Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза адДата25.07.2016
Размер96.93 Kb.
#5393
ТипДоклад
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

ДОКЛАД

за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза АД

(Приложение към Годишния финансов отчет за 2015 г.)

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията („Наредба № 48”). Докладът разкрива начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД („Дружеството”), приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 06.06.2014 г. Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансов година и преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината.
І. Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 Дружеството предоставя следната информация относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 г.:1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията:

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД („Политика за възнагражденията”) е разработена от Съвета на директорите на дружеството („СД”) в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, и е приета от редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 06.06.2014 г.

В съответствие с политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в Дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията, а спазването на политиката на възнагражденията се наблюдава от независимите членове на съвета на директорите. При разработване на Политиката не са ползвани външни консултанти.
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозназно определяеми и са съгласно действащото законодателство.

Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси, облаги – свързани с пенсиониране, и други материални стимули и финансови инструменти, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

На проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 06.06.2014 г. е взето решение всеки от членовете на СД да се изплаща постоянно възнаграждение, изплащано ежемесечно. Членовете на СД не са получавали допълнителни възнаграждения.

Членовете на СД не са получавали променливо възнаграждение за дейността си през 2015 г.


3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основата на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не са предоставени опции върху акции, включително акции на дружеството, права за придобиване на финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение.


4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Възнагражденията на членовете на СД са формирани въз основа на резултатите от дейността. Критериите, за постигнатите резултати през 2015 година, въз основа на които е възможно да бъде предоставено друг вид променливо възнаграждение са следните:

1. Резултати от дейността:

а) размер и динамика на EBITDA (печалбата на дружеството преди лихви, данъци, обезценка и амортизации): 2015 година – 835 хил. лв., 2014 година – 1224 хил. лв.

б) размер и динамика на незавършеното производство: в края на 2015 година – 1 хил. лв., а в края на 2014 година – 357 хил. лв. Незавършеното производство е 0,016 % от продажбите на продукция.

в) размер и динамика на вземанията: в края на 2015 година – 1489 хил.лв., а в края на 2014 година – 2162 хил.лв. Вземанията намаляват, което се дължи на въведена строга политика за наблюдение на просрочените задължения от страна на клиенти и доставчици към БЪЛГАРСКА РОЗА АД, което представлява 24,59 % от продадената продукция.

2. Нефинансови показатели: видно от годишния доклад, въз основа на отчета за изпълнението на конкретно набелязаните инициативи е направена оценка на цялата програмаза прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Дейността на СД през 2015 година е била в съответствие с утвърдената програма. Спазвани са и са прилагани приетите от предприятието стандарти и системи за управление на качеството.

Резултатите по т. 1 са добри и във връзка с изпълнението на нефинансовите показатели по т. 2 предлагаме на Общото събрание на акционерите да разпредели част от печалбата на дружеството за 2015 година като допълнително възнаграждение за всеки член от Съвета на директорите под формата на тантиеми.

На основание чл. 4 от Политиката за възнагражденията, изплащането на 40% от определеното в решението на общото събрание на акционерите променливо възнаграждение се разсрочва за период от 3 години.
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Определената от общото събрание на акционерите постоянна част от възнаграждението за всеки от членовете на СД е обвързана с нетните приходи от продажби и с печалбата на БЪЛГАРСКА РОЗА АД.


6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

На проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.06.2014 г. е взето решение на всеки един от членовете на СД да се изплаща постоянно възнаграждение, изплащано ежемесечно. Членовете на СД не са получавали допълнителни възнаграждения.

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членовете на СД, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица, родени след 1960 г.


8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:

Изплащането на 40% от определеното в решението на общото събрание на акционерите променливо възнаграждение се разсрочва за период от три години, като изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване.


9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избарн, Дружеството не дължи обезщетение.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с член на СД, съответно с Изпълнителен директор, общият размер на обезщетенията, дължими във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност , се определят в размер на сумата от изплатените постоянни възнаграждения на лицето за последните 24 месеца.

Обезщетения от посочения вид не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на член на СД, съответно на Изпълнителния директор.


10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Не са предвидени възнаграждения, включващи акции, включително акции на дружеството и права за придобиване на финансови инструменти.


11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10:

Дружеството няма такава политика.


12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорът с всеки член на СД е сключен до края на мандата, за който е избран от Общото събрание на акционерите. При предсрочно прекратяване на договора същият има право на обезщетение в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Обезщетение не се дължи в случай, че освобождаването е по причина незадоволителни резултати или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.

Отношенията между БЪЛГАРСКА РОЗА АД и изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, които се сключва по реда на Търговския закон.

Няма други предвидени обезщетения или други дължими плащания, в случай на предсрочно прекратяване.

Извънредното общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, проведено на 29.10.2015 г. прие следните промени в Съвета на директорите:

а) Освобождава от състава на СД Михаил Иванов Михайлов;

б) Освобождава от състава на СД Розинвест ЕООД, ЕИК: 115791870

в) Избира за член на СД Лизингова компания АД, ЕИК: 121126583

На заседание на СД, проведено на 29.10.2015 г. бе освободен Михаил Иванов Михайлов от качеството му на изпълнителен директор и представляващ дружеството.
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2015 година възлиза общо на 155545 лева, разпределени както следва:

Спас Борисов Видев – 70 730 лв.

Михаил Иванов Михайлов – 60 534 лв.

Евгений Василев Узунов – 11 626 лв.

РОЗИНВЕСТ ЕООД - 11 629 лв.

Васил Георгиев Велев – 1 026 лв.
14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

Не е приложимо за отчетната финансова година.


15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Политиката за възнагражденията на членовете на СД, приета от Общото събрание на акционерите предвижда възможност да бъдат предоставени променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти. До момента не са предоставени такива възможности.ІІ. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година

В приетата на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството през 2014 г. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са залегнали основните принципи на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

Тази политика е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД не поискат нейната актуализация и промяна. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед на постигнатите финансови резултати през отчетния период. Тяхното прилагане и занапред е приоритет на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД.

Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията и последващите изменения в нея.

На свое заседание Съветът на директорите направи преглед на политиката по отношение на изпълнителните директори. Съветът на директорите е дал своите препоръки при определянето на възнагражденията на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на дружеството. Той следи нивото и структурата на възнагражденията на служителите на други ръководни длъжности в администрацията въз основа на информация, предоставена от прокуриста на дружеството и гарантира, че възнаграждението на всеки изпълнителен член на съвета на директорите е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на съвета на директорите и други служители на ръководни длъжности в администрацията.

□□□□□□□


Докладът е приет на заседание на Съвета на директорите

на БЪЛГАРСКА РОЗА АД на 14.03.2016 годинаБЪЛГАРСКА РОЗА АД – Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията 2015 г. стр.
Каталог: download -> ROZA
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността през 2014 година съдържание въведение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница