Доклад за резултатите от извършен одит на изпълнението на дейността на фонд „Научни изследвания къмДата14.01.2019
Размер130.5 Kb.
#109727
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД


за резултатите от извършен одит на изпълнението

на дейността на фонд „Научни изследвания” към

Министерството на образованието и науката

І. Въведение
Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г. и в изпълнение на заповед № ОР-5-5 от 14.09.2005 г. на Ерджан Алкова, член на Сметната палата и ръководител на отделение V е извършен одит на изпълнението на дейността на фонд „Научни изследвания” за периода 01.01.2003 г. -30.09.2005 г.

В резултат на извършения одит е съставен одитен доклад № 0500000505, приет с решение на Сметната палата № 261 от 19.10.2006 г.

Одитът е извършен с цел да се направи независима и обективна оценка на дейността на Фонда и да се подпомогнат органите на управление чрез формулиране на препоръки за повишаване на ефикасността от дейността на Фонда.

През октомври 2003 г. е приет Закон за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), с който се създава фонд ”Научни изследвания” (Фонда) като юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

Фондът има за цел финансово да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научни изследвания, съобразени с Националния план за икономическо развитие и ратифицирани рамкови програми с определени научни приоритети на Европейския съюз, за решаване на основни проблеми в научноизследователската дейност - обновявяне на научния потенциал, изграждане на съвременна изследователска инфраструктура, разширяване на обхвата на източниците на финансиране на научните изследвания, създаване на икономика базирана на знания.

Средствата за финансиране на проекти, на национални научни програми и дейности, които се подкрепят от Фонда за одитирания период, се осигуряват чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). През одитирания период от Фонда са финансирани проекти и програми на обща стойност 11 497 хил. лв., в т. ч. за 2003 г.- 2 120 хил. лв., за 2004 г.- 2 232 хил. лв. и за 2005 г. - 7 145 хил. лв. бюджетни средства като субсидия от държавния бюджет.

В срока по чл. 39, ал. 3 на Закона за Сметната палата (ЗСП) постъпи писмено становище с вх. № 0105-35 от 08.08.2006 г., от името на доц. Даниел Вълчев, министър на образованието и науката, подписано от Екатерина Виткова, зам.- министър на образованието и науката, което не е придружено със заповед за делегиране на права на заместник - министъра при отсъствието на министъра.

Становището съдържа обяснения, несъгласия и предложения за отпадане по раздел VII, т.т. 3, 4, 6, 7, 8, 10 и 11 от одитния доклад. По становището е изготвено заключение по чл. 39, ал. 5 от ЗСП, с което не са приети несъгласията и предложенията за отпадане, направени от името на министъра на образованието и науката.


ІІ. Основни констатации и оценки от извършения одит

ІІ. А. Основни констатации на одита
1. Среда и условия, в които функционира Фонда
1.1. Разработената Национална стратегия за научни изследвания не е приета от Народното събрание съгласно разпоредбата на чл. 7, ал.1 от ЗННИ.

  • в изпълнение на § 4 от заключителните разпоредби на ЗННИ, с едногодишно закъснение, е одобрен и приет с решение № 450 от 17.05.2005 г. на Министерския съвет (МС) проект на Националната стратегия за научни изследвания за периода 2005-2013 г.


1.2. Не е разработен План за действие в изпълнение на РМС № 450 от май 2005 г.

  • с решение № 450 от май 2005 г., МС взема решение министърът на образованието и науката до септември 2005 г. да предложи подробен План за действие, свързан с определените в стратегията приоритети за работа.

  • на заседание на Националния съвет за научни изследвания (НСНИ) е взето решение за разработването му още през месец октомври 2004 г., което не е изпълнено.

1.3. Не са осъществени взаимодействие и координация между Фонда и Националния иновационен фонд към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).

Проектът на Националната стратегия за научни изследвания е разработен с разбирането, че научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са двигател на икономиката, базирана на знанието.

Иновационната стратегия на Република България от 2004 г. е приета с РМС № 723 от 08.09.2004 г., а изпълнението й започва през 2005 г.

Двете стратегии имат обща цел: изграждане на икономика, базирана на знанието, и предвиждат редица взаимно допълващи се дейности и мерки.

Създадени са два фонда - Иновационен фонд и фонд „Научни изследвания”, чиито дейности се финансират съответно със средства утвърдени по бюджета на МИЕ и МОН, а дейността им преследва постигането на една и съща цел. Извършеното във Фонда през 2005 г. потвърждава необходимостта от обмен на информация и координация, с оглед съгласуваност при финансирането на фундаменталните и приложните изследвания.

1.4. Не е изградена система за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност, осъществявана от Фонда, БАН и държавните висши училища (ДВУ) и не е издаден правилник за функциониране на системата, в нарушение на чл. 13 от ПМС № 30 от 2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г., във връзка с § 68 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2004 г., както и в нарушение на чл. 46 от ПМС № 11 от 2005 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 г. във връзка с § 49 от ПЗР на ЗДБРБ 2005 г.


1.5. Липсва пълна база данни на информационната система „Регистър на научната дейност в Република България”:

- в базата данни на изградената информационна система има частично регистрирани 63 потребители и 100 научни организации;

- в регистъра се поддържа база данни по научни и технологични индикатори, като данните за одитирания период са само за няколко индикатора.


1.6. Не е разработен и внесен за одобряване от МС годишен доклад за състоянието на научните изследвания, с което не са спазени изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗННИ.

- Националният съвет за научни изследвания (НСНИ), въпреки регламентираните срокове, не предприема действия за участие в разработването на доклада, с което не са изпълнени разпоредбите на чл. 9, т. 1 от ЗННИ;

- министърът на образованието и науката не внася за одобрение от МС доклад с анализ за състоянието и развитието на научните изследвания, с което не са изпълнени разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от ЗННИ;

- няма план за действие за следващата година, включващ целите, мерките, финансовите инструменти и средства за осъществяването им, като регламентирана част от доклада.2. Статут на Фонда, органи на управление,

помощни органи
2.1. Фондът не функционира като самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от ЗННИ.

- за основната си дейност Фондът се обслужва административно от дирекция „Научни изследвания” и функционира чрез дирекцията. За друга част от дейността си се обслужва от дирекции „Финанси” и „Стопански и счетоводни дейности”;

- служителите от дирекция „Научни изследвания” са назначени по трудови договори от министъра като служители на дирекцията. Те не са служители на Фонда;

- в длъжностните характеристики на служителите са определени за изпълнение функциите на дирекция „Научни изследвания”, а не функции на Фонда.

- Фондът няма самостоятелна банкова сметка;

- управителят на Фонда е едновременно служител на МОН и по ЗННИ представлява Фонда, но не подписва договорите, чрез които се извършва основната дейност на Фонда;

- средствата, с които се финансират проектите и програмите, са разчетени и утвърдени по бюджета на МОН. Фондът няма самостоятелен бюджет на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

- председателят на Изпълнителния съвет на Фонда е едновременно и заместник министър.

Фондът не е административно изграден и не функционира като самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
2.2. Изпълнителният съвет на Фонда има пропуски при реализацията на част от правомощията си, не определя размера на средствата за финансиране чрез Фонда и регулярното им предоставяне.

- Изпълнителният съвет (ИС) на Фонда през одитирания период не приема документ, в който да определя политиката на Фонда, с което не са изпълнени изискванията на чл. 12, т. 1 от Правилника на фонд “Научни изследвания”.

- Годишният отчет за дейността на Фонда за 2004 г. е приет от ИС със шестмесечно закъснение, с което не са спазени изискванията на чл. 12, т. 8 от Правилника на фонд “Научни изследвания”.

- ИС на Фонда не одобрява в срок и годишния отчет за дейността за 2005 г.

- Решения за размера и регулярността на финансовите средства, осигуряващи изпълнението на годишната оперативна програма, се вземат от съответните длъжностни лица от МОН, а не от органите за управление на Фонда.

2.3. Управителят на Фонда упражнява частично правомощията си в нарушение на Правилника на фонд “Научни изследвания”.

- не подписва заповедите за откриване на конкурсните процедури въз основа на решение на ИС в нарушение на чл. 16, т. 3 от Правилника на фонд “Научни изследвания”;

- не подписва договорите и заповедите за предоставяне на средства от Фонда в нарушение на чл. 16 , т. 6 от Правилника на фонд “Научни изследвания”.


2.4. Научно-експертните комисии изпълняват функциите си, без да имат разписани и одобрени от ИС правила за работа при оценяване и класиране на проектите, при оценяване и контролиране качеството на изпълнение на сключените договори и получените резултати.

В резултат на взетите решения от ИС на Фонда и научно-експертните комисии (НЕК) относно класирането на проектите и изпълнението на договорите за финансиране на научните изследвания, се установи:

- през одитирания период са прекратени, замразени, удължени, допълнително финансирани и със завишени суми - 56 договора, за изпълнението на които са изразходвани 285 хил. лв. бюджетни средства;

- с решения на НЕК през одитирания период са замразени шест договора за 32 хил. лв.;


- с решения на Изпълнителното бюро на НС ”НИ”, на НЕК и ИС на Фонда са удължавани сроковете на 27 договора по проекти за 143 хил. лв., в т.ч. 22 договора на стойност 129 хил. лв. са удължени с решения на НЕК;

- с решения на Изпълнителното бюро на НС ”НИ”, на НЕК и ИС на Фонда допълнително са финансирани и завишени сумите на 14 договора на стойност 76 хил. лв., за което са изразходвани допълнително от Фонда 10 хил. лв.;

- в изпълнение на клаузи от договорите са наложени санкции на изпълнителите по проекти. Следвало е да бъдат възстановени на МОН финансови средства в размер на 16 хил. лв. Към 30.09. 2005 г. и момента на извършване на одита са възстановени 6 хил. лв., подлежат на възстановяване 10 хил. лв.
3. Годишно планиране на дейността на Фонда
3.1. Годишните оперативни програми на Фонда, в нарушение на чл. 28 от Правилника на фонд “Научни изследвания”:

- не са разработени въз основа на одобрен от МС годишен доклад за състоянието на научните изследвания;

- не съдържат показатели за отчитане и оценка на изпълнението им;

- се приемат на заседания на ИС с тримесечно закъснение, през януари 2005 г. и 2006 г. за съответните години.

Този подход на съставяне на оперативната програма и нейното изпълнение не създава условия за провеждане на държавна политика от Фонда в областта на научните изследвания. За одитирания период Фондът осъществява дейността си чрез отделни решения на ИС на Фонда.
3.2. Взети са управленски решения за годишното планиране на дейността на Фонда, с които се забавя изпълнението на приети от правителството програми и приоритети.

- С решение № 15 от 09.01.2003 г. на МС са одобрени пет Национални научни програми за изследвания и технологично развитие: „Геномика”. „Информационно общество”, „Нанотехнологии и нови материали”, „Българско общество – част от Европа” и „Космически изследвания”. За изпълнители на програмите са определени различните министерства, в т.ч. МОН, а министърът е определен за национален координатор и да представи отчет в МС за изпълнението им.

- В доклад на директора на дирекция „Научни изследвания” до министъра се предлага 2004 г. да е нулева година за програмите „Информационно общество” и „Космически изследвания” поради липса на достатъчно средства. На основание доклада, след като е изминала една година само от старта за изпълнение на програмите, министърът не обявява нов конкурс през 2004 г. за програмите „Информационно общество” и „Космически изследвания”.

- през 2005 г. на основание решение на ИС на Фонда министърът на образованието и науката със своя заповед обявява конкурс за седем научни програми, от които четири са одобрените с РМС № 15 от 2003 г. като национални, в т.ч. включва „Информационно общество”. За „Космически изследвания” отново не е обявен конкурс. Останалите три - „Съвременни технологии в енергетиката”, Национална програма Форсайт за определяне на научни приоритети” и „Стимулиране на малкия и средния бизнес в усвояване на научни продукти”, са по преценка и предложение на ИС на Фонда.


4. Управление на финансовите средства
4.1. През одитирания период управлението на средствата и финансирането на проекти в различните научни направления е в резултат на обявените с решения на ИС на Фонда конкурси, както и в резултат на интереса на научните организации, кандидатстващи в конкурсите.

- през 2005 г. 42% от средствата, финансирани чрез Фонда, са за проекти от конкурса „Стимулиране на научните изследвания във висшите училища” и 42% за проекти по Националната програма за развитие на научния потенциал - модул „Изграждане на научна инфраструктура”;

- в регулярните конкурсни сесии са финансирани проекти в 11 научни области, като през 2003 г. 22% са в направление медицина, 16% - за химия, 13% - за клетъчна биология, 11% - за физика и други. През 2004 г. съответно 16% - за направление медицина, 13% - за химия, 13% - за клетъчна биология, 12% - за физика и други. През 2005 г. 26% от средствата са изразходвани за медицина, 12% - за аграрни науки, 12% - за информатика, 8% - за химия и други;

- през 2003 г. и през 2004 г. приоритетни научни области са медицината, химията и клетъчната биология, а през 2005 г. - медицината, аграрните науки и информатиката;

- в по-значителна степен средствата през 2003 г. са усвоявани от институтите на БАН, Софийския университет, Техническия университет, Медицинския университет и в по-малък размер - от други ведомствени научни институти и други структури, а през 2005 г. приоритетно от висшите училища.

4.2. Съдържанието на сключените договори за финансиране на научните изследвания не осигурява прилагането на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност, както и правната защита на Фонда.

- в договорите е включен раздел „Невиновно прекратяване” с мотива, че при наличие на непреодолими научни проблеми, постигането на научните резултати е невъзможно;

- договорите предвиждат прекратяването им да е по решение на НЕК, което не е в съответствие с правомощията на НЕК, определени в чл. 24 на Правилника на фонд “Научни изследвания”, съгласно който НЕК правят мотивирано предложение за прекратяване пред ИС;

- договорите не се подписват от управителя на Фонда, което е в нарушение на чл. 16, т. 6 от Правилника на фонд “Научни изследвания”;

- сключените договори през одитирания период са типови и не се парафират, не се парафират и типови образци и пакет от документи за участие в конкурси за финансиране от дирекция „Правна”;

- договори по Националните научни програми съдържат несъответствие относно възложителя. В един и същи договор като възложител в общата част е определен МОН, а в раздел „Финансови условия” възложител е Фонда. В други договори възложител в общата част е МОН, а в раздел „Финансови условия” възложител е НСНИ.


5. Контрол върху дейността на Фонда
5.1. През одитирания период са прилагани Указания за определяне и отчитане на разходите за разработка на научноизследователски проекти, които са разработени през 1995 г. , актуализирани са текущо през годините, но не са утвърдени от ИС на Фонда, в неизпълнение на правомощията му съгласно Правилника на фонд „Научни изследвания”.
5.2. Липсва утвърдена от ИС на Фонда методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти и програми, като инструмент за контрол върху дейността на научно-експертните комисии, помощни органи на ИС, в нарушение на Правилника на фонд “Научни изследвания”.

5.3. Няма извършени проверки на дейността на Фонда от инспектората на МОН и от делегирани вътрешни одитори.

Тези обобщени резултати и отчетените в т.т. 1.4 и 2.3 от доклада определят контролния механизъм като частичен и недостатъчен.


6. Оценка на резултатите от дейността на Фонда
Освен липсата на изградена и функционираща система за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност на Фонда, БАН и ДВУ, разгледана в т.1.4 от доклада, няма разработена и утвърдена система за анализ и оценка на резултатите от дейността на Фонда.

От НС ”НИ” и Фонда са съставени самостоятелни годишни отчети за 2003 г. и 2004 г., които се предоставят на широк кръг научни структури и висшите училища. Отчетите не съдържат информация за качествени анализи на постигнатите научни резултати и оценка за тяхната приложимост от обществото и икономиката.

Резултатите от дейността на Фонда не се отчитат и оценяват и в ежегоден годишен доклад за дейността на министерството, който министърът трябва да представя в МС, в съответствие с разпоредбите на чл. 45, ал. 4 от Закона за администрацията. Такъв доклад не се изготвя, в нарушение на цитирания член от този закон.
ІІ. Б. На основание направените анализи и констатации са изведени следните
ОЦЕНКИ:
1. Националната политика в областта на научните изследвания през одитирания период, в т. ч. политиката на Фонда, се провежда на основата на проект на Национална стратегия за научни изследвания, който не е приет от Народното събрание.

2. Не е разработен План за действие, свързан с определените в стратегията приоритети за работа, с което не се гарантира ефективното й изпълнение.

3. Не са осъществени взаимодействие и координация между фонд „Научни изследвания” и Националния иновационен фонд, с което не се подпомага осъществяваната от тях дейност в областта на научните изследвания за постигане на общата цел на национално ниво.

4. Не е изградена система за наблюдение и оценка, което затруднява оценяването на резултатите от научноизследователската дейност на Фонда, БАН и висшите училища и постигане на поставените от тях цели за изпълнение.

5. Базата данни в информационната система „ Регистър на научната дейност в Република България” не е пълна, с което не се предоставя възможност обществеността да бъде информирана в пълен обхват за финансираните с публични средства проекти, както и за резултатите от тях. Няма възможност за цялостен анализ на състоянието на научната дейност в Република България.

6. През одитирания период не е разработен годишен доклад за 2004 г. с анализ за състоянието и развитието на научните изследвания, на план за действие, включващ целите, мерките, финансовите инструменти и средствата за осъществяването им, което не подпомага органите, провеждащи националната политика в областта на научните изследвания за вземане на управленски решения.

7. Установеното несъответствие между практическото функциониране на Фонда, на неговите органи на управление и законовите регламенти за тяхното функциониране не създава условия за самостоятелност, провеждане на политика и търсене на отговорност при нейното провеждане.

8. Изпълнителният съвет на Фонда няма разписани правомощия за определяне на размера на средствата за финансиране от Фонда и регулярното им предоставяне, с което се затруднява ефикасното управление на Фонда.

9. Годишните оперативни програми на Фонда се приемат със закъснение, обезпечени са с ограничени финансови средства, не съдържат показатели за отчитане и оценка на изпълнението им и не са разработени въз основа на приет от МС годишен доклад за състоянието на научните изследвания, с което не се създават условия за провеждане на национална научна политика и за ефикасна дейност на Фонда.

10. Във връзка с одобрените национални научни програми в РМС № 15 от 2003 г., в МОН са взети управленски решения, с които се забавя изпълнението на част от приетите от правителството програми и приоритети, както и постигането на планираните в тях цели.

11. Разпределението на финансовите средства по научни направления не дава достатъчно основание на екипа да оцени, че с изразходваните бюджетни средства в конкретните научни области са постигнати задоволителни резултати и важни за икономиката и обществото цели.

12. С прилагания контролен механизъм във Фонда не са създадени оптимални условия, които да предотвратят допуснатите пропуски в цялостния процес на подготовката, провеждането на конкурсите, изпълнението на договорите и отчитането на крайния резултат от извършените разходи.


На основание на оценките в доклада е формулирано следното


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Дейността на Фонда е осъществявана в условия на нелегитимна Национална стратегия за научни изследвания и не разработен план за действие, като инструмент за реализиране на приоритети и за постигане на стратегически цели от правителството в областта на научните изследвания. Ограничени са юридическата самостоятелност и финансовите правомощия на Фонда. Годишното оперативно планиране не е обвързано с цели и мерки от годишен доклад за състоянието на научните изследвания. Финансирането на научните области е в резултат на отделни решения на Изпълнителния съвет на Фонда. Създадените условия не гарантират успешно провеждане на национална научна политика от Фонда.
На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават следните
ПРЕПОРЪКИ:

Министърът на образованието и науката и Националният съвет за научни изследвания
1. Да упражнят законовите си правомощия за разработване и одобряване на Национална стратегия за научни изследвания, която да бъде предложена за приемане от Народното събрание.

2. Да организират разработването и внасянето в Министерския съвет на годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища, в съответствие с нормативните изисквания.


Министърът на образованието и науката
1. Да предложи План за действие, съдържащ конкретни мерки и дейности, необходими за постигане целите на стратегията.

2. Да предложи мерки и процедури за координация между Фонда и Националния иновационен фонд към МИЕ в качеството си на председател на НСНИ и провеждащ държавната политика за насърчаване на научните изследвания.

3. Да организира изграждането и функционирането на системата за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност, както и да издаде правилник, съгласуван с министъра на финансите.

4. Да осигури своевременното набиране, съхраняване и предоставяне в пълен обем на информацията за научнте изследвания в Република България.

5. Да осигури юридическата самостоятелност и възможности за ИС да определя размера и регулярното разпределяне на финасовите средства предоставени на Фонда, което е в съответствие с добрите европейски практики.

6. В качеството си на национален координатор по националните научни програми да информира МС за изпълнението на националните научни приоритети, приети с РМС № 15 от 2003 г.


Изпълнителният съвет на Фонда
1. Да утвърди вътрешни правила за работата на научно-експертните комисии, чрез които да осъществява контрол върху дейността им и правила за избор на членове на НЕК и рецензенти.

2. Да приема годишни оперативни програми, обвързани с цели и мерки, определени в годишен доклад, приет от МС, в изпълнение изискванията на ЗННИ и Правилника на фонд „Научни изследвания”.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, следва да се предприемат мерки за изпълнение на дадените препоръки и Сметната палата да бъде уведомена писмено за това.

Ерджан АЛКОВА,

член на Сметната палата иръководител на отделение VКаталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница