Доклад за провеждането на плана за действие за упражняването на правата на националните малцинствастраница1/13
Дата09.01.2018
Размер2.57 Mb.
#41805
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ДОКЛАД 1-2/2016

О ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

~ СЪДЪРЖАНИЕ ~
~ СЪДЪРЖАНИЕ ~ 2

ВСТЪПИТЛНИ БЕЛЕЖКИ 3

I ЛИЧНОТО СТАТУСНО ПОЛОЖЕНИЕ 5

II ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ 10

III ОБЛАСТ НА КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ 28

IV СВОБОДА НА ВЕРОИСПОВЕДАНИЕТО 62

V ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЗИКА И ПИСМОТО 64

VI ОБРАЗОВАНИЕ 70

VII ДЕМОКРАТИЧНО УЧАСТИЕ 103

VIII АДЕКВАТНА ЗАСТЪПЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 105

IX НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 117

X ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЛАЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ 124

XI МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 142


ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

(за активностите до II тримесечие на 2016 година, включително и непрекъснати дейности)

ВСТЪПИТЛНИ БЕЛЕЖКИ


С приемането на Плана за действие за Глава 231 (във вторта част на текста: АП ПГ 23) Република Сърбия си е задала стратегическо определение за подобряване на институционалната и законодателната рамка в областта на основните и малцинствени права и свободи. АП ПГ 23 идентифицира нуждата за подобряване на положението на националните малцинства и предвижда изработка на отделен План за действие за реализиране на правата на националните малцинства2 (във втората час на текста План на действие: План за действие).

Планът за действие представлява среднорочен стратегически документ, който съдържа стратегически цели в съответствие с препоръките на Консултативен комитет на Рамковата конвенция на Съвета на Европа, чиято реализация е необходима за премахване на забелязаните недостатъци в реализирането на правата и свободите на националните малцинства.

Планът за действие е съгласуван както с основния статегически документ АП ПГ 23, така и с останалите съответни стратегически документи на АП ПГ 23, както и с останалите съответни стратегически документи.

Проследване на реализацията на активностите от Плана за действие е поверено на Съвета за националиte малцинства, а с цел да се осъществи както пълната инклузивност на националните малцинстъа в процеса на мониторинг, така и на пълна координация на работата на държавните органи и обезпечаване на подкрепа на най-високо равнище в реализирането на планираните дейности.

Съвета за национални малцинства е работно тяло на Правителството на Сърбия, в чийто състав влизат компетентни държавни органи и представители на всички национални съвети на националите малцинства. Съвета за националните малцинства заседава най-малко четри пъти през годината (тримесечно).

В процеса на проследване на реализацията, експертна и административно-техническа подкрепа на Съвета за национални малцинтва оказва Канцеларията за човешки и малцинствени права.

Канцеларията за човешките и малцинствени права тримесечно събира данни за изпълнение на активностите и докладва тримесечно за изпълнението на Плана за действие. Доклади за изпълнение на Плана за действие Канцеларията за човешки и малцинствени права ще предоставя на Съвета за националниte малцинства и Координация на националните малцинства. С цел проследване на Акционния план във връзка присъединителнта глава 23 и проследване и реализация в частта, в която по същество се припокрива с АП ПГ 23 ще се предоставят доклади и на Съвета за изпълнение на Плана за действие за ПГ 23. Организациите на цивлиното общество ще бъдат включени в надзора на реализирането на гражданското общество ще бъдат включени в надзора на реализацията на Плана за действие, чрез срещи на Групата за преговори за глава 23 с Националнaта конвенция за присъединението към ЕС, на които Плана за действие ще бъде една от темите.

Първия официален цикъл на докладване е проведен в периода от 18 юли до 21 септември 2016 година.

Първият доклад обхваща следното:


 1. Подробен доклад за изпълнение на дейностите, които са реализирани в докладвания период; 1. Плана за действие за осъществяване на правата на националните малцинства, който съдържа отделна колона за статуса и изпълнението на активностите; 1. Статистически преглед на статуса юа изпълнението на Акционния план за осъществяване на правата на националните малцинтва на няолко равнища:

- осъществяване на дейности на равнището на Плана за действие;

- осъществяване на дейности на равнището на отделни глави;

- осъществяване на дейности на равнището на изпълнителите на дейности и на партньорите.

I ЛИЧНОТО СТАТУСНО ПОЛОЖЕНИЕ


ДЕЙНОСТ: 1.1. Изменения и допълнения на Закона за заштиа на правата и свободите на националните мацинства поради уреждането на правата за вписване на данни за националната принадлежност на принадлежащи към националното малсцинство в обществени документи, служебна евиденция и сбор от лични данни, в съответствие с конституционния припнцип на свободно изкзване на националната принадлежност.

СРОК: за приемане: II тримесечие на 2016 година

за прилгане: непрекъснато, от момента на влизане в силаСТАТУТ: Дейността частично е реализирана.

НОСИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ:

   • Министерството на държавната администрация и местното самоуправление

   • Народната скупщтина

   • Националните съвети на националните малцинтва

ДОКЛАД:

Министър на държавната администрация и местно самоуправление на 20 ноември 2015 године взе Решение за създаване на Специална работна за подготовка на текста на проекта на закона за изменения и допълнения на Закона за заштитаване на правата и свободите на националните малцинства.

С подкрепа на Мисията на ОССЕ в Сърбия ангажирани са двама експерти от областта на човешки и малцинствени права, които са подготвил проект на началните основи на споменатия закон, с които са предложени необходими изменения с цел съгласуване с Конституцията и системните закони, както и спровеждане на афирмативни мерки, които са предвидени от АП за Глава 23, и за да се създът условия за реализация на други активности от АП за осъществяване на правата на националните малцинства.

Отделна работна група (в чиято работа са включени представители на националните съвети на националните малцинства) организира две срещи, а на нивото на експерти организира са четри срещи. В момента се прави работната версия на текста на проектозакона.

С оформятето на новото Правителство (11-ти август 2016 година) се създадоха условия за свикване на Специална работна група с нов мандат, за да се подготви текста на проектозакона и провеждане на обществени обсъждания.

АКТИВНОСТ: 1.4. Подобряване на Специалния избирателен регистър (ПБС) на националното малцинство с цел да се изрърши модернизиране и подобряване на съществуващата апликация за ПБС, а с цел по-точно актуализация на данните като същевременно се гарантира поверителността на същите.

СРОК: IV тримесечие 2015 година

СТАТУТ: Дейността е реализирана напълно.

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ:


   • Министерството на държавната администрация и местното самоуправление

ДОКЛАД:

Прилагането на Специалния избирателен регистър е подобрено и то допринася за по-добро функциониране и безпроблемно актуализиране на избиателния процес. Подобряването е извършено върху тестово обкръжение на приложението и, след окончателни проверки, ще бъде прехвърлено и към окончателната версия.ДЕЙНОСТ: 1.6. Осигуряване на пълно реализиране на дейности, свързани с изпълнението на Меморандума за разбирателство, подписан между Министерство на държавната администрация и местното самоуправление, Омбудсмана и Върховния комисар на ООН за бежанците - Представителство в Сърбия, особено в частта, свързана с пълното прилагане на законовите разпоредби, които регулират вписването на факти и данни в регистрите и предоставянето на помощ на хора в различни процедури в областта на гражданското състояние.

- връзка с Оперативните заключения от семинари за социална инклузия на ромите

- връзка с АП ПГ 23 дейности 3.8.1.27, 3.8.2.11 и 3.7.1.3.

СРОК: Четвърто тримесечие на 2016 година

СТАТУТ: Дейността почти напълно е реаизирана.

НОСИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ:

   • Министерството на държавната администрация и местното самоуправление

   • Омбудсмана

   • ВКБООН

   • Министерството на вътрешните работи

   • Министерство на труда, заетостта, борчески и социални въпроси

ДОКЛАД:

Със споразумението за изменения на Споразумението за разбиране на сключен между Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, Омбудсмана и Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) – Представителство в Сърбия3 продължен е срока на неговата валидност до края на 2016 година и въз основа на това е дадена възможност за реализиране на обученията на съдии, завеждащите на гражданските регистри, социални работници, заети в Министертвото на вътрешните работи и ромската общност.ДЕЙНОСТ: 1.8. Наблюдение на положението при реализирането на правото на вписване на родените в гражданския регистър за ражданията.

- връзка с Оперативните заключения от семинара за социалното включване на ромите

- присъединяване към AP 23 PG дейност 3.8.1.26.

СРОК: Непрекъснато

СТАТУТ: Дейността се реализира успешно.

НОСИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ:

   • Министерство на държавната администрация

   • Административен инспекторат

ДОКЛАД:

През 2015 година, когато става дума за броя на лицата, които са в административна процедура, т.е. които в съдебни производства, са осъществили правото на вписване в регистъра а ражданията, според данните на Административния инспекторат, са решени 1072 иска за допълнителна регистрация на факта за раждането в регистъра на раждане. Другите вписвания в регистъра на ражданията през тази година са извършени в рамките на законовия срок за регистрация на този факт.

Също така, определен брой на лица, които факта за раждане не са могли да докажат в административно производство, правото на вписване в гражданския регистър са осъществили в съответствие с разпоредбите на Закона за извънсъдебно решение (определяне за времето и мястото на раждане). Според данни на Министерството на правосъдието, през 2015 година, са решени 264 предложения за определяне на времето и мястото на раждане.

Общият брой на наложени мерки от страна на Административния инспекторат в областта на гражданските регистри са 22, а реализирани са общо три мерки.ДЕЙНОСТ: 1.9. Да се продължи с информирането на ромите, египтяните и Ашкалиите за техните права свързани с регулирането на личния им статус и да се продължи оказването на безплатна юридическа помощна членовете на посочените общности в тези производства от страна на компетентните органи и организации на на гражданското общество, които се занимават със защита на човешките и малцинствени права.

Засилване на достъпа до безплатна правна помощ в съответствие със Закона за безплатна правна помощ и обезпечаване на пълен достъп до правата на ромските, египетските и ашкалийски общности.

- връзка с АП ПГ 23 дейност 3.8.2.9. и 3.7.1.3.

СРОК: за оказване на правна помощ от страна на на компетентни органи и оганизации на организациите на гражданското общество – Непрекъснато

Оказване на правна помощ в съответствие със Закона за БПП – Непрекъснато, от I тримесечие на 2017 годинаСТАТУТ: Дейността се реализира успешно.

НОСИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ:

   • Местното самоуправление

   • Министерството на вътрешните работи

   • Министерството на правосъдието

   • Организации на гражданското общество

ДОКЛАД:

Mинистерството на вътрешните работи е предложило законова рамка и приело подзаконови нормативни актове за да се създадът условия за осъществяване на правата на лични документи за категории на граждани, които не са могли да осъществят правата си на адресна регистрация и издаване на лични документи, което е основа за осъществяване на други гарантирани от конституцията права. Във връзка с това приет е Закона за постоянно и временно метожителство на гражданите, Закона за промени и допъления на Закона за личната карта, Правилника за реда за регистрация и дерегистрация на постоянно и временно метожителство на гражданите, регистриране на временния престой в чужбина и връщането от чужбина, пасивизиране на постоянно и временно метожителство, формите и начините на отчети, Правилник за формата за регистриране на местожителство на адреса на институцията, т.е. центъра за социални грижи и Правилника за личната карта.

От 2013 година до 30 юни 2016 година Министерството на външните работи е за 1.686 лица, предимно роми, живещо в нерегламентирани селища, с решения е констатирало местоюителството им на адресите на компетентните центрове за социални грижи, след което на тези лица са издадени и лични документи. През 2015 година регистрирано е 535, а от началото на 2016д о 30 юни 2016 година 218 лица.

В Младежкия център в град Костолац, с присъствието на представители на Полицейското управление от град Пожаревац, Градската община на град Костолац, службата за граждански регистри, директорите на основните и средни училища в Костолац, представители на здравните институции, Центъра за социални грижи, Националната служба по заетостта, Асоциацията Ром от Костолац, Службата за ромските въпроси, представители на мисията на ОССЕ и 32-ма граждани от ромска националност на 15-ти април 2016 година бе организирана трибуна под название Бъди равноправен– регистрирай се. Трибуната се проведе, за да се повиши информираността на ромите, ашкалите и египетската общност, живеещи в района на градските общини Костолац за значението на регистрацията им или за значението на вписването им гражданския регистър и притежаването на лични документи, които са необходими за упражняване на конституционно и законово гарантирани човешки и малцинствени права.

В процеса на издаване на документи за самоличност на тази категория граждани, като предварителен въпрос явява се въпросът за вписване в регистъра на ражданията, понеже повечето от тях не са вписани в регистъра на ражданията, което е задача на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление.

Въз основа на Спорзумението между тогавашното Министерството на правосъдието и държавната администрация, омбудсмана и Върховния комисар на ООН за бежанци - Клон в Сърбия (виж Дейността 1.6), взето е решение за формирне на Техническа гупа, чиято основна задача е да реализира активноси, които имат за цел изпълнение на взетото решение предмет на Споразумението – вписването в регистъра на ражданията принадлежащите към ромското малцинство, които до сега на са били вписани в тази служебна евиденция.

Министерството е участвало на конференции на тема Новини в областта на вписването в регистъран на ражданията, регистрация на местожителство и получаване на лични документи, които през 2013 година и 2014 годинаса са проведени в Суботица, Ниш, Крагуевц, Новим Сад и Белград, на които представителите на ромското гражданско общество са информирани за промените на законовите предписания, с които се разрешава да гражданите на Република Сърбия, чийто статус на юридически лица не е признат с вписването в регистъра на ражданията (правно невидими лица), сред които най-много има хора от ромската националност, вписването да се извърши по по-бърза и по-упростена процедура, а след това да се регулират гражданството им на Република Сърбия, регистрирането на тяхното местожителството на територията на Република Сърбия и личните им документи.

Техническата работна геупа, в сътрудничество с Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, омбудсмана и Върховния комисар на ООН за бежанци – представителство в Сърбия, през 2014 година в Белград, Ниш, Златибор, Нови Сади Крагуевац, през 2015 година в Ниш, Крушевац, Пирот, Белград, Златибор, Нови Сад и Суботица, а през2016 годинавъ в Върнячка Баня и Лесковац, е провела обучения за полицейски служитли, длъжностни лица и заместници на длъжностни лица по граждански състояния в регистъра на ражданията, заетите в центровете за социалну грижи, във връзка с вписването в регистъра за граждански състояния регистрация на местоюителството и издаване на документи за самоличност, за лица, които не са вписани в регистъра и нямат издадени документи за самоличност.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница