Доклад за работата на Комисията по международна дейност и евроинтеграцияДата24.07.2016
Размер171.8 Kb.
#3484
ТипДоклад
ОтчетЕН ДОКЛАД

за работата на Комисията по международна дейност и евроинтеграция

за периода август 2007-декември 2009г.

Конструирането на Постоянна комисия по международна дейност и евроинтеграция – ПКМДЕИ се извърши в началото на мандата с решение на УС на САБ от 01.10.2007г. На същото заседание бе взето решение всички ПК да се оглавяват от двама съпредседатели, а в състава им да се включат още двама членове на УС и предложени от дружествата представители. На заседание на УС на САБ бе утвърден състав на комисията от общо 11 души както следва:


Съпредседатели:

Росица Златанова

Петър Червеняшки

Членове от УС на САБ:

Наталия Калчева

Васил Китов

Членове от дружествата:

Ели Куршумова - София

Ралица Баракова - София

Юлия Райчева - София

Здравка Вълчанова - София

Петър Чавов - София

Иво Попов -София

Мария Пеева - Варна

До момента ПКМДЕИ се е събирала общо 5 пъти, като за всяко заседание са водени протоколи. Най-вече от финансови съображения основна част от работата, свързана с консултирането на програми и отчети, изпълнение на поставени задачи от СП и УС на САБ и др. се извършваше по Интернет.

За работата на комисията бе изработена мандатна програма за периода 2007-2010г. със стратегия към нея и годишни програми, основани на решенията на ОС на САБ. Приетата от УС на САБ Мандатна програма в нейния окончателен вариант бе публикувана в рамките на общата мандатна програма в и.б. “Български архитект”.Основна цел на дейността на ПКМДЕИ съгласно приетата от УС на САБ Мандатна програма бе „Утвърждаването на международните права и престиж на САБ и българските архитекти”. За постигането на тази главна цел бяха поставени няколко основни задачи:

 1. Засилване на присъствието ни в МСА и САЕ и контакти с други престижни международни организации и търсене на тяхната подкрепа в издигането и опазването на престижа на българския архитект.

 2. Засилено участие в значими международни форуми с качествено представяне на българската архитектура и научна мисъл.

 3. Работа с чуждестранните посолства в България и българските посолства в чужбина за реализиране на творчески обмен в областта на архитектурата.

 4. Координиране на международната дейност на САБ и КАБ с цел постигане на единомислие и съгласуваност на действията ни в международните организации и оптимизиране на средствата за международна дейност.

 5. Вътрешна координация с другите комисии и търсене на интегриран подход при решаване поставените задачи.

 6. Постигане на прозрачност и отчетност на работата чрез популяризация на дейността в интернет страницата и периодичните издания на САБ.

Извършените до момента дейности са групирани в няколко основни направления. Част от тези дейности са дело на ПКМДЕИ или са съгласувани с нея, а други са директно предприети от Съвета на Председателя.

І. Международно сътрудничество и Евроинтеграция

1.1. Дейности, свързани с членството на САБ в МСА
Работата в тази област включваше:


 • Избор на представители на САБ в постоянните комисии и работните програми на МСА чрез конкурс и тяхното утвърждаване на заседание на УС на САБ от 12.11.2007г.

 • Сключване на договори между САБ и неговите представители в постоянните комисии и работните програми на МСА за уреждане на вътрешните отношения във връзка с представителството в МСА.

 • Отчитане на дейността на представителите на САБ пред ръководството на САБ.

 • Участие на Председателя на УС на САБ в работата на ХХІІІ Конгрес и ХХІV Генерална асамблея на МСА –29.06-06.07.2008г.

 • Редовно участие на Председателя на УС на САБ в годишните срещи на Председателите на Националните секции от ІІ регион на МСА (Истанбул, Будапеща).

 • Търсене на подкрепа по отношение на важни за развитието на архитектурата в България въпроси и опазване престижа на колегията - превод и изпращане на Декларация по повод практиката за провеждане на архитектурните конкурси в България.1.2. Дейности, свързани с членството на САБ в САЕ (Съвета на архитектите на Европа)
Работата в тази област бе насочена към:


 • Избор на представители на САБ в работните групи на САЕ и тяхното утвърждаване на заседание на УС на САБ;

 • Сключване на договори между САБ и неговите представители в работните групи на САЕ за уреждане на вътрешните отношения във връзка с представителството в САЕ.

 • Активно участие в работата на редовните Генерални асамблеи на САЕ с представяне на подробна информация за работата им и препоръки към ръководството на САБ. Представител - арх. Росица Златанова

 • Избор на общ представител на САБ и КАБ във Финансовия комитет на САЕ и активно подпомагане на работата му.

 • Участие в разработването на политиката на САЕ чрез активно включване на представителите на САБ в срещите на работните групи „Околна среда и устойчива архитектура” – арх. Анни Добринова, „Проблеми на градската среда” – арх. Елена Димитрова.

 • Участие на САБ в международните прояви, организирани от КАБ и САЕ в България.

 • Търсене на подкрепа по отношение на важни за развитието на архитектурата в България въпроси и опазване престижа на колегията - превод и изпращане на Декларация по повод практиката за провеждане на архитектурните конкурси в България.1.3.Сътрудничество с други международни организации и международен обмен
През изминалия период се засилиха някои утвърдени вече контакти и се създадоха нови. По –важните събития в това направление са свързани със:

 • Засилване на връзките на САБ с Фондация „Ромуалдо дел Бианко”, Флоренция:

- широко разгласяване на виртуалния конкурс за най-добър дипломен проект, организиран от Фондацията чрез периодично публикуване на информация в и.б. „Български архитект” и в електронната страница на САБ;

- създаване на линк със страницата на Фондацията;

- участие в Международния фестивал на културния обмен, организиран от Фондацията, чрез предоставяне на логото на САБ и изпращане на наш представител – арх. Лило Попов 14—18.11.2008г.


 • Активно представителство във Форума на страните от Черноморския регион - Представител на САБ –Проф. д-р арх. Тодор Булев.

 • Засилен обмен с Камарата на архитектите /КАТ/ в Одрин:

- осъществяване на творчески срещи между представители на САБ - Дружество Ямбол и КАТ Одрин при двустранни посещения;

- провеждане на творческа среща в ТК „Св.св. Кирик и Юлита” на представители на централното ръководство на САБ и на Пловдивското дружество с архитекти от Одрин /представители на КАТ-клон Одрин и администрацията на Факултета по архитектура на Тракийския университет/. Запознаване на гостите с ОУП на Пловдив и с резултатите от Международния младежки пленер „Бреговете на Марица”. • Активно ползване на ЦДА като място за реализиране на международни срещи и контакти: национално честване, организирано от посолството на Мароко, посещения на посланиците на Австрия, Италия, Украйна, срещи с колеги от Германия, Ирландия, САЩ и др.

 • Организиране на посещение на ХХІІІ Конгрес на МСА в Торино чрез проучване и разгласяване в БА на оферти от различни туроператорски фирми.

 • Организиране на посещение на Биеналето във Венеция.


ІІ. Международни прояви, изложби и форуми


 • Участие в международни архитектурни награди Визар 2007г.

- широко разгласяване и проследяване на събитието в периодиката на САБ;

- учредяване на специална награда на САБ. • Организиране на представителна изложба под надслов „София-Европейска столица” в Любляна, Словения. Изложбата е организирана по покана на Посланик Владимир Атанасов като част от комуникационната стратегия на посолството. Открита е на 23.06.2008г. и е представена от проф. д-р арх. Тодор Булев и арх. Станчо Веков.

 • Участие във ХХІІІ Конгрес на МСА в Торино:

- периодично публикуване на информация за конкурси, изложби и събития в рамките на Конгреса;

- обявяване на конкурс между членовете на САБ за доклади с финансирано участие от САБ – бр.17,18,20/2007г. на „Български архитект”;

-обявяване на конкурс за концепция и изпълнение на представителна изложба на САБ в рамките на Конгреса - бр.8/2008г. на „Български архитект”. Конкурсът бе спечелен от арх.арх. Мая и Бойко Бужашки.

-постигане на договореност с КАБ за ангажиране на съвместен павилион и поделяне на разходите по изложбата в Торино и съпътстващите я събития;

-създаване на програма за организиране на съвместна изложба с КАБ под надслов „Устои и мостове”, включваща избор на проекти от специализирана комисия под ръководството на арх. Лило Попов и изработване на мултимедиен продукт;

-издаване и разпространение на място на специален брой на списание „Архитектура”, посветен на темата на Конгреса;

-утвърждаване делегация на САБ за ХХІІІ Конгрес в състав арх. Спиридон Ганев, арх. Любомир Милков, арх. Мая Бужашка - Решение на УС на САБ №09/10.05.2008г.;

-организиране на „Вечер на България” в рамките на изложбата, на която присъстваха изтъкнати представители на съсловието в т.ч. Мартин Драховски – Зам. Председател, отговарящ за ІІ регион на МСА, Паоло дел Бианко- Президент на фондация „Ромуалдо дел Бианко”, председатели на секции и колеги от Турция, Сингапур, Румъния, Ливан и др.

-широко отразяване на Конгреса в периодичните издания на САБ.


 • Участие в поредното Венецианското биенале с изложба на тема: “България-младите архитекти”, организирана съвместно с МРРБ и МК. Куратори на изложбата бяха арх. Георгий Станишев и изкуствоведката Весела Ножарова, а комисионер – проф. д-р арх. Тодор Булев. Подробна информация е публикувана в бр.17,20 /2008г. на „Български архитект” .

 • Участие в подготовката и организацията на ХІІ Световно триенале на ахитектурата Интерарх 2009 с широко разгласяване в периодиката на САБ.

 • Организиране на представителна изложба на съвременната българска архитектура в Берн по покана на Българското посолство в Швейцария - 25.02.-05.03.2009г. Изложбата е представена от проф. д-р арх.Тодор Булев и арх. Любомир Милков.

 • Организиране на Представителна пътуваща изложба „20 години финландска архитектура” съвместно с Финландското посолство и Асоциацията на Финландските архитектурни бюра (Association of Finnish Architects’ Offices). Изложбата бе представена в София /Централен дом на архитекта/, Варна /Дом на архитекта, Русе /Фоайе на сградата на Община/Област Русе/, В. Търново /Централна библиотека/, Плевен /Галерия „Илия Бешков/.

 • Представяне на изложба графики с пейзажи от Истанбул и Одрин на арх. Спиридон Ганев в рамките на българо-турската конференция „Туризмът – отрасъл без граници. Възможности и перспективи за развитие в европейска Турция и България - октомври 2009г.

 • Организиране от арх. Истелианна Атанасова на Българска архитектурна изложба в рамките на Международната седмица на архитектурата в Южна Франция – 20-31 юли 2009г.

 • Провеждане на Международния младежки пленер „Бреговете на Марица”, състоял се през пролетта на 2009 г. в ТК „Св.св. Кирик и Юлита”.

 • Подкрепа на процеса по реконструкция на български църковни имоти в Турция и лобиране пред представители на Дирекцията по вероизповеданията към МС и Министерството на културата относно възникналия спор с Пловдивската митрополия за творческия комплекс „Св.Св. Кирик и Юлита”:

-участие на Председателя на УС на САБ арх. Спиридон Ганев в тържествата по повод освещаването на реконстуираната българска църква „Св.Св. Константин и Елена” – 14,15.09.2008г. в гр. Одрин

-участие на Председателя на УС на САБ арх. Спиридон Ганев в среща с Камарата на архитектите в Турция и ръководството на Фондация „Българска православна църква” - Истанбул по повод предстояща реконструкция на български църковни имоти – 06-09.10.2008г. • Ежегодно отбелязване на международния ден на архитектурата през първия понеделник на месец октомври с огласяване на темите, определени от МСА за размисъл и коментар:

-01.10.2007г. – тема, обявена от МСА: „Архитектура с нулево отделяне на въглероден двуокис”. Денят бе отбелязан с коктейл, награди на изтъкнати колеги и откриване на паметна плоча на загиналите във войните архитекти.

-06.10.2008г. – тема, обявена от МСА: „Дете, бъди архитект на едно по-добро бъдеще”, на която САБ и КАБ посветиха Националния студентски пленер в Бургас – „Детски културно-развлекатален център в морската градина на Бургас”, състоял се в края на октомври и началото на ноември 2008г.

05.10.2009 – тема, обявена от МСА: „Енергията на архитектите против глобалните кризи”.


 • Отбелязване на сто годишния юбилей на световноизвестния архитект Оскар Нимайер със статия на арх. Добрина Желева-Мартинс в сп. „Архитектура”-бр. 4/2007г.


ІІІ.Координационна политика

 • С другите комисии на САБ

-координация с ПК „Научна, издателска и информационна дейности и ПК “Творческо-професионална и медийна дейност” по изпълнение на програмата за представянето на САБ на ХХІІІ Конгрес на МСА;

-създаване на работна група за проучване възможностите за участие на САБ в програми, финансирани от Европейските фондове с участие на представители от различните ПК. • С КАБ

- съгласуване на представителството в САЕ по тематични групи;

- разпределяне на работата по теми в САЕ;

- Излъчване на общ представител във Финансовия комитет на САЕ – арх. Весела Георгиева, и съгласуване на действията, свързани с бюджета и членския внос в САЕ.

-общи международни прояви – Организиране на съвместна представителна изложба на Конгреса в Торино.


ІV.Информационна политика

 • Публикуване в БА и в електронната страница на САБ на информация за текущи международни конкурси, международни събития и форуми и отзвуци от тях.

 • Създаване на специален раздел в електронната страница на САБ „Отчети от задгранични командировки”.

 • Създаване на специална пощенска кутия за пряк достъп на представителите на САБ в САЕ и МСА до редовно получаваната информация.V. Изводи и препоръки
Свършеното до момента показва, че една голяма част от поставените задачи са изпълнени.

Използват се различни лостове за засилване на сътрудничеството с МСА и САЕ, като се търси тяхната подкрепа при решаването на конфликтни ситуации ­(случаят с конкурсното дело в България). Участието ни в ХХІІІ Конгреса на МСА бе една възможност за подновяване на контактите с представители на отделните секции и запознаване на аудиторията с българската архитектура от последните открития на археологията до наши дни. Като цяло обаче работата с МСА не бе на очакваното ниво, особено в сравнение с предишни години, когато САБ бе в лидерска позиция. Поради финансови ограничения САБ бе представен пряко единствено в работата на ХХІV Генерална асамблея на МСА и на срещите на Председателите на Националните секции от Втори регион на МСА чрез участието на неговия Председател. Представителите на САБ в работните програми и в постоянните комисии на МСА работеха задочно, без пряк контакт и в много случаи оставаха извън работещите ядра на групите. Похвалните усилия на отделни колеги като арх. Истелианна Атанасова, която организира на свои разноски представяне на българската архитектура в рамките на Международната седмица на архитектурата в Южна Франция са рядкост. Междинните отчети на нашите представители в работните групи на МСА или по–скоро отсъствието на такива показват, че липсва истинска инициатива от страна на САБ за утвърждаване на ролята му в най-мащабната организация на архитектите в света. Като причина за това може да се изтъкне донякъде ограниченият бюджет и липсата на средства за командировки на нашите представители за участие в работни срещи, тяхната недостатъчна мотивация и инициативност, а също и недостатъчна координация и съгласуваност на действията с МАА за по-пълноценно и координирано представяне на страната ни. Същевремено подкрепата на МСА в критични ситуации и бързата реакция на Зам. председателя на ІІ Регион подсказва, че САБ и проблемите на архитектурната колегия в България са от сериозно значение за световната организация и че за вбъдеще тези лостове трябва да бъдат по-често използвани при решаването на проблеми от творческо-професионално естество.През изтеклия мандат от наблюдател САБ стана пълноправен член на Съвета на архитектите на Европа –САЕ и зае една нова и активна позиция в работата на организацията. Директното участие на наши представители в Генералните асамблеи и срещите на работните групи към САЕ, засилените контакти със Секретариата, съгласуваните действия с КАБ утвърдиха физиономията на двете български организации. Бяха приети редица предложения, свързани развитието на политиката на САЕ, с финансови въпроси на САЕ, с развитието на професията, с поощряване на българския принос в устойчивото развитие и др. Участието на арх. Ани Добринова и арх. Елена Димитрова заедно с румънските колеги на срещата на РГ от тематична област „Архитектурата и качеството на живот” в Сибиу бе определено от ръководството на САЕ като изключително ползотворно и налага извода, че трябва да се намерят лостове и средства за поощряване на прякото участие в работата на САЕ.

Продължава развитието на връзките с Фондация „Ромуалдо дел Бианко”. За това говорят и благодарствените писма, получени от Президента на Фондацията –г-н Паоло дел Бианко. Въпреки това все още не са напълно използвани възможностите за съвместна дейност, предложени от Фондацията. Независимо от предварителните разговори с нейния Президент, поради липса на интегрирани действия вътре в САБ планираният международен студентски пленер до момента не се е състоял. Не са използвани напълно възможностите за участие с индивидуални проекти и тематични изложби във Фестивала на културния обмен във Флоренция. Независимо от широкото разгласяването на конкурса за най-добър дипломен проект не бе отбелязано очакваното масово участие. Устно направеното предложение на Фондацията за организиране на Фестивал на културния обмен в София през 2010г. очевидно няма да се състои поради финансови ограничения.

Представянето на България на международни форуми като конгреса в Торино и Венецианското биенале определено се окачествяват като успешни. Явните пропуски в организацията на Конгреса от италианска страна неизбежно се отразиха върху подготовката на нашето участие и ни поставиха под преса. За съжаление обявените от ръководството на САБ конкурси – за финансирани от САБ доклади и за концепция и изпълнение на представителна изложба на САБ и КАБ не получиха сериозен отзвук сред колегията. В крайна сметка, независимо от трудностите и споровете по аранжимента на изложбата в Торино, идеята за общ павилион с КАБ, изборът на тема, организирането на съпътстващи събития и цялостното ни представяне могат със сигурност да се приемат за успешни. Участието във Венецианското биенале, където САБ бе в ролята на съорганизатор, бе на друг принцип – с ясно разпределени отговорности, солидно външно финансиране и професионални куратори, поради което ефектът бе безспорен. Участието ни във Венеция се радваше на огромен медиен интерес, а на откриването на българския павилион присъстваха над 150 колеги от различни страни

Установената традиция за представянето на българската архитектура по покана на български посолства в чужбина е добър начин за издигане на престижа на българския архитект и българското архитектурно творчество и следва да се развива, като се дава по-широк отзвук на събитията. Работата с чуждестранните посолства и българските посолства в чужбина за културен обмен в областта на архитектурата може да се определи като напредък, но все още липсва стратегия за организиране на общност на българските архитекти по света.

Един от сериозните проблеми в работата на ПКМДЕИ бе липсата на добра съгласуваност в действията с тези на Зам. председателя по направлението, както и неясното щатно разписание на техническия секретар. Много от предложенията на комисията бяха пренебрегвани, или възприемани в последствие, което демотивира членовете й. По тази причина бе провалена и идеята за международно участие на Дунавската конференция. Независимо от положените усилия особено във втората част на мандата, общата ангажираност на техническия секретар не му позволяваше да се концентрира напълно върху ролята си на диспечер на информация от международните организации и на кореспондент на САБ за САЕ и МСА. По тази причина бе създадена специална пощенска кутия в Интернет за международна кореспонденция с достъп на представителите ни в МСА и САЕ. Оказа се обаче, че създаването й не отменя нуждата от диспечер на информацията. Известен напредък в това отношение бе постигнат след избирането на общ представител на САБ и КАБ във Финансовия комитет на САЕ - арх. Весела Георгиева, и след подобряване на координацията с КАБ относно работата, свързана със САЕ.

Изпълнението на много от задачите изискваше интегриран подход и включване на представители от различните комисии на САБ в смесени работни групи. На този принцип бе създадена и изпълнена програмата за представянето ни на Конгреса в Торино, като оптимално бе използван капацитетът на ПКМДЕИ. Тук трябва да се отбележат усилията на колеги като Ралица Баракова, Юлия Райчева и Ели Куршумова от ПКПДЕИ и председателите на ПК „Научна, издателска и информационна дейности” и ПК “Творческо-професионална и медийна дейност” –арх. Добрина Желева – Мартинс и арх. Долорес Попова. Подобна временна група бе създадена и за проучване възможностите за участие на САБ в програми, финансирани от Европейските фондове. Принципно програмите бяха проучени, но за съжаление не бяха излъчени подходящи предложения, което подсказва необходимостта от създаване на постоянно звено или ангажиране на човек за тази цел.Качването на подробните отчети от генералните асамблеи и задграничните командировки в електронната страница на САБ е една възможност за по–пълно информиране на колегията и може да се счита за напредък в информационната политика на САБ. За съжаление не всички отчети и преводни документи са публикувани. Допълнително като недостатък се отчита и слабото разгласяване на важни международни събития в областта на архитектурата в националните медии.


Препоръки към бъдещото ръководство на САБ
Независимо от финансовата криза и ограничените средства работата на САБ по издигане на международния му престиж като творческа организация на българските архитекти не само в България, но и по света трябва да продължи още по-категорично.
Най-сигурните канали за подкрепа и утвърждаване в международното пространство са световните организации като МСА и САЕ, членството в които не бива да подлежи на коментар (записано е в устава), а да се използва пълноценно за развитие на международното сътрудничество и издигане престижа на САБ. Още тази година следва да започне подготовката за ХХІV Конгрес на МСА в Токио. Следва задължително да се осигури участие на САБ в предвидената по случай 20 годишния юбилей на САЕ международна изложба на тема „Най-добри примери за устойчива архитектура”. САБ следва да даде своя принос в секторните проучвания на САЕ и да обезпечи прякото участие в дейността на работните групи от тематична област „Архитектурата и качеството на живот”. През следващия мандат САБ може и трябва да стане домакин на няколко работни срещи, включени в програмите на САЕ и МСА.
Отделно от това следва да се доразвият утвърдените контакти и с други международни организации като тези с ИКОМОС, с Международната академия на архитектурата, с Фондация „Ромуалдо дел Бианко”, които да се изразят в конкретни съвместни международни изяви. Препоръчително е да се установи практика за институционална подкрепа на индивидуални членства в сродни организации.
Международната дейност на САБ трябва да се координира и споделя с други национални организации и институции като КАБ и ВУЗ с изучаване на архитектура, което ще я направи значително по-ефективна. Доказва го съществуващият опит от сътрудничеството в определени области, който трябва да се разшири с организирането на международни студентски пленери и семинари в сътрудничество с ВУЗ, съгласувани действия и взаимна подкрепа на САБ и КАБ в САЕ.
Работата с чуждестранните посолства в България и нашите посолства в чужбина следва да се насочи не само към взаимно представяне на архитектурно творчество, но и към подпомагане на срещи между българските архитекти, живеещи и работещи в чужбина. Наскоро установената традиция на творчески обмен с КАТ (Турция) трябва да се превърне в практика и по отношение на професионалните организации от останалите съседни страни. На принципа на финландската архитектурна изложба създаденият фонд трябва да се включи в съпътстващи изложби при творческия обмен.
Периодичните издания и електронната страница на САБ трябва ритмично и в максимална степен да отразяват постъпилата информация. Същевременно информацията за международните събития в архитектурата трябва да надхвърли периодиката на САБ и да излезе в националните медии.
Посочените препоръки са изпълними при наличие на работеща постоянна комисия по международна дейност и евроинтеграция с ясна програма, съгласувани действия с оперативното ръководство и техническия персонал на САБ, интегриран подход при изпълнение на задачите и редовна отчетност. За изпълнение на програмата е наложително формирането на временни работни групи по задачи със срок на действие и стриктна отчетност на работата. Ефективността на работата изисква и ясно щатно разписание на техническия секретар и поддържане на пълна прозрачност в действията на всички участници.
За обезпечаване на представителството на САБ в международните организации е необходимо да се търсят допълнителни средства. Би могъл да се създаде фонд за подпомагане участието на нашите представители във важни международни срещи и форуми и отделно да се търсят средства по европейските програми. И в двата случая ще бъде необходимо създаването на звено или ангажиране на човек за тази цел.
В заключение силно се надявам през следващите четири години САБ категорично да се утвърди в международен план и да възвърне лидерските си позиции.

арх. Росица Златанова/Съпредседател на ПКМДЕИ/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница