Доклад за постигнатите резултати за периода януари – юни 2014 Г. По пътната карта за 2014 Г. За изпълнение на препоръките от доклада на европейската комисия от м. Януари 2014 Г. В рамките на механизма за сътрудничество и оценкастраница2/4
Дата30.11.2018
Размер0.5 Mb.
#106322
ТипДоклад
1   2   3   4

19. Оптимизиране структурата на районните съдилища.

ВСС

Декември

След обобщаване на информация от административните ръководители относно свободните длъжности в районните съдилища и прокуратури, които да бъдат обявени за конкурс, като се вземат предвид и тези, които предстои да се освободят съгласно чл. 165, ал. 1 от ЗСВ, както и наличието на младши съдии с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2015 г., при необходимост КПА ще предложи да бъде оптимизирана щатната численост, като бъдат съкратени длъжности от по-ниско натоварените органи на съдебната власт и бъдат разкрити в по-високо натоварените такива.

Конкурсите за районен съд и районна прокуратура предстои да бъдат обявени до края на месец юли.

С решение на КАОСНОСВ от 22.04.2014 г. е обсъден Анализ на кадровото състояние на съдилищата и прокуратурите извън областните центрове и предложение за тяхното оптимизиране и е дадена възможност на членовете на Комисията да направят предложения по отношение на това в каква насока да бъде използван за оптимизиране на съдебната карта.

С решение на КАОСНОСВ от 03.06.2014 г., анализът е приет като идеен работен проект, който да послужи като основа, за бъдеща дискусия и допълване с данни по отношение на съдебните кадри по райони, както и с данните, които ще бъдат получени от съвместната работа по темата между Министерство на правосъдието и Центъра за изследване на демокрацията.20. Текущ мониторинг и анализ на индивидуалната натовареност на магистратите и цялостната натовареност на органите на съдебната власт.

ВСС

Декември

Мярката е в процес на изпълнение.

21. Провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори.

ВСС

Първо полугодие на 2014 г

С решение на ВСС от 30.01.2014 г. са обявени конкурси за заемане на 21 длъжности за младши съдии и 30 длъжности за младши прокурори.

Писмените изпити са проведени през април 2014 г., съответно 05.04.2014 г. за младши съдии и 12.05.2014 г. за младши прокурори, а устните изпити - в периода 23-28.04.2014 г. за младшите съдии и 19-23.05.2014 г. за младшите прокурори.

Класираните кандидати предстои да заявят желание за заемане на длъжностите през месец юли.


22. Обявяване на конкурси в съдилищата и прокуратурите.

ВСС

Първо полугодие на 2014 г

С решение на ВСС от 22.05.2014 г. са обявени 4 конкурса за първоначално назначаване и заемане на общо 10 свободни длъжности за съдия в окръжните съдилища, от които 5 гражданска, 3 наказателна и 2 търговска колегия, както и 14 длъжности за прокурор в окръжните прокуратури.

Писмените изпити ще бъдат проведени през месец октомври.23. Обявяване на конкурси във върховните съдилища и прокуратури.

ВСС

Първо полугодие на 2014 г

Предстои обявяването на конкурси във върховните съдилища и прокуратури през втората половина на 2014 г.

24. Анализ на приложението на Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване, приети на 07.03.2013 г., спрямо проведените конкурси и при необходимост – проект за изменения и допълнения.

ВСС

Първо полугодие на 2014 г.

С решение на ВСС от 22.05.2014 г. са приети следните изменения и допълнения в Правилата.

Създаде се нова ал. 4 на чл. 20, както следва:

При провеждането на устния изпит се изготвя аудиозапис, който се съхранява до влизане в сила на решението на ВСС за назначаване на класираните кандидати. При необходимост аудиозаписът се възпроизвежда и на хартиен носител”,

и нова ал. 3 на чл. 23, както следва:

За издържал устния изпит се счита кандидат, получил оценка не по-ниска от много добър 4,50”.
На 23.06.2014 г. е сформирана и по-малка работна група, с цел оптимизиране работата и обобщаване на становищата, изготвени в рамките на работната група към КПА със задача „Промяна в начина на кариерното израстване на магистратите“.

В началото на м.октомври, същата следва да докладва на пълната работна група и след обсъждане на предложенията, те да бъдат изпратени за повторно разглеждане и изразяване на становища от съответните апелативни райони.

Цялата информация за заседанията на работната група и предложенията, които са обсъдени са публикувани на интернет-страницата на ВСС, в раздела на КПА, рубрика „Събития“.


Стратегията следва да включва годишен доклад за напредъка, изготвен от ВСС във връзка с мерките по съдебната реформа и целите за следващата година, за да се подобри прозрачността на процеса.

25. Годишен доклад за дейността на ВСС за 2013 г.

ВСС

Февруари

Мярката е в процес на изпълнение.

26. Разработване на Годишна програма на ВСС, включваща мерки по съдебна реформа за 2014 г.

ВСС

Март

Годишната програма на ВСС е приета на 19 юни 2014 г.

Да постави цел за завършване на работата по новия Наказателен кодекс и за неговото прилагане.

27. Одобряване на проекта на нов Наказателен кодекс от МС

МП

Януари

На 15 януари 2014 г. Министерският съвет одобри проекта на нов Наказателен кодекс, който беше предоставен за обсъждане в Правната комисия на Народното събрание.

28. Провеждане на обсъждане на проекта на нов Наказателен кодекс с професионалната общност и с НПО.

МП, НС

Юни

Общественото обсъждане по проекта на нов Наказателен кодекс продължава.

На 18 март 2014 бе проведено обществено обсъждане на проекта на нов Наказателен кодекс, организирано съвместно от Комисията по правни въпроси към Народното събрание и Министерство на правосъдието. В дискусията участваха над 40 неправителствени организации, представители на работодателски организации и граждани.

Обсъждането бе излъчено пряко на интернет-страниците на Народното събрание и Министерството на правосъдието.

На работната среща бяха обсъдени и разгледани следните теми: защита на децата и защита срещу домашно насилие, престъпления по транспорта, престъпления, от които са пострадали лекари, престъпления, свързани с неплащането на осигурителни вноски, престъпления против правото на сдружаване, престъпления, свързани с наркотиците, престъпления против опазването на културното наследство, престъпления против интелектуалната собственост, престъпления против околната среда и насилие над животни, престъпления против съобщенията и други. Представители на отделни неправителствени организации настояваха за легализирането на еднократната доза на марихуана.

Поискано бе и завишаване на размера на наказанията за престъпленията, касаещи посегателствата над животни, в сравнение с тези засягащи телесния интегритет на личността.

От Българския лекарски съюз поставиха искането медицинските лица да бъдат извадени от обхвата на понятието длъжностно лице, като бъдат разписани квалифицирани състави /предвиждащи по-висока наказателна отговорност/ за случаите на посегателство над личността на медицинско лице. С това предложение медицинските лица няма да попадат в кръга наказателноотговорни лица за престъплението подкуп.

На 24 юни 2014 г.Министерство на правосъдието, съвместно с Народното събрание, организира обществено обсъждане на проекта на нов Наказателен кодекс с професионалната юридическа общност.

Основната тема бе дали предлаганите промени с проекта на нов НК не могат да бъдат постигнати в областите на борба с организирана престъпност, корупцията и спазването на принципа на върховенството на закона, само с изменение на сега действащия Наказателен кодекс.

По отделни предложения, заложени с проекта на нов Наказателен кодекс бяха изразени противоречиви становища, относно тяхната необходимост и практическа приложимост.

ПРБ категорично заяви, че има нужда от нов Наказателен кодекс. Изказано бе становище, че безспорно промените, които проектът предвижда, са важни и могат да се реализират само с изцяло нов НК, а не с редакции на действащия. Предложената нова структура на Особената част, не може да бъде постигната без нов НК.

Положително бе оценено и допълването на проекта с по-широки легални определения, както и интегрирането на тълкувателната практика. Върховният касационен съд одобри изцяло новата структура на Кодекса, както и поставянето на заглавие на всяка разпоредба. Положително бе оценена и новата уредба на института на рецидива, пробацията. Изказано бе мнението, че отпадането на доживотния затвор без замяна е навременно и се налага от серия решения на ЕСПЧ.

Висшият адвокатски съвет отправи критика по предложената с проекта разширена конфискация в наказателния процес, с която се създава възможност да се отнема имущество, което е трансформирано. Изразено бе несъгласие с новата уредба на гражданския арест.Да гарантира откритото участие на всички значими НПО и професионални организации при определянето и наблюдението на стратегиите за реформи.

29. Провеждане на конференции и дискусии за обсъждане на ключови въпроси от реформата на съдебната система

МП

Юни

Представители на всички значими НПО и професионални организации, чиято дейност е свързана с реформата на съдебната система, бяха поканени и взеха участие в следните конференции и кръгли маси:

Конференция „Необходимите изменения в Закона за съдебната власт за реформиране на модела на администриране на съдебната власт”, 07.02.2014 г.

Кръгла маса „Предизвикателствата пред електронното правосъдие 2014-2020“, 28.03.2014 г.

Международна конференция „Интегритет на магистратите“, 01-02.04.2014 г.

Дискусия „Реформите в съдебната система и необходимите промени в сферата на наказателната политика“, 10.04.2014 г.

Конференция „Детското правосъдие – предизвикателство или възможност“, 14.04.2014 г.

Конференция “България в информационното табло на Европейския съюз по въпросите на правосъдието ”, 29.04.2014.

Международна конференция “Деца в конфликт със закона. Реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето“, 10-11.06.2014 г.Да въведе ясни процедури, стандарти и санкции, за да гарантира последователни решения в дисциплинарните производства. Те следва да служат като основа за последователен подход от страна на административните ръководители

30. Приемане на Единни критерии при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати.

ВСС

Октомври

Към ВСС е създадена работна група за изработване на критерии (правила) при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати. Членовете на работната група извършиха анализ на дисциплинарната практика на ВСС в периода 2009-2013 г. и постановените в тази връзка решения на ВАС.

Предстои изработване на проект на правила при налагане на дисциплинарни наказания, който ще бъде предоставен на постоянните комисии на ВСС, органите на съдебната власт и Гражданския съвет към ВСС за обсъждане.Да даде пълна гласност на функционалния одит на прокуратурите, извършен от главния прокурор, както и на плана за действие, и да организира обществена консултация по плана за действие.

31. Отчитане на изпълнението на Раздел II от Пакета от мерки на ПРБ за изпълнение на препоръките в Доклада на ЕК.

ПРБ

Първо и второ полугодие на 2014 г.

Създаден е постоянно действащ център за прием на жалби и сигнали на граждани.

С утвърждаване на новата структура на ВКП и допълнителните преразпределения на прокурори от ВКП по отдели и сектори, са определени прокурори от ВКП, осъществяващи личен прием на граждани.

В процес на актуализация е официалната интернет страница на ПРБ.

Оповестяването и обсъждането на Функционалния анализ и План за действие на ПРБ е осигурено чрез публикация на официалния сайт и чрез обсъждане в Гражданския съвет към ВСС.

След съдебната ваканция предстоят срещи с представители на НПО.


Да запълни празнините при ефективното изпълнение на съдебните решения, като например укриването с цел избягване изпълнението на присъда лишаване от свобода или неизпълнението на финансови наказания, наложени по съдебен ред.

32. Разработване на законодателно предложение за включване в обхвата на контрол чрез технически средства („електронни гривни”) на подсъдими и осъдени лица, по-специално в случаите, когато е налице присъда лишаване от свобода, която все още не е влязла в сила.

МП, ПРБ, МВР

Септември

Сформирана е работна група, която да извърши преглед на действащата законодателна уредба и да подготви проект на законодателни изменения за прилагането на електронен мониторинг. В работната група участват представители от съдилищата, прокуратурата, НИП, ГДИН, неправителствения сектор, ръководителите на проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014-2020.

Работата на експертната група е фокусирана към изясняване на въпроса за приложимостта на електронния мониторинг като средство за контрол при изпълнение на мярката за неотклонение домашен арест.

Работната група изготви текстове за промени в Правилника за приложение на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Промените се отнасят до прилагането на средствата за електронен мониторинг при изпълнение на мерките „задължителна регистрация по местоживеене“ и „ограничение на движението“ при пробационни присъди.


Да постигне реален напредък в електронното правосъдие като средство за подобряване на ефикасността, прозрачността и последователността на съдебния процес в краткосрочен до средносрочен план, както и в дългосрочна перспектива.

33. Разработване на Секторна стратегия за електронно правосъдие 2014-2020.

МП

Февруари

Министерство на правосъдието изготви Секторна стратегия за електронно правосъдие 2014-2020. Наименованието на Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. е променено на „Стратегията за електронно управление и електронно правосъдие сектор "Правосъдие" 2014-2020.

Стратегията е основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката в сектор „Правосъдие“, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните организации.

Документът е разработен съгласно програмите на правителството на Република България за развитие на електронното управление и инициативата на Европейската Комисия 2020 и отразява важността на процесите за развитие на достъпно и ефективно електронно правосъдие.

Настоящата секторна стратегия определя политиките, целите и дейностите, които следва да извършат МП и ВСС за изпълнение на залегналите в Концепцията за ЕП етапи за реализирането й .

Стратегията определя правата, отговорностите и задълженията на органите на изпълнителната и съдебната власт в сектора по отношение на изграждане, поддържане, предоставяне и ползване на ИТ средствата, чрез които ще функционира електронното правосъдие и електронното управление, при ясно разграничение на отговорностите и гарантиране на конституционния принцип за разделение на властите.

Проектът на Стратегия за електронно управление и електронно правосъдие сектор „Правосъдие“ 2014-2020 е минал съгласувателна процедура, проведено е обществено обсъждане и предстои внасянето му в Министерски съвет през м.юли.34. Обсъждане на Секторната стратегия за електронно правосъдие 2014-2020 с професионалната общност и с НПО.

МП

Март

Стратегията за електронно управление и електронно правосъдие сектор "Правосъдие" 2014-2020 е представена за обществено обсъждане на 14 февруари 2014 г.

На 28 март 2014г. Министерство на правосъдието организира кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред електронното правосъдие 2014-2020“. На срещата взеха участие членове и представители на ВСС, административни ръководители на съдилища, магистрати, представители на НПО и на професионалната общност. След съгласувателна процедура с ВСС, направените предложения са отразени в Стратегията.

През м. април 2014 е проведена широка дискусия с професионалната общност и с неправителствените организации. Изразените от тях становища са взети предвид при окончателното оформяне на проекта на Стратегия за електронно управление и електронно правосъдие 2014-2020.


35. Разработване на промени в Закона за съдебната власт, свързани с електронното правосъдие.

МП

Юни

Работна група, която е съставена от висши магистрати, съдебни служители, експерти от МП и представител на НПО, изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

С предложените изменения в ЗСВ се предвижда поетапното въвеждане на електронно правосъдие в органите на съдебната власт, както и изпълнение на поетите ангажименти на България относно инициативите на ЕС в областта на електронното правосъдие.

Предстои широко обществено обсъждане на законопроекта, като за целта той ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието.КОРУПЦИЯ И БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Да повери на една-единствена институция задачата да координира борбата с корупцията, да подпомага и координира усилията в различните сектори.

36. Създаване на Комисия по интегритет (работно наименование).

Изготвяне на предложения за ревизиране на съответните законодателни разпоредби относно устройството и функциите на КПУКИ, ЦППКОП, КППК и др.МС, МВР, КПУКИ, ДГИ-МС, Сметна палата, ЦППКОП и др.

Септември

В момента се разработва правната уредба Националното бюро за интегритет.

Дейността на бъдещото Бюро ще използва наличния капацитет на Центъра за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет.

Функциите на Националното бюро ще бъдат свързани с разработването и изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. То ще взаимодейства с органите на законодателната и съдебна власт чрез споразумения, ще определя рискови зони за корупция в зависимост от значимостта им за държавата и обществото. Бюрото ще има функции по предложенията за изменения и допълнения на законодателството, наложени от формирани корупционни условия и корупционни действия. Също така, Бюрото ще разполага с контролни функции – на реализацията на мерки за превенция и противодействие на корупцията, изведени от разработените проекти и анализи.

С оглед изпълнението на възложените му функции и задачи, Националното бюро ще има право да изисква информация от останалите държавни органи.37. Възлагане на ЦППКОП работата по координиране, подпомагане, огласяване на резултати и поддържане на независима система за наблюдение, анализ и актуализация на мерките по изпълнението на Стратегията за противодействие на корупцията в партньорство със структури на гражданското общество

ЦППКОП

Декември

Със заповед на Директора на ЦППКОП е създадено структурно звено, което да осъществява дейностите по координиране, подпомагане, огласяване на резултати и поддържане на независима система за наблюдение, анализ и актуализация на мерките по изпълнение на Стратегията.

В ЦППКОП е извършен съпоставителен анализ за съответствие/несъответствие на мерките от Плана за действие по националната антикорупционна стратегия спрямо 10-те принципа /стандарти/ за разработване на мерки, както и относно способността на мерките за противодействие срещу преките и непреки фактори на корупцията, съгласно корупционната формула.

Изготвен е списък на установените проблеми.


38. Актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България

ПРБ, ДАНС, МВР

Ноември

Мярката е в процес на изпълнение

Да прегледа и актуализира националната стратегия за борба с корупцията след консултация с организациите на гражданското общество със стандартен модел на публична администрация, в която действат вътрешни инспекторати, отличаващи се с независимост, прозрачност и отчетност.

39. Изготвяне на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Главен инспекторат към МС

Септември

Изготвянето на независимата оценка се осъществява чрез реализирането на проект по ОПАК: „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”.

Независимата оценка на въздействието на стратегията ще се изготви на база на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Анализът на изпълнението на мерките/дейностите в плана за действие по стратегията ще бъде възложен на независим външен изпълнител.

На 19 юни 2014 г. Главният инспекторат към МС приключи процедура по ЗОП и избра изпълнител за изготвянето на анализът на изпълнението на мерките/дейностите в плана за действие по стратегията. Очаква се подписването на договор до средата на м. юли 2014 г.

Прогнозният срок за изготвяне на анализа на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е 01.09.2014 г.

Прогнозният срок за изготвяне на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е 15.10.2014 г.

Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница