Доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в Румъния доклад на комисията до европейския парламент и съветаДата09.09.2016
Размер81.28 Kb.
#8599
ТипДоклад
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 16.9.2010

COM(2010) 476 окончателенДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Трети мониторингов доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в Румъния

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Трети мониторингов доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в Румъния

1.ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият доклад обхваща резултатите, постигнати при преструктурирането на стоманодобивната индустрия в Румъния през последната година. Той беше изготвен в съответствие с изискванията за мониторинг, определени в приложение VII към Договора за присъединяването1 на Румъния към ЕС.

Европейският съюз постигна договореност за преходни разпоредби за помощ за преструктуриране, за да може Румъния да завърши процеса на преструктуриране на стоманодобивната си индустрия. На Румъния беше позволено да предоставя държавна помощ с цел преструктуриране, при условие че:

— помощта ще подобри жизнеспособността на дружествата бенефициери при нормални пазарни условия в края на периода на преструктуриране;

— количеството и интензитетът на тази помощ са строго ограничени до абсолютно необходимото за възстановяване на тази жизнеспособността;

— общото нетно намаляване на капацитета да бъде най-малко 2,05 млн. тона (готова продукция).

Комисията вече прие два мониторингови доклада съответно за 20062 и 2007 г. 3 В настоящия трети и последен мониторингов доклад се прави оценка на резултатите, постигнати през 2008 г., въз основа на имаща отношение информация, която е била налична едва след 2008 г.


2.РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО


В обхвата на разпоредбите на приложение VII влизаха предприятията: Ispat Sidex Galati (сега Arcelor Mittal Galati), Siderurgica Hunedoara (сега Mittal Steel Hunedoara), COS Targoviste (сега Mechel Targoviste), CS Resita (сега TMK Resita), IS Campia Turzii (сега Mechel Campia Turzii) и Donasid Siderca Calarasi (сега Tenaris Donasid). През 2008 г. тези предприятия произвеждаха повече от 90 % от суровата стомана в Румъния.

2.1.Мониторинг на ключовите критерии за преструктуриране


Държавна помощ

В приложение VII към Договора за присъединяване се определя таван за размера на държавната помощ, която може да бъде предоставена на румънските стоманодобивни предприятия, и се забранява предоставянето на държавна помощ на което и да е друго предприятие от стоманодобивната индустрия, което не е сред изброените в допълнение А към приложение VII. Максималният позволен размер на държавната помощ беше 49 985 млрд. ROL (1,2 млрд. EUR).

Помощта беше насочена предимно към финансово преструктуриране (размяна на дълг срещу акции, опрощаване на задължения на доставчици на комунални услуги) и незначително разширяване на данъчните облекчения (ДДС и корпоративен данък). Размерът на предоставената помощ беше определен въз основа на одобрената Национална програма за преструктуриране (НПП) и на индивидуалните бизнес планове (ИБП), в които инвестициите имаха основна роля за намаляване на разходите и за подобряване на качеството на готовата продукция. По-голямата част от помощта беше предоставена през 2003 и 2004 г.

Не е изплащана или предоставяна друга държавна помощ след 2004 г. нито на изброените дружества, нито на който и да е друг производител на стомана в Румъния.

Въз основа на наличната информация Комисията стигна до заключението, че Румъния е изпълнила задълженията си по отношение на държавната помощ.

Намаляване на капацитета

За да бъдат компенсирани конкурентните предимства, придобити от предприятията, получаващи помощ за преструктуриране, в допълнение А към приложение VII към Договора за присъединяване се съдържа изискване за закриване на редица производствени съоръжения. В резултат на това нетното намаляване на капацитета, което Румъния трябваше да осъществи по отношение на готовата продукция през периода 1993—2008 г., беше определено на 2 050 000 тона.

Мониторингът показа, че всички закривания са изпълнени съгласно съответното решение на Комисията4. Освен това румънските стоманодобивни предприятия взеха решение доброволно да закрият някои неефективни мощности, сред които такива за валцуване и производство на блуми, за леки профили и машини за изтегляне на тел.

Други ключови критерии за преструктуриране

2.1.1.Жизнеспособност и финансови резултати


В края на периода на преструктуриране през 2008 г. всички дружества бенефициери трябваше задължително да преминат теста на Комисията за жизнеспособност, така както е посочен в приложение VII5. Те постигнаха стойности на печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) между 8,5 % и 21,6 %, при заложена цел 10,0 %, и стойности на печалба преди лихви и данъци (EBIT) — между 4,6 % и 19,5 %, при заложена цел 1,5 %. Единствено дружеството Mechel Campia Turzi показа недостатъчна стойност на EBITDA. Това трябва да бъде разглеждано във връзка с неговата нова програма за развитие на инвестициите (ПРИ), която ще се прилага до 2011 г., както беше признато от Комисията. Отклонението от поставената цел не е критично и дружеството показа непрекъснато и трайно подобрение по отношение на двата критерия за жизнеспособност през периода на преструктуриране. Стойността на EBITDA на Mechel Campia Turzi през 2008 г. беше три пъти по-висока от прогнозираното в ПРИ, въпреки че през последното тримесечие на 2008 г. кризата сериозно засегна дружеството.

2.1.2.Производителност и заетост


През 2008 г. броят на загубените работни места в стоманодобивната индустрия в Румъния беше по-висок от планираното (средно годишно равнище на заетост от 33 200 работни места при поставена в НПП цел от 43 308), което сочи като оптимален брой заети 14 200 работници по време на периода на преструктуриране (2004—2008 г.). Този резултат е постигнат главно чрез възлагане на дейности на външни изпълнители, ранно пенсиониране и въвеждане на схема за доброволно напускане.

Въпреки подобрената ефективност на труда, показателите за производителност в някои от получаващите помощ дружества в края на периода на преструктуриране са под заложените в ИБП цели и значително под посочените в приложение VII към Договора за присъединяване равнища на стоманодобивната индустрия в ЕС. След непрекъснатия растеж през периода 2004—2008 г., през 2008 г. по-ниските производствени обеми доведоха до спад в реалните показатели за общата производителност в Румъния. Наблюдават се значителни различия в резултатите на отделните дружества.

Дъщерните предприятия на Arcelor Mittal — Galati и Hunedoara — показаха резултати, които не отговарят на европейските критерии и критериите от ИБП. Това обаче може да бъде обяснено с намалените поради кризата производствени обеми, което е оказало значително влияние върху резултатите на двете предприятия. Макар че през първата половина на 2008 г. равнищата на производителност в Galati и Hunedoara почти достигнаха заложената в ИБП цел, те силно намаляха през втората половина на 2008 г. поради липсата на търсене в световен мащаб. Благодарение на завършеното през 2009 г. намаляване на персонала двете дъщерни предприятия почти успяха да достигнат заложените в ИБП цели, въпреки последиците от спада на пазара.

Производителността на дъщерните предприятия на Tenaris Donasid и Mechel’s — Targoviste и Campia Turzi — почти достигна заложените в ИБП цели и показа положителна възходяща тенденция по време на целия процес на преструктуриране. Показателите за производителността на TMK Resita достигат едва 50 % от заложената в ИБП цел. Но ако се отчита единствено работната сила, пряко ангажирана с дейности по производство на стомана, дружеството е преизпълнило плана си.


2.1.3.Намаляване на разходите


Макар че се наблюдават значителни различия в резултатите на отделните дружества, всички те са предприели определени действия за намаляване на оперативните разходи. В някои сфери необходимото намаляване на разходите за всички дружества може да бъде постигнато в дългосрочен план единствено чрез нови инвестиции. Освен това всички дружества постигнаха инвестиционните си цели (както бяха одобрени в съответните им ИБП). Две дружества инвестираха между 150 % и 330 % от планираните суми. Ефектът от инвестициите обаче не беше незабавно забележим при всички дружества.

При Arcelor Mittal Galati общата стратегия за намаляване на разходите, използвана по време на периода на преструктуриране, беше насочена към течната фаза и горещото валцуване. Този резултат беше постигнат посредством значителни инвестиции. Въпреки тези мерки, намаляването на разходите беше недостатъчно. Дружеството обаче положи значителни усилия за намаляване на разходите при изпълнението на програмата за преструктуриране.

През 2008 г. дружеството започна да прилага стратегия, целяща подобряване на производителността и намаляване на високата специфична консумация на суровини, която се отразява на оперативните разходи. Настоящите пазарни условия обаче принудиха дружеството временно да спре изпълнението на тези планове, докато пазарът не се възстанови. Правилното прилагане на тази стратегия допълнително ще подобри постигнатите резултати.

През 2008 г. Mittal Steel Hunedoara временно прекрати изпълнението на нова програма за развитие, но изпълнението ѝ беше подновено в началото на 2010 г. Целта ѝ е допълнително намаляване на разходите (чрез увеличаване на производителността и намаляване на специфичното потребление на суровини) и подобряване на енергийната ефективност. Ако бъдат постигнати, очакваните резултати ще представляват значително подобрение и ще покажат напредък към още по-голямо намаляване на разходите.

При останалите четири дружества резултатите показват траен напредък в намаляването на разходите, съответствие (за повечето аспекти) със заложените в ИБП цели и доближаване до резултатите на стоманодобивната индустрия в международен план. Все още обаче е налице необходимост от напредък в някои области, по-специално по-отношение на специфичното потребление на суровини, делът на нискокачествените продукти и енергийната ефективност.

2.2.Опазване на околната среда


В Договора за присъединяване се определя преходен режим и се установява списък на съоръженията, които се освобождават до декември 2014 г. от задължението за спазване на нормите, определени в Директивата за КПКЗ (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 6. Издадените комплексни разрешителни за стоманодобивни съоръжения в сектора включваха изпълнението на програми за инвестиции за опазване на околната среда. Mittal Steel Hunedoara и TMK Resita не успяха да постигнат индивидуалните си цели, заложени в ИБП по отношение на инвестициите за опазване на околната среда, но действителните разходи бяха адаптирани към комплексните разрешителни. В случая с Arcelor Mittal Galati договорената във връзка с разрешителното програма за инвестиции не беше изцяло изпълнена през 2008 г., но общата сума на инвестициите за опазване на околната среда за периода 2004—2008 г. надвиши заложената в ИБП цел.

3.Заключения


Това е последният от мониторинговите доклади за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в Румъния. С оглед на постигнатите резултати Комисията счита, че са спазени изискванията на приложение VII към Договора за присъединяване:

  • общата сума на помощта за преструктуриране, отпусната на дружествата бенефициери, е била под максималните позволени равнища;

  • постигнато е нетно намаляване на капацитета;

  • критериите за преструктуриране, както са определени в допълнение А към приложение VII (жизнеспособност, производителност и намаляване на разходите), в голяма степен са изпълнени.

Комисията достигна до заключението, че проведеното по време на преходния период (2004—2008 г.) преструктуриране Се счита за приемливо. За съжаление, през последната година на преструктуриране световната криза имаше сериозно отражение върху дейността на тези дружества. Значителният спад в търсенето на стоманени продукти доведе до показатели за резултатите, по-ниски от планираните. Трябва да бъде отбелязано обаче, че резултатите, постигнати от дружествата през целия период на преструктуриране (особено подобрението в рентабилността), им позволиха да се справят при особено трудни пазарни условия през 2008 г.

Необходими са още усилия за цялостното постигане на трайна жизнеспособност, за да са в състояние посочените дружества да се справят с всяка несигурна ситуация на пазара, която може да възникне в бъдеще. Това може да бъде постигнато в дългосрочен план само с непрекъснато прилагане на стратегии за намаляване на разходите и с разработване на съгласувани стратегии за в бъдеще.

1ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 3.

2COM/2008/511.

3COM/2009/146.

4Решение 3010/91/ ЕОВС, ОВ L 286, 16.10.1991 г., стр. 20.

5ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.
Дружествата следва да постигнат:
— брутен оперативен резултат от оборота: т.е. процент печалба преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) върху оборот от най-малко 10 % за неинтегрирани стоманодобивни дружества и 13,5 % за интегрирани заводи);
— възвращаемост от капиталовия оборот, т.е. процент печалба преди олихвяване и данъци (EBIT) от оборота от най-малко 1,5 %.

6Директива 96/61/EО на Съвета, ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница