Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 гстраница1/2
Дата24.07.2016
Размер473.84 Kb.
ТипДоклад
  1   2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА
ДОКЛАД


за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. и на заповеди: № ОР-2-004 от 02.04.2007 г., № ОР-2-007/22.05.2007 г., № ОР-2-010/19.06.2007 г. и № ОР-2-11 от 06.07.2007 г. на Горица Грънчарова - Кожарева, член на Сметната палата (СП) и ръководител на отделение ІІ, e извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио (БНР) за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0200000407, приет с решение на СП №. 328 / 04.12.2007 г.

Извършеният одит обхваща финансовото управление на бюджета и имуществото на БНР, с цел проверка и оценка на:

- законосъобразността на управленските решения, свързани с организацията, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и други публични средства;

- придобиването, съхраняването, управлението, разпореждането и отчитането на имуществото на БНР за одитирания период;

- адекватността и ефективността на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в БНР.

Одитът обхваща и проверка по спазването на нормативните изисквания при възлагането и провеждането на обществените поръчки за 2006 г., както и анализа и оценката на изпълнението на препоръките, дадени от СП при предходен одит.

Съгласно Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) БНР е юридическо лице със седалище – София, което може да има регионални центрове. БНР има шест поделения, обособени на териториален принцип, от които 5 регионални радиостанции (РРС) в градовете – София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Благоевград, и лентохранилище – Боровец. По смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) БНР e публичноправна организация, представлявана през одитирания период от генералния директор Поля Станчева.

БНР е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и съставя, изпълнява и отчита самостоятелен бюджет.

Като национален обществен радиооператор БНР създава национални и регионални програми за разпространение, включително и предавания за чужбина. Следва да съдейства за развитието и популяризирането на българската култура и език.

Становището по одитния доклад от генералния директор на БНР, изх. № 417 от 30.10. 2007 г., е постъпило 18 дни след законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП). По становището е изготвено заключение от Горица Грънчарова - Кожарева, член на СП и ръководител на отделение ІІ.
ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ
1. Статут, структура и организация на управлението и дейността в БНР

1.1 Управление на дейността в БНР и делегиране на управленската отговорност

1.1.1. БНР се управлява от управителен съвет (УС) и генерален директор. Мандатът на генералния директор и на членовете на УС е 3-годишен, като не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. Правомощията на УС са определени в чл. 62 от ЗРТ.

1.1.2. Генералният директор на БНР осъществява оперативното ръководство на БНР въз основа на договор за възлагане на управление (мениджърски договор), по който възложител е Съветът за електронни медии (СЕМ). В рамките на неговите правомощия, освен посочените в чл. 68 от ЗРТq влиза и възлагането на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

1.1.3. В БНР е възприета практиката генералният директор със заповед да упълномощава и делегира широк кръг от своите правомощия на ръководни длъжностни лица, допълнително вменявайки им задължения в рамките на техните функции.

За целите на изпълнението на бюджета на БНР, в съответствие с неговото разпределение по структури и звена, генералният директор на БНР е издал заповеди, с които е:

а) упълномощил директорите на дирекции да подписват договорите със стойност до 15 хил. лв., съобразно ресорната им компетентност;

б) делегирал права на разпоредител с бюджетни кредити на директорите на програми, програмния директор и ръководителите на самостоятелни структурни единици за определени дейности, характерни за ръководителя на бюджетната организация, като командироване, възлагане на дейности по извънтрудови правоотношения и др.;

в) делегирал права на разпоредител с бюджетни кредити втора степен на директорите на РРС и ръководителя на лентохранилище “Боровец”;

г) упълномощил директорите на РРС с правата на работодател по Кодекса на труда (КТ) по отношение на всички работници и служители в съответното РРС.

Издадените заповеди на генералния директор на БНР са непрецизни по отношение на:

- упълномощаването на директорите на РРС с права на работодател по смисъла на КТ, доколкото чл. 68 от ЗРТ възлага осъществяването на тези права на генералния директор, като КТ допуска делегиране само на тази част от правата на работодателя, свързана с налагането на дисциплинарни наказания1;

- делегирането на правата на разпоредител с кредити втора степен на директорите на РРС и ръководителя на лентохранилище “Боровец”, доколкото съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ) Министерският съвет (МС) следва да ги е определил като такива.

Тази непрецизност при упълномощаването и делегирането на правомощия е довела до:

- създаване на риск за БНР при евентуални искови производства по КТ;

- констатирани пропуски при отчитане на изпълнението на бюджета.

Този подход не е най-подходящ за реализирането на целта за постигането на относителна самостоятелност на регионалните центрове на БНР за по-дълъг период.

1.1.4. Делегирането на правомощия в такъв обем изисква систематично отчитане от страна на оправомощените длъжностни лица на извършената работа в рамките на допълнително вменените им с делегирането права и задължения на ръководителя на БНР.

В БНР отчитането на извършената работа в рамките на бюджетната година намира израз в различни начини и форми от изготвянето на годишни финансови отчети по поделения до докладване по специфични въпроси при поискване от генералния директор или УС на БНР.

Независимо от възприетата практика, в БНР няма изрично разписани правила и процедури, определящи приоритизираните въпроси, в рамките на делегираните правомощия, по които оправомощените лица следва периодично да отчитат своето изпълнение. В резултат липсва изчерпателна информация в БНР, София, за броя, вида и предмета на договорите, в рамките на утвърдената сума, които делегираните лица са сключили през 2006 г.Липсата на изисквания към начина, формата и периодичността за събиране на отчетна информация, систематизирана, анализирана за целите на управление на дейността на БНР, индикира:

- за пропуски при наблюдението и контрола като етап от управленския процес,

- за проблеми при изграждането на мониторинга като елемент от СФУК.

1.2 Структура на БНР.

1.2.1. В БНР няма разработен и утвърден устройствен правилник, в който еднозначно да са определени структурата, функциите, задачите и числеността на структурните звена, както и общата численост на служителите в БНР.

В различни вътрешни документи частично са регулирани тези въпроси, като същевременно УС на БНР със свое решение от 08.07.2004 г. е утвърдил схема и структура на БНР. Те не са достатъчни за изчерпателно представяне на органиграмата на БНР доколкото в тях:

- не са определени връзките на субординация, взаимодействие и координация между различните структурни звена;

- не са определени йерархичните нива, произтичащи от определените организационни форми на структурните звена (дирекция, отдел, направление, сектор, звено и др.), както и числеността им;

- има несъответствия между утвърдената структура на БНР и схемата, която следва да я доразвие и поясни.Основна слабост на възприетата практика за регулиране на функциите и задачите на определените от УС на БНР структурни звена с различни вътрешни документи са риска от нееднозначно определяне на взаимовръзките и обмена на информация между звената за целите на управлението, както и свързаните с това отговорности.

1.2.2. Приетият през м. юни 2007 г. от УС Правилник за структурата и организацията на дейността в БНР систематизира изпълняваните в БНР дейности на програмни, производствени и осигуряващи и финансови. В него:

- са посочени ръководните длъжности без да са уточнени структурните звена, които те ръководят;

- възпроизведени са текстовете от ЗРТ, очертаващи правомощията на генералния директор и финансирането на дейността на БНР, без да е отчетена фактическата обстановка за неизградеността на фонд “Радио и телевизия”;

- разписани са някои морално-етични норми относно принципите, на които се подчиняват програмите на БНР, които следва да намерят отражение в рамките на Етичния кодекс на служителите в БНР.

По този начин съдържанието на Правилника не съответства на целта, определена в заглавието на документа, нито на определения в глава първа от него обхват на действие. Организацията на работа на останалите структурни звена от “производствената и осигуряваща и финансова дейности не могат да бъдат изчерпателно анализирани по отношение на йерархия, информация и комуникация, както и ресурсната им осигуреност, предвид изложените по-горе недостатъци във вътрешната уредба на БНР.В резултат е невъзможно да се получи достатъчна, детайлна, изчерпателна, вярна и точна информация за структурата на БНР и нейното съответствие с на практика установените от ръководството организация и управление.

1.2.3. С протоколното решение от проведеното заседание на УС на БНР от 08.07.2004 г. е определено и ресорното разпределение между членовете на УС на работата и дейностите, изпълнявани в структурата на БНР, без да са изяснени критериите, по които е извършено това.1.3. Разпоредители с бюджетни кредити и статут на регионалните центрове на БНР съгласно ЗРТ

1.3.1. Точното прилагане на текста на т. 8 от чл. 62 от ЗРТ в частта, в която УС на БНР по предложение на генералния директор определя статута на регионалните центрове, е неясен доколкото не е уточнена посоката, в която следва да се разбира определянето на тази категория. Анализът на правната и фактическа обстановка относно определянето на статута на регионалните центрове на БНР показа, че:

- законодателят не е определил регионалните центрове на БНР като самостоятелни юридически лица;

- няма акт на МС, с който регионалните центрове на БНР са определени като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- през одитирания период няма протоколни решения на УС на БНР, чрез които се изразява намерение за промяна на статута на регионалните центрове на БНР, включително като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- с решението си от проведеното заседание на 13.04.2006 г. УС на БНР приема разпределение на бюджета на БНР за 2006 г. по структури и звена както в разходната, така и в приходната му част. Тази практика наподобява бюджетната форма на финансиране, създавайки погрешно впечатление за аналогия с разпоредители от втора степен.В резултат за целите на отчитането на касовото изпълнение на бюджета и имущественото състояние на БНР в годишния финансов отчет (ГФО) за 2006 г. неправилно са ползвани част от трансферните параграфи, респективно разчетни сметки, за отразяване на възникналите взаимоотношения между структурни звена в БНР.

1.3.2. Практическото реализиране на чл. 62, т. 8 от ЗРТ, в частта, в която УС може да определи статута на регионалните центрове на БНР, е тяхната организационна форма и ниво на административна подчиненост в общата структура на БНР.Пряко следствие от липсата на правосубектност на регионалните структурни звена в БНР е необходимостта всички вътрешни актове от административно организационен характер да уреждат еднозначно и по еднакъв начин тези отношения в рамките на цялото БНР, което възприетата практика в БНР към момента на одита не осигурява.

Не се оценява като добра управленска практика, дейността на регионалните структурни звена в БНР да се регулира от различни правилници, а УС на БНР да приема структурата, длъжностното разписание и да утвърждава длъжностните характеристики само на БНР, София, в нарушение на чл. 62, т. 4 и т. 10 от ЗРТ.

1.4. Кадрова политика и управление на човешките ресурси.

Организацията и управлението на човешките ресурси са от особено значение за цялостната дейност на БНР не само защото разходите за възнагражденията на персонала формират повече от 1/3 от разходите по бюджета. БНР произвежда специфична продукция, себестойността на която се формира изключително от нематериалната стойност, която “човешкият фактор добавя”.

1.4.1. С протоколно решение от 15.02.2006 г. УС утвърждава длъжностното разписание на БНР за 2006 г. В нарушение на чл. 62, т. 4 от ЗРТ, Правилникът за дейността на отдел “Човешки ресурси” предоставя възможност генералният директор еднолично да извършва частични промени, засягащи длъжността и мястото на работа на отделни служители чрез заповед за трансформация, която става неразделна част от длъжностното щатно разписание. През 2006 г. само за БНР, София, са извършени 39 промени, свързани с трансформирането, откриването, закриването и/или прехвърлянето на длъжности от едно място на работа на друго.

По този начин в рамките на годината при запазване на общата численост на БНР кадровото осигуряване на дейността и структурата на длъжностите в отделните звена се изменя. Това е довело до съществен дефицит на кадри в някои от структурните звена в БНР, като например звено “Обществени поръчки” и на практика води до подмяна на решението на УС, с което се приемат структурата и длъжностното щатно разписание.

1.4.2. В противоречие с текста на чл. 62, т. 10 от ЗРТ, длъжностните характеристики на заетите в РРС на БНР са утвърждавани от съответните директори, а не от УС. Причина за това е съществуващото разбиране за правна и финансова самостоятелност на регионалните структури, както и на приетите вътрешни документи като Правилник за структурата и организацията на БНР и заповедите на генералния директор за делегиране на правомощия.

В резултат - налице е различен подход при определяне както на основните изисквания за заемане на еднакви длъжности в различните РРС и БНР, София, така и на определените в длъжностните характеристики преки задължения и отговорности.

1.4.3. В БНР няма утвърдена система за периодична атестация или друг вид оценка на служителите, поради което в Правилника за работната заплата в БНР определянето на размера на допълнителното материално стимулиране не е обвързано с резултатите от работата на служителите, нито с оценката за качеството на изпълнението на преките им задължения, вменени с длъжностните характеристики.

1.4.4. В Правилника за дейността на отдел “Човешки ресурси” при БНР, София, са разработени правила за планиране на “продължаващото обучение” (повишаване квалификацията) на служителите. Възприет е децентрализиран подход за планиране на повишаването на квалификацията, чийто основен недостатък е рискът да се извърши обучение, което не е от първостепенна необходимост за развитието на кадрите, доколкото при планиране на “продължаващото обучение на персонала” не се вземат предвид потребностите от кадри с определена квалификация, съответстващи на визията на ръководството за развитието на БНР.

1.4.5. Осигуряването и провеждането на встъпително обучение на новопостъпилите служители в БНР е вменено като задължение в длъжностните характеристики на ръководни длъжности от по-ниска степен. Това е недостатъчно надежден начин за осигуряване на встъпителното обучение доколкото в БНР няма практика за документиране на неговото провеждане и отчитане.

1.4.6. В БНР, София, има практика за включване на изрична клауза в договора за назначаване (преназначаване), с която новопостъпилият (преназначен) служител декларира, че “е запознат с вътрешнонормативните актове на БНР, както и с длъжностната характеристика”.

Посочената практика е:

- неправилна доколкото декларираните действия са неизпълними към момента на сключване на трудовия договор (допълнителното споразумение);

- некоректна спрямо служителите доколкото начинът на сключване на трудовия договор не дава гаранция за извършване на последващо запознаване на служителя с преките му задължения и/или получаване на встъпително обучение.

Същевременно този начин на документиране на запознаването на служителите с определените за длъжността им преки задължения е неприложим в случаите на извършване на промяна в длъжностната характеристика без промяна в заеманата длъжност.

2. Изпълнение на препоръките, дадени от предходни одити от Сметната палата

През 2006 г. е извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на БНР за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. От дадените общо 19 препоръки изпълнените са 6, или 31,5 на сто, частично изпълнените – 5, или 26,3 на сто, неизпълнените са 8, или 42,2 на сто.Предприетите от ръководството мерки и действия за изпълнение на дадените от Сметната палата препоръки са недостатъчни и не постигат съществено подобрение в областта на финансовото управление на публичните средства и дейности, изпълнявани от БНР.

За целите на финансовото управление на публичните средства от неизпълнените препоръки по-съществени са:

2.1. Планирането и отчитането на разходите и приходите, свързани с почивното дело като отделна дейност по бюджета на БНР.

По бюджета на БНР не е обособена като отделна дейността „Почивно дело”. Планираните и отчитаните средства за поддръжка и експлоатация на почивните бази на БНР са ограничени до размера на предвидените по бюджета средства за социално- битово и културно обслужване (СБКО).

Задължението за управление на имотите – държавна собственост, на БНР „с грижата на добър стопанин” по смисъла на Закона за държавната собственост е част от управленската отговорност и не може да се поставя в зависимост от решението на общото събрание на работниците и служителите в БНР за определяне на начина на разходване на средствата за СБКО.

2.2. Прекратяването на практиката на определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на членовете на УС и генералния директор извън регламентираните в ЗРТ и договорите за възлагане на управление на БНР, които препращат към установеният в БНР общ ред за определянето им.

Редът и условията за формиране, разпределение и разходване на средствата за работна заплата, начинът на формиране на индивидуалната работна заплата и средствата за допълнително материално стимулиране в БНР са определени в Правилник за работната заплата в БНР, актуализиран през 2006 г. В правилника са възпроизведени текстове на чл. 65 и 69 от ЗРТ, независимо че възникналите правоотношения между СЕМ и ръководството на БНР, оформени с договорите за възлагане на управление, не са трудови и не следва да бъдат регулирани с вътрешните актове на БНР, уреждащи общите въпроси, свързани с възнагражденията на служителите по трудови правоотношения.

Получаването на допълнително материално стимулиране (ДМС) не може да се определя на база общия ред за служителите на БНР, обвързан с отработения фонд работно време, а не с резултатите от изпълняваната дейност.

Възможността за изплащане на ДМС за осъществяващия управлението следва да е резултат от оценката на възложителя на управлението (СЕМ) за начина на управление и степента на постигнатите цели и резултати.

2.3. Препоръките по отношение на оценката и отчитането на ползваните имоти – държавна собственост.

Неизпълнението им е довело до подценяване на стойността на управляваните активи в ГФО за 2006 г. на БНР.

2.4. Препоръките, свързани със създаването на централизирано деловодство и архив в БНР.

Приетият през 2006 г. нов Правилник за организацията на документооборота в системата на БНР не позволява оптимизирането на системата за документооборота и създаването на достатъчно предпоставки за ефективен контрол върху взаимодействието и обмена на информация – съществен елемент от СФУК в бюджетното предприятие.

2.5. Не са изпълнени изцяло и препоръките, свързани със създаването на необходимите условия и организация за възлагане на дейности по извънтрудови правоотношения на служители от БНР, с оглед отделяне на преките задължения, посочени в длъжностните характеристики от тези, възложени по договори за изпълнение и/или извършване на услуги.Ръководството на БНР следва да предприеме неотложни мерки и действия за решаване на посочените проблеми, с оглед подобряване на финансовото управление на дейността си, с цел отговаряне на обществените очаквания и нагласи за ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните средства като основен източник на финансиране.

3. Организация на бюджетния процес

3.1. Планиране, съставяне и утвърждаване на бюджета

3.1.1. Създадената организация при съставянето, приемането и разпределението на бюджета на БНР съответства на бюджетната процедура и на утвърдените от генералния директор „ Вътрешни правила за дейността на направление „Бюджет и финанси”.

3.1.2. БНР разработва проектобюджет за 2006 г. при спазване на изискванията на чл. 62, т. 5 и т. 6 от ЗРТ, като:

- проектът на бюджет е съгласуван със СЕМ, приет от УС на БНР и представен на Министерството на финансите (МФ) в изискуемия се срок;

- в рамките на бюджета за 2006 г. УС на БНР утвърждава вътрешното му разпределение по регионални центрове и структури на основание чл. 70, ал. 2 от ЗРТ.

3.1.3. Съгласно ПМС № 14 от 2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България на БНР е определен норматив за стойността на час програма за подготовка, създаване и изпълнение на национални и регионални програми в размер на 450 лв. При утвърден от УС план за обем програма на БНР за 2006 г. общо за 73 730 часа към 31.12.2006 г. е отчетен обем програма 74 387 часа, или с 657 часа в повече.

Към момента методиката за определяне на стойността на 1 час програма в БНР е резултативна величина от общия размер на определената субсидия, в т.ч. утвърдените капиталови разходи и планираният за годината общ обем часове програма. В този смисъл при утвърждаването на бюджета на БНР за съответната година не се налага извършването на предварителен анализ на наблюдавания от МС показател - себестойност на произвежданата радиопродукция (час програмно време), което принципно противоречи на логиката на програмното и ориентираното към резултатите бюджетиране като предстояща форма за финансиране на дейността на бюджетните предприятия.

Същевременно увеличаването на размера на получената субсидия и/или собствените приходи, при запазване общия брой часове програмно време, логично води до нарастване на себестойността на 1 час програма. В резултат на тези процеси УС е приел стойност на 1 час програма в размер на 474 лв., или с 24 лв. в повече от норматива, утвърден от МС.

3.1.4. Извършените корекции по бюджета на БНР за 2006 г. са общо 21, от които 4 са извършени на основание на чл. 34 и 35 от ЗУДБ и 17 допълнителни корекции, извършени от УС на БНР в резултат на вътрешно преразпределение на приходите и разходите по структурни звена, параграфи и подпараграфи.

Независимо от факта, че при извършването на корекции по бюджета на БНР са спазвани нормативните изисквания и процедурни правила, многобройните промени са индикатор за пропуски в системата на планиране на дейността и финансирането й.

3.2. Изпълнение и отчитане на приходите по бюджета

3.2.1. Отчетените приходи през 2006 г. са в размер на 2 295 хил. лв. – с 415 хил. лв. повече спрямо уточнения бюджет на БНР.

Преизпълнението на приходите над планираните за годината се дължи на участието на БНР в съвместни проекти във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз и преведени авансови вноски по сключени договори за извършване на услуги за 2007 г.

Най-голям относителен дял в общата структура на приходите по бюджета на БНР за 2006 г. заемат приходите от реклама – 50 на сто, от технически услуги – 10 на сто, от спонсорски съобщения – 10 на сто, и от съвместни проекти – 8 на сто.

3.2.2. Постъпилите приходи от реклама са в размер на 1 340 хил. лв., а от спонсорски съобщения – 259 хил. лв. С решение на УС на БНР от 28.08.2006 г. са извършени промени на Правилника за рекламната дейност и спонсорството, съобразно които с цел повишаване на интереса на рекламодателите към БНР се предвижда кумулативна отстъпка за клиенти с поръчки над 500 хил. лв.

За целите на промяната в структурата на приходите на БНР обаче следва да се има предвид, че цената на рекламното време не е единственият фактор, който влияе на приходите от реклама в посока на тяхното увеличение. Подобно значение имат и данните от метричните изследвания за популярността на БНР, както и неговата аудитория като потенциални клиенти на рекламираните стоки или услуги.

3.2.3. През 2006 г. са сключени 37 бартерни договора за доставка на активи и услуги срещу излъчване на реклама, 239 договора за реклама и 47 договора за спонсорски съобщения. Възприетият начин на договаряне посредством сключване на бартерни споразумения за доставка на стоки и услуги на БНР срещу излъчване на реклама показва, че:- от една страна, се създават условия за неприлагане на разпоредбите на ЗОП и/или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), доколкото доставките на стоките и услугите, предмет на тези споразумения, попадат в обхвата на предмета на възлагане по посочените нормативни актове;

- от друга страна, създават риск за недостатъчно ефективно и ефикасно разходване на публичните средства.

3.3. Изпълнение и отчитане на разходите по бюджета

При уточнен план на разходите – 41 241 хил. лв., към 31.12.2006 г. БНР отчита 37 737 хил. лв. – 91,5 на сто изпълнение спрямо годишния размер.

Разликата произтича от факта, че посочените в бюджета планирани разходи като стойност са разчетени при 100 на сто приет бюджет и отчета на база 93 на сто изпълнение на бюджета, както и от нереализираната в достатъчна степен инвестиционна програма.

3.3.1. За 2006 г. планираните в БНР разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи възлизат на 3 234 хил. лв., от които 3 000 хил. лв. са за сметка на получената субсидия. Отчетени са общо 2 136 хил. лв., или са усвоени 66 на сто от планираните средства за основен ремонт.

Като основна причина за неизпълнението на инвестиционната програма ръководството посочва нереализирането на планирания ремонт на Производствената сграда на БНР, София, в резултат на което не са изпълнени и доставки на дълготрайни активи, предназначени за реконструираните студиа и апаратни в нея. Това потвърждава наличието на проблеми при планирането на дейностите в БНР.

3.3.2. С най-голям относителен дял са разходите за външни услуги в размер на 15 379 хил. лв. - 41 на сто. Най-значителна част от тях заемат направените разходи за радио- такси – 12 091 хил. лв.

Посочените разходи за радио такси са изплатени съгласно договор от 1981 г. между БНР и „Радиостанции и телевизия”(сега БТК АД), регламентиращ начина на приемане и излъчване на радиопрограмите за страната и чужбина. Договорът не е актуализиран независимо от настъпилите промени в статута и собствеността на БТК АД и в съвременните технически и икономически изисквания, както и направените констатации при предходните одити на СП. Една от причините е, че доставката на услугите, свързани с пренос, излъчване и наземно радиоразпръскване на програмите на БНР следва да е обект на обществена поръчка, за осъществяването на която през 2006 г. са предприети действия от страна на ръководството. Но предвид съществуващите пазарни ограничения при осъществяваните подобни сделки под формата на държавно регулирани цени и/или монополни права на доставчиците, както и поради липсата на заявен интерес в това число и от БТК АД, процедурата е прекратена.

3.3.3. Въпреки относително ниската стойност на изплатените други възнаграждения и плащания за персонала спрямо размера на възнагражденията за персонала, нает по трудови правоотношения (15 на сто), като съществени са оценени констатираните при предходни и настоящия одит пропуски във възприетата практика на възлагане на дейности на служителите на БНР по извънтрудови правоотношения.

3.3.4. Определянето на индивидуалния размер на допълнителното материално стимулиране на служителите предполага по-голямо внимание от страна на ръководството на БНР с цел прецизиране на разработените правила и процедури. Изплатеното ДМС за 2006 г. е приблизително 1/5 от възнагражденията на персонала, нает по трудови правоотношения. Липсата на система за атестиране или друг вид оценка на служителите препятства ръководството на БНР да оптимизира системата на изплащане на допълнителни възнаграждения на персонала.

3.3.5. През 2006 г. от БНР са изплатени 151 хил. лв. възнаграждения за отразяване на подготовката и провеждането на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България в съответствие с разработените за целта специални вътрешни правила, утвърдени от генералния директор на БНР.

Като съществен пропуск при документалното оформяне на дейностите по възлагане и отчитане на извършената от участниците работа, съобразно тези правила, се оценяват фактите, че:

- Хронологията на възлагане на дейностите налага сключването на “гражданските” договори да предхожда отчитането на извършената работа. Но начинът, по който се определя индивидуалното възнаграждение на изпълнителя, не позволява предварителното му изчисляване и посочване в договора. В резултат датите на сключване на договорите за възлагане на дейности по извънтрудови правоотношения, посочени в договорите, не съвпадат с момента на фактическо договаряне.

- Приетите индивидуални форми за отчитане на извършената работа, утвърждавани от прекия ръководител, както и двустранните констативни протоколи, не са датирани и не позволяват установяването на фактическия момент на отчитане и приемане на извършените дейности за целите на последващия контрол.

- Прилагането на критерия “Сложност на извършваната работа” (рутинна, средна и висока) не е обвързано и с длъжността, която заема служителят в БНР.

- Независимо от възможността за определянето на критерии и показатели за оценка на качеството на извършваната работа, ръководството на БНР е оставило оценката от прекия ръководител за качество на извършената работа да е субективна.

Въпреки посочените пропуски разработената методика показва значително подобрение при отчитането и оценката на извършените дейности спрямо общия ред за възлагане на дейности по извънтрудови правоотношения.

3.3.6. При управлението и отчитането на разходите за краткосрочни командировки в чужбина са допуснати нарушения на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. През 2006 г. има предоставяне на валутни средства за командировка на лица, неотчели валутните средства по предходни командировки, както и съществено закъснение при отчитането на изразходваната валута за командировки в чужбина, в някои случаи над 7 месеца. Това води до наличието на просрочени вземания от подотчетни лица по предоставени, но неотчетени аванси за командировки в чужбина към 31.12.2006 г. в размер на 12 хил. лв.

Независимо от наличието на щатни или наети по извънтрудови правоотношения кореспонденти на БНР, в някои от страните са командировани служители за изпълнение на конкретна задача, която може да се приеме като част от формулираните задачи за изпълнение на кореспондентите, с презумпцията за икономическа изгода, невъзможност за отразяване на събитието от кореспондента или по-високо качество на извършената работа при отразяването от репортер, специализиран в областта.

Не са представени документални доказателства за сравнителен анализ на разходите за част от случаите, при които в страни, където БНР има щатен кореспондент или извънщатни сътрудници, са командировани други служители, нито за причините за невъзможността на кореспондента в чужбина да отрази събитието, което налага командироването на друг служител.
Не са представени и документи, свързани с провеждането и стимулирането на целева кадрова политика за тясна (ресорна) специализация на служителите по сфери на обществения живот, доколкото в БНР няма утвърдени различни длъжностни характеристики, нито специфични изисквания за заемане на съответната длъжност за различните редакции (например редакция “Музика” в програма „Христо Ботев” или спортната редакция в програма „Хоризонт”).

Ръководството на БНР има резерв от мерки и действия, които може да предприеме в посока на оптимизиране на разходите за командировки не само в посока законосъобразност, а и по отношение на ефикасност при разходване на предвидените по бюджета публични средства за тази цел.

3.3.7. С протоколно решение от 08.03.2006 г. за разпределението на бюджета на БНР по пълна Единна бюджетна класификация УС приема и разпределението на разходите “за посрещане на гости” само в БНР, София, за 2006 г. в размер на 27 хил. лв.

Същевременно в отчета за касово изпълнение на бюджета на БНР за 2006 г. са отчетени разходи за представителни цели, в т.ч. и за “посрещане на гости” – 139 хил. лв., без УС на БНР да се е произнесъл изрично за завишения размер на разходите, в нарушение на изискванията на чл. 37, т. 1 от ПМС № 14 от 2006 г.

Независимо от липсата на изрични разпоредби, свързани с утвърждаването на лимити за други разходи освен тези за представителни цели, от гледна точка на икономичното разходване на публичните средства, добрата управленска практика изисква утвърждаването на максимален размер на редица разходи, свързани с издръжката на дейността на бюджетното предприятие, като например разходите за телефони (в т.ч. и мобилни), разходите за квартирни пари при командировки в страната и други. Ръководството на БНР не прилага такъв подход при управлението на бюджетните средства

3.3.8. Чл. 71 от ЗРТ изисква ежегодно минимум 5 на сто от постъпленията по бюджета на БНР от субсидия и от фонд “Радио и телевизия” да се отделят за създаване и изпълнение на български радиодраматични и музикални произведения.

За 2006 г. те са определени на 1 826 хил. лв., което представлява 5,05 на сто от уточнения план от 36 180 хил. лв. на субсидията от централния бюджет, а изпълнението е в размер на 2 008 хил. лв., или на 5,55 на сто от размера на получената субсидия.

Спазването на изискванията на чл. 71 от ЗРТ е в пряка връзка с текстовете на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗРТ, който определя кои аудио- произведения се считат за български, а именно:

- създадените или реализирани изключително, или в съдружие с български граждани и създадени на основата на произведения от български граждани;

- създадените на основата на споразумения между български и чужди продуценти, ако българското финансиране на разходите по създаване на произведението е преобладаващо и ръководството на продукцията е българско.

Предвид неясната формулировка и поставянето от страна на законодателя на акцента върху финансирането на продукцията като определящо я като българска, в БНР се приема за българско музикално произведение (в контекста на чл. 71 от ЗРТ) изпълнението на чужда песен от български изпълнител само защото е финансирана от БНР.

В БНР няма разработен вътрешен документ, определящ реда за финансиране на създаването и излъчването на български радиодраматични и музикални произведения, нито изпълнението на тази дейност е обособено изцяло в рамките на дейността на определено структурно звено.

Размерът на разходите за създаване на българска радиопродукция се планира по основни разходни параграфи и по дирекции и програми, като основната тежест в структурата на разходите по създаването и изпълнението на български музикални и радиодраматични произведения се пада на разходите за заплати и възнаграждения и съответстващите им осигуровки.В резултат от планирането на минималната обща стойност на разходите за финансиране на създаването на българска продукция въз основа на определените 5 на сто от субсидията, на основание на чл. 71 от ЗРТ:

- липсва необходимост от събиране и анализ на информация за себестойността на създадената българска музикална и/или радиодраматична продукция;

- отпада необходимостта от анализиране на потенциалните възможности на БНР за създаването на такава продукция;

- има риск да не се постигне заложената от законодателя идея за стимулиране и развитие на създаването и изпълнението на български музикални или радиодраматични произведения.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница