Доклад за работата на бългаското медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология за 2009 годинаДата05.09.2016
Размер97.07 Kb.
ТипДоклад


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА РАБОТАТА НА БЪЛГАСКОТО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ

ПО КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ЗА 2009 ГОДИНА

Уважаеми Колеги,


Съгласно Устава на БМДКТХ, приет на VІІІ Национален Конгрес през есента на 2007 г., всяка година се провежда Общо събрание. Поради факта, че БМСКТХ е регистрирано като юридическо лице - „сдружение с нестопанска цел”, по смисъла на закона до края на м.юни всяка година следва да се проведе отчетно общо събрание за предходната година.

През отчетния период за 2009 г. се проведоха 6 заседания на УС, на които бяха разисквани важни въпроси, свързани с работата на БМСКТХ: взаимоотношения с различни държавни институции (МЗ), Българския лекарски съюз (БЛС), Съюза на българските медицински дружества (СБМД), Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), ръководствата на МБАЛ в страната, въпроси, задавани и внесени за разглеждане от УС.

През 2009 г БМСКТХ беше съорганизатор на най-важното за годината научно събитие - VІІІ-та Национална Конференция по хематология и ІV-ти Балкански хематологични дни, както и научната среща в края на годината – нови терапевтични хоризонти в хематологията с GlaxoSmthKline - 27-29 ноември 2009 г. хотел „Олимп”, Велинград
І. ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА УС НА БМСКТХ

На първото проведено заседание на УС на 10.02.2009 г (протокол №8) беше разгледано предложение за създаване на работна група по хемофилии, информация за писмото на ИАЛ до БМДКТХ относно предложени клинични изпитвания (за ХЛЛ и лимфоми и за ХМЛ), обсъждане на подготовка на VІІІ Национална Конференция по хематология и ІVе Балкански хематологични дни, съвместната дейност на БМДКТХ и Европейската хематологична асоциация (ЕНА), въпроси свързани с поддръжка на WEB страницата на дружеството, гласуване на сума за CME за ЕНА, гласуване решение за назначаване на граждански договор на счетоводител на дружеството както и въпроси, свързани с НРД за 2009 и клиничните пътеки по хематология.

На второто заседание на УС, проведено на 19.02.2009 г (протокол № 9), на което беше проведена дискусия с присъствието на проф. Лисичков, който по дискутирания въпрос за хемофилията представи на вниманието на УС Национален проект, с участници проф. И. Кременски (генетик), проф. К. Цачев (клинична лаборатория), доц. Ст. Горанов, доц. Л. Герчева, доц. Н. Цветков, Доц. М. Щилянова, доц. П. Чакърова, доц. В. Калева, д-р Ангелина Стоянова. Кооптирани членове са проф. Джеров (травматолог) и проф. З. Кръстев (гастроентеролог).

На третото заседание на УС, проведено на 21.05.09 г (протокол № 10) беше обсъдена информация за хода на подготовката на 8-та Национална конференция по клинична хематология и ІV-те Балкански хематологични дни. Обсъдиха се и задачите, стоящи пред редакционната колегия на научното списание на БМСКТХ „Клинична и трансфузионна хематология”, свързани с връзка с предстоящата научна проява. Обсъди се и предложение от д-р Калин Михайлов за организиране на научна конференция в Русе на хематолозите от СИМП.Четвъртото заседание на УС се състоя на 19.09.2009 год. (протокол № 11) в рамките на VІІІ-та Национална конференция по хематология и ІV Балкански хематологични дни. На него беше разгледано предложение за създаване на работни групи по лимфоми и ХЛЛ по съвместен проект на Roche-България и БМСКТХ. При обсъждането на техния състав от ръководителите на хематологичните клиники бяха направени следните предложения: от доц. Герчева – за групата във Варна, от доц. Горанов – за групата от УМБАЛ «Св. Георги» в Пловдив и доц. Михайлов – за групата от СБАЛХЗ – София. Прие се окончателния състав на работните групи, както следва:

І. Състав на работна група „Лимфоми”

1. д-р Инна Иванова – Хематологична клиника, УМБАЛ „Света Марина” – Варна

2. д-р Лъчезар Богданов – Хематологична клиника, УМБАЛ „Г. Странски”-Плевен

3. д-р Катя Сотирова - Хематологична клиника, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив

4. д-р Дора Тумбева – Клиника онкология и хематология, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив

5. д-р Васил Хрисчев – СБАЛХЗ-София

6. д-р Атанас Станчев - Хематологична клиника, УМБАЛ „Александровска”- София

7. д-р Иван Дамянов – Клиника хематология и онкология, ВМА-София

ІІ. Състав на работна група „Хронична лимфоцитна левкемия”

1. д-р Инна Иванова - Хематологична клиника, УМБАЛ „Света Марина” – Варна

2. д-р Ивайло Христов - Хематологична клиника, УМБАЛ „Г. Странски”-Плевен

3. д-р Веселина Горанова – Маринова - УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив

4. д-р Иванка Ненова - Клиника онкология и хематология, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив

5. д-р Елена Бекриева - СБАЛХЗ-София

6. д-р Камелия Александрова - Хематологична клиника, УМБАЛ „Александровска” - София

7. д-р Антония Недева - Клиника хематология и онкология, ВМА-София

На това заседание беше обсъдено участието и стратегията на БМСКТХ в преговорите с НЗОК и участието на експерти от БМСКТХ в групите на БЛС по НРД 2010 год.

Обсъди се и въпроса за провеждане на годишното отчетно общо събрание, като се реши то да се проведе на съгласно ЗЮЛНЦ и ТЗ на 18.12.2009 г. от 14.00 ч. в Аулата на ВМА, ул.»Г. Софийски» № 3, гр. София. Уточниха се научните мероприятия, които ще организира дружеството през 2010 год.

Петото заседание на УС (протокол № 12) беше извънредно и се проведе на 28.11.2009 год. от 13:00 до 14:00 ч. в хотел „Олимп” - Велинград, в рамките националната конференция на тема: Нови терапевтични хоризонти в хематологията с GlaxoSmithKline. Спешното заседание беше свикано по молба на д-р Сашка Рускова от НЗОК с цел окончателно уточняване на клиничните пътеки по хематология 251,252 и 253 от НРД 2010 г. На него присъстваха и преговарящите от страна на БЛС с НЗОК д-р Лили Сивчева от Враца и д-р Калин Михайлов от Русе. НЗОК поиска спешно вземане на становище по някои промени в клиничните пътеки. Това касае основно таблица 1 и таблица 2 от КП 251 и 252, където се договарят необходимите звена, задължителни и разположени на територията на лечебното заведение (ЛЗ) или такива, по договор, разположени извън територията на ЛЗ. Основен спор – присъствие на отделение по образна диагностика и кръвна банка като задължително звено на територията на ЛЗ.

НЗОК категорично настоя на територията на РЗ да има отделение по образна диагностика, а кръвната банка да бъде извън територията и с нея да се работи по договор. Тези промени доведоха и до промени в съответните специалисти: задължителни – специалист по образна диагностика и по договор – трансфузионен хематолог. Промени в клинична пътека 253 не бяха направени, като по настояване на НЗОК остана задължителното изискване за специалист по вътрешни болести и клинична хематология.

Сондираното мнение за евентуални промени в клиничните пътеки 251 и 252, касаещи работата на специалисти не само със специалност „клинична хематология”, но и притежаващи специалността „вътрешни болести” беше категорично отхвърлено от НЗОК.

На шестото заседание на БМСКТХ (протокол № 13) се разгледаха вътрешни въпроси в дружеството, писмо на група лекари до УС за промени в текстове в клиничните пътеки. Решение по този въпрос не беше взето.ІІ. ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ НА БМСКТХ

VІІІ-та Национална Конференция по хематология и ІV-ти Балкански хематологични дни бяха най-важните и мащабни научни мероприятия за годината. Организацията на тези два научни събития бяха възложени на НСБАЛХЗ, като тя беше реализирана основни с усилията на доц. Г. Михайлов.

По време на конференцията се проведоха сателитни симпозиуми на Новартис, Бристол Майерс, Амжен, Янсен Цилаг, Рош, Киези, CSC, Байер Шеринг. Научните сесии бяха в областта на острите левкемии, миелодиспластични синдроми и лабораторна диагностика. Пленарната сесия включваше доклади на известни специалисти в областта на хематологията, транспланталогията, имунопатология – Anna Sureda (Испания), Harry Schoten (Холандия)Wolf-Dieter Ludwig (Германия).

За първи път България беше домакин и на ІV-те Балкански хематологични днина които бяха изнесени следните доклади от Ken Mills, UK, Joulia Peristeri, Greece, Tiraje Celkan, Turkey, Dragana Janiĉ, Serbia, Radu Gologan, Otilia Georguescu, Romania и Georgi Michailov.

Проведе се и кръгла маса на специалистите по здравни грижи на тема: Медицински стандарти на здравните грижи в хематологичната практика.

През 27-29 ноември 2009 г. във Велинград се проведе научното събитие „Нови терапевтични хоризонти в хематологията с GlaxoSmithKline. По време на него се състоя и Първата национална работна среща „Медицински стандарти в детската хематология и онкология” организирана от колегите детски онкохематолози.ІІІ. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БМСКТХ ЗА 2008 г.

Новата регистрация на дружеството като юридическо лице наложи назначаването на счетоводител, който се занимава със счетоводството на сдружението. С решение на УС беше назначена г-жа Нина Васева на граждански договор, която ще ви представи финансовия отчет за 2009 г.

"Българско медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология" е сдружение,учредено по ЗЮЛНЦ, регистрирано с решение №1/29.09.2008 г. на СГС и е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по ф.д.№432/2008 г.

Дружеството е организирано и функционира съгласно ЗЮЛНЦ и Устава му е приет от 2008 г. БМСКТХ има за орган на управление Управителен съвет.Сдружението се представлява от Председателя Юлиан Иванов Райнов. В сдружението членуват 252 лица.

Ръководството на БМСКТХ е отговорно за съставянето на годишния финансов отчет, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Сдружението води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен в съответствие на всички счетоводни стандарти за малки и средни предприятия и Закона за счетоводството - за текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

БМСКТХ води своите счетоводни регистри в български лева. Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева. Настоящият финансов отчет е изготвен на база историческа цена.

Той представя вярно и честно имущественото и финансово състояние на сдружението.

БМСКТХ ползва Индивидуален сметкоплан и има утвърдена счетоводна политика.Съгласно българските закони отчетния период е 01.01.-31.12.2009 г.

Дружеството изготвя баланс,отчет за приходите и разходите и справка за паричния поток. Източниците на приходи за сдружението са членски внос,дарения,финансирания и др. Даренията са за финансова подкрепа на БМСКТХ.

През 2009 г. получените приходи са в размер на 35 хил.лв.От тях приходите от дарения са-25 хил.лв.,членски внос-4 хил.лв. и други приходи-6 хил.лв.

Разходите за дейността се отчитат като разходи за регламентирана дейност и административни разходи.

Отчетените разходи са в размер на 33 хил.лв.,от които др.разходи за регламентираната дейност-28 хил.лв. и адм.разходи-5 хил.лв.

Съгласно изискването на СС9 сумата на резултата от нестопанската дейност е отнесен в други резерви в пасива на годишния баланс-2 хил.лв. за 2009 г. и в натрупване е 76 хил.лв.

Отчетът за паричния поток отразява вярно и точно движението на паричните средства и наличността в каса и банка в края на годината.

През 2009 г. сдружението не е извършвало стопанска дейност и не дължи данъци по ЗКПО.ІV. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА БМСКТХ

За поддържането на сайта на дружеството е продължен гражданския договор с г-н Борис Лазаров.

Продължават проблемите с регистрацията на членовете на сдружението. Много колеги смятат, че продължават да членуват в БМСКТХ, без да са платили членския си внос. Тези, които не са го сторили са отпаднали и по този начин нямат право на участие в Общото събрание и право на глас. Към момента на това годишно отчетно общо събрание в сдружението членуват 108 души. Основната членска маса – над 95% са клинични хематолози и няколко трансфузионни хематолози, биолози, цитогенитици, лабораторни лекари и имунолози.

В БМСКТХ членуват организирано и значителна част от медицинските специалисти, работещи университетските хематологични клиники. Голяма заслуга за тяхното ангажиране и организиране на собствени научни прояви има члена на УС на БМСКТХ м.с. Д. Бачева. Активни в организираните мероприятия с помощта на БМСКТХ са медицинските специалисти от СБАЛХЗ-София, хематологичната клиника в УМБАЛ „Александровска” - София, УМБАЛ в Пловдив и Плевен, детските онкохематологични клиники в София, Пловдив и Варна.

БМСКТХ е активен член в СБМД, а неговият председател е член на УС. Годишно задължение на дружеството е внасяне в касата на СБМД на 20% от платения членски внос.

БМСКТХ става все по-активен партньор на ЕНА в общата кауза за повишенаве престижа и нивото на европейската хематология:

- председателят на дружеството участва в регулярните ежегодни срещи на националните дружества по хематология от Европейските страни в рамките на конгресите на ЕНА, на които се обсъждат важни за гилдията въпроси.

- за поредна година дружеството е одобрено от ЕНА за така наречения “provider” на акредитация на научни и образователни събития на територията на страната, които покриват утвърдените от Асоциацията стандарти, като успешно акредитира научните си мероприятия (с общ кредит от 3,5 СМЕ точки за 2009 година).

- дружеството продължи участието си в проекта „H-Net – Eвропейска мрежа за хармонизация на обучението по хематология (“European Network for Harmonisation of Training in Haematology”). Участието в този проект е персонално от доц. М. Генова и носи висок престиж на хематологичната гилдия и дружеството в България, което е добър атестат и основа за бъдещи апликации и дейности.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отчетът за 2009 г. показва продължаващата през годините активност на БМСКТХ. То е търсен партньор от много институции (МЗ, НЗОК, БЛС, СНМД, EHA и други дружества), защото показва лоялност, добро партньорство и акуратно изпълнение на поставените цели и задачи.

Независимо от нарастващите успехи съществуват и различни проблеми, които БМСКТХ трябва да решава. Те са свързани с усвояването и пропагандирането на съвременните методи за диагностика и лечение за заболяванията на кръвта и кръвотворните органи, разработването и участието в национални и международни проекти. Важна задача е привличането на младите хематолози, клинични ординатори, докторанти и специализанти в живото на сдружението, тяхното кадрово израстване и професионална реализация. УС има вече решение за активно функциониране на създадените групи (лимфоми, ХМЛ, миелом, таласемия, хемофилия), както и идеята за създаване на клуб на младите хематолози. Ще нарасне и работата с медицинските специалисти.

Необходим е сериозен тласък в развитието на научното списания „Клинична и трансфузионна хематология”, което да бъде изнесено с резюмета на български и английски език и в сайта на сдружението.Надявам се с общите усилия на всички членове на БМСКТХ да постигнем и отчетем още по-високи резултати и успехи през следващите години.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница