Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2007 годинастраница1/3
Дата06.01.2017
Размер484.13 Kb.
#12095
ТипДоклад
  1   2   3
BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 16.6.2008 г.

COM(2008) 368 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2007 година

{SEC(2008)2038}


 1. През 2007 г. политиката на конкуренция продължи да подобрява функционирането на пазарите в полза на европейските потребители и на бизнеса. Това доведе inter alia до разследвания и налагане на санкции за антиконкурентно поведение на участници на пазара, както и до противодействие на антиконкурентни пазарни структури и прилагане на регулаторни механизми в ключови сектори на икономиката. Политиката на конкуренция беше заложена и във всеобхватната програма за икономически реформи на Комисията —Лисабонската стратегия.

 2. В първата част на този доклад е представен преглед на начина, по който бяха доразвити и прилагани инструментите на политиката на конкуренция, а именно правилата в областта на антитръста, концентрациите и държавните помощи. Във втората част се дискутира как тези и други инструменти бяха приложени в избрани сектори. В третата част се прави преглед на сътрудничеството в рамките на Европейската мрежа по конкуренция и с националните съдилища. В четвъртата част са разгледани международни дейности. И накрая, в петата част е представено кратко описание на междуинституционалното сътрудничество. Повече информация може да се намери в подробния работен документ за служители на Комисията и на интернет страницата на Генерална дирекция „Конкуренция“1.

1. ИНСТРУМЕНТИ

1.1. Антитръст — членове 81 и 82 от Договора за ЕО

1.1.1. Формулиране на правила и политика

 1. Освен санкции за наказване и предотвратяване на картели, ефективната борба срещу тази най – вредна форма на антиконкурентно поведение изисква наличие на стимули за участниците да предоставят сведения за съществуването на картели. Политиката на Комисията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер предлага стимули за участниците в картели да съобщят за техните незаконни практики. През декември 2006 г. беше въведено преработено Известие относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер (Известието от 2006 г.)2. Това е третото Известие относно политиката на освобождаване от глоби или намаляване на техния размер след по-ранните версии от 1996 г. и 2002 г. Комисията получи 20 заявления за освобождаване от глоби 3 и 11 заявления за намаляване размера на глобите въз основа на Известието от 2006 г. от датата на неговото въвеждане до края на 2007 г.

 2. Зелената книга на Комисията от 2005 г. относно действия при вреди, причинени от нарушаване на антитръстовите правила на ЕС, получи категорична подкрепа в една резолюция на Европейския парламент, в която Комисията беше призована да изготви Бяла книга с подробни предложения за осигуряване на по-ефективни искове за установяване на вреди вследствие на нарушаване на антитръстовите правила4. При изготвянето на Бялата книга Комисията проведе широк кръг от консултации с представители на правителствата на държавите-членки, съдии от националните съдилища, представители на индустрията, организации на потребителите, правната общност и много други заинтересовани страни.

1.1.2. Прилагане на правилата

 1. Комисията продължи да отдава първостепенен приоритет на разкриването, разследването и санкционирането на картели, като се фокусира върху важни твърди картели, най-вече тези с европейски или световен мащаб. Комисията издаде осем окончателни Решения5 в които налага глоби на 416 предприятия с общ размер 3,334 милиарда EUR (в сравнение със седем окончателни решения, 417 глобени предприятия и общ размер на глобите 1,846 милиарда EUR през 2006 г.). В дело Асансьори и Ескалатори Комисията наложи най-голямата глоба, налагана досега при картелен случай (992 милиона EUR), както и най-голямата глоба, налагана на едно предприятие за участие в картел (477 милиона EUR8).

 2. По своя собствена инициатива Комисията е успяла да разкрие редица картели. Последните дела Асансьори и Ескалатори, Закопчалки, Професионални видеокасети и Плоско стъкло показват, че независимо от факта, че политиката на Комисията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер е ефективен инструмент за разкриването на картели, при разкриването на картелно поведение Комисията не разчита само на доказателства, предоставени от кандидати, подали молба за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Комисията продължава да отдава голямо значение на такива ex officio разследвания, които могат да се получат в резултат на наблюдение на пазара, провеждане на секторни проучвания, подаване на жалби и чрез националните органи по конкуренция в Европейската мрежа по конкуренция.

 3. Комисията предприе последващи мерки във връзка със стартиралото през 2005 г. секторно проучване в сферата на финансовите услуги, като взе решения за забрана съгласно член 81 от Договора за ЕО по отношение на Groupement des Cartes Bancaires, Morgan Stanley/Visa и MasterCard, всички тези дела касаещи системи за картово разплащане. (вж. 2.2. по-долу).

 4. Комисията продължи да санкционира злоупотребите с господстващо положение, не на последно място в мрежовите индустрии, които са от ключово значение за конкурентноспособността в Европа. На 4 юли Комисията прие решение срещу титулярния далекосъобщителен оператор на Испания Telefónica за много сериозна злоупотреба с неговото господстващо положение на широколентовия пазар в Испания. Наложената глоба възлиза на 151 875 000 EUR. От 2001 г. до 2006 г. Telefónica е злоупотребявала с господстващо си положение чрез свиване на разликата между цените на едро, предлагани на конкурентите на дружеството, и цените на дребно, предлагани на собствените потребители на Telefónica.

 5. На 11 октомври Комисията прие решение по член 9, отнасящо се до договорите за дългосрочни доставки на природен газ, сключени от Distrigas в Белгия. Съгласно това решение Комисията утвърждава като правно обвързващи до 2011 г. серия от ангажименти, предложени от Distrigas в отговор на опасенията на Комисията, възникнали в хода на проведено разследване по член 82. Целта на тези ангажименти е да се гарантира, че Distrigas не обвързва прекаленоголяма част от потребители за повече от една година напред, като същевременно на Distrigas се позволява колкото е възможно по-голяма гъвкавост в управлението на портфолиото си от договори.

1.2. Държавни мерки

 1. През юни Комисията приключи процедура за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕО срещу Република Чехия, която е ограничила правомощията на чешкия орган по конкуренция да прилага членове 81 и 82 от Договора за ЕО при антиконкурентно поведение в сектора на електронните съобщения9. След представяне на обосновано становище през март10, спорната разпоредба в Закона за конкуренцията на Република Чехия беше отменена и правилата на конкуренцията на ЕО могат вече изцяло да се прилагат от чешкия орган по конкуренция.

 2. На 31 май Комисията получи уведомление относно придобиването на съвместен контрол от страна на Enel и Acciona върху Endesa и разреши сделката безпоставяне на условия на 5 юли. Въпреки това, когато Enel и Acciona поискаха от регулаторния орган на Испания в областта на енергетиката (CNE) да одобри придобиването, той обвърза одобрението на сделката с изпълнението на ред задължения. На 5 декември Комисията прие решение въз основа на член 21 от Регламента на ЕО за сливанията11, като обяви, че частично измененото решение на CNE нарушава цитираната разпоредба.

1.3. Контрол върху концентрациите

1.3.1. Формулиране на правила и политика

 1. На 10 юли Комисията прие Консолидирано Юрисдикционно Известие на Комисията съгласно Регламента за сливанията („Юрисдикционното известие“ или „Известието“)12, за да предостави по-добри указания по юрисдикционните въпроси, свързани с контрола върху концентрациите. Юрисдикционното известие замества четирите предишни Известия от 1998 г.13, в които се разглеждат юрисдикционни въпроси от 1998 г. съгласно предишния Регламент за сливанията 4064/89. С изключение на препращанията към по-висша инстанция, новото Известие включва в един документ всички юрисдикционни въпроси, които са свързани с установяването на компетентността на Комисията съгласно Регламента за сливанията.

 2. На 28 ноември Комисията прие Насоки относно оценяването на нехоризонтални сливания съгласно Регламента за сливанията. Нехоризонталните сливания включват вертикални сливания, като придобиването на доставчик от клиент (напр. производител на автомобили придобива доставчик на скоростни кутии) и конгломератни сливания, които се отнасят до дружества, чиято дейност е допълваща или свързана по някакъв друг начин (напр. дружество за производство на ножчета за бръснене купува дружество за производство на пяна за бръснене). Насоките за нехоризонталните сливания допълват съществуващите Насоки за хоризонталните сливания, касаещи сливането на дружества, които се конкурират на един и същи пазар.

 3. За да изясни своята политика по отношение на средствата за защита при контрола върху концентрациите, Комисията започна публична консултация по Проекта за Преработено Известие за поставяне на допълнителни условия при контрола върху концентрациите. Средствата за защита са изменения в условията на концентрация, предложени от страните по концентрацията, за да се елиминират евентуални опасения на Комисията относно конкуренцията. Преработеното Известие за поставяне на допълнителни условия ще актуализира и замести настоящото известие.

1.3.2. Прилагане на правилата

 1. Концентрациите, за които Комисията беше уведомена, достигнаха рекорден брой — 402, което представлява повишение с повече от 12 % в сравнение с 356-те сделки, за които Комисията е била уведомена през 2006 г. През последното тримесечие на годината броят на уведомленията е намалял, както по отношение на предходните тримесечия, така и по отношение на последното тримесечие на 2006 г. Като цяло, през 2007 г. Комисията прие 396 окончателни решения, от които 368 бяха одобрени безусловно през първата фаза. От тези безусловно одобрении концентрации през първата фаза 238 (или 65 %) бяха приети по опростената процедура. Други 18 сделки бяха разрешени през първата фаза подопределени условия,.

 2. Десет решения бяха приети след задълбочени разследвания във втора фаза. Пет от тях бяха разрешени безусловно, докато в четири случая разрешенията бяха предмет на условия. Една сделка — хоризонтално сливане, обхващащо предложение за придобиване на Aer Lingus от Ryanair, беше забранена (вж. 2.7. по-долу).

1.4. Контрол върху държавните помощи

1.4.1. Формулиране на правила и политика

 1. Комисията продължи да прилага Плана за действие относно държавните помощи, стартиран през 2005 г. Комисията прие нов метод за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти14, съобразени в по-голяма степен с пазарните принципи, като са взети предвид специфичното положение на дружеството или проекта.

 2. Комисията стартира консултация относно проекта за Общ регламент за групово освобождаване („GBER“) в областта на държавните помощи15. Този регламент ще опрости и обедини в един текст пет съществуващи групови освобождавания за помощи за МСП, помощи за научноизследователска и развойна дейност в полза на МСП, помощи за трудова заетост, помощи за обучения и помощи за регионално развитие. В допълнение, обсегът на съществуващите групови освобождавания ще бъде разширен, за да обхване определени категории нови помощи. Предвижда се регламентът да бъде приет от Комисията през юни 2008 г.

 3. На 13 юни Комисията реши да удължи прилагането на правилата съгласно Съобщение относно филмовата индустрия от 2001 г. най-късно до 31 декември 2009 г. Съобщението относно филмовата индустрия съдържа правила относно държавните помощи за кинематографични и други аудиовизуални дейности.

 4. През 2007 г. Комисията стартира също и процедура на преразглеждане на Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на EО по отношение държавните помощи под формата на гаранции. Проектът за Известие i) изяснява условията, отнасящи се до наличието или липсата на помощ под формата на гаранции и ii) определя съответния размер на помощта въз основа на пазарни референции и анализ на риска. Очаква се новото Известие да бъде прието от Комисията до края на май 2008 г.

1.4.2. Прилагане на правилата

 1. След изключително големия брой уведомления за държавни помощи през 2006 г. (922), броят на нови случаи, за които беше получено уведомление от държавите-членки през 2007 г. се задържа на 77716. При все това този брой остава значително над нивата от 2004 г. и 2005 г. Освен това, спадът е свързан с ангажимента на Комисията да улесни отпускането на държавни помощи чрез групови освобождавания и да съсредоточи политиката върху видовете помощи, които нарушават конкуренцията в най-голяма степен. През 2007 г. държавите-членки са имали възможност да въведат 1100 мерки без предварително уведомяване на Комисията17. Това се съпоставя с 410 групово освободени мерки през 2006 г.

 2. През 2007 г. Комисията прие 629 окончателни решения в областта на държавните помощи18. В преобладаващата част от случаите Комисията одобри мерките без официално разследване, като заключи, че разглежданата помощ е съвместима с правилата за държавни помощи (87 % от всички решения през 2007 г.) или, че не представлява държавна помощ (5 % от всички решения).

 3. През 2007 г. Комисията публикува два доклада за държавните помощи19. Докладът от есента на 2007 г.20 показва, че през последните шест години държавите-членки са се приближавали към целта на Европейския съвет за по-малко и по-целенасочени помощи. По-специално, 10-те нови държави-членки прогресивно са пренасочвали техните държавни помощи към хоризонтални цели от общ интерес, като регионално развитие, НИРД, МСП и опазване на околната среда.

 4. През 2007 г. Комисията одобри картите на регионалните помощи21 на България и Румъния, както и на Белгия, Кипър, Дания, Франция, Италия, Нидерландия и Португалия. В резултат картите на регионалните помощи, които обхващат периода 2007—2013 г., вече са одобрени за всички държави-членки. Комисията разреши отпускането на помощ за регионално развитие за редица крупни инвестиционни проекти22.

 5. Уведомленията за помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации, в процес на разглеждане към 1 януари, както и всички нови уведомления, получени през разглежданата година, бяха оценени въз основа на новата Рамка23. Комисията одобри 48 схеми за НИРД и/или иновации, за които е била уведомена. В допълнение, тя одобри четири ad hoc мерки за отпускане на помощи под допустимия праг, налагащ подробна оценка съгласно Глава 7 от Рамката. Комисията взе 8 решения с подробна оценка на помощи в големи размери за проекти съгласно Глава 7. Тя разреши редица проекти, финансирани от Агенцията за индустриални иновации на Франция24. Комисията одобри 19 схеми, за които е била уведомена съгласно насоките на Общността относно рисковия капитал25.

 6. Въпреки че помощите за обучение попадат в обхвата на Регламент за групово освобождаване26, от Комисията се изисква да извършва оценка на проекти, които надвишават 1 милион EUR. В случая с GM Antwerp27 Комисията счете част от държавната помощ, за която е била уведомена за несъвместима, тъй като тя е щяла да послужи за финансиране на дейности по обучение, които бенефициентът е щял да извърши, дори и без отпускането на помощ. В случаите с Fiat28 и Club Med Guadeloupe29 Комисията счете, че помощта е необходима и съвместима. В случая с DHL Leipzig/Halle30 Комисията започна разследване, тъй като имаше съмнения дали DHL няма така или иначе да трябва да проведе обучението на своите служители.

 7. На 10 октомври Комисията откри официална процедура по разследване във връзка с данъчни стимули за придобиването от испански дружества на значителни дялови участия в чужди дружества31. Данъчните мерки позволяват на испански дружества да начисляват амортизации за период от 20 години за нематериалните активи, произтичащи от придобиването на значителни дялови участия в чужди дружества, докато нематериалните активи, произтичащи от придобивания вътре в страната, не се ползват от подобна мярка.

 8. Помощта за оздравяване и преструктуриране (R&R) на предприятия в затруднено положение може да се счита за правомерна, само ако са изпълнени строги условия. През 2007 г. Комисията прилагаше изменените правила, определени в Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение от 2004 г.

 9. В редица дела, свързани с отпускане на помощ за оздравяване Комисията подчерта за пореден път, че такъв вид помощ не е нищо повече от временна мярка, която да улесни подготовката на план за преструктуриране или ликвидация на предприятието. Съответно, в определени случаи Комисията откри официална процедура, тъй като помощта за оздравяване не е била изплатена обратно в рамките на законния краен срок от шест месеца, а не е бил представен и сериозен план за преструктуриране32. Комисията одобри редица дела за отпускане на помощ за преструктуриране33. В други случаи Комисията констатира, че помощта е несъвместима34 или започна официално разследване поради съмнения относно съвместимостта35.

 10. Комисията постигна значителен напредък по отношение на по-ефективното и незабавно изпълнение на Решения, свързани с възстановяването на отпуснати помощи. Броят на решенията за възстановяване на помощи, които се очаква да бъдат изпълнени, е намалял от 60 в края на 2006 г. на 47 в края на 2007 г. Всичките 23 дела за възстановяване на помощи са приключени, като през 2007 г. бяха взети 9 нови решения за възстановяване на помощи.. От общо 8,9 милиарда EUR неправомерна или несъвместима помощ, която трябва да бъде възстановена съгласно приетите решения от 2000 г. насам, около 8,2 милиарда EUR (т.е. 91,2 % от цялата сума) са възстановени ефективно до края на 2007 г. Освен това, още 2,4 милиарда EUR са възстановени под формата на лихви. Съдебната практика и политиката в тази област също бяха обобщени в Известие36.

1.5. Ролята на политиката на конкуренция в по-широка политическа рамка

 1. На 11 декември Комисията преразгледа Лисабонската стратегия37 и изготви предложения с оглед на следващия тригодишен цикъл (2008—2010)38. Предлага се по-нататъшно утвърждаване на конкуренцията в по-широката рамка на Лисабонската стратегия. Специален акцент е поставен върху необходимостта от засилване на мониторинга върху отделни сектори на пазара и от подобряване на регулирането, където е необходимо, като се набляга най-вече върху ключови услуги и мрежови индустрии39. Тези предложения са в съответствие с Прегледа на единния пазар, извършен от Комисията през 2007 г. Важността от реформи в областта на конкуренцията намери израз в значителния брой — както в относително, така и в абсолютно отношение — на препоръките, предложени за одобрение от Съвета съгласно член 99 от Договора за ЕО40.

 2. Например, прегледът предлага политиката на конкуренция да допринесе за постигането на целите на Лисабонската стратегия в секторите на природния газ, електричеството и финансовите услуги чрез доразвиване на секторните проучвания, стартирани през 2005 г.41 На политиката на конкуренция се разчита като на допълващ инструмент във връзка с подобряване на усилията за своевременно осигуряване на оперативна съвместимост и стандартизация. В прегледа също се споменават „правилата на конкуренция“ сред политиките, в които ЕС със своя специфичен опит може да бъде полезен на своите ключови партньори. Това е тясно свързано с необходимостта да се гарантира лоялна конкуренция и равни условия на конкуренция на международно ниво42.

2. Развитие на секторите

2.1. Енергия

 1. В окончателния доклад относно секторното проучване на европейските пазари на природен газ и електричество, приет на 10 януари43, се прави заключение, че много енергийни пазари (i) си остават с прекалено висока степен на концентрация; (ii) характеризират се с висока степен на вертикална интеграция (най-вече под формата на недостатъчно отделяне на дейностите по експлоатация на мрежи от снабдяването), както и с липсата на (iii) трансгранична интеграция и трансгранична конкуренция и (iv) прозрачност.

 2. Опирайки се на тези констатации, на 19 септември Комисията даде ход на предложение за трети пакет за либерализация на европейските пазари на електричество и природен газ44. Той се фокусира най-вече върху (i) ефективното отделяне на преносните мрежи; (ii) засилването на правомощията и независимостта на регулаторните органи; (iii) сътрудничеството между регулаторните органи и (iv) сътрудничеството между операторите на системите за пренос.

 3. В областта на антитръста, Комисията — в тясно сътрудничество с националните органи по конкуренция45, фокусира вниманието си върху случаи на затваряне на пазара и сключване на тайни споразумения (поделяне на пазара) в секторите на електроенергията и природния газ, които се отнасят до основните области на неправилното функциониране на пазара. Случаите на затваряне на пазара обхващат практики по веригата на създадената стойност, в т.ч. затваряне на пазари надолу по веригата чрез дългосрочни договори с потребители на електроенергия; непочтени практики за затваряне достъпа на конкуренти до мрежи (напр. обсебване на мрежов капацитет и липса на инвестиции); затваряне на пазарите за продажба на електричество на дребно чрез повишаване на разходите на конкурентите посредством системата на балансиране46; затваряне на пазарите надолу по веригата чрез контрол върху инфраструктурата за внос на природен газ и дългосрочни договори за обществени поръчки за доставка на газ. Други въпроси, които са разследвани, включват, например, твърдения за манипулиране на цените на пазарите на електричество чрез намаляване на капацитета на генератори. Комисията има данни, че регулираните тарифи на електричеството в Италия47, Испания48 и Франция може да представляват държавна помощ за големи и средни предприятия, които са потребители на електроенергия.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница