Състояние на околната среда – район летище София:
Западно направление, терминал Е1

Терминал Е1 е разположен в източния край на летище София на около 960 m източно от праг 27 на пистата за излитане и кацане и е в непосредствена близост до околовръстното шосе на гр. София. Терминалът регистрира едновременно автомобилен и самолетен шум. Броят на регистрираните шумови събития включва не само излитащи и кацащи ВС, но и преминаващи моторни превозни средства. Поради това не е коректно да се дава броя на регистрираните събития, тъй като той не включва само събития дължащи се на прелитащи ВС, а и на пътния трафик. Регистрираните нива на шума за 24-часов период са много високи, от порядъка на 70 dB, което основно се дължи на леко и тежкотоварния трафик по околовръстния път.


В таблица 2 са дадени разпределени по терминали месечните средноденонощни еквивалентни нива на кумулативния шум (LDEN общ), нива на шум, дължащи се на полетите (LDEN полети) и нива на фоновия шум (LDEN фон) за четвъртото тримесечие на 2013 година.

Таблица 2

Терминал

за

мониторинг на шума

Еквивалентно ниво на шума LDEN, dB(A)

Октомври 2013 г.

Ноември 2013 г.

Декември 2013 г.

LDEN общ

LDEN полети

LDEN фон

LDEN общ

LDEN полети

LDEN фон

LDEN общ

LDEN полети

LDEN фон

W1

63.6

61.4

59.6

63.5

61.7

59

62.2

59.7

58.7

W3

63.1

59.5

60.7

61.4

56.6

59.7

62

55.8

60.9

W4

63.3

60.5

60

63.3

60.5

60

63.5

57.2

62.4

E1

69.9

66

67.8

69.7

65.3

67.8

69.8

66.2

67.4

5. Брой въздухоплавателни средства по направления за отлитане и долитане над пунктовете за мониторинг

Месечният брой на всички шумови събития, основно предизвикани от отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства, регистрирани от стационарните терминали за мониторинг на шума е даден в таблица 3.Таблица 3

Терминал за
мониторинг на шума


Брой регистрирани шумови събития

Октомври

2013 г.

Ноември

2013 г.

Декември

2013 г.

W1

1071

1022

1040

W3

1003

964

825

W4

1046

1040

770

6. Брой превишения на граничните стойности на показателите за шум и тип на въздухоплавателното средство, предизвикало превишението

В Приложения 4, 5 и 6 са показани най-шумните 25 корелирани шумови събития, регистрирани от терминали W1, W2, W3 и W4 за месеците октомври, ноември и декември, за които може да се идентифицира съответния им причинител. За всяко едно събитие са дадени датата и часа на регистрацията му, отчетеното ниво на максималния шум Lmax в dB(A) и типа на въздухоплавателното средство, причинило този шум.


Изготвил:
Ел. Лакова, Р-л отдел „ОВОС”, дирекция „ЛОП”


Каталог: output -> threemonth
threemonth -> Доклад за периода януари март 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода януари-март 2008 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Корелирани шумови събития Aircraft – Lmax Терминал за мониторинг на шума W1
threemonth -> Доклад за периода юли септември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода октомври декември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Специфични атмосферни замърсители за второ тримесечие на 2013 год
threemonth -> Код на пвт име на пвт № на пункт
threemonth -> № пвт име на пвт
threemonth -> Състояние на качеството на подземните води


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница