Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014страница6/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Средно месечно в отделението са образувани 255.33 дела /при 307.58 дела за 2013г., 310.08 дела за 2012г., 224.58 дела за 2011г./ - постъплението, разделено на 12 месеца.
Динамиката на постъпленията в сравнение с предходните две години е дадена в таблицата.

СПРАВКА

за постъпилите дела

2012-2014


инстанция

2012

2013

2014

I

520

520

468

II

3201

3171

2596

АО

0

0

0

Общо

3721

3691

3064

Наблюдава се запазване на тенденцията от предходната отчетна година за намаляване броя на второинстанционните производства. Следва да се отбележи обаче, че намалението касае само въззивните дела, но не и частните въззивни производства, по отношение на които е налице увеличение /образуваните въззивни дела през 2014г. са 1 973 бр. при 2628 бр. за 2013г., а образуваните въззивни частни дела са 623 бр. за 2014г. при 543 бр. за 2013г./. В броя на въззивните частни са включени и образуваните и разгледани от въззивните съдии дела по молби за определяне срок при бавност, които за 2014г. са 17 бр. /при 14 бр. за 2013г./.

Намаление се отчита и при първоинстанционните дела, макар и по-малко. Това важи, както за исковите производства, така и за делата от частен характер /398 бр. първоинстанционни дела за 2014г. при 433 дела за 2013г. и 70 бр. частни за 2014г., при 87 бр. за 2013г./.

По принцип постъплението на делата е функция на обществено-икономическите условия на живот и материално състояние на гражданите. Но разглеждано на фона на образуваните дела в предходните години, същото следва да се отчете като обстоятелство, водещо до намаляване свръхнатовареността на съдиите и основа за подобряване качеството на правораздаването.
2.1 Постъпления на първоинстанционните дела по видове

Образуваните в ГО през 2014г. първоинстанционни производства по искови молби са 398 бр., а частните дела по искания за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 ГПК и ЗОПДИППД, респ. ЗОПДНПИ– 67 бр., от които 4 са по искане на КОНПИ. За сравнение исканията за обезпечения на бъдещ иск през 2013г. са били 84 бр. 7 частни производства са образувани по искания, основани на Регламенти на ЕС.

При исковите производства 42% от постъпленията съставляват делата по искове за произход, поставяне под запрещение и осиновяване. Следват делата по облигационни спорове – 36 %, вещните дела – 19% и останалите са други дела /прекратяване на осиновяване, по КТ, ЗОПДИППД /отм./, респ. ЗОПДНПИ/.

Сравнението на постъпленията на отделните видове дела с тези от предходните години сочи на увеличение броя на делата по вещни спорове /74 бр. за 2014г. при 50 бр. през 2013г. и 49 бр. през 2012г./ и намаление на облигационните искове /143 бр. за 2014г. при 198 бр. за 2013г. и 187 бр. за 2012г./. Незначително е намалението в постъпленията по дела за осиновявания /за 2014г. те са 61 бр. при 68 бр. за 213г./ и делата за произход /35 бр. за 2014г. при 39 бр. за 2013г./.

През 2014г. са образувани 4 бр. дела по искове за отнемане на имущество по ЗОПДИППД /отм./, респ. действащия ЗОПДНПИ.

2.2 Въззивни дела

Анализът на постъпилите въззивни производства съобразно предмета на материално-правния спор показва незначително увеличение на вещните дела, които са 177 бр. за 2014г. при 159 бр. през 2013г. и 178 бр. за 2012г. Делата по искове за делба са 89 бр., докато през 2013г. са били 97 бр., а 2012г. - 84 бр.

Увеличение е налице и при делата, образувани по жалби срещу действия на съдия-изпълнител. За 2014г. те са 372 бр. при 272 бр. за 2013г., 503 бр. за 2012г. и 296 бр. през 2011г. По отношение тази категория дела следва да се отбележи, че все по-голям дял от тях се разглеждат по същество, доколкото предмет на обжалване са издадени постановления за възлагане или насочване на принудително изпълнение срещу имущество, по отношение на което се релевират доводи за несеквестируемост. Съществен дял от обжалванията касаят и извършени разпределения, които дела са с по-голяма фактическа и правна сложност.

Въззивните дела по ЗОДОВ също бележат лек ръст. За отчетната година те са 15 бр., докато за предходната са били 10 бр., а през 2012г. – 7 бр.

По отношение на делата по трудови спорове, както и на дела по Семейния кодекс и Закона за защита от домашно насилие се наблюдава запазване на броя на постъпленията. Образуваните въззивни дела по КТ през 2014г. са 223 бр. /при 220 бр. за 2013г. и 226 бр. за 2012г./, а делата по СК и ЗЗДН – 165 бр. /при 164 бр. за 2013г., респ. 140 бр. за 2012г./.

Най-голям е броят на въззивните дела по облигационни спорове – 933 бр. В сравнение с постъпленията за предходните години /1 634 бр. за 2013г. и 1 1434 бр. за 2012г./ е налице значително намаление, което се дължи в спада на разглежданите в отделението дела по търговски споровете срещу «Енерго-про Продажби» АД и «Енерго-про мрежи» АД, обусловен от наложилата се задължителна практика по чл.290 ГПК за недопустимост на корекционната процедура. Образуваните въззивни производства по дела с тези страни през 2014г. са 656 бр., което е 33% от общия брой въззивни дела /без въззивни частни/, образувани в отделението. За сравнение образуваните през 2013г. въззивни дела по спорове с една от тези две страни са били 1 396 бр.

Като се прибавят и частните въззивни производства броя на тази категория дела е 734 бр. /28% от общото постъпление/, при 1 452 за 2013г.

Следва да се отчете обаче, че след приемането на новите ПИККЕ през м.11.2013г. в края на отчетната година се наблюдава отново увеличение на тези дела, които вече са и с по-голяма фактическа и правна сложност.

От образуваните през 2014г. въззивни производства 69 бр. са по реда на гл.ХХV ГПК /»Бързо производство»/ и по ЗЗДН, които също се разглеждат в кратки срокове. Броят им през предходните две години е бил доста по-висок – 124 дела за 2013г. и 119 дела за 2012г.
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 608 бр., от които 298 бр. са граждански дела – І инстанция, 1 бр. административно дело, 287 бр. са въззивни дела и 22 бр. частни въззивни. Прибавени към новообразуваните дела общия брой на подлежащите за разглеждане дела са 3 672 бр., разпределени както следва: 696 първоинстанционни дела /искови производства/,1 бр.административно дело, 70 бр.частни първоинстанционни дела и 17 бр. дела по молби с правно основание чл.255 ГПК, 628 бр. частни въззивни дела и 2 260 бр. въззивни дела.

През отчетния период делата са насрочвани за разглеждане в открито заседание средно в срок за след един месец до месец и половина от образуването им /за първоинстанционните дела – след постъпване на отговора на исковата молба/, а когато се иска разпит на свидетели или провеждането на съдебна експертиза, делата се насрочват в рамките на два до три месеца. По- дълъг период в насрочването се наблюдава в периода около съдебната ваканция, както и по делата на КОНПИ. При последните съществува законово изискване насрочването да е не по-рано от три месеца, считано от обнародване на обявлението по чл. 28, ал. 2 от ЗОПДИППД /сега чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ/.

По отношение на делата, образувани по реда на гл.ХХV от ГПК и ЗЗДН, както и делата за осиновявания се спазват установените в закона срокове за тяхното разглеждане, вкл. и по време на съдебната ваканция.Проведени са били общо 12 109 открити и закрити заседания /при 13 794 за 2013г. и 13 510 за 2012г./, от които 5 115 заседания по първоинстанционни дела; 255 по частни граждански І-ва инстанция; 5 867 заседания по въззивни дела, 809 заседания по въззивни частни дела и 63 заседания по административни дела. От дадените по-долу справки може да се направи съпоставка и съответно извод за тенденциите.

СПРАВКА

за проведените закрити и открити съдебни заседания

2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014

I

5416

5635

5370

II

7780

8024

6676

АО

314

135

63

Общо

13510

13794

12109СПРАВКА

за проведени открити съдебни заседания по дела

2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014

I

764

837

859

II

2377

2526

1853

АО

37

11

5

Общо

3178

3374

2717

От общо разгледаните първоинстанционни дела в открито с.з. – 859, са отложени 538, което е 62% /при 58.78% за 2013г., 62.17% за 2012г. и 57.33% за 2011г./. Отложените в първо с.з. дела са 161 бр.

Прави впечатление завишаването на отложените дела в сравнение с показателите за предходните години.

Най-много първоинстанционни дела са отложени поради назначаване на съдебна експертиза /първоначална, допълнителна, повторна или тричленна/ - 255 бр. /при 219 бр. за 2013г. и 206 бр. за 2012г./.

Следват отложените дела за събиране на доказателства - 156 бр. /при 155 бр. за 2013г. и 222 бр. за 2012г./, поради нередовно призоваване - 35 бр. /17 бр. за 2013г. и 29 бр. за 2012г./, за изслушване на биологичния родител при дела за осиновявания, респ. ответник по иск за запрещение – 26 бр. и неизготвено заключение на в.л., неспазен срок на заключението или неявяване на вещото лице – 25 бр. /при 19 бр. за 2013г. и 39 бр. за 2012г./

Сравнително малък е броя на отложените дела по искане на страна или процесуален представител по чл.142 ал.2 ГПК – 16 бр. /12 бр. за 2013г. и 12 бр. за 2012г./

При въззивните дела от общо разгледаните в открито с.з. /1853 бр./ са отложени 270 дела, или 14% /при 9.22% за 2013г., 12.37 % за 2012г.; 23.12% за 2011г./.

Най-много въззивни дела са отложени за събиране на доказателства – 123 бр., докато през 2013г. отложените по този показател са 84 бр., а през 2012г. – 133 бр.

Следваща причина за отлагане е нередовно призоваване на страна – 55 бр. /при 45 бр. отложени по тази причина дела през 2013г. и 56 бр. през 2012г./.

Отложените за изготвяне на съдебна експертиза въззивни дела са 43 бр. /при 49 бр. за 2013г. и 56 бр. за 2012г./, а поради неизготвено, изготвено извън срока заключение или неявяване на вещо лице – 15 бр.

Отложените на основание чл.142 ал.2 ГПК дела са 26 бр.

Отложените първоинстанционни дела с приложение на чл.92а ГПК са 8 бр., а въззивните – 5 бр.

Анализът на причините за отлагане на делата сочи на извод за увеличение на отлаганията за събиране доказателства, в това число и съдебни експертизи, както и на случаите на нередовно призоваване. По отношение на първата причина при първоинстанционните дела това е обусловено от характера на производството – спорове с фактическа и правна сложност /особено делата по ЗОПДИППД и ЗОПДПНИ, по които се назначават множество експертизи с обемни задачи и които експертизи в повечето случаи се оспорват или се поставят допълнителни въпроси/ и задължението за изчерпване на доказателствените искания в тази инстанция, предвид преклузията по чл.266 ГПК. Що се отнася до въззивните производства увеличения брой отложени дела по този показател може да се обясни с по-големия брой допуснати доказателства поради процесуални нарушения на първоинстанционните съдилища – неправилно отказани доказателства, процесуални пропуски в доклада по чл.146 ГПК, свързани най-вече с правната квалификация и разпределянето на доказателствената тежест и указанията към страните за кои обстоятелства не сочат доказателства.

Проблемите с призоваването на страните продължават да са на дневен ред. Забавяния и неспазване на сроковете за призоваване се наблюдават при връчване на призовки от други съдилища /най-вече СРС/. Все повече са и страните, чиито адреси са във вилните зони и местностите около гр.Варна, които не се обслужват от призовкар. Въпреки тези трудности в отделението е създадена организация за преодоляването им – проверка редовността на призоваването от съдебните секретари десет дни преди датата на съдебното заседание, изпълнение на което задължение от тази година се удостоверява чрез полагане на нарочен печат върху списъка на лицата за призоваване; призоваване по телефон; връчване на книжа в необслужваните от призовкарите райони чрез използване на служебния автомобил; при необходимост и чрез съдействието на звено «Съдебна охрана».IV. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в гражданско отделение са свършени общо 3 046 дела, от които 449 са първоинстанционни дела, 69 частни граждански - І-ва инстанция, 1 923 бр. въззивни граждански дела, 587 въззивни частни дела, 17 бр., образувани по молби за определяне срок при бавност и 1 административно дело. От общия брой свършени дела свършените с акт по същество са 2 561 дела, а прекратените – 485 бр.СПРАВКА

за свършените дела 2012-2014

инстанция2012

2013

2014

Брой


в 3-мес. срок

%

Брой


в 3-мес. срок

%

Брой


в 3-мес. срок

%


I

515

315

61,16

502

333

66,33

518

323

62,36

II

3275

2674

81,65

3191

2916

91,38

2527

2246

88,88

АО

13

0

0,00

2

0

0,00

1

0

0,00

Общо

3803

2989

78,59

3695

3249

87,92

3046

2596

84,34


Средно месечно в отделението са свършени по 253.83 дела /при 307.91 дела за 2013г. и 316.92 дела за 2012г./
За разлика от предходните четири години през настоящия отчетен период броят на свършените дела не надвишава броя на постъпилите. Свършените дела през 2014. са 3 046 бр. при постъпили за същия период 3 064 дела /разлика от 18 дела/. За сравнение свършените през 2013г. са с 4 бр. повече от постъпилите, за 2012г. са свършени 82 дела повече от постъпилите, през 2011г. 98 бр., а 2010г. – 317 бр.

Обяснението за тези резултати едва ли е еднозначно, но в голяма степен е резултат от наслагването на различни причини – спиране на всички производства по искове по ЗОПДИППД /отм./, както и на някои въззивни производства поради образувани тълкувателни дела /тези дела бяха възобновени през м.май 2014г. след постановяване на ТР 8/2013г. на ОСГТК/; допуснати процесуални нарушения от първоинстанционните съдилища, налагащи оставянето на исковата молба без движение или събирането на доказателства от въззивния съд; отлагането на делата за събиране на доказателства или по други причини, вкл. завишения брой отложени дела поради нередовно призоваване. Вън от обективния характер на част от изброените причини следва да се обърне внимание на и работата на отделния съдия във връзка с подготовката на делата за с.з., вкл. провеждането на разпоредително заседание по въззивните дела и съдържанието на проекто-доклада по първоинстанционните дела досежно доказателствените искания на страните, дисциплинирането на страните и вещите лица, подобряване срочността при постановяване на съдените актове от отделни съдии.

Независимо от горните констатации, следва да се отчете, че процентът на свършените в 3-месечен срок дела продължава да бъде значително висок – 84%. Макар и малко по-малък от този за 2013г., видно от сравнителната таблица, процентът на свършените в тримесечен срок дела съществено надвишава тези за предходните години /2012г. – 78.59% и 2011г.- 71.57%/.

Свършените в срок до три месеца първоинстанционни дела са 254 бр., което е 57% от общо свършените първоинстанционни искови производства /при 59% за 2013г., 53 % за 2012г.; 52% през 2011г. и през 2010г./.

Всички частни първоинстанционни дела са приключени в този срок.

Свършените въззивни дела в 3-месечен срок за отчетния период са 86 % /1646 бр./, при 90% свършени дела в този срок за 2013г.

99% от частните въззивни дела са приключени в 3-месечен срок.

В края на отчетния период са останали несвършени общо 626 дела, от които 248 са първоинстанционни, 337 въззивни дела и 41 въззивни частни дела.


V. СРОЧНОСТ НА АКТОВЕТЕ

От свършените дела приключените с постановен акт по същество са 2 561 бр. От тях постановените съдебни решения са 1 953 бр. – 279 по първоинстанционни дела, 1 673 бр. по въззивни дела и 1 по административно дело.

По правило срочността на постановяване на съдебните решения зависи пряко от натовареността на съдиите, фактическата и правна сложност на спора и начина на организация на работа на конкретния съдия.

Преимуществено се спазва срока по чл.235 ГПК. Просрочените съдебни решения, но изготвени в срок до 3 месеца от датата на приключване на устните прения за отчетната 2014г. са 71 бр. / 18 по първоинстанционни дела и 53 по въззивни/. На фона на общия брой постановени решения просрочените съставляват 3.6%. За предходната година съотношението просрочени-постановени решения 1.2%.

Макар и просрочието по някои от делата да е с до 10-15 дни броят на постановените извън срока по чл.235 ГПК решения се е повишил.

От първоинстанционните съдии без просрочени актове е съдия Т.Вълчева, както и новопостъпилите.

От въззивните съдии само четирима имат постановени съдебни актове в срок над 1 до 3 месеца, а останалите съдии нямат просрочени решения.

В отделението няма просрочени актове над 3 месеца, считано от датата на приключване на устните прения.
VI.ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО

През 2014. общият брой на делата, по които е постановено определение за отмяна «ход по същество на спора» е 15, от които 10 са по въззивни дела и 5 първоинстанционни. За сравнение през 2013г. тези дела са били 5 въззивни и 7 първоинстанционни, а през 2012г. – 12 въззивни и 9 първоинстанционни.

Причините за отмяната са констатирана нередовност на исковата молба, ненадлежно процесуално представителство на страна, необходимост от събиране на доказателства за изясняване на спора, недопустимост на иска или наличие на преюдициален спор.

На фона на свършените дела делата с отменен ход по същество не са много.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница