Доклад за практическата подготовка за бъдещото разширение на еврозонатастраница1/4
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
#5509
ТипДоклад
  1   2   3   4


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 16.7.2007

COM(2007) 434 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА,
ЕУРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕУРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И
ЕУРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА


Пети доклад за практическата подготовка за бъдещото разширение на еврозоната

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА,
ЕУРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕУРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И
ЕУРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА


Пети доклад за практическата подготовка за бъдещото разширение на еврозоната

1. Въведение

След приемането на еурото от Словения на 1 януари 2007 г., еврозоната се състои от 13 държави-членки на ЕС. Сред останалите 14 държави-членки, 12 са „държави-членки, предмет на дерогация“, които се очаква да въведат еурото при удовлетворяване на необходимите условия, докато Дания и Обединеното кралство не са задължени да въвеждат еурото.

В допълнение към постигането на маастрихтските критерии за сближаване1, въвеждането на еурото изисква от държавите-членки предприемането на обширна практическа подготовка, която да включва всички техни стопански сектори, публичния сектор, както и широката публика. Успешното преминаване към еурото в Словения потвърждава опита от първата вълна държави от еврозоната, който показва че своевременна и всестранна практическа подготовка е ключов фактор за плавното преминаване към новата парична единица и положителната реакция на обществеността2.

Настоящият доклад разглежда състоянието на практическа подготвеност за бъдещото разширяване на еврозоната3. Поради факта че, вследствие решенията на Съвета, че удовлетворяват необходимите условия за въвеждане на еурото, Кипър и Малта ще се присъединят към еврозоната на 1 януари 2008 г., докладът съсредоточава вниманието си върху скорошното развитие на обстановката в тези държави. Освен това, той обръща специално внимание на подготовката в Словакия, която се стреми да приеме еурото на 1 януари 2009 г.2. Състояние на подготвеност на национално и общностно равнище4

2.1. Национални стратегии за приемане на еурото

Целевата дата, определена на национално равнище, налага своевременна подготовка за въвеждането на еурото и спомага за фокусиране на действията по нея, при условие че е налице достатъчна степен на доверие в способността на държавата да изпълни навреме критериите за сближаване.

През 2006 г. няколко държави (Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария) оттеглиха целевите си дати за приемане на еурото, главно поради трудности в удовлетворяването на критериите за сближаване според първоначално планирания график. България, Полша и Швеция все още не са обявили целева дата. В Швеция на практика подготовката е в застой поради отрицателния резултат от референдума от 14 септември 2003 г. Настоящата ситуация относно националните целеви дати е обобщена в таблицата по-долу.

Румъния обяви 2014 г. за целева година.Целева дата за приемане на еурото

Държави-членки

1 януари 2008 г.

Кипър, Малта

1 януари 2009 г.

Словакия

2014

Румъния

За (повторно) насрочване

България, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Швеция

2.2. Подготовка в Кипър

2.2.1. Обща рамка

Кипър ще приеме еурото на 1 януари 2008 г. според сценария „голям взрив“5, с едномесечен период на обращение и на старата, и на новата парични единици6.

В четвъртия доклад за състоянието на практическата подготвеност, Комисията заключи, че националният план на Кипър за смяна на паричната единица в общи линии обхваща повечето от практическите въпроси по въвеждането на еурото, но са необходими и по-нататъшни мерки за вдъхване на доверие у потребителите в стабилното положение на цените около периода на преминаване към новата парична единица. Беше също така отбелязано, че националният план за преминаване към еурото все още в много отношения не е достатъчно подробен, както и че няколко елемента се нуждаят от по-нататъшно конкретизиране.

През последните няколко месеца бе осъществен напредък. Актуализирана версия на националния план за преминаване към еурото, одобрен през юли 2006 г., беше приет на 21 юни 2007 г. от министерството на финансите със съгласието на централната банка. Освен това, централната банка актуализира плана за смяна на парите, беше прието също така национално законодателство относно въвеждането на еурото, както и лансиран кодекс за справедливо ценообразуване.2.2.2. Финансовият сектор и предприятията

Централната банка на Кипър публикува последната актуализация на плана за смяна на парите през май 2007 г. Беше конкретизирана операцията по предварително захранване.7 Предварителното захранване с еуромонети и еуробанкноти ще започне съответно на 22 октомври и 19 ноември 2007 г. и ще приключи към средата на декември 2007 г. Последващото захранване (т.е. снабдяването на търговците на дребно с еуро в брой) се предвижда да започне едновременно с предварителното захранване. В допълнение към това, 40 000 предварително комплектовани монети, съдържащи подходяща структура деноминации за разплащания в брой в първите дни след деня € (стартови комплекти), като стойността на всеки комплект е 172 EUR, ще бъдат на разположение на бизнеса и търговците на дребно от 3 декември 2007 г. нататък. 250 000 мини-комплекта, всеки на стойност 10 CYP, ще бъдат на разположение на широката общественост от същата дата.

Около 70 % от устройствата за пари в брой на кредитните институции (банкомати; общо около 500) ще бъдат препрограмирани да предоставят изключително еуробанкноти (10 EUR и 20 EUR) през първите часове на „деня €“, докато останалите 30 % от тях ще бъдат препрограмирани най-късно до обед същия ден. От „деня €“ нататък, търговците на дребно ще връщат пари единствено в еуро.

На 1 януари 2008 г., който е почивен ден, редица централно разположени банкови клонове ще бъдат отворени във всеки район за улесняване обмяната на кипърски лири в еуро.

През ноември 2006 г., централната банка на Кипър откри кампания за насърчаване на гражданите да използват наличните си пари в брой или да ги внесат в банките с оглед намаляване в края на 2007 г. на количеството кипърски лири в брой в обращение. Засилена кампания за насърчаване използването на наличните пари в брой е планирана за септември 2007 г.

Беше построен специален монетен център на централната банка на Кипър, който да бъде използван за съхраняване и снабдяване с еуромонети (предварително захранване на банките и снабдяване с монети по време на смяната на паричната единица), а след това – за събирането, обработването и унищожаването на националните монетни знаци.

Централната банка предлага обучение относно характеристиките за сигурност на еуромонетите и еуробанкнотите за боравещи с пари професионалисти от банковия сектор, сектора на търговията на дребно, както и публичния сектор.

2.2.3. Публичната администрация

На 15 март 2007 г., парламентът прие „Закон за приемането на еурото 2007“; изменения към него бяха приети на 21 юни 2007 г. Този „закон чадър“ между другото определя и продължителността на периода, в който и двете валути са законно платежно средство, обмяната от страна на търговските банки на кипърски лири (банкноти и монети) в еуро в брой без комисиона, конверсията на паричните суми и правилата за закръгляне, двойното означение на цените, както и създаването на наблюдаващи органи за еурото.

Вследствие покана за участие в публичен търг, Кипър избра за изсичане на еуромонетите си монетния двор на Финландия (вж. приложение 3 за дизайна). Масовото сечене на монети започна след като на 10 юли 2007 г. Съветът прие решение за отмяна на дерогацията на Кипър.

2.2.4. Потребителите и широката общественост

Според „Закона за приемането на еурото 2007“, задължението за бизнеса и търговците на дребно да означават цените и в двете парични единици е в сила от 1 септември 2007 г. до 30 септември 2008 г. Резултатите от последното проучване на Еуробарометър, проведено по поръчка на Комисията през март 2007 г. потвърждава, че широко мнозинство от респондентите в Кипър (83%) се опасява от повишение на цените и дори от злоупотреба с тях по повод преминаването към еурото8. Според проучване сред предприятията, проведено по поръчка на Комисията през януари 2007 г.9, почти всяко едно от шест предприятия е посочило, че би коригирало цените си нагоре. В сектора на хотелиерството и ресторантьорството, 27 % от предприятията са посочили, че планират такова действие

С оглед успокояване на опасенията на потребителите за ценови скокове и насърчаване на „справедливото ценообразуване“, на 26 юни 2007 г. правителството откри кампания, приканваща бизнеса и търговците на дребно да възприемат кодекс за справедливо ценообразуване10. Кодексът ще бъде в сила от 10 юли 2007 г. до 10 юли 2008 г. Според кодекса, бизнесът и търговците на дребно се задължават да преминат към новата парична единица по честен начин и да не търсят изгода от смяната. Списъкът от присъединили се дружества ще бъде публикуван, а на тях ще им бъде позволено да използват логото на кодекса в своя магазин или предприятие. Инициативата получи публична подкрепа от няколко големи предприятия и бизнес организации.

На 1 юли 2007 г., във всяка една от провинциите започна да действа наблюдаващ орган за еурото, състоящ се от 10 членове, сред които комисаря на района, представители на правителството, потребителски организации, профсъюзите и бизнеса. Подпомогнати от над 100 инспектори, наблюдаващите органи упражняват надзор върху въвеждането на еурото и съблюдаването от страна на бизнеса на закона за приемането на еурото 2007, координират кодекса за справедливо ценообразуване и предоставят информация за еурото на гражданите.2.2.5. Комуникационни дейности

След присъединяването на Кипър към ЕС, обществената подкрепа за еурото намаля в сравнение с първоначалните високи стойности. Беше следователно явно, че за неутрализиране на тази отрицателна тенденция, властите трябва да предприемат обширна комуникационна кампания относно подготовката по въвеждане на еурото, в частност обяснявайки ползите и успокоявайки опасенията. Интензивният етап от кипърската информационна кампания започна на практика с известно закъснение поради проблеми в тръжната процедура по подбор на агенция за връзки с обществеността, определена едва през февруари 2007 г.

Преди това бяха проведени редица информационни дейности, някои от тях в тясно сътрудничество с Еуропейската комисия. През май и ноември 2006 г. бяха организирани конференции за преминаването към еурото с вътрешни и външни заинтересовани страни. Експозицията на Еуропейската комисия за произхода на еуромонетите беше показана в Кипър от октомври 2006 г. до януари 2007 г. През първите месеци на 2007 г. бяха организирани семинари за финансовия сектор и кипърските журналисти. Беше създадена национална електронна страница за еурото. След избирането на агенция за връзки с обществеността, Кипър умножи медийните усилия за масово осведомяване във връзка с въвеждането на еурото, отделяйки специално внимание на малките и средни предприятия, земеделските райони и уязвимите групи, на парирането на очакванията за неправомерно покачване на цените, както и на изграждане на потребителското доверие. В края на май 2007 г. беше лансирана дългосрочна телевизионна медийна стратегия, като на първо време кампанията ще се съсредоточи върху смяната на паричната единица и ползите от еурото. Кипърските власти организираха и няколко дейности, свързани с пресата. Последните резултати от проучване Флаш Еуробарометър потвърждават, че тези действия изглеждат плодоносни, тъй като подкрепата се е увеличила значително в рамките на последните шест месеца, като все още е необходим по-нататъшен напредък.

Еуропейската комисия подпомага Кипър посредством централните си дейности, както и чрез предоставянето на публикации и рекламни материали. Тя освен това частично финансира, в рамките на споразумение за партньорство, работата на няколко служители, натоварени с комуникационните дейности, безплатната телефонна линия за въпроси (открита на 11 юни 2007 г.), както и медийния бюджет за кампанията през втората половина на 2007 г. и 2008 г. Тя ще предостави и преносими щандове, предназначени за обществените сгради, и ще работи заедно с кипърските училища за организиране на национално съревнование за разширяване на познанията относно еурото.

Централната банка на Кипър, частично в сътрудничество с Еуропейската централна банка, планира широкообхватна осведомителна кампания, най-вече относно еуробанкнотите и еуромонетите, както и техните характеристики за сигурност.

2.2.6. Заключение

Кипър е постигнал напредък в практическата подготовка за въвеждането на еурото, но е необходимо да я ускори. Следва да бъде отделено специално внимание на ефективното прилагане в национален мащаб на кодекса за справедливо ценообразуване и на комуникационната кампания относно еурото.2.3. Подготовка в Малта

2.3.1. Обща рамка

Малта ще приеме еурото на 1 януари 2008 г. според сценария „голям взрив“, с едномесечен период на обращение и на старата, и на новата парични единици.

В Четвъртия доклад Комисията заключи, че вторият актуализиран план на Малта за преминаване към еурото обхваща необходимите въпроси по смяната на паричната единица подробно и пълно, като някои елементи се нуждаят от допълнително конкретизиране. Националният комитет за преминаване към еурото (NECC) публикува през февруари 2007 г. третия актуализиран план, а на 11 юли 2007 г. – окончателния план, като и двата плана съдържат по-нататъшни конкретизации и подобрения.

2.3.2. Финансовият сектор и предприятията

От януари 2007 г. насам, банките бяха принудени да приемат депозити в еуробанкноти в банкови сметки в еуро без налагането на банкови такси. При липсата на такси за депозити в еуро в (еуро)сметки, търговците на дребно, които са готови още през 2007 г. да приемат плащания в еуро в брой (например в сектора на туризма) са законово задължени да го правят по обменния курс (или преди последният да е фиксиран – по централния паритетен курс) напълно безплатно.

В допълнение към това, откакто на 10 юли 2007 г. Съветът определи неотменим обменен курс, кредитните институции приемат на доброволни начала депозити в еуробанкноти от страна на деловите си клиенти в сметки в малтийски лири според обменния курс и без комисиони за обмяната.

Предварителното захранване с еуробанкноти на кредитните институции ще започне в края на сепрември/началото на октомври 2007 г., а с еуромонети – в края на октомври/началото на ноември 2007 г. Последващото захранване на бизнеса ще започне на 1 декември 2007 г. същевременно с разпространението на стартови комплекти с монети на стойност 131 EUR сред малките предприятия, главно търговци на дребно. От 10 декември 2007 г., широката общественост ще може да плаща с мини-комплекти на стойност 11,65 EUR.

Освен това, от 1 декември 2007 г. кредитните институции ще обменят малтийски лири в еуро и обратно по неотменимо фиксирания обменен курс и напълно безплатно. На обществеността все пак ще се напомни, че еурото ще се превърне в законно платежно средство едва на 1 януари 2008 г.

От 0:00 ч. на 1 януари 2008 г., от около 60 % от банкоматите (общо около 150) ще могат да се теглят еуробанкноти с ниска деноминация (10 EUR и 20 EUR), като останалите банкомати ще бъдат препрограмирани в рамките на същия ден.2.3.3. Публичната администрация

Въз основа на акта за приемане на еурото 2006 г. в сила от 29 септември 2006 г., министърът на финансите издаде правна бележка 4 от 2007 г. относно двойното означаване и ценообразуването в еуро (вж. раздел 2.3.4.)11

Тъй като Малта не разполага със собствен монетен двор, малтийските еуромонети (вж. Приложение 3 за дизайна) се секат от монетния двор на Париж, избран вследствие на покана за участие в публичен търг. Масовото сечене на монети започна след като на 10 юли 2007 г. Съветът прие решение за отмяна на дерогацията на Малта.

2.3.4. Потребителите и широката общественост

Двойното означение на цените в еуро и малтийски лири стана задължително след като на 10 юли 2007 г. Съветът фиксира обменния курс и ще бъде такова до 30 юни 2008 г. В съответствие с правната бележка 4 от 2007 г. относно двойното означение и ценообразуването в еуро, всички правителствени органи, дружества, организации с идеална цел или други организации са длъжни да прилагат двойното означение на паричните суми, цените или стойността на предлаганите на потребителя стоки и услуги. С цел подпомагане на бизнеса и информиране на потребителите, NECC публикува указания за двойно означение.

С оглед успокояване на потребителските опасения за поскъпване през периода на преминаване към еурото и допринасяне за поддържането на ценова стабилност, правителството и NECC предприеха всестранен комплект от мерки.

На първо място, през януари 2007 г. беше пусната в ход инициативата FAIR12 за споразумения за честно ценообразуване в търговската мрежа. Присъединилите се към нея дружества се задължават да прилагат коректно двойно означение на цените и да не поскъпват стоките и услугите „поради извършващата се смяна на паричната единица“.13 Мерките по прилагане, като например глоби, трябва да гарантират, че бизнесът спазва поетите задължения. Списъкът на участващите в инициативата FAIR дружества се публикува на сайта на NECC; повече от 5 000 са присъединилите се до този момент. Те имат право да използват логото на FAIR с рекламна цел, както и да получават подкрепа и обучение от NECC за подготовката им във връзка със смяната на паричната единица.

На второ място, създаденият през последното тримесечие на 2006 г. наблюдаващ орган за еурото координира инициативата FAIR, контролира развитието в цените през периода на преминаване към еурото и провежда разследване при случаи на евентуално нарушаване на разпоредбата за двойно означение на цените и поетите по FAIR задължения. Наблюдаващият орган за еурото се ползва от подкрепата на 70 сътрудници по еурото.

На трето място, профсъюз от името на NECC и вследствие на покана за участие в публичен търг провежда поредица от анонимни действия по „тайнствено пазаруване“ (mystery shopping). Наблюдавани са цените на 200 продукта и 40 услуги. Резултатите се анализират с цел публикуване на специфични ценови тенденции по сектори, както и конкретни случаи на голямо поскъпване в рамките на периода на смяна на паричната единица.

На последно място и като общо правило, паричните суми в националното законодателство и другите платими или подлежащи на осчетоводяване суми (такси, глоби) ще бъдат заменени с точния еквивалент в еуро, изчислен по правилата за конверсия и закръгляне14. „Изглаждането“, т.е. коригирането на паричните суми до удобни суми в еуро, се прилага само в изключителни случаи и в полза на потребителя, като по този начин служи за пример за частния сектор.

2.3.5. Комуникационни дейности

С оглед първоначално ниската подкрепа за еурото в Малта, през есента на 2006 г. NECC стартира изключително всеобхватна и усилена комуникационна кампания за подготовка за смяната на паричната единица. Първият етап на осведомителната кампания (до май 2007 г.) съсредоточи вниманието си върху увеличаване на осведомеността относно ключовите послания и ползите от еурото сред широката общественост и специфични потребителски сектори посредством телефон за връзка („154“), ежедневни телевизионни и радиореклами, информационни брошури за еурото, седмични реклами в националните вестници, целеви статии в списания, конференции и семинари. Кампанията, която ще бъде засилена на втория си етап, цели да достигне до всяка една обществена група и с оглед на това използва множество канали и специфичен инструментариум (например аудиовизуалните и печатни материали бяха разработени, за да достигнат и обучат уязвими граждани и техните попечители). Масовата медийна кампания беше подкрепена от раздаването на еурокалендар на всички домакинства, както и от телефона за връзка („154“). Засилената масова медийна кампания се състои в ежедневни телевизионни и радиореклами, еуровестник за широката общественост, седмични реклами във всички национални вестници, целеви статии в списания, конференции и семинари. По отношение на деловите целеви групи, специално внимание беше обърнато на споразумението за справедливо ценообразуване FAIR. Тези дейности се оказаха несъмнено плодоносни, тъй като резултатите от последното проучване Флаш Еуробарометър показват впечатляващо повишаване на подкрепата за еурото и равнището на информираност.

Еуропейската комисия частично финансира, в рамките на споразумение за партньорство, отпечатването на публикации, медийната кампания и работата на служители, натоварени с информационни дейности. Експозицията на Еуропейската комисия „Еурото – наша парична единица“, пътува до Малта, за да бъде показана в рамките на международния търговски панаир (27 юни – 8 юли 2007 г.). През юни 2007 г. беше подписано ново споразумение за партньорство, обхващащо продължаването на работата на служителите, натоварени с информационни дейности, както и широка медийна кампания през втория етап (юни 2007 - 15 февруари 2008).

2.3.6. Заключение

Практическата подготовка за въвеждането на еурото в Малта е в напреднал етап. Комуникационните дейности на страната по отношение на еурото са изключително всестранни и с високо качество. Малта би трябвало да поддържа настоящото положение на подготвеност с оглед на ефикасна и плавна смяна на паричната единица.2.4. Подготовка в Словакия

2.4.1. Обща рамка

Словакия ще приеме еурото на 1 януари 2009 г. според сценария „голям взрив“, с шестнадесетдневен период на обращение и на старата, и на новата парични единици. На 6 юли 2005 г. Словакия прие широкообхватен национален план за смяна на паричната си единица. Оттогава подготовката забави темп, главно поради парламентарните избори през юни 2006 г. На 21 март 2007 г., правителството одобри актуализация на националния план за смяна на паричната единица. който между другото обхваща предварителното и последващото захранване с еуро, двойното означение на цените, както и няколко инициативи във връзка със защитата на потребителите.2.4.2. Финансовият сектор и предприятията

Предварителното захранване с еуромонети и еуробанкноти на търговските банки е предвидено да започне съответно през септември и средата на ноември 2008 г. Последващото захранване на сектора на търговията на дребно е планирано за ноември и декември 2008 г. До края на март 2008 г., банките трябва да информират националната банка на Словакия за нуждите си от еуробанкноти и еуромонети по деноминация за целите на предварителното захранване и първите две седмици на 2009 г. Предвижда се от 1 януари 2009 г. от всички банкомати да може да се теглят само еуро, като търговците на дребно, от своя страна, връщат ресто също единствено в еуро. Последващото захранване на обществеността преди „деня €“ все още не е планирано поради факта, че значителна част от населението вече притежава известно количество еуро в брой.

Националната банка на Словакия ще продължи да обменя безплатно национални монети в продължение на 5 години след „деня €“ и банкноти за неограничено време. Търговските банки ще обмèнят безплатно монети и банкноти крони в еуро до съответно края на юни и декември 2009 г.

2.4.3. Публичната администрация

Националният координационен комитет по преминаване към еурото е върховният управителен и контролен орган, подготвящ смяната на паричната единица в Словакия. Комитетът се председателства от министъра на финансите (който е национален координатор по смяната на паричната единица) и съпредседателства от управителя на словашката национална банка. През декември 2005 г. беше назначен правителствен пълномощен представител с оглед засилване на действията по подготовката.

Окончателният дизайн на двете страни на словашките еуромонети беше одобрен през април 2007 г. (вж. приложение 3 за дизайна). През юни 2007 г. между Словакия, държавите-членки на еврозоната и Еуропейската комисия беше подписан меморандум за разбирателство относно началото на подготвителните задачи преди масовото сечене на еуромонети.

Словакия посочи компетентните за защитата на еурото от фалшифициране органи. В частност, Словакия създаде национална централна служба към министерството на вътрешните работи, както и национален център за анализи (банкноти) и национален център за анализи на монети, разположени в словашката национална банка. Словакия също така участва в редовните събрания на съответните комитети, както и в обучението по програма „Перикъл“.2.4.4. Потребителите и широката общественост

Двойното означение на цените в словашки крони и еуро ще бъде задължително най-късно един месец след фискирането на неотменимия обменен курс. Това задължение ще бъде в сила 12 месеца след въвеждането на еурото. Националният координатор за преминаването към еурото препоръчва на сектора на търговията на дребно публично да се ангажира да поддържа ценовата стабилност и да не повишава цените поради смяната на паричната единица. Деловата общественост изготви етичен кодекс за честно поведение по време на периода на смяна на паричната единица15, който доброволно беше подкрепен от 70 дружества, повечето от които големи. Предвижда се общините и местната администрация да се присъедини към етичния кодекс. Освен това, плащанията към правителството (такси, данъци и др.) ще бъдат закръгляни надолу, а плащанията от правителството към гражданите ще бъдат закръгляни нагоре.

Посредством използването на ограничена кошница от най-често купуваните потребителски стоки, статистическата служба на Словакия и словашката национална банка, в сътрудничество с асоциации на потребителите, планират да упражнят текущ контрол върху развитието на цените. Потребителите ще бъдат редовно информирани за резултатите.

2.4.5. Комуникационни дейности

Като неотменна част от актуализирания план за смяна на паричната единица, министерството на финансите и националната банка на Словакия изготвиха комуникационна стратегия за приемане на еурото. Комуникационната кампания ще е предназначена за широката общественост и определени групи от населението, включително етнически малцинства и уязвими групи. През първата половина на 2007 г., националната банка на Словакия и правителствени отдели проведоха специфични дейности за осведомяване на малките и средни предприятия за ползите от еурото. Еуропейската комисия и словашките власти подготвят сключването на споразумение за партньорство през есента на 2007 г.2.4.6. Заключение

Актуализацията на националния план за смяна на паричната единица е в значителна степен широкообхватна, но все още в някои отношения липсват подробности, а няколко съществени елемента се нуждаят от допълнително конкретизиране (например подробности около предварителното и последващото захранване, изтеглянето от обращение на парите в крони, подробности по комуникационната стратегия). Следва да бъдат предвидени за широката общественост стартови комплекти с монети, така че гражданите да разполагат с достатъчно еуромонети за плащания още от „деня €“, което допринася за ускоряването на смяната на паричната единица що се отнася до парите в брой и улеснява търговците на дребно да връщат ресто единствено в еуро. Би трябвало да се предприемат допълнителни мерки за постигане на доверие на потребителите в ценовата стабилност в периода около смяната на паричната единица, такива като прилагането на широкообхватна стратегия за справедливо ценообразуване, съгласувана между потребители и търговци. В тези области Словакия определено трябва да засили подготовката си.2.5. Подготовката в други страни

Чешката република предоставя добър пример за своевременна подготовка за смяната на паричната единица при липсата на целева дата. На 11 април 2007 г. правителството прие широкообхватен национален план за смяна на паричната си единица. Страната ще предпочете сценария „голям взрив“ със запазване и на двете парични единици в обращение за период от две седмици. Националният план за смяна на паричната единица обхваща между другото предварителното и последващото захранване (с начало съответно три месеца и един месец преди „деня €“), обмяната на националните пари, двойното означение на цените, споразумение за справедливо ценообразуване с търговците на дребно; той описва общо и комуникационна стратегия. Беше разпространена брошура с обща информация за еурото.

На 31 октомври 2006 г., естонското правителство одобри петата версия на националния план за смяна на паричната единица, който до голяма степен съответства на предишния. Поради изоставянето на конкретна целева дата, в него не се споменават конкретни дати, а вместо това се посочва „денят €“.

В Литва, на 25 април 2007 г. правителството прие актуализация на националния план за смяна на паричната единица и нова комуникационна стратегия. Новата версия предвижда между другото по-дълъг период за двойно означение на цените (120 дни преди и след „деня €“), както и по-ранно започване на предварителното захранване на търговските банки (най-късно преди 1 декември).

Румъния определи 2014 година като целева за приемането на еурото.

В останалите държави-членки не се наблюдаваха съществени промени в сравнение с предишния доклад.

Приложения 1 и 2 предоставят списък на необходими характеристики на смяната на паричната единица и преглед на състоянието на практическа подготвеност на национално равнище.

3. Състояние на общественото мнение в наскоро присъединилите се държави-членки

Приложение 5 дава обща представа за състоянието на общественото мнение в наскоро присъединилите се държави-членки.ANNEX 1

List of relevant changeover characteristics

The table below provides an overview of certain relevant changeover characteristics in each Member State concerned. It is solely based on officially approved and publicly available information and does therefore not reflect preparations which are still under way. It should be noted that the state and degree of progress of preparations should be assessed in the context of the target date, as preparations tend to speed up as the changeover approaches.X: Officially approved/established and published (in particular in the national changeover plan)


BG

CZ

EE

CY

LV

LT

HU

MT

PL

RO

SK

SE

Changeover plan
National target date


X


X
X

X
National Changeover Plan
X

X

X

X

X
XX
National Changeover Committee
X

X

X

X

X
XX
Cash Changeover details
Type of scenario
X

X

X

X

X

X

XX
Length of dual circulation period
X

X

X

X

X

X

XX
Exchange at commercial banks after dual circulation period
X

X

X

X

X

X

XX
Exchange at central bank after dual circulation period
X

X

X

X

X
XX
Frontloading of financial institutionsX

X

X

X
XX
Sub-frontloading of retailersX

X

X

X
XX
Sub-frontloading of the general publicX16

X


X

Deferred debiting17


X
X
X

Campaign for early cash withdrawalX

X
X
X

Arrangements for extended bank opening hours around €-day


X


X

ATMs dispensing euro only as from €-dayX

X

X

X
XX
Denominations of notes in ATMs specifiedX

X


X

Transport and storage for euro cashX

X


X

Transport and storage for legacy cashX

X

XX

Change only given in euro by retailers as from €-dayX

X
X
XX
Coin starter kits for retailers


X


X

Coins mini-kits for general public


X


X

Design of national side of the euro coinsX

X
X
XX
Supply arrangements for euro coinsX

X


X
BG

CZ

EE

CY

LV

LT

HU

MT

PL

RO

SK

SE

Further changeover details
Necessary adaptations of national law identifiedX

X

X

X
XX
Dual display of prices before €-day
X

X

X

X

X
XX
Dual display of prices after €-day
X

X

X

X

X
XX
Dual display of utility billsX

X


XX
Dual display of civil servants’ wages


X


X

Voluntary dual display of pricesXX
XX
Agreements on price stability or fair pricing


X

X

X
XX
Price monitoring projectsX

X

X

X
XX
Training for cash handlersX

X

XXX
Accounting adaptationsX

X

XXX
Share capital conversionX

X


XX
Rounding rules in legislationX

X


XX
Evaluation of the costs involved for the public sector

Twinning agreement


X
X

X

X

X
X
Комуникационни дейности
Communication strategyX

X

X

X
XX
Partnership agreementX

X
X
X

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница