Доклад за периода януари-март 2008 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шумаДата27.08.2016
Размер160.14 Kb.
ТипДокладТримесечен доклад за

периода януари-март 2008 година
Резултати

от собствените непрекъснати измервания на шума,

даващи представа за акустичното състояние

на райони, разположени в близост до Летище София

Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба № 2 от 05.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.


1. Собственик или ползвател, име и адрес на летището – източник на шум:

Ползвател: “Летище София” ЕАД, публична държавна собственост

Адрес: София 1540, бул. “Христофор Колумб” № 1
2. Лице за контакти – телефон, факс и др.:

Пламен Станчев Димитров, Изпълнителен директор на “Летище София” ЕАД

Тел. 937 2001, факс: 937 2010, e-mail: public@sofia-airport.bg

3. Типове въздухоплавателни средства, опериращи на летище София

В Таблица 1 към настоящия доклад “Справка за броя на изпълнените самолетодвижения от/до Летище София по редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода януари-март 2008 год.” са дадени типа и модификацията на въздухоплавателните средства, изпълняващи редовни полети по разписание и сезонни чартърни вериги от/до летище София.


Таблица 1

С п р а в к а

за броя на изпълнените самолетодвижения от/до Летище София

по редовни линии и сезонни чартърни вериги

за периода януари-март 2008 г.

Тип ВС

Модификация

Самолетодвижения /бр./

Общо
 

 

януари

февруари

март

за трим.
A312

Airbus Industrie A310-200

6

 

 

6
A318

Airbus Industrie A318

2

 

2

4
A319

Airbus Industrie A319

146

146

240

532
A320

Airbus Industrie A320-100/200

362

304

346

1012
A321

Airbus Industrie A321

124

66

68

258
AB6

Airbus A300-600

2

8

4

14
B733

Boeing 737-300

410

388

494

1292
B734

Boeing 737-400

206

172

204

582
B735

Boeing 737-500

388

322

356

1066
B736

Boeing 737-600

34

34

32

100
B73G

Boeing 737-700

110

134

168

412
B738

Boeing 737-800

58

48

44

150
B752

Boeing 757-200

46

66

60

172
B753

Boeing 757-300

12

16

20

48
B762

Boeing 767 -200

4

4

6

14
B763

Boeing 767 -300

10

6

 

16
B75F

Boeing 757 Freighter

40

42

44

126
B73Y

Boeing 737 -300 Freighter

2

10

2

14
M82

McDonnell Dougles MD82

152

176

180

508
M83

McDonnell Dougles MD83

 

2

6

8
CRJ

Canadair Regional Jet

2

2

 

4
CR1

Canadair Regional Jet 100

60

56

50

166
CR2

Canadair Regional Jet 200

48

62

40

150
CR7

Canadair Regional Jet 700

6

2

 

8
CR9

Canadair Regional Jet 900

46

22

38

106
E170

Embraer 170

46

46

52

144
DH4

De Havillaпd Canada DH8-Dash 8-400

4

2

2

8
F70

Fokker 70

20

16

56

92
F100

Fokker 100

88

86

94

268
IL62

Ilyushin IL62

4

 

2

6
IL76

Ilyushin IL76

4

 

 

4
ILW

Ilyushin IL86

2

 

 

2
IL9

Ilyushin IL96-300

4

 

 

4
ANF

Antonov AN12

6

6

12

24
L4T

LET 410

112

130

126

368
TU5

Tupolev TU154

34

8

10

52
YK42

Yakovlev Yak 42

 

 

4

4
S20

Saab 2000

 

 

6

6
AN4

Antonov AN24

2

 

 

2
AN6

Antonov AN26

10

4

6

20
AR1

Avro RJ100

66

84

80

230
AR8

Avro RJ85

16

116

70

202
AT4

Aerospatiale/Alenia ATR 42

176

292

288

756
AT7

Aerospatiale/Alenia ATR 72

58

72

86

216
BA142

Britih Aerospace 146-200

110

82

112

304
BA143

Britih Aerospace 146-300

44

12

14

70
14Y

Britih Aerospace 146-200 Freighter

2

 

4

6
14Z

Britih Aerospace 146-300 Freighter

30

32

34

96
Общо:

 

3106

3076

3460

96424. Денонощни нива на шума, разпределени по дни от месеците
Системата за мониторинг на шума бе въведена в експлоатация в края на 2004 г. Тя се състои от шест стационарни и един мобилен терминал, чието разположение е съобразено с прогнозния шумов контур на летище София за 2007/2008 г. LАeq 60 dB (A). Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите функционира самостоятелно, а централен компютър-сървър събира и обработва допълнително данните от всички терминали.

Терминалите на системата са инсталирани на местата за мониторинг на шума, определени от Проект на система за мониторинг на авиационния шум, възложен и приет от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. Местоположенията на терминалите са както следва:

Терминал W1 – западния край на летище София на около 920 m западно от праг 09 на новата писта;

Терминал W2 – кв. В. Левски, ул. “Гр. Цамблак” №18, покрив на 106 ОУ “Гр. Цамблак”;

Терминал W3 – кв. Подуяне, ул. “Плакалница” №51, покрив на сградата на общината;

Терминал W4 – кв. Подуяне, ул. “Ст. Чумаков” №1, покрив на 74 ОДЗ;

Терминал E2 – “Далечна приводна станция – Изток”, територия на Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), с. Кривина;

Терминал E1 – през месец март 2008 г. бе монтиран последния стационарен терминал в най-източната част от територията на летищния комплекс, на около 960 m от праг 27 на новата писта, като се осигури електрозахранване на терминала. В момента се изгражда телекомуникационната линия за пренос на данни и за свързване на терминала към сървера на системата за мониторинг на авиационния шум. С това ще завърши инсталацията на последния терминал и ще стане възможна обработката на регистрираните данни за шума от терминал Е1.

Мобилен терминал Е3 – терминалът е предвиден за краткосрочни контролни измервания.

Регистрирането на шума в западно направление на хигиенно-защитната зона (ХЗЗ), което обхваща гъсто населената част на града, се осъществява посредством четирите терминала W1, W2, W3 и W4. Поради дефектирали модули в терминали W2, W3 и W4 за последните няколко месеца бе невъзможно регистрирането и предаването на информация от тях към системата. Очакваме след сключването на договора за следгаранционна поддръжка и обслужване на системата през второто тримесечие на 2008 год. да бъде възстановена работата на всички терминали в западно направление, както и окончателната инсталация на терминал Е1.

В настоящия тримесечен доклад е включена информация от автоматичната станция, разположена в западната част на охраняемата територия на Летище София – терминал W1.
Акустичното състояние на райони,

разположени в близост до Летище София
Акустичното състояние за първото тримесечие на 2008 г. в районите, разположени западно от летище София е представено в графичен и табличен вид.

Групите графики дават разпределението на еквивалентните денонощни нива на шума за 24 часов непрекъснат период на измерване за разглежданите три месеца. Направена е връзката между регистрираните еквивалентни нива на шум при наличието на шумови събития (регистриран полет) и регистрираните еквивалентни нива на шум без наличието на авиационен шум (фонов шум, т.е. какво би било състоянието на околната среда без прелитащи въздухоплавателни средства над наблюдавания район). Допълнително е даден и дневния брой на регистрираните шумови събития за съответния период.

В Приложение № 1 в табличен вид са представени еквивалентните нива на шума и фоновите нива, разпределени по дни от месеците на разглеждания период.


4.1. Състояние на околната среда – район Летище София:

Западно направление, терминал W1

Терминалът за мониторинг на шума W1 е разположен в охраняемата територия на летището, приблизително на около километър от западния край на пистата за излитане и кацане.Фиг. 4.1.а
Фиг. 4.1.б
Фиг. 4.1.в


В Таблица 2 са дадени месечните средноденонощни еквивалентни нива на шума (LDEN общ) и нивата на фоновия шум (LDEN фон) за първите три месеца на 2008 година.Таблица 2

Терминал за мониторинг на шума

Еквивалентно ниво на шума LDEN

януари

февруари

март

LDEN общ

LDEN фон

LDEN общ

LDEN фон

LDEN общ

LDEN фон

W1

61,5

57,0

62,0

56,9

64,2

59,2

Представените резултати от мониторинга на шума показват, че регистрираните шумови нива от терминал W1 са в границите на нормативните изисквания. Регистрираните стойности са по-малки от 65 dB(A).5. Брой въздухоплавателни средства по направления за отлитане и долитане над пунктовете за мониторинг

Месечният брой на шумовите събития, предизвикани от отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства, регистрирани от терминал W1 e даден в Таблица 3.Таблица 3

Терминал за мониторинг на шума

Брой регистрирани шумови събития

Януари 2008 г.

Февруари 2008 г.

Март 2009 г.

W1

1174

1057

1303

В Таблица 1 е даден броя на самолетодвиженията по типове въздухоплавателни средства, изпълняващи редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода януари-март 2008 г.


В Таблица 4 е показан броя самолетодвижения за разглеждания период по редовни и сезонни чартърни линии, както и общия брой на самолетовиженията на летище София.

Таблица 4

Въздухоплавателни средства /ВС/

Брой самолетодвижения

Януари

2008 г.

Февруари

2008 г.

Март

2008 г.

Общо за първо тримесечие

на 2008 г.

ВС по редовни и сезонни чартърни линии

3106

3076

3460

9642

Всички ВС

3417

3451

3936

10804


* Всяко самолетодвижение включва излитане и кацане на въздухоплавателното средство на летището.

Изготвил:

Е. Лакова

Еколог, дирекция “РРПЛС”


Каталог: output -> threemonth
threemonth -> Доклад за периода януари март 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода октомври декември 2013 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Корелирани шумови събития Aircraft – Lmax Терминал за мониторинг на шума W1
threemonth -> Доклад за периода юли септември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода октомври декември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Специфични атмосферни замърсители за второ тримесечие на 2013 год
threemonth -> Код на пвт име на пвт № на пункт
threemonth -> № пвт име на пвт
threemonth -> Състояние на качеството на подземните води


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница