Доклад за работата в министерството на младежта и спорта в мандата на служебното правителствоДата04.10.2017
Размер175.96 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД
ЗА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

В МАНДАТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

I. Идентифициране на проблемни сектори, открити нередности и корупционни практики
В периода 27.01.2017 г. – 27.04.2017 г. в Министерството на младежта и спорта (ММС) бяха предприети редица действия за усъвършенстване на държавната политика в областта на младежта и спорта.
При анализа на дейността на министерството бяха идентифицирани следните въпроси за решаване:
1. Състоянието, подходът на финансиране и методологията на експлоатация на спортната инфраструктура в системата на ММС.

2. Ефективността на публичните разходи в областта на спортните дейности и спортната инфраструктура.

3. Състоянието на научното, информационното и спортно-медицинското осигуряване в областта на спорта.

4. Ефективността на програмите и подпрограмите за финансиране, свързани с политиката на спорта за високи постижения.

5. Ефективността на политиките за младежта.
По време на мандата не бяха открити нередности и корупционни практики, в това число злоупотреби с обществени. ММС не управлява средства по Европейските и Структурните фондове, като в същото време е бенефициент на такива средства.

Инициираните и осъществени възлагания на обществени поръчки са проведени законосъобразно при точно спазване на Закона за обществените поръчки. Обявените процедури и публикувани обяви за събиране на оферти за изпълнение на обществени поръчки на коментирания период са описани в приложение към настоящия доклад.


В периода 27.01.2017 г. – 27.04.2017 г. няма установени и подадени сигнали за нарушения към Прокуратурата на Република България, Агенцията за държавна финансова инспекция или Сметна палата, за които ръководството на министерството да е уведомено.
II. Инициирани промени в нормативната уредба
1. В областта на усъвършенстване на цялостния административен процес в ММС бяха предприети следните положителни инициативи:

След извършен цялостен анализ на административния процес в министерството беше разработен и гласуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (УПММС), приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г.).

С измененията в УПММС се прецизират и оптимизират компетентностите и функциите на дирекциите от специализираната администрация на ММС, като е предвидено участието им съобразно функционалната им компетентност в процеса на програмното бюджетиране.

Бяха допълнени и ясно разписани редът и условията за разглеждане на сигнали в изпълнение на чл. 110, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Беше постигнато синхронизиране на текстове в УПММС с актуалните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за администрацията, Закона за предучилищното и училищното възпитание, Закона за публичните финанси и др.

В заключителните разпоредби се предвижда изменение в чл. 96 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г., с което административно-наказателната дейност, свързана с антидопингови нарушения, допуснати от спортните организации, се съсредоточава в Антидопинговия център – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на младежта и спорта.


2. В областта на усъвършенстване на нормативната и административната рамка бяха предприети следните инициативи:
В рамките на извършения цялостен анализ на нормативната рамка бяха изготвени проекти за изменения и допълнения на следните подзаконови нормативни актове:
2.1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

Промените са наложени от обстоятелството, че част от действащите към настоящия момент (27.01.2017г.) разпоредби относно развитието на спорта за учащи са неактуални и е необходимо синхронизирането им с влезлия в сила от 1.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование, както и със Закона за професионалното обучение и образование.

С направените промен се цели повишаване на ефективността на обучението в учебния час за спортни дейности във всички степени и етапи на училищното образование; създаване на условия за ефективно обучение по учебните предмети от специализираната подготовка в спортните училища по учебни програми, които се утвърждават от министъра на младежта и спорта; създаване на условия за обективна оценка на компетентността на кандидатите за заемане на длъжността „директор“ на държавно спортно училище с цел осигуряване на добро управление на съответното училище, постигане на високи спортни постижения и успешна реализация в живота на учениците.

Проектът е гласуван на заседание на Министерския съвет на 29.03.2017 г. и е приет с Постановление № 80/24.04.2017 г. Предстои обнародването му в Държавен вестник.


2.2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта.

С изменението на Закона за хазарта (ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се предвижда събираните от Комисията по хазарта вноски от организаторите на хазартни игри за социално отговорно поведение да се разходват за финансиране на проекти за младежки дейности по реда на наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта, т.е. Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

Тази законодателна промяна наложи и изменение на Наредбата, което да позволи предвиденият в нея ред за кандидатстване с проекти, тяхното разглеждане, финансиране и отчитане да се прилага и за проектите по програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.

Измененията и допълненията са обнародвани в ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 г., в сила от 10.03.2017 г.


2.3. Разработен е проект за нова Наредба за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, която се предвижда да замени действащата в момента наредба.

С проекта се променят минималните изисквания за професионалната квалификация и наличието на професионален опит, предвидени за заемане на длъжностите от спортно-педагогическите кадри, въвежда се задължение за непрекъснато повишаване на квалификацията им чрез участие в обучения, семинари и др. подобни форми, както и чрез самообучение; прецизират се функционалните характеристики на длъжностите на спортно-педагогическите кадри.

Предвижда се новите изисквания да не се прилагат за лица, заемащи спортно-педагогически длъжности към момента на влизане в сила на наредбата, родени до 31.12.1969 г. включително, като по този начин ще се съхранят в системата треньори, доказали в практиката своите професионални качества.

Конкретизира се редът за водене на Националния регистър на спортно-педагогическите кадри.

Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри е обнародванa в ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.
2.4. Изготвен е проект на предложение за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.

Акцент на предложението е увеличаване на средствата за спорт за децата от детските градини, учениците, студентите и курсантите от военните училища и МВР, които не са променяни от 2006 г.

Проектът на постановление и съпътстващите го документи е в процес на съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
2.5. Разработена и утвърдена е „Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от Министерството на младежта и спорта за постигнати призови класирания през 2017 г.“
2.6. Изготвени са предложения и е взето участие в работни срещи с представители на Министерството на образованието и науката по въпроси, свързани с:

- организирането, отчитането и контрола при провеждане на комбинираната форма на обучение в спортните училища:

- Наредба за формиране и заплащане на труда на директорите;

- Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.


2.7. Проведена е работна среща с директорите на държавните спортни училища по въпроси, свързани с прилагане на нормативните актове, касаещи организацията и управлението на дейността на спортните училища и провеждането на специализираната подготовка.
2.8. Приключена е процедура по утвърждаване на държавния план-прием на държавните и общинските спортни училища за учебната 2017 - 2018 г.
2.9. Изготвен е анализ на изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. Анализът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на ММС.
2.10. Инициирано е разработването на Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2017-2021.
III. Важни положителни инициативи по време на мандата
1. В областта на спорта бяха предприети следните положителни инициативи:
1.1. ММС организира в партньорство с НСА „Васил Левски“ празника „Спортна пролет“ 2017. В рамките на инициативата „Спортна пролет“ бяха отворени обекти на „Национална спортна база“ ЕАД, НСА „Васил Левски“ и „Академика 2011“ ЕАД за свободен достъп на ученици за занимания и състезания по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, пързаляне с кънки и конен спорт. За първи път тези спортни обекти бяха отворени за областния етап от Ученическите игри, което допълнително стимулира учениците да практикуват спорт и да участват в спортни състезания.

1.2. По решение на ММС Националните спортни бази и спортни обекти на „Академика 2011“ ЕАД в гр. София ще отварят врати всяка 3-та седмица на месеца безплатно за ученици, студенти и техните родители. Спортовете, които ще могат да се практикуват са: волейбол, футбол, баскетбол, хандбал, плуване, кънки на лед и други.

1.3. Разширен е обхватът на Програма „Децата и спортният клуб” през 2017 г. За нейното изпълнение са одобрени 32 проекта на спортни клубове със средства общо в размер на 150 000 лева. Програмата стартира от 01.04.2017 г. и предоставя възможност на над 6 500 деца да се включат в 128 спортни прояви по 19 вида спорт под ръководството на 214 квалифицирани спортни специалисти.

1.4. Чрез финансово подпомогната със средства от ММС в размер на 38 000 лева на 15.03.2017 г. стартира „Програма за развитие на детската лека атлетика” на БФ по лека атлетика. Програмата за първи път предоставя възможност на над 300 деца (от 7 – 11 г.) освен за практикуване на спорта лека атлетика и за организиране на спортно-тренировъчен лагер на децата с перспективи за спортно развитие.

1.5. Проведена е среща между ММС и Българския футболен съюз, на която се обсъди партньорска програма за практикуване на футбол в училищата в свободното от учебни занятия време.

1.6. ММС успешно осъществява работа като партньор по програма Еразъм + по проекта „Борба с дигиталното изключване: Деца обучават електронно неграмотни възрастни в безопасно и креативно интернет пространство“. Продължителността на проекта е от 01.10.2016 до 30.09.2018 г. В проекта ще бъдат включени всички спортни училища в страната.

1.7. Подпомогнато от ММС е реализирането на национални спортни прояви, кампании и състезания с цел популяризиране на двигателната активност и здравословния начин на живот - „Зимно предизвикателство“ в 15 областни центрове с около 10 000 участници, VІ национален ски фест 2017 по ски алпийски дисциплини и сноуборд за работници и служители на възраст между 18 и 55 г., Национално първенство по ски за спортисти – ветерани с 580 участници, Държавно първенство по ски и биатлон за служители в системата на МВР и Турнир „Освобождение” по стрелба с пистолет за служители от МВР.

1.8. Министерството на младежта и спорта е одобрено като изпълнител на проект EWOS-NCB CONTRACT 2017 „София 2018 – Европейска седмица на спорта“, съфинансиран по Програма Еразъм +. Финансирането на проекта е с 20 процента по-високо от 2016 г. Европейската седмица на спорта ще се проведе през септември 2017 г. в 12 населени места в България. ММС ще проведе „Панаир на спортовете“, в който спортните клубове и федерации ще представят пред децата и родителите дейността си.

1.9. Сформиран е нов експертен съвет по физическо възпитание и спорт като консултативно звено към министъра на младежта и спорта с цел осъществяване на държавната политика в областта на спорта. Съветът се състои от 48 членове - представители на ММС, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Български олимпийски комитет, Национална спортна академия „Васил Левски”, спортни федерации и олимпийски шампиони.

1.10. На 24.03.2017 г. Експертният съвет по физическо възпитание и спорт проведе Обществен дебат за развитието на спорта в Република България. В дебата се включиха и взеха участие представители на институции, имащи отношeние към развитието на спорта, спортни организации, олимпийски шампиони, медалисти и спортни деятели.

1.11. Организиран и проведен е семинар по проблемите на научно-приложната дейност в спорта с участието на лекари, експерти и представители на неправителствени организации, на който беше обсъдена необходимостта от определяне на основните насоки и бъдещите конкретни действия за създаване на съвременна действаща система за научното осигуряване на подготовката на елитните спортисти.

1.12. Инициирано е разработването на Концепция за научното, информационното и спортно-медицинското осигуряване в спорта.

1.13. Финансово са подпомогнати, както следва:

- Световната купа по тенис;

- Европейското първенство по карате за юноши и младежи до 21 г.;

- Световната купа по сноуборд в Банско;

- Европейското първенство по ММА;

- Европейското първенство по таекуондо WTF;

- 68-ия Международен боксов турнир „Странджа“;

- и други.1.14. Създадена е организация за подготовката на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (първата половина на 2018 г.) в сектор „Спорт“. Планирано е провеждането на среща с директорите от държавите-членки, отговарящи за спорта и конференция с водеща тема „Спортът за всички като средство за популяризиране на европейските ценности“ (Grassroot sports as a tool for promotion of European values) през месец юни 2018 г.

1.15. Стартира процедура за включване на тема „Спорт“ в Националната статистическа програма на Националния статистически институт, като в ММС и НСИ започна преглед на наличната информация и на нормативната уредба в областта на спорта. Проучват се възможностите за събиране на данни и разработване на методологична рамка за провеждане на изследвания в областта на спорта.

1.16. Възстановено е традиционното дамско рали „Благовещение“. М е проведена на 25 март с подкрепата на Столична община в рамките на инициативата „София 2018 – Европейска столица на спорта“ организирано от БФ по автомобилни спортове.
2. В областта на младежките политики бяха предприети следните положителни инициативи:
2.1. Издадена е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта от министъра на младежта и спорта. (Обн., ДВ, бр. 68/2016, изм., бр. 21/10.03.2017 г.).

Промените в наредбата отразяват изменението на чл. 10а от Закона за хазарта, съгласно който средствата от годишни вноските за социално отговорно поведение, които се правят от организаторите на хазартни игри, следва да се разходват за финансиране на одобрени проекти за младежки дейности. Съгласно законовата делегация в Наредба № 5 от 11.08.2016, приета на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта, трябва да се регламентират условията и реда за финансиране на тези проекти, което е сторено с наредбата за изменение и допълнение. Извършените нормативни промени осигуряват действието на нова програма за финансиране на младежки дейности и създават възможност за включване на по-широк кръг от бенефициенти с проекти по Програмата.2.2. Изготвена и одобрена е нова Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г.

Тя е разработена във връзка с отчетените негативни тенденции по отношение на рисково поведение на младите хора за попадане под различни форми на зависимости, както и на идентифицираните потребности на младежите в страната от предоставяне на възможности за участие в дейности за осмисляне на свободното им време. Основната цел на Програмата е насърчаване на отговорно социално поведение и превенция на различни видове зависимости, в това число и хазартна, сред младите хора в България и подобряване качеството на живот на младите хора.

За изпълнение на Програмата се осигурява допълнителен годишен финансов ресурс в размер на 2 млн. лв. за 2017 г., благодарение на което неправителственият сектор ще има възможност да реализира множество инициативи и по-този начин да се постигне по-пълен обхват на млади хора в дейности, важни за тяхното развитие.

2.3. Отворена е процедура за кандидатстване с проекти по Подпрограма 2 на Национална програма за младежта (2016-2020) за 2017 г. Неправителствените организации и неформални младежки групи ще могат да кандидатстват с проекти по всички тематични области от програмата: младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи, развитие и признаване на младежката работа, активизиране на младите хора в малките населени места, младежко предприемачество и европейски политики. Максималното финансово подпомагане е в размер на 15 000 лв. По този начин се създават повече възможности за организациите и неформалните младежки групи за участие в проекти по програмата, по избрана от тях тематика. Постъпили са 118 проектни предложения. Предстои тяхното разглеждане, оценка и класиране.

2.4. Отворена е процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта по трите основни направления на програмата: „Информирай младите“, Мотивирай младите“ и „Активизирай младите“. Целта на проектните дейности е изграждане на социално отговорно поведение на младите и превенция на различните видове зависимости и агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.05.2017 г.

2.5. Създадена е междуведомствена експертна работна група за координиране на дейностите по изготвяне на предложение за изменение и допълнение на Закона за младежта. Целта е да бъде осигурена по-ефективна законова рамка за провеждане на държавната политика в областта на младежта, която да положи основата на по-добро управление на политиките за младежта, повишаване на отговорността за развитие на младите хора в страната и по-широко участие на младите хора в процеса на вземане на решения. В резултат от дейността на групата е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта.

2.6. Обновен е съставът на Националния консултативен съвет за младежта, който е съвещателен орган към министъра на младежта и спорта. В съвета участват ресорни зам.-министри, национално представителни младежки организации и представители на Националното сдружение на общините в Република България.

2.7. Обновен е съставът на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. В съвещателния орган участват най-активните неправителствени организации, работещи в областта на младежта.

Проведено е заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта, на което е обсъден проект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Проектът, изготвен от ММС, е получил подкрепата на организациите, членуващи в обществения орган.2.8. Проведена е национална среща на тема „Силата на информацията“ с участието на експерти от ММС, младежки представители и младежки организации в страната. Целта е предоставяне на възможност за диалог на младите хора с отговорните за младежката политика в страната по теми, важни за българските младежи. Националната среща полага началото на по-засилен диалог с младите хора в страната, като ангажимент на ММС е подобни форуми да бъдат регулярни.

2.9. Създадена е организация за подготовката на председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз в сектор „Младеж“. Проведени са работни срещи на национално и европейско ниво с неправителствени организации, експерти и международни партньори. От страна на ММС са изготвени приоритетите в сектор „Младеж“, по които ще се работи по време на Председателството, а именно – „Младежко развитие“ и „Младите хора, мир и сигурност“. Планирани са и основните мероприятия за 2018 г., ангажимент на Република България в областта на младежката политика.

2.10. Изготвен и подаден проект по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ (2014-2020) на тема „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“.

2.11. Инициирани са дейности за подготовка на План и отчет по Национална стратегия за младежта (2010-2020) съответно за 2017 г. и 2016 г.

2.12. Стартирали дейности за подготовка на Годишен доклад за младежта за 2016 г.

2.13. Участие в междуведомствени работни групи, комисии и съвети.


3. В областта на превенцията и борбата срещу употребата на забранени субстанции в спорта бяха предприети следните положителни инициативи:
3.1. След успешно преминат сертификационен одит през месец януари 2017 г. Антидопинговият център получи сертификат по ISO 9001:2015г. за дейността си. Обхватът на сертификацията е разширен със следната дейност: „Издаване на разрешения за терапевтична употреба“.

3.2. След мониторинг на провежданото антидопингово обучение в спортните училища в гр. Перник, Варна, Добрич, Бургас и Пловдив се изготви анализ и през месец март се проведе семинар с представители от спортните училища на територията на цялата страна, насочен към подобряване на обучителния процес, касаещ антидопинговите правила и новият Забранителен списък.

3.3. Създадена е организация за подготовка на планирания през месец декември 2017 г. антидопингов семинар във връзка с Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г.

3.4. Планирано е разширение на обхвата на акредитация по ISO:17025 на лабораторията по допингов контрол.
4. Постигнати финансови резултати
В качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет министърът на младежта и спорта е осигурил регулярно изпълнение на финансовите си ангажименти и няма забавени плащания. Осигурени са средства в размер на 1 000 000 лв. за строително-монтажни работи за стадион „Огоста“ в гр. Монтана и 5 400 000 лв. за финансово подпомагане на организацията и провеждането на Световно първенство по волейбол за мъже през 2018г. в гр. София.
5. Важни приоритети и политики
В рамките на мандата бяха продължени в цялост започнатите от предходното правителство ключови политики в министерството.

Осъществена е приемственост по отношение на областите на политика и бюджетни програми, изпълнявани от Министерство на младежта и спорта през 2017 г. Към момента на стартиране на дейността на служебния кабинет, повечето от програмите, по които министерството осъществява финансово подпомагане през 2017 г., бяха на етап сключване на договори.

През изминалите два месеца бяха извършени всички дейности по останалите програми съгласно сроковете и процедурите по тях за осъществяване на финансово подпомагане. Към момента тече процедура по подписване на договорите по програмата за развитие на дейността на спортните клубове, по която се подпомагат около 1000 спортни клуба.

Средствата по всички сключени договори са превеждат съгласно сроковете и условията по тях за гарантиране на регулярното изпълнение на заложените в подпомаганите проекти дейности.


Усъвършенстването и развитието на държавната политика в областта на младежта и спорта се осигурява чрез приемственост в:
1. Актуализиране на нормативната база в областта на младежта и спорта чрез:

- разработването и приемането на нов Закон за физическото възпитание и спорта;

- разработването и приемането на закон за изменение и допълнение на Закона за младежта;

- синхронизиране нормативната уредба с всички относими към дейността на ММС законови и подзаконови нормативни актове.


2. Актуализиране на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 година.
3. Актуализиране на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г.
4. Разработване и приемане на Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2017-2021.
5. Анализ на ефективността на разходването на публичните средства по политики в областта на младежта и спорта.
6. Разработване и въвеждане на система за мениджмънт и маркетинг на спортната инфраструктура, която да осигури устойчивост и развитие.
7. Приемане на Концепция за научното, информационното и спортно-медицинското осигуряване в спорта.
8. Разработване на система за приоритизиране на спортовете за осигуряване на международни спортни успехи в сферата на спорта за високи постижения.

IV. Решени казуси, проблеми и нерешени въпроси
В периода 27.01.2017 г. - 27.04.2017 г. няма случаи на установени нерешени проблеми и казуси с обществена значимост.
V. Ключови кадрови промени
В периода 27.01.2017 г. - 27.04.2017 г. няма извършени ключови кадрови промени.
VI. Постижения и успехи
През периода успешно са осъществявани приоритетите в политиките в областта на младежта и спорта. Инициирани са промени в съществуващата нормативна рамка и за кратко време са актуализирани или са изготвени нови нормативни документи, усъвършенстващи правната основа, касаеща дейността на министерството. Поставени са основите на редица инициативи, програми и проекти, които популяризират физическата активност и здравословния начин на живот, изграждането на социално отговорно поведение сред младите хора и развитието на политиките за младежта и спорта като приоритет на държавното управление.

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА

И СПОРТА
ДАНИЕЛА ДАШЕВА
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница