Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществотоДата07.08.2018
Размер132.9 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАД


за резултатите от извършения одит

на финансовото управление на бюджета и имуществото

на Българската национална телевизия

Одитът на финансовото управление на бюджета на Българската национална телевизия (БНТ) за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г. и на основание Заповеди № ОР-10-008 от 16.11.2005 г. и № 10-004 от 22.02.2006 г.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП).

Одитен доклад № 1000000805 е връчен на генералния директор на БНТ на 02.06.2006 г.

В законоустановения срок е получено становище от генералния директор на БНТ, което изразява съгласие с направените в одитния доклад констатации.
Основни резултати и изводи от извършения одит
І. Изпълнение на дадените препоръки от Сметната палата във връзка с извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на БНТ за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.

При одита се установи, че от Управителния съвет (УС) на БНТ са предприети действия и препоръките, дадени от Сметната палата, са изпълнени с изключение на: • не са регламентирани с вътрешни правила сроковете за отчитане на служебните аванси от подотчетните лица в страната;

 • не са разработени правила за прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) в съответствие със специфичната дейност на БНТ.ІІ. По организацията и управлението на бюджетния процес

БНТ съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). В рамките на своя бюджет УС на БНТ утвърждава бюджети на Регионалните телевизионни центрове (РТВЦ) и на почивните домове.

БНТ получава субсидия от държавния бюджет за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. Субсидията се определя на базата на норматив за час програма, който се утвърждава от Министерския съвет. БНТ получава целева субсидия за дълготрайни материални активи по списък, ежегодно утвърждаван от Министерството на финансите (МФ).

Превишението на приходите над разходите в края на годината формира преходен остатък, който се включва към бюджета за следващата година съгласно чл. 70, ал. 6 от ЗРТ.

Бюджетът на БНТ за 2005 г. е съставен и утвърден съгласно изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет. Той е разработен по елементите на бюджетната класификация. Месечното разпределение на бюджета на БНТ и разчетът за финансиране на капиталовите разходи за 2005 г. са представени в МФ в определения едномесечен срок, съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 11 за изпълнението на държавния бюджет за 2005 г. На основание чл. 62, т. 6 от ЗРТ, са извършени пет корекции на бюджета на БНТ, утвърдени от УС на БНТ.

Най-голям дял в структурата на собствените приходи на БНТ заемат нетните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция, в които относителният дял на приходите от реклама е 55,98 на сто, на приходите от спонсорство – 25,53 на сто, на другите приходи – 8,62 на сто, на приходите от технически услуги – 7,40 на сто.

С най-висок относителен дял в разходната част на бюджета са разходите за издръжка в размер на 47,82 на сто, от които най-голям е делът на изразходваните средства за външни услуги. Извършените капиталови разходи през годината съставляват 24,85 на сто от общия размер на разходите.

За 2005 г. на БНТ е отпусната субсидия от бюджета за излъчване на 18 980 часа програма. При планирани от БНТ 21 170 часа са излъчени 21 409, от които 8 676 часа по Канал 1, по Сателитната програма “ТВ България” – 6 816 часа, и Регионални програми - 5 917 часа. Излъчените повече от планираните часове програми се финансират от собствените приходи на БНТ.

При проверката на контролните процедури по документирането и отчитането на разходите и анализа на управленските решения, свързани с изпълнението и отчитането на бюджетните средства, се установи следното:


 • голяма част от счетоводните документи, които постъпват в БНТ на чужд език, не са придружени с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции, което е в противоречие с изискването на чл. 3, ал. 2 от Закона за счетовоството (ЗСч);

 • към 31.12.2005 г. от БНТ са заведени съдебни искове за част от просрочените вземания, а тези, чиито давностен срок е изтекъл, са отписани;

 • не е определен срок за отчитане на служебните аванси от подотчетните лица;

 • не са регламентирани специфичните случаи и съответните начини за документиране на придобиването и изразходването на активи в БНТ;

 • отчитането на разходите за командировки в страната е в съответствие с нормативните разпоредби и Единната бюджетна класификация за 2005 г;

 • при проверката на документирането на командировките в страната и чужбина са установени пропуски, част от които са коригирани по време на одита;

 • с решение на УС е утвърден размер на средствата за представителни разходи на БНТ и на териториалните поделения. При одита се установи, че няма превишение на определените лимити. Извършените разходи са в размер на 89 на сто от планираните;

 • във връзка с подобряването на финансовата дисциплина, със заповеди на генералния директор на БНТ са определени лимити за използване на мобилните и стационарните телефони.

С взетите управленски решения и изградените контролни процедури при изпълнението и отчитането на бюджета към 31.12.2005 г. ръководството на БНТ е създало условия за законосъобразното разходване на средствата, правилното и редовното отчитане на приходите и разходите. Допуснатите пропуски при документирането на стопанските операции не са довели до съществени грешки и нередности при финансовото управление на бюджета.
ІІІ. По изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол
Изградените системи за финансово управление и контрол (СФУК) са функционирали през проверявания период като не са допуснати съществени нарушения.

Системата на двойния подпис е прилагана във всички случаи на извършване на разход и/или поемане на задължение. Върху всеки платежен документ и върху всяко бюджетно платежно нареждане са положени подписи от две различни длъжностни лица, с което са изпълнени изискванията на т. ІV от Указания № 2 на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) и чл. 7 от Инструкция за изграждане и функциониране на СФУК в БНТ.

Структурата на БНТ е регламентирана с Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ. Основната й дейност е организирана във функционални раздели и се подпомага от специализирани звена.

В БНТ функционират деловодства към различните звена, което създава затруднения при осъществяването на контрол върху процеса на документооборота. Не са разработени правила за регламентиране на получаването и движението на входящата и изходящата кореспонденция в Телевизия - София, в РТВЦ и в почивните бази. Не е изградена единна информационна система за документооборота.

При одита се установи, че Студията за телевизионни филми “Екран” (СТФ “Екран”) е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Студия за хроникални и документални филми – третата съставна част на Комитета за телевизия и радио (КТР). При извършените с Решение на Великото Народно събрание от 16.03.1990 г. административни и структурни промени за трансформиране на КТР в два самостоятелни и равностойни института – БНТ и БНР, не е регламентиран статутът на СТФ “Екран”. Държавата, която е финансирала създаването на телевизионни филми до 1991 г. чрез държавна субсидия, не е определила субекта, който да упражнява продуцентските права върху тях и да съхранява съществуващия филмов архив. Одитният екип констатира, че до приключването на одита не бе определен правният статут на СТФ “Екран”.

Не са приети от УС на БНТ подзаконовите актове – Правилник за реда и условията на управление и разпореждане с имуществото на БНТ и Правилник за дейността на Арбитража, в съответствие с изискванията на Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ.

В ПМС № 181 от 10.08.1998 г. БНТ е определена като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, без второстепенни разпоредители към нея. С Протокол № 13 от 28.02.2005 г. на УС на БНТ Регионалните телевизионни центрове и почивните домове незаконосъобразно са посочени като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

По време на одита с Протокол № 14 от 07.03.2006 г. на УС на БНТ е променен статутът на РТВЦ и на почивните бази от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в териториални поделения.

Управленските решения и предприетите действия от ръководството на БНТ гарантират сигурността й като национален обществен телевизионен оператор, осигуряват регламентиран достъп до активите и защита на информацията, създават условия за текущ контрол при тяхното ползване и опазване.

Спазено е изискването на Указанията на АДВФК за разделение на отговорностите, като функциите по вземане на решение, изпълнение и осъществяване на контрол в БНТ са разделени и разпределени между различни служители.

Установени са пропуски и нарушения при управлението на човешките ресурси, което създава рискове за упражняването на ефективен контрол.

Не е разработен вътрешен акт, прилагането на който да осигурява приемственост на служебната информация между напускащи и новоназначени служители. Не са утвърдени редът и начинът за работа с личните досиета на служителите и за отчитането на планираните мероприятия за квалификация и преквалификация на кадрите в БНТ.

Не са разработени длъжностни характеристики за служителите в Програмна дирекция, Център за филмово творчество, отделите “Управление на човешките ресурси”, “Публични комуникации”, “Секретариат” и “Контрол”.

При одита се установи, че част от сключените граждански договори в БНТ са прикрити трудови договори, с което е извършено заобикаляне на Кодекса на труда.Допуснатите пропуски и нарушения са в резултат от несвоевременно актуализиране на някои от елементите на СФУК. По време на одита от ръководството на БНТ са взети управленски решения и са предприети действия за отстраняване на част от констатираните пропуски и нарушения.

ІV. По организацията и функционирането на счетоводната система


Счетоводното отчитане на стопанските операции в БНТ е организирано съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСЧ) и на Сметкоплана на бюджетните предприятия. В утвърдената Счетоводна политика са регламентирани основните принципи на счетоводното отчитане, видовете отчети, които съставя БНТ, прилаганите оценъчни бази при отчитане на разчетите, приходите и разходите.

Редът за движението и съхраняването на счетоводните документи е регламентиран с Правилник за документооборота на финансовата дирекция при БНТ. Не са приети правила за движението на счетоводните документи в РТВЦ и в почивните домове, както и между териториалните поделения на БНТ.

През 2005 г. са извършени инвентаризации на активите в БНТ по утвърден от генералния директор план-график. Определени са критериите за определяне на справедливи цени (чл. 13, ал. 1 от ЗСч) на материалните активи. Резултатите от инвентаризацията и преоценките са осчетоводени.

Не са приети правила за начина за инвентаризиране на активите и пасивите, за разграничаване на функциите и отговорностите на участващите в проверките служители и на тези, осъществяващи контрол.

Създадените контролни процедури отчитат голяма част от рисковете при счетоводното отразяване на стопанските операции. Действащите правила за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи не създават достатъчно условия за упражняване на ефективен контрол върху извършваните стопански операции.

V. По управлението на имуществото
При анализа на управленските решения във връзка с предоставеното и придобитото имущество се установи:

Съставени са актове за държавна публична собственост за имотите, намира се в София, ул. “Сан Стефано” № 29, за Регионалните телевизионни центрове – Варна, Пловдив, Русе и Благоевград, за почивните бази в курорта Пампорово и в с. Китен, заедно с принадлежащите им терени. Предприети са управленски действия за счетоводното отчитане и отразяване в баланса на БНТ на ползваните съвместно с Българското национално радио (БНР) недвижими имоти.

Апартамент, намиращ се в София, жк “Люлин”, след 07.03.2005 г. е ползван от служители на РТЦ и гостите на БНТ без да са регламентирани условията и начинът за настаняването им. По време на одита със Заповед № 98 от 25.04.2006 г. на генералния директор се определени случаите за ползване на апартамента, както и заплащането на режийните разноски от БНТ. В заповедта не е регламентиран начинът за опазване и съхранение на активите в него.

Не е издаден Акт за държавна публична собственост след отчуждаване на голяма част от недвижимия имот, включващ сгради и терен в местността “Къро” – 7-ми километър, бул. “Цариградско шосе” № 111, въпреки предприетите действия от страна на ръководството на БНТ и многократните искания до областния управител.

Спазени са изискванията на Закона за държавна собственост (ЗДС) и правилника за неговото прилагане относно условията, начина, сроковете и цените за отдаване под наем или наемане на имоти за нуждите на БНТ.

Застроените имоти – публична държавна собственост, са застраховани, в съответствие с чл. 12, ал. 1 от ЗДС.През одитирания период не са предприети достатъчно ефективни действия за управлението на имуществото на БНТ. Необходимо е да се засили контролът за правилното и законосъобразното управление и опазване на недвижимите имоти.
VІ. По спазването на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
За периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. в БНТ са проведени 13 обществени поръчки, десет от които по реда на ЗОП - по открита процедура и по процедура на договаряне без обявление, и три по реда на НВМОП - по процедура открит конкурс.

Създадени са условия за прилагането на принципите публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати.

Не са актуализирани вътрешните правила в съответствие с реда и условията за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП, в сила от 01.10.2004 г. В Правилата за организиране и провеждане възлагане на обществени поръчки изрично не е записано, че към досието на всяка обществена поръчка следва да се прилагат документи, доказващи изпълнението на задълженията на страните по договора и на практика не се извършва. Процесът по проверката на изпълнението на обществените поръчки се прекъсва и рискът от липса на контрол се увеличава.

През цялата 2005 г., поради несвоевременно взети и изпълнени управленски решения в БНТ, са закупувани самолетни билети без да са приложени процедурите по ЗОП.Не е прилаган във всички случаи достатъчно резултатен механизъм за своевременно и точно организиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за упражняване на текущ контрол за изпълнението на всеки сключен договор.
ПРЕПОРЪКИ
На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, за подобряване на управлението на бюджетните средства и имуществото и ефективното функциониране на СФУК на генералния директор на БНТ се дават следните препоръки:По

организацията

на

бюджетнияпроцес


1. Да се допълнят вътрешните правила за движение на счетоводните документи относно:

 • определяне на срок за отчитане на служебните аванси в лева от подотчетните лица;

 • регламентиране на специфичните случаи и съответните начини за документиране на придобиването и изразходването на активи в БНТ;

 • определяне на реда за движение на счетоводните документи в РТВЦ и в почивните домове, както и между териториалните поделения на БНТ;

 • извършване на контрол по документирането и отчитането на командировките в чужбина;По

функциони-

рането

на

СФУК2. Да се регламентира с вътрешен акт организацията на деловодната дейност в БНТ за гарантиране на законосъобразното й функциониране.

3. БНТ да предприеме действия за определяне статута на СТФ “Екран” като неразделна структурна част на БНТ.

4. Да се разработят Правилник за реда и условията на управление и разпореждане с имуществото на БНТ и Правилник за дейността на Арбитража за подобряване управленската дейност на Националната телевизия.

5. Да се разработят длъжностни характеристики за служителите в Програмна дирекция, Центъра за филмово творчество, отделите “Управление на човешките ресурси”, “Публични комуникации”, “Секретариат” и “Контрол”.

6. Да се разработят вътрешни актове, прилагането на които да осигури приемственост на служебната информация между напускащи и новоназначени служители, реда и начина за работа с личните досиета на служителите, отчитането на планираните мероприятия за квалификация и преквалификация на кадрите в БНТ.

7. Да се предприемат мерки договорите за поръчка или за изработка (гражданските договори) да не съдържат елементи, дублиращи задължения по трудов договор.По организацията и функционирането на счетоводната система


8. Да се разработят конкретни вътрешни правила за инвентаризиране на активите и пасивите, за разграничение на функциите и отговорностите на служителите, участващи в проверките, и на тези, осъществяващи контрол.

9. Да се утвърдят правила за движението на счетоводните документи в РТВЦ и в почивните домове, както и между териториалните поделения на БНТ.


По финансовото

управление на

имуществото10. Да се предприемат действия за издаване на Акт за държавна публична собственост за сградите и терена в местността “Къро” – 7-ми километър, бул. “Цариградско шосе” № 111.

11. Да се регламентират редът за ползване на апартамента в София, жк “Люлин”, и начинът за опазване и съхранение на активите в него.

12. Да се създаде регистър за недвижимите имоти, в който да се отразяват характеризиращите ги елементи, за постигане на по-ефективен контрол при управлението им.

13. Да се предприемат мерки по разделяне на общата собственост, предоставена за управление на БНТ и БНР, и счетоводното й отразяване.


По спазването на

ЗОП и НВМОП


14. Отдел “Обществени поръчки” да се включи в структурата на Финансовата дирекция, с цел осъществяване на по-ефективен контрол върху цялостния процес на възлагане на обществени поръчки и изпълнението на договорите.

15. Да се актуализират Правилата за организиране и провеждане възлагането на обществени поръчки в БНТ в съответствие със ЗОП и НВМОП.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, генералният директор на БНТ следва да предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки и да уведоми писмено за това Сметната палата.Доц. д-р Евгения ПЕНКОВА,

член на Сметната палата иръководител на отделение Х


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница