Доклад за проверка от кс на са за законосъобразността на изборите за ръководни органи на са „Д. А. Ценов гр. Свищов за мандата 2016 2020 гДата02.12.2017
Размер73.05 Kb.
#35843
ТипДокладСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ” – Свищов

Академичен съвет

Р Е Ш Е Н И Я

4взети на заседание на Академичния съвет на 18 май 2016 г.
ДНЕВЕН РЕД: РЕШЕНИЯ:


1. Приемане на Доклад за проверка от КС на СА за законосъобразността на изборите за ръководни органи на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов за мандата 2016 – 2020 г.

  Докл.: председател на КС


2. Откриване на основно звено „Институт за научни изследвания“ (ИНИ) съгласно чл. 25, ал. 2, 26б от ЗВО и във връзка с чл. 40, ал. 1, т.4 от Правилника за дейността на СА.

Докл.: зам.-ректор - НИПД

3. Приемане на проект на „Правилник за дейността на ИНИ“ и проект на „Организационна структура на ИНИ“, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗВО.

Докл.: зам.-ректор - НИПД

4. Приемане на Правилник за прием на студенти в ОКС „бакалавър“ за уч. 2016/2017 г.

Докл.: зам.-ректор – СПИК


5. Приемане на Правилник за дейността на „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността“.

Докл.: зам.-ректор – СПИК

6. Приемане на проект за създаване на катедра „Икономика и управление на туризма“ към факултет „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД
7. Утвърждаване на решение на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ за промяна на наименованието на специалност „Индустриална бизнес икономика“.

Докл.: зам.-ректор – УД


8. Приемане Вътрешни правила за определяне учебната заетост на академичния състав за уч. 2015/2016 г.

Докл.: зам.-ректор – УД

9. Актуализиране на план-сметка за дистанционно обучение.

Докл.: зам.-ректор – УД

10. Приемане на Технология за изплащане наднормените възнаграждения на академичния състав на СА „Д. А. Ценов“ за уч. 2015/2016 г.

Докл.: зам.-ректор – УД

11. Възлагане на лекции, семинарни занятия, участие в изпити и извънаудиторна заетост на гост-преподаватели към факултет „Финанси“.

Докл.: зам.-ректор – УД


12. Определяне броя на неположените изпити по учебен план, с които студентите могат да се явят на ликвидационна сесия за уч. 2015/2016 г.

Докл.: зам.-ректор – УД


13. Определяне броя на невзетите изпити по учебен план, с които студентите могат да запишат по-горен курс през уч. 2016/2017 г.

Докл.: зам.-ректор – УД


14. Приемане график на учебния процес за уч. 2016/2017 г. за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Докл.: зам.-ректор– УД


15. Обявяване на конкурс за академична длъжност:  • „главен асистент“ 1 (един) в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ)“ – за нуждите на катедра КАСД.

Докл.: ректор

16. Приемане на програми за докторантски минимуми по:  • „Счетоводни стандарти в публичния сектор“ и „Методология на счетоводната отчетност в публичния сектор“, по докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)“.

Докл.: зам.-ректор – АУК
17. Приемане на изпитни програми за конкурсен изпит за академична длъжност „главен асистент“, в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“ по:

  • научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ)“;

  • научна специалност „Планиране“.

Докл.: ректор
18. Възстановяване дейността на „Свищовска академия“ ЕООД.

Докл.: ректор

19. Други.

19.1. Утвърждаване и приемане на график за кандидатстване и записване за ОКС „магистър“, Рекламно-информационен справочник за ОКС „магистър“ за уч. 2016/2017 г.

Докл.: зам.-ректор – СПИК
19.2. Приемане на Правилник за работата на Комисията по академична етика в СА „Д. А. Ценов“.

Докл.: председател на КАЕ

19.3. Вземане на решение за свикване на общо събрание на членовете на Фондация „Д. А. Ценов“, от съда по регистрацията на фондацията.

Докл.: ректор
1. Не се подлага на гласуване.

2.1. Отменя решение № 3 т. 14 от 13.04.2016 г. на АС.

2.2. Открива основно звено „Институт за научни изследвания“ (ИНИ) съгласно чл. 25, ал. 2, 26 б от ЗВО и във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от Правилника за дейността на СА.
3.1. Отменя решение № 3 т. 15 от 13.04.2016 г. на АС.

3.2. Приема проект на „Правилник за дейността на ИНИ“ и проект на „Организационна структура на ИНИ“, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗВО.4. Приема Правилник за прием на студенти в ОКС „бакалавър“ за уч. 2016/2017 г.5.1. Отменя действащия Правилник за дейността на „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността“.

5.2. Приема Правилник за дейността на „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността“.

6. Открива катедра „Икономика и управление на туризма“ към факултет „ПТБ“.


7. Променя наименованието на специалност в ОКС „бакалавър“ „Индустриална бизнес икономика“ на „Индустриален бизнес и предприемачество“, считано от уч. 2016/2017 г.

8. Приема Вътрешни правила за определяне учебната заетост на академичния състав за уч. 2015/2016 г.

9.1. Приема план-сметка за уч. 2016/2017 г. за прием март 2015 г. неикономисти и „Професионален бакалавър“ и прием март 2016 г. икономисти.

9.2. Приема студентите, които са сключили договори по старите такси, да продължат по таксите, с които са започнали обучението си.


10. Приема Технологията за изплащане наднормените възнаграждения на академичния състав на СА „Д. А. Ценов“ за уч. 2015/2016 г.

11. Възлага лекции, семинарни занятия, участие в изпити и извънаудиторна заетост на следните гост-преподаватели към факултет „Финанси“ за летния семестър на уч. 2015/2016 г.:

* ас. д-р Цветан Павлов – считано от 04.04.2016 г.;

* ас. д-р Иван Маринов – считано от 04.04.2016 г.


12. Студентите от ОКС „бакалавър“ могат да се явят на ликвидационна сесия за уч. 2015/2016 г. с до три неположени изпити.

13. Студентите в ОКС „бакалавър“ могат да запишат по-горен курс на обучение без ограничение на броя на невзетите изпити.

14. Приема график на учебния процес за уч. 2016/2017 г. за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

15. Обявява конкурс за следната академична длъжност:  • „главен асистент“ 1 (един) в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ)“ – за нуждите на катедра КАСД със срок 2 месеца.

16. Приема програми за докторантски минимуми по:  • „Счетоводни стандарти в публичния сектор“ и „Методология на счетоводната отчетност в публичния сектор“, по докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)“.

17. Приема изпитни програми за конкурсен изпит за академична длъжност „главен асистент“, в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“ по:  • научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ)“;

  • научна специалност „Планиране“.

18.1. АС взема решение да се възобнови дейността на „Свищовска академия“ ЕООД.

18.2. Освобождава от длъжност и отговорност настоящият управител на „Свищовска академия“ ЕООД – доц. д-р Здравко Георгиев Любенов.

18.3. Избира за управител на „Свищовска академия“ ЕООД – доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов.

18.4. Възлага на Ректора да сключи договор за управление и контрол с новия управител.

19.1. Утвърждава и приема графика за кандидатстване и записване за ОКС „магистър“, Рекламно-информационен справочник за ОКС „магистър“ за уч. 2016/2017 г.

19.2. Приема Правилник за работата на Комисията по академична етика в СА „Д. А. Ценов“.

19.3. Да се свика ОС от съда по регистрацията на фондацията, като възлага на Ректора да отправи искане до съда по регистрацията на Фондация „Д. А. Ценов“ за свикване на общо събрание на 20.07.2016 г. (сряда) от 1100 ч. в гр. Свищов, ул. „Ем. Чакъров“ № 2 в СА „Д. А. Ценов“, ауд. 1 при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Управителния съвет на фондацията и избор на нов Управителен съвет.

2. Освобождаване на Председателя на фондацията и избор на Председател.3. Други.


Ректор:

(Доц. д-р И. Марчевски)
Каталог: portal -> file
portal -> Доклад относно консултация с експертна група по субсидиарността за становището по собствена инициатива относно „
file -> Заседание на Академичния съвет на 26 април 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Заповед №1056 Свищов, 23 октомври 2015 г
file -> Литература за домашно ползване от Заемна служба. Читателите могат да внасят лични материали /книги, учебни помагала, dvd, cd и др./ само след като уведомят дежурния библиотекар
file -> Заседание на Академичния съвет на 13 юли 2016 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 17 март 2016 г. Дневен ред: решения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница