Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007гстраница1/26
Дата24.07.2016
Размер5.51 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Настоящият Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г. е изготвен на основание чл. 84, т.16 от Конституцията на Р България и чл. 141, ал.1 от Закона за съдебната власт. Докладът е съобразен с обхвата и структурата, утвърдени с Решение на Висшия съдебен съвет №4/23.01.2008 г. и обобщава докладите за дейността на дознателския апарат на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната; дейността на следователите от Националната следствена служба и 28-те окръжни следствени служби; Върховна касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, 5-те апелативни прокуратури и Военноапелативна прокуратура, 27-те окръжни прокуратури и Софийската градска прокуратура, 5-те военноокръжни прокуратури и 113-те районни прокуратури.

Докладът е структуриран в девет раздела:  • Състояние, динамика и структура на престъпността

  • Следствен надзор

  • Съдебен надзор

  • Наказателни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива със значим обществен интерес

  • Административен надзор за законност

  • Международно сътрудничество

  • Административноръководна, контролна и финансово-стопанска дейност. Информационно осигуряване, анализ и методическо ръководство. Дейност по конституционносъобразност на законодателството

  • Развитие и реформа на Прокуратурата

  • Обобщени изводи за състоянието на Прокуратурата. Приоритети.

Докладът е съобразен с актуалната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, наказателната политика на Р България и ангажиментите й като член на Европейския съюз, международните актове, Стратегията за развитие на Прокуратурата на РБ 2007÷2009 и Плана за действие за нейното изпълнение.

Докладите на всички прокуратури са изготвени в съответствие с обхвата на отчетността за дейността на Прокуратурата на Р България, утвърден от главния прокурор с Указание № 301/2007г. за организация на информационната дейност.
Р А З Д Е Л I
СЪСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Състоянието, динамиката и структурата на престъпността се анализират по предоставени данни от МВР за регистрираните криминални и установени икономически престъпления, по статистическите данни на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за внесени прокурорски актове в съдилищата (обвинителни актове, предложения за споразумение и предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание) и осъдителни/санкционни съдебни актове.
1. Състояние, динамика и структура на престъпността за регистрирани и разкрити престъпления. Тенденции. Структуроопределящи престъпления. (по предварителни данни на МВР – м. февруари 2008г.)
1.1. Регистрирани и установени престъпления

През 2007г. органите на МВР са регистрирали 116 651 криминални престъпления (за 2006г. – 123 264) и са установили 14 289 (10 279) икономически престъпления.


Регистрирани криминални престъпления (против личността, собствеността, общоопасни, престъпления против реда и общественото спокойствие и други престъпления).

Очертава се тенденция на снижаване на регистрираните криминални престъпления. През 2007г. то е от 5% спрямо 2006г., а през 2006г. – 0,6% спрямо 2005г., когато са били регистрирани 124 022 престъпления.Интензитетът на общо регистрираните криминални престъпления е 1 519 на 100 хиляди души население, при 1 597 за 2006г. и 1 598 за 2005г.

Структурата на регистрираната престъпност се запазва без съществени изменения. Продължават да са структуроопределящи престъпленията против собствеността, общоопасните престъпления, следвани от престъпленията против личността. Показателите за интензитета (на 100 хиляди души население) им са съответно 963 (1 034) за престъпленията против собствеността, 364 (376) за общоопасните и 76 (76) за престъпленията против личността.


Регистрираните престъпления против собствеността през 2007г. са 73 979, или 83,5% от общия брой регистрирани криминални престъпления. Констатира се намаление от 7% спрямо 2006г., когато са били 79 790, или 65%.

Сред тези престъпления преобладават кражбите (чл.194–197 НК) – 62 183, или 84% (през 2006г. – 67 600, или 85%). От тях най-многобройни са взломните кражби – 21 525 (23 460), следват домовите – 13 886 (15 821), кражбите на части и вещи от МПС – 7 865 (7 392) и т.н.

Грабежите (чл. 198–200 НК) са 2 852, или 4% (2 875), от които регистрираните случаи на въоръжен грабеж са 105 (125), а от тях с огнестрелно оръжие са 31 (51).

Измамите (чл. 209–211, чл. 213 НК) са 1 852 (2 178).

Делът на изнудванията (чл. 213а–214 НК) е 0,2% – 143 (169 за 2006г. и 222 за 2005г.).
Регистрираните общоопасни престъпления през 2007г. са 27 978, с относителен дял от 24%. Наблюдава се тенденция на намаление през последните три години – през 2006г. са 29 037, а през 2005г. – 29 717.

Основен дял сред тях съставляват престъпленията по транспорта (чл. 340–344), които са 17 414, или 62% (17 711).Посегателствата спрямо МПС (чл. 346 НК) са 4 395 (5 102), което сочи намаление спрямо предходната година.

Престъпленията, свързани с наркотици, са 2 800 (2 824).


Палежите са 1 771 (през 2006г. – 1 355, 2005г. – 1 333).
Относителният дял на престъпленията против личността (5 809) е 5% (през 2006г. 5 891, или 5%, 6 869, или 5,5% за 2005 г).

Сред тях довършените убийства са 160, или 3% (през 2006г. са 170 – 3%, и 177 – 3% през 2005 г.). Опитите за умишлено убийство през 2007г. са 77 (през 2006 г. са 74 – 1%, и 101 – 1,5% за 2005г.). Телесните повреди (чл. 128–135 НК) са 3 086 и съставляват основния дял от 53% от престъпленията против личността (2 976 – 50,5%).

Престъпленията по раздел Разврат (чл.149–159 НК) са 751, или 13% от общия брой престъпления против личността (911, или 15,5%). Сред тях най-разпространени са блудствата – 317 (369), следвани от изнасилванията – довършени и опити 212 (310).
Сред останалите (8 810) криминални престъпления най-съществен дял имат престъпленията против реда и общественото спокойствие (чл. 320–329) – 3 874 (4 498), от тях хулиганствата са 3 012 (3 299). Следват ги престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 2 765 (1 658), и престъпленията против брака, семейството и младежта – 1 650 (1 852).
Разкриваемост

Разкритите криминални престъпления през отчетната година са 60 694, което съставлява 52% от общо регистрираните през периода (през 2006г. – 65 839, или 53%). Наблюдава се тревожна тенденция на намаление на разкриваемостта – през 2007г. с 1,4 пункта по-ниска от 2006г. и със 7,9 пункта спрямо 2005г., когато е била 60%, съответно с 9 пункта спрямо 2004г. (61%).


През 2007г. са разкрити и 8 911 (7 253) криминални престъпления, които са регистрирани през минали години.

Общото ниво на разкриваемостта се определя от относително ниското ниво на разкриваемост на най-големия дял от регистрираните престъпления – престъпленията против собствеността. От тях са разкрити 39,8 (42,5%), като най-многобройните престъпления, каквито са взломните, домовите, кражбите на части и вещи от МПС, са с най-ниски нива на разкриваемост – съответно 23,5% (29%), 32% (37%) и 20% (28%).

Общоопасните престъпления имат 71% (71%) разкриваемост. Сред тях проблем представлява разкриваемостта на противозаконното отнемане на МПС – 12%, палежите – 14% (18%) и особено случаите с използване на взрив (чл. 333 НК) – 3,6% (11%), въпреки че абсолютните стойности са ниски (28 случая).

Престъпленията против личността са с относително висока разкриваемост – 69% (70%). Разкриваемостта специално на умишлените убийства е 87,5% (82%). Проблемите продължават да се свързват с разкриването на т.нар. поръчкови убийства.
Установени икономически престъпления

При анализа на тези престъпления следва да се имат предвид значителните различия по установяването и разкриването им, произтичащи от техния характер. Както е известно, в типичния случай при тях липсва заявител, респективно местопроизшествие (затова не са регистрирани, за разлика от криминалните, с някои изключения), осъществяват се при нормалното реализиране на икономически дейности от лица, които са висококвалифицирани и запознати в съвършенство с правната уредба, организацията и технологията на работата. Установяването им зависи в изключителна степен от ефективността на работата на контролните органи и МВР. Това са престъпленията, които засягат много сериозно и дългосрочно важни обществени отношения – правилното (законосъобразно и целесъобразно) разходване на значителни държавни средства (вкл. от еврофондовете), стабилността на финансово-кредитната система, документооборота и пр.


През 2007г. разкритите престъпления с известен извършител са 7 632 (10 279), което сочи значително намаление от 26%.
През 2007г. се наблюдава преструктурирането в проявлението на икономическите престъпления.

Най-многобройни са установените престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – 4 590, или 32%. Следват ги документните престъпления – 4 232, или 30% и престъпленията против собствеността – 4 131, или 29%.

Най-съществен дял от разкритите икономически престъпления с известен извършител имат престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система, които са 2 712, или 35,5%. Основната част от тях (1 039) се формира от престъпленията против горското стопанство. Престъпленията против кредиторите (чл. 227б–е НК) са 475 през 2007г., а данъчните (чл. 255–259, 260 НК) – 218.

Разкритите документни престъпления (глава девета от НК) са 2 435, или 32% (3 217, или 31%).

Значителен е делът на разкритите престъпления против собствеността –

1 748, или 23%, от които най-многобройни са измамите – 1 014.

Разкритите престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243–249 НК) през 2007г. са 155 (2006г. – 173, 2005г. – 152 ).

Разкритите престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации през 2007г. са 305, което сочи намаление спрямо 2006г. (537 престъпления през 2006 ., а през 2005г. те са били 950). От тях 226 са престъпленията по служба.

Случаите на подкуп запазват приблизително близки абсолютни стойности – установени са 119 случая през 2007г., 93 случая през 2006г., 106 – през 2005г.

През годината установените компютърни престъпления по чл. 319а–е НК са 6 (9 за 2006г.).


2. Състояние, структура (по глави, раздели, видове престъпления и текстове от НК) и динамика на престъпността по образувани ДП, внесени в съда ДП, вкл. по видове покурорски актове, осъдени и санкционирани лица1

През 2007г. прокурорите в страната са внесли за разглеждане в съдилищата общо 45255 прокурорски акта, срещу 55677 обвиняеми лица за 51488 престъпления по тях. От общо внесените прокурорски актове обвинителните актове са 29998, предложенията за споразумение – 7927, и предложенията по чл. 78а – 7330. За съпоставка, през 2006г. са внесени общо 51 070 прокурорски акта срещу 63 476 лица за 59 222 престъпления. От тях обвинителните актове са 29 035, предложенията за споразумения – 7 707 и постановленията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – 14 328. Някои от факторите, довели до снижаването на цитираните стойности, бяха посочени по-горе – намаляване на регистрираните от МВР престъпления, съответно намаляване на разкритите престъпления. По-подробно тези въпроси се анализират в съответните раздели – ІІ. Следствен надзор и ІІІ. Съдебен надзор.

При съпоставка на структурата по регистрирани и установени престъпления от МВР и по внесените прокурорски актове е наложително да се отчитат някои различия, които са естествени и обясними. Общоопасните престъпления са значителен брой, при относително висока разкриваемост и по-кратко технологично време на разследване (голяма част от тези деяния са непредпазливи, респективно по-ниско наказуeми, с приложимост на правилата за споразумение и освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, по-ниска степен на противопоставяне при провеждане на наказателното производство), което пряко се отразява на обема внесени прокурорски актове (като по-голяма величина). При престъпленията против собствеността (макар най-многобройни) разкриваемостта е значително по-ниска, както вече бе отбелязано, при по-продължително разследване.


2.1. Най-голям дял в структурата съставляват внесените в съда прокурорски актове за общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) – 17 925, което съставлява 40% общия брой прокурорски актове. Предадените на съд лица са 18 422. В сравнение с 2006г. (19 431 прокурорски акта) се отчита намаление от 8%

Преобладаващата част от актовете по тази глава от НК се отнасят за непредпазливи престъпления (по чл. 343, чл. 343а–в НК – причиняване на ПТП; управляване на МПС след употреба на алкохол, управляване, след като лицето е било лишено от правоуправление) – 14616, или 81,5% (само по чл. 343б са 10529, или 59% актовете за общоопасни престъпления). Следват ги актовете за престъпления с предмет наркотични вещества (чл. 354а–в) – 1803, или 10%.2.2. На второ място са престъпления против собствеността (Глава пета от НК) – 16085, с относителен дял 35,5%. Броят на обвинените и уличените лица е 23517. И тук се констатира намаление от 12%, в сравнение с 2006г. (18323 прокурорски акта).

Сред тях най-висок дял имат актовете за кражби – 5677, или 35%, следвани от актовете за грабежи – 2503, или 16%.2.3. На трето място са внесените прокурорски актове за престъпления против личността (Глава втора от НК) – 2731, или 6%, с предадени на съд 3904 лица. Основната част от тези актове се отнася до телесни повреди – 1465, или 54% (от тях средни телесни повреди – 722 и квалифицирани случаи на причинени телесни повреди – 743). Внесените актове за умишлени убийства (чл.115–121 НК, вкл. опит) са 228. Относително висок е и броят на внесените в съда прокурорски актове по чл. 144 НК (закана) – 235.

2.4. На следващо място са актовете за престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) – 2019, или 4,5%. По тях лицата, предадени на съд, са 2404. Преобладаващата част от актовете се отнасят за престъпления в отделни стопански отрасли, по-специално по чл. 235 (сечене, събиране, добиване, вземане или извозване от горския фонд) – 693 акта, и чл. 234в НК (неправомерно присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа) – 296 акта. Относително висок е и броят на внесените в съдилищата актове в раздела за престъпления против кредиторите, и по специално по чл. 227б НК – 359 акта.

2.5. На пето място са актовете за престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (Глава осма от НК) – 1945, което съставлява 4%. Предадените на съд лица са 2475. От тях като най-голям се откроява броят на внесените актове по чл. 279 НК – 1101 (влизане в границата на държавата без разрешение на надлежните органи на властта). Относително малък е броят на престъпленията по служба (чл. 282–285 НК) – общо 78, или 4%.

Внесените актове за подкуп (чл.301–307а НК) са 106, или 5,4%, от тях 59 са по чл. 304 НК.2.6. На шесто място са актовете за документни престъпления (Глава девета от НК) – 1614, което е 4%. Преобладава броят на внесените актове за престъпления по чл. 316 НК (ползване на неистински или подправен документ, или на документ с невярно съдържание) – 740.

2.7. Следват актовете за престъпления против реда и общественото спокойствие (Глава десета от НК) – 1391, или 3%. От тях най-висок е броят на актовете по чл. 325 НК – 1054, което съставлява 76%.

2.8. На осмо място са актовете за престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК) – 975, от които най-многобройни са внесените актове по чл. 183 НК (неплащане на издръжка) – 790, или 81%.

Общият размер на причинените щети от престъпления по внесените прокурорски актове в съда е 146 552 690 лв. Възстановените щети са 6 085 880 лв., което съставлява 4% от общия размер на нанесените.През 2007г. са осъдени и санкционирани 50714 лица с 42458 осъдителни и санкционни решения на съда. Снижението на тези показатели спрямо 2006г., когато са осъдени и санкционирани общо 56 481 лица с 46 118 съдебни акта (55 475 през 2005 г.), е съответно на намалението на внесените актове в съда.

За престъпления против собствеността (Глава пета от НК) са санкционирани най-много лица – 22207, или 44% от всички осъдени и санкционирани лица (за 2006г. – 24906 лица). В съответствие с дела на регистрираните и разкрити престъпления, респективно внесените в съда прокурорски актове, преобладаващата част се пада на кражбите (чл. 194–197 НК) – 16626, или 75% от осъдените лица за престъпления по тази глава от НК. За грабежи (чл. 198–200 НК) са санкционирани 2037 лица, или 9%. За измами (чл. 209–213 НК) са санкционирани 1115 лица, или 5%.

За общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) са санкционирани 17337, или 34,18% от всички осъдени и санкционирани лица (за 2006г. – 18 424 лица). Преобладаващата част се отнася до престъпленията, свързани с причиняване на ПТП и управляване на МПС след употреба на алкохол и след лишаване от правоуправление (чл. 343–343г НК) – 14404, или 83%.

За престъпления против личността (Глава втора от НК) са санкционирани 3062 лица, или 6% (за 2006г. – 3453 лица). За умишлени убийства (чл.115–121 НК) осъдените са 242.

За престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации (Глава осма от НК) са санкционирани 2174 лица, или 4% (за 2006г. – 2805 лица).

За престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) са санкционирани 1701 лица, или 3% (за 2006г. – 1604 лица).

За престъпления против реда и общественото спокойствие (Глава десета от НК) са санкционирани 1531 лица, или 3% (за 2006 г. – 2169 лица), от които 1041 лица – за хулиганство.

За документни престъпления (Глава девета от НК) са санкционирани 1347 лица, или 3% (за 2006г. – 1530).

Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за 2007г. са 37250 спрямо 45162 лица.


3. Териториално разпределение на наказаната престъпност – по образувани ДП, внесени в съда прокурорски актове, предадени на съд, осъдени и санкционирани лица2
Стойностите на образуваните ДП, съответно на внесените в съда прокурорски актове, предадените на съд, осъдените и санкционираните лица през годината са в пряка зависимост от регистрираните и разкритите престъпления от органите на МВР.

Съобразно спецификата на териториално-географското положение на районите, демографското, социалното и икономическото състояние, както и в зависимост от комплексното въздействие на вътрешни и външни криминогенни фактори, се наблюдава своеобразно териториално разпределение на престъпността, представено по-долу.

Отделно са посочени показателите за криминалните престъпления (против личността, собствеността, общоопасни престъпления, престъпления против реда и общественото спокойствие и други престъпления) и за икономическите престъпления.


3.1. В района на Апелативната прокуратура София са 41% от регистрираните криминални и 35,5% от установените икономически престъпления в страната през 2007г., което предопределя най-високите стойности на досъдебните производства, внесените актове и осъдените/санкционираните лица. На територията на апелативния район осъществяват дейността си осем окръжни прокуратури – Софийската градска, Софийската окръжна, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил, Благоевград.

Наблюдаваните досъдебни производства в района на Апелативната прокуратура София са 150118, или 30% от общо наблюдаваните ДП (495361). Новообразувани за периода са 67206, което е 25% спрямо общия брой. Общо решените от прокурор ДП са 121252, което е 28% от общо решените.

Прокурорските актове, внесени в съда от прокуратурите в Апелативния район София, са 16272 (от тях 10451 са обвинителни), или 37% от броя на всички актове. Налице е намаление с 20%, в сравнение с 2006г. (20358). Обвиняемите лица по внесените актове са 19390, което е 35% от общо предадените на съд лица. Тези данни са в съответствие с наблюдаваната трайна тенденция за намаляване на абсолютния брой на регистрираните престъпления, при значително понижаване на разкриваемостта.
Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за отчетния период са 11378. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди са общо 13191 за 2007г., спрямо 18099 за 2006г., или е налице намаление с 27%.
3.2. В района на Апелативната прокуратура Пловдив са 17% от регистрираните криминални и 21% от установените икономически престъпления в страната през 2007г. На територията на апелативния район осъществяват дейността си шест окръжни прокуратури – Пловдив, Пазарджик, Ст. Загора, Смолян, Хасково, Кърджали.

През 2007г. в района на Апелативната прокуратура Пловдив броят на наблюдаваните досъдебни производства е 122026, или 25% от общо наблюдаваните ДП. Новообразувани за периода са 25060, което е 17% спрямо общия брой. Общо решените от прокурор ДП са 115908, което е 27% от общо решените.

Прокурорските актове, внесени в съда от прокуратурите в Апелативния район Пловдив са 9715 (от тях 6721 са обвинителни), или 37% от броя на всички актове. Налице е намаление с 8%, в сравнение с 2006г. (10599).. Обвиняемите лица по внесените актове са 12343, което е 22% от общо предадените на съд лица.

Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за отчетния период са 9154. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди са общо 11918 за 2007г., спрямо 10446 за 2006г., или е налице увеличение с 14%.


3.3. В района на Апелативната прокуратура В. Търново са 12% от регистрираните криминални и 15% от установените икономически престъпления в страната през 2007г. На територията на апелативния район осъществяват дейността си пет окръжни прокуратури – В. Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе.

През 2007г. в района на Апелативната прокуратура В. Търново броят на наблюдаваните досъдебни производства е 92551, или 19% от общо наблюдаваните ДП. Новообразувани за периода са 19028, което е 12,72% спрямо общия брой. Общо решените от прокурор ДП са 87542, което е 20% от общо решените.

Прокурорските актове, внесени в съда от прокуратурите в Апелативния район В. Търново са 7020 (от тях 4812 са обвинителни), или 15,5% от броя на всички актове. Налице е намаление с 6%, в сравнение с 2006г. (7486). Обвиняемите лица по внесените актове са 8349, което е 15% от общо предадените на съд лица.

Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за отчетния период са 6434. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди са общо 7516 за 2007г., спрямо 8261 за 2006г., или е налице намаление с 9%.3.4. В района на Апелативната прокуратура Варна са 15% от регистрираните криминални и 15% от установените икономически престъпления в страната през 2007г. На територията на апелативния район осъществяват дейността си шест окръжни прокуратури – Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Търговище.

През 2007г. в района на Апелативната прокуратура Варна броят на наблюдаваните досъдебни производства е 87471, или 18% от общо наблюдаваните ДП. Новообразувани за периода са 21383, което е 14% спрямо общия брой. Общо решените от прокурор ДП са 76201, което е 18% от общо решените.

Прокурорските актове, внесени в съда от прокуратурите в Апелативния район Варна са 6755 (от тях 4645 са обвинителни), или 15% от броя на всички актове. Налице е намаление с 3%, в сравнение с 2006г., когато прокурорските актове са били 6963. Обвиняемите лица по внесените актове са 8470, което е 15% от общо предадените на съд лица.

Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за отчетния период са 5927. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди са общо 6914 за 2007г., спрямо 8435 за 2006г., или е налице намаление с 18%.


3.5. В района на Апелативната прокуратура Бургас са 12,27% от регистрираните криминални и 9,5% от установените икономически престъпления в страната през 2007г. На територията на апелативния район осъществяват дейността си три окръжни прокуратури – Бургас, Сливен, Ямбол.

През 2007г. в района на Апелативната прокуратура Бургас броят на наблюдаваните досъдебни производства е 41243, или 8% от общо наблюдаваните ДП. Новообразувани за периода са 15960, което е 11% спрямо общия брой. Общо решените от прокурор ДП са 30678, което е 7% от общо решените.

Прокурорските актове, внесени в съда от прокуратурите в Апелативния район Бургас са 4848 (от тях 2889 са обвинителни), или 11% от броя на всички актове. Налице е увеличение с 3%, в сравнение с 2006г. (4715). Обвиняемите лица по внесените актове са 6283, което е 14% от общо предадените на съд лица.

Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за отчетния период са 3818. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди са общо 4970 за 2007г., спрямо 5624 за 2006г., или е налице намаление с 12%.


3.6. Районът на Военноапелативната прокуратура обхваща цялата територия на страната с пет военноокръжни прокуратури – София, Пловдив, Сливен, Варна и Плевен.

Престъпленията, които са подсъдни на военните съдилища и се разследват от съответните военноокръжни прокуратури, се регистрират и разкриват от служителите на дирекция Инспекторат и отдел „Вътрешна сигурност” при МВР, както и от съответните областни дирекции на полицията. Регионалните служби Сигурност – ВП и ВКР по места регистрират и разкриват престъпления, извършени от военнослужещи, държавни служители и граждански лица в системата на Министерството на отбраната.

Поради спецификата на разследваните престъпления, извършени от военнослужещи и служители на МВР, не съществуват данни за неразкрити извършители на такива престъпления. В тази насока не може да бъде посочено колко от регистрираните в полицията и неразкрити престъпления са извършени от лица, наказателноотговорни пред военните съдилища. Тази особеност се дължи на специалната компетентност – с оглед субекта на престъплението, като регистрирането и разследването започва, едва когато се установи, че извършителят е известен и попада в кръга на лицата, определен от чл. 396 НПК.

През отчетния период на територията на Военноапелативния район са били регистрирани и разкрити 895 престъпления, извършени от 842 лица.

През 2007г. броят на наблюдаваните досъдебни производства е 1952, или 0,4% от общо наблюдаваните ДП. Новообразувани за периода са 895, което е 0,6% спрямо общия брой. Общо решените от прокурор ДП са 1647, което е 0,4% от общо решените.

Прокурорските актове, внесени в съда от прокуратурите в района на Военноапелативната прокуратура, са 645 (от тях 450 са обвинителни), или 1,4% от броя на всички актове. Налице е намаление с 32%, в сравнение с 2006г. (949). Обвиняемите лица по внесените актове са 842, което е 1,5% от общо предадените на съд лица.

Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения за отчетния период са 539. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди са общо 653 за 2007г., а за 2006г. – 782 лица, или е налице намаление с 16,5%. Тенденцията на намаление на показателите се обуславя от настъпилите изменения с новия Наказателно-процесуален кодекс. Бяха изключени от компетентността на военните прокуратури престъпленията, извършени от служители от охранителния състав на Главната дирекция Изпълнение на наказанията и Главната дирекция Охрана при Министерството на правосъдието, като значително намаля броят и на делата, водени срещу служители на МВР, тъй като на военните съдилища останаха подсъдни само престъпленията, извършени от тях при или по повод изпълнение на службата им. Налице и снижение на производствата за военни престъпления, което се дължи на реформите в Българската армия, водещи до намаляване на числения й състав като цяло, от една страна, и броя на наборните военнослужещи, от друга. Следва да се има предвид, че до края на отчетния период отпадна наборната военна служба.
4. Обобщени данни за наказаната престъпност по наказателни производства със значим обществен интерес, образувани за някои категории тежки престъпления3
През 2007г., с цел прецизиране на критериите и показателите за отчитане на престъпленията, съобразно международното законодателство, както и за ограничаване на субективизма в отчетността на ПРБ, с указание на главния прокурор се въведоха изменения в нейния обхват4 и организация. По тази причина данните за прояви на организирана престъпност, корупция и трафик на хора не са абсолютно съпоставими с предходния период, тъй като се стесни кръгът от престъпления, които се наблюдават и включват в посочените категории, съответно стойностите за тези престъпления се редуцираха значително.
4.1. Разследванията за престъпления, свързани с организирана престъпност, през отчетната 2007г. са 179 (новообразувани 101), или 0,03% от всички досъдебни производства (495361). През 2006г. абсолютният брой на наблюдаваните производства е 1220, при много по-широк обхват на наблюдавани видове престъпления. При съпоставка на същите по вид престъпления, се наблюдава незначително намаление, което съответства на общото снижение на регистрирана престъпност. По-подробно текстовете от НК, които са наблюдавани през различните отчетни периоди (включително за корупционни престъпления и трафик на хора), са разгледани в съответните подраздели и са изложени в приложени таблици.

В съдилищата са внесени общо 72 прокурорски акта срещу 316 лица, от които 6 са чужденци. Обвинителните актове са 54.

През 2007г. са осъдени 78 лица. Спрямо 77 лица присъдите са влезли в сила.

В структурата по наблюдавани производства най-голям дял имат тези за престъпления по чл. 321 НК (ръководене и участие в организирана престъпна група, Глава десета от НК), които са 135, или 75%. Внесените в съдилищата прокурорски актове са 50, или 69%. Осъдените лица са 47, или 60%.

Следват ги производствата за общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) – 21, или 2%, всички за престъпления с наркотични вещества. Внесените актове са 12, или 17%. Осъдените за общоопасни престъпления са 5, или 6%.

Следват ги производствата за престъпления против собствеността (Глава пета от НК) – 11, или 6%. Внесените актове са 3, или 4%. Осъдени лица няма.


4.2. За корупционни, данъчни, финансови и свързани с тях други престъпления през отчетната 2007г. са наблюдавани общо 5863 производства, които представляват 1% от всички наблюдавани производства (новообразувани 2864).

Наблюдаваните производства за корупционни престъпления през отчетния период са 1409 (новообразувани 512), а през 2006г. – 5911. Същественото намаление се дължи на изтъкнатите по-горе промени в отчитането им и на общото снижение на регистрираната престъпност.

За такива престъпления в съдилищата са внесени общо 223 прокурорски акта, при 948 за 2006г. Предадените на съд лица са 296 (1176 през 2006г.).

През периода са осъдени 142 лица. По отношение на 109 от подсъдимите присъдите са влезли в сила.

Преобладават производствата за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (Глава осма) – наблюдавани 1256 (89%), внесени актове – 174, осъдени лица – 125 (88%). Престъпленията против стопанството съставляват 9% от наблюдаваните производства, 12% от внесените актове, 10% от осъдените лица.

За подкуп са наблюдавани 257 (260) производства, съответно 164 новообразувани. Внесените в съдилищата прокурорски актове са 103 (125). Осъдените лица са 101(105). Осъдените лица с влязла в сила присъда са 81 (64).

През 2007г. са наблюдавани 3040 производства за данъчни престъпления. Те са с 11% повече от производствата през 2006г., когато са били 2707.

Внесените прокурорски актове в съда са 522 срещу 580 лица. Последните бележат намаление с 9%, спрямо 2006г. (572).

Осъдени са 343 лица. Спрямо 289 лица присъдата е влязла в сила.

Наблюдаваните досъдебни производства за престъпления по изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти през 2007г. са 1295. В сравнение с 2006 г., когато са наблюдавани 875 ДП, се отбелязва увеличение с 48 %.

Внесените актове в съда са 116 срещу 136 лица. Осъдените за този вид престъпления са 109. Присъдата е влязла в сила спрямо 112 лица.

През 2007г. са наблюдавани 91 производства за престъпления, свързани с изпиране на пари. Те са с 47% повече от производствата през 2006г., когато са били 62.

Внесените прокурорски актове в съда са 10 срещу 11 лица. За сравнение, през 2006г. прокурорските актове са 9.

Осъдени са 8 лица. Присъдата е влязла в сила спрямо 7 лица.

През 2007г. са наблюдавани 28 производства за престъпления с еврофондове, което е 3,5 пъти повече от производствата през 2006г., когато са 8.

Внесените прокурорски актове в съда са 4 срещу 4 лица, колкото са и през 2006г.

Осъдени лица няма.

4.3. За престъпленията с предмет незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда през отчетния период на територията на Република България са водени общо 4609 досъдебни производства (0,93% от всички наблюдавани). Налице е намаление на налюдаваните доъдебни производства в равнение с 2006г. (4920) с 6%.

Прокурорските актове, внесени в съда, са 1869 (срещу 1945 през 2006г.), а лицата по тях са 2142 (38 чужди граждани), срещу 2151 през 2006г.

Осъдени са 1463 лица. Присъдата е влязла в сила спрямо 1393 лица.

4.4. През 2007г. са наблюдавани общо 212 производства за незаконен трафик на хора (чл. 159а– в НК за набиране, транспортиране, укриване, приемане, превеждане през граница, с цел използване за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение), или 0,04%. Внесени в съдилищата са общо 67 акта, срещу 110 лица. Осъдени са 85 лица. Присъдата е влязла в сила спрямо 73.
4.5. Младежка престъпност5 (от 14 до 29г.) (по внесени прокурорски актове и осъдени лица).

През 2007г. са внесени 2790 прокурорски акта срещу лица на младежка възраст, което е 6% от общия брой внесени в съдилищата прокурорски актове. Наблюдава се намаление с 13%, в сравнение с 2006г. (3219 акта).

Непълнолетните, срещу които са внесени актове в съдилищата, са 3716, или 7%. Намалението е с 14%, спрямо предходния период – 2006г. (4315).

От предадените на съд през 2007г. непълнолетни лица, 79% са за извършени от тях престъпления по Глава пета от НК (Престъпления против собствеността), 10% – за престъпления по Глава единадесета от НК (Общоопасни престъпления), и 6% – за престъпления по Глава втора от НК (Престъпления против личността).

През 2007г. са предадени на съд 170 лица рецидивисти на младежка възраст, които съставляват 5% от общия брой непълнолетни лица по внесените обвинителни актове и 0,3% от броя на всички обвиняеми лица по внесените актове в съдилищата през 2007г.


Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г
documents -> Формуляр за кандидатстване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница