Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014страница1/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
#19
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД 2014

УВОД

Варненски окръжен съд осъществява своята юрисдикция над област Варна, като в съдебния му район са обхванати 12 общини, на територия с площ от 3820 кв.км и население от 475 074 души.

Населението на град Варна е 348 527 души (по данни от 2014), което поставя Варна на трето място по големина в България след София и Пловдив.

Отчетният доклад на Окръжен съд Варна е изготвен на основание чл.86, ал.1,т.3, б”а” от Закона за съдебната власт и в съответствие с Указанията на Висшия съдебен съвет за структурата и обхвата на годишните доклади за прилагането на Закона и дейността на съдилищата.

В годишния доклад за 2014 година в аналитичен вид са представени данни, изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за дейността на съда. Анализите са съпоставени с данните от 2012 и 2013 години. Представени и анализирани са данните от дейността на районните съдилища в съдебен район Варна - РС Варна, РС Девня и РС Провадия.
Докладът съдържа:
І. Кадрова обезпеченост

1. Съдии

2. Служители

3. Структура и управление на съдаІI. Наказателно отделение:

 1. Кадрова обезпеченост;

 2. Постъпление и разпределение на наказателните дела;

 3. Разглеждане на делата;

 4. Свършени дела;

 5. Качество на съдебните актове;

 6. Структура на осъдената престъпност по видове престъпления;ІIІ. Гражданско отделение:

 1. Кадрова обезпеченост;

 2. Постъпление и разпределение на гражданските дела;

 3. Разглеждане на делата;

 4. Свършени дела;

 5. Срочност на постановените съдебни актове;

 6. Дела с отменен ход по същество

 7. Качество на съдебните актове;

 8. Натовареност;


ІV. Търговско-фирмено отделение:

1. Кадрова обезпеченост; 1. Постъпление и разпределение на търговските дела;

 2. Отлагане на делата;

 3. Свършени дела;

 4. Срочност на постановените съдебни актове;

 5. Качество на съдебните актове;

 6. Фирмени дела;


V. Ревизионна дейност през 2014 година

VI. Дейност на съдебна администрация

VII. Сграден фонд и информационно и техническо осигуряване

VІІI. Медийната политика на Окръжен съд Варна

IX. Финансова дейност

X. Заключителни изводи

ХI. Обобщен доклад за работата на районните съдилища от съдебен район Варна

ХІI. Приложения:


 1. Статистически отчет за работата на Окръжен съд Варна за 2014г.;

 2. Статистически отчет за работата по граждански и търговски дела – І инстанция;

 3. Статистически отчет за работата по граждански и търговски дела – ІІ инстанция;

 4. Статистически отчет за работата по наказателни дела – І инстанция;

 5. Статистически отчет за работата по наказателни дела – ІІ инстанция;

 6. Статистическа справка за дейността на съдиите в ОС-Варна;

 7. Статистическа справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от ОС-Варна.


І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Съдии

Щатната численост, както и съставът на действително работилите в институцията съдии, се характеризира с динамика, през отчетния период, поради повишаване и командироване на съдии от ВОС, а също и в резултат на преместване на 5 съдии от Военен съд Варна, считано от 01.04.2014г., във връзка с решение на ВСС за закриване на военния съд. Числеността на съдиите от ОС Варна към 31.12.2014г. е 70 щатни бройки, от които 8 са заети от младши съдии.
През 2014 г. поради преместване на съдии в Апелативен съд Варна, се овакантиха 4 съдийски места, които към 31.12.2014г. са незаети.

След проведен конкурс в края на 2014г. бяха назначени и встъпиха в длъжност 5 нови съдии - 3-ма в гражданско отделение и 2-ма в търговско отделение, след конкурс за повишаване в длъжност и преместване.

Командированите през 2014 година съдии от ОС Варна в други съдилища са били 8 (от които 3-ма мл. съдии), като командироването им е било за различен срок. Почти през цялата година командировани в Апелативен съд Варна, Апелативен съд София и Софийски градски съд са били 3-ма съдии. Двама съдии са били командировани за по-кратки срокове в Апелативен съд Варна, а тримата мл. съдии са в РС Варна от 01.07.2014г. и към настоящият момент.

В ОС-Варна като командирован за целия период на 2014 г. е работил един съдия от РС Кубрат.

В обобщение следва да се посочи, че в рамките на отчетната година щата на съдии от ОС- Варна бе увеличен с 5 броя / чрез преместване на 5-ма съдии от Военен съд Варна/ и се заеха част от вакантните съдийски места след проведен конкурс.

2. Служители

През 2014г. щатът на съдебните служителите бе увеличен с 7 броя. По решение на ВСС от 2013г. щатът бе увеличен с 4 бр., считано от 01.04.2014г., както следва: 2 щ.бр. „съдебен секретар”, 1 щ.бр. съдебен помощник” и 1 щ.бр. „зав.служба КИ”. Трима съдебни служители са преминали на работа от Военен съд Варна от 01.04.2014г., след закриването му. Така в края на годината щатната численост на съдебните служители в ОС Варна достигна 106.5 щатни бройки.

Съотношението на съдебни служители спрямо магистрати е 1,52, което сочи на известно увеличение спрямо 2013г. и 2012г. когато е било 1.48, а съотношението съдебни служители от специализираната администрация спрямо магистрати е 1.25, което също сочи на известно увеличение спрямо 2013г. и 2012г. когато е било 1.15. Това съотношение е все още доста под средното за окръжните съдилища в страната.

3. Структура и управление на съдаРъководството на съда се осъществява от Административен ръководител - Председател - Марин Маринов и трима заместник-председатели, които ръководят:

Наказателно отделение - Иваничка Славкова от 02.06.2014г.

Гражданско отделение - Росица Станчева от 31.05.2014г.

Търговско отделение - Мария Терзийска от 02.06.2014г.

след решение на ВСС и встъпването им в длъжност, като Заместник - председатели.

Съдебната администрация се ръководи от Съдебния администратор Анелия Бъчварова и Административния секретар Красимир Чернев.
IІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През първата половина на 2014 година Наказателно отделение на Окръжен съд Варна е било ръководено от съдия Соня Нейкова, а от 02.06.2014г. - от съдия Ив.Славкова Промяна в щатната численост на отделението настъпи, тъй като от 01.04.2014г. постъпиха петима колеги от закрития ВВОС – Светлозар Георгиев, Димо Димов, Красимир Гайдаров, Николай Петков и Владимир Христов. През м.март съдия Янко Янков премина на работа в АС-Варна, една свободна щатна бройка беше закрита и преместена в АС –Варна, по решение на ВСС. Съдия Ангелина Лазарова бе командирована в АС за времето от началото на годината до 27.01. 2014г. както и за периодите от 10.03-21.03. 2014г. и от 04.04.2014г. до приключване на конкурс за назначаване. Съдия Светослава Колева бе командирована в АС - Варна за периода от 01.07. 2024г. до 20.10.2014г. , а Станчо Савов от 04.12.2014г. и до настоящия момент. Така при щат 20 съдии, а към 01.04. 2014г. - 19 съдии, в отделението реално са работили 18 съдии - Соня Нейкова, Уляна Савакова, Жулиета Шопова, Иваничка Славкова, Светла Даскалова, Мая Нанкинска, Асен Попов, Светослава Колева, Росица Тончева Петър Митев, Марин Атанасов, Трайчо Атанасов, Станчо Савов, Светлозар Георгиев, Димо Димов, Николай Петков, Красимир Гайдаров, Владимир Христов.

До 07.04.2014г. в отделението не е работил съдебен помощник, а след тази дата е започнал работа съдебният помощник Кънчо Кънев. Младши съдията Валентин Пушевски е работил в отделението до 01.07., а от 26.06. в отделението работи младши съдията Теодора Шишкова, при 100% натовареност по всички видове въззивни дела.

Към отделението са работили девет секретар-протоколисти, които не са били разпределени по отделни първоинстанцинни или въззивни състави, а работата се е разпределяла по текущи графици от завеждащия служба”Секретари” – до 09.04. - Милена Манева, а след това - Нели Йовчева.

Деловодната работа се е обезпечавала постоянно от петима служители. Деловодната служба се завежда от Пламена Владимирова, която изготвя и статистическите справки. Работата по приемането, съхраняването и унищожаването на веществени доказателства е била възложена на Ивелина Пенкова и Ирина Енчева. Последният служител е имал отговорността за внасянето на делата в архив. От м. октомври 2014 г., във връзка с въвеждането на системата ЕИСПП, двама служители от НО - основно деловодителя Ивелина Борисова, както и Теодора Иванова имат задължение да извършват ежедневна проверка на правилността на нанесените в ЕИСПП данни и при констатиране на нередности да извършват необходимото, за да за направят корекции, включително и в други институции, вносители на съответния документ, подлежащ на регистрация.

Няма промяна в организацията на работата на наказателната регистратура. В нея се обработват постъпващите в отделението дела и книжа, както и се правят справки по тях. Регистрирането на делата и книжата се обезпечава от Дечка Петрова. От 30.10.2013 и до настоящия момент деловодителят Бойка Алексиева ползва дългосрочен неплатен отпуск, поради което и отделението не е достатъчно добре обезпечено, а работата в деловодството бележи чувствително увеличение. Все повече се налага сериозната нужда на служба „Деловодство от още един деловодител, тъй като и всеки един от тях администрира делата на трима или четирима съдии, като същевременно се поемат и всички немалко по обем дейности по свършените дела. Предстои нова организация на работата в наказателното деловодство, но само при евентуална обезпеченост от поне още един деловодител.

Съществени нарушения на правилата, визирани с ПАС не са допускани.

Образуването и разпределението на делата се е извършвало своевременно от заместник-председателя чрез електронната програма LawChoice. Съдиите-докладчици са насрочвали делата в предвидените от закона срокове. За редките изключения при определянето на дата извън законовия двумесечен срок причините се заключават в ползването на платен годишен отпуск и в обемността на делата, изискващи призоваването на голям брой подсъдими, свидетели и вещи лица, както и липсата на свободна съдебна зала. Извън двумесечния срок, с изрично разрешение на Председателя на съда са насрочени седем дела, извън този срок дела не са били насрочвани. Отклонения от тримесечния срок за нова дата при отлагане на дела не е било допускано.Този подход се прилага и при въззивните дела, приложим по препращане от чл. 317 от НПК .

При спазване на предвидените специални по-кратки срокове са били разглеждани производствата, за които процесуалният закон изисква това – предимно във връзка с упражнявания от Окръжен съд ВОС досъдебен контрол, дела от общ характер по чл. 384 от НПК, въззивни дела - по Закона за здравето, по УБДХ, ЗБППМН и пр. През предходната година в наказателното отделение не са били разглеждани бързи ли незабавни производства .

По делата, свързани с контрол по досъдебната фаза на разследването се е произнасял един дежурен съдия за седмица, по предварително изготвени два 6-месечни графика, утвърдени от Председателя на съда. При прекомерна ангажираност за текущата седмица, следващият по график съдия- т.нар. резервен дежурен, е поемал част от ангажиментите на съответния колега.

От средата на годината е въведена електронна система за насрочване на делата. Всеки един от съдиите и служителите има достъп до модула в САС, който дава възможност да се насрочи делото директно в деловодната програма и по този начин да се спестят значителни усилия по прехвърляне на едни и същи данни от хартиен на електронен носител и съответно незабавно отпечатване на призовки, постига се по-голяма оперативност и др. улеснения.


II.ПОСТЪПЛЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПО СЛУЧАЕН ПРИНЦИП, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА.
През 2014 година бе извършена промяна на програмния продукт за разпределение на делата, която позволи директна връзка със сървър на ВСС, при което всяко едно разпределено дело се изпраща като отделен протокол в онлайн режим. Промяна в работната номенклатура на софтуерния продукт Law Choice е правена – в средата на годината, чрез въвеждане на допълнителна група дела по чл. 249 от НПК. Всяко новообразувано наказателно дело се разпределя по случайния принцип, с изключение на частните наказателни дела по искания за вземане на мерки за неотклонение и действия в досъдебното производство, които се разглеждат и решават от дежурния съдия от отделението. Със Заповед № РД-0219/19.03.2013 година на Председателя на ВОС е определен кръгът от дела за разглеждане и решаване от дежурния съдия от отделението

Администрирането на системата за разпределение на делата се извършва от заместник-председателя на ВОС, Наказателно отделение. По изрична заповед и само в условия на заместване, дела са били разпределяни от други съдии в отделението.

Постъпили, свършени и дела за разглеждане, общо за 2014 г са следните -постъпили – 1632 дела

- за разглеждане – 1771 дела

- свършени – 1634 дела

От тях


- с решение по същество – 1486 дела

- прекратени -148 дела

От свършените 1634 дела в тримесечен срок


 • 1504 дела

Останали несвършени в края на периода – 137 дела
СПРАВКА

за постъпилите дела

2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014

I

1014

998

1075

II

607

573

557

Общо

1621

1571

1632

Бележи леко увеличение общият брой постъпили наказателни дела през 2014 година, но общата тенденция е на приблизително еднакъв брой дела, като разликите за три години са около 50 дела повече или по-малко за съответна година.

В за разлика от 2013 г, бележат увеличение далата по контрол на досъдебната фаза. Не са редки случаите, когато се разглеждат от ВОС тези категории дела, след което се променя подсъдността на делата по преценка на прокурора, с оглед повдигане на обвинение по чл. 321 от НПК и др. подсъдни на СНС.

Като тенденция обаче се откроява намаляване броя на въззивните дела, макар и при незначително намаление като относително число. До известна степен това се дължи на непрекъснато увеличаващия се брой дела, разглеждани от районните съдилища като споразумения, които не подлежат на въззивна проверка, така и тези по чл. 371 т.2 от НПК, което също дава отражение на намаляване броя на въззивните жалби. Като цяло, намаляващият брой дела от първостепенните съдилища резоннно намалява и броя на въззивните дела, но не и обема от работа по тях.


III.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница