Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средстваДата22.07.2016
Размер81.56 Kb.
#984
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит

на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства

На основание на заповед на ръководителя на отделение VІІ “Одит на изпълнението” на Сметната палата и във връзка с изпълнението на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2004 г., бе извършен одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) като институция за осъщестяване на вътрешен одит на публичните средства за периода от влизането в сила на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК) до 30.06.2004 г.


Изготвеният одитен доклад беше връчен на директора на агенцията на 17.01.2005 г. В определения по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) срок постъпи становище на директора на одитирания обект. Ръководителят на отделението изготви мотивирано писмено заключение по становището в срока по чл. 39, ал. 5 от ЗСП.
Докладът бе приет от Сметната палата с решение, взето на 10.02.2005 г., с което бе потвърдено заключението на ръководителя на отделението по становището на директора на агенцията.
Целта на одита беше да се предостави на Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на финансите независима и обективна оценка за ефективността и ефикасността на одитната дейност на АДВФК и да се подпомогне ръководството на одитирания обект за подобряване на дейностите в областите, в които са възможни несъответствия между поставените задачи и тяхното фактическо изпълнение.
Одитът обхвана установяването на ефикасността на одитната дейност на АДВФК, при което се извърши анализ и оценка на: правната рамка за одитната дейност на АДВФК с оглед хармонизиране на финансово-контролната система в Република България с достиженията на правото на Европейския съюз; изградения административен капацитет за ефикасно прилагане на законодателството в областта на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК); създадената от дейността на агенцията среда за осигуряване на добро финансово управление на публичните средства и за развитието на вътрешния одит като независим, постоянен и обективен инструмент за подобряване на дейността на бюджетните организации; информационното, техническото и софтуерното осигуряване на АДВФК; финансовото осигуряване на АДВФК за осъществяване на ефективен и ефикасен вътрешен одит и на комуникациите в агенцията и координацията на дейността й с други контролни институции. Анализът и оценката на ефективността на дейността на агенцията бяха направени на основата на показатели за обем на извършената работа и за вложени ресурси.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
◊ Агенцията е приемник на създадения след Освобождението през 1879 г. Главен финансов инспекторат, едно от най-старите звена в Министерството на финансите.
◊ По силата на ЗДВФК на агенцията е възложено да проверява финансовата дейност на разпоредителите с бюджетни кредити по държавния бюджет, с изключение на съдебната власт; органите, администриращи приходи в републиканския бюджет; разпоредителите с извънбюджетни сметки и фондове; разпоредителите с бюджетни кредити по общински бюджети и фондове; Държавното обществено осигуряване; Националната здравноосигурителна каса, както и търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала и други, определени в закона.

◊ Сега действащата структура на АДВФК включва Централно управление и девет териториални дирекции в областните центрове с обща численост на персонала 1268 бройки, от които 893 одитори.


◊ На агенцията е възложено да осъществява контрол по спазването на Закона за обществените поръчки от възложителите – бюджетни организации и търговски дружества, и да налага предвидените в същия закон глоби и имуществени санкции.
◊ Агенцията осъществява методологическо ръководство по изграждането на системите за финансово управление и контрол, и оценява тяхното функциониране (чл. 8, ал. 1 от закона).

◊ Към 30.06.2004 г. агенцията е осъществявила контрол в 8 255 обекта, в това число 3 398 бюджетни организации (Народно събрание, Министерски съвет, министерства, общини и други бюджетни предприятия), и 2 879 търговски дружества с блокиращо държавно или общинско участие.


◊ Агенцията осъществява дейността си чрез делегирани вътрешни одитори и чрез вътрешни одитори за изпълнение на конкретни финансово-контролни задачи. Към 30.06.2004 г. са делегирани 339 вътрешни одитори в 218 бюджетни организации.
◊ За одитирания период са извършени общо 14 463 одита, от които около 60 на сто са в бюджетния сектор, а останалите около 40 на сто - в търговските дружества:
◦ Констатираните вреди са общо за 774 543 хил. лв., а нарушенията на бюджетната дисциплина и финансово-стопанската дейност - за общо 1 613 227 хил. лв.
◦ Съставени са актове за начет за 11 736 хил. лв. и 9 481 акта - за административни нарушения.
◦ До прокуратурата са изпратени 3 204 сигнала за констатирани данни за извършени финансови нарушения, представляващи престъпление.
◊ Проучването и анализът на правната рамка на ДВФК установи, че са приети основните законови и подзаконови нормативни и други актове за правното изграждане на адекватен ДВФК в агенцията на основата на действащия ЗДВФК и в рамките на приетата от Министерския съвет политика за ДВФК.
◊ От Министерския съвет е одобрен Документ за политиката на ДВФК, разработени и последователно са изпълнявани стратегически и оперативни планове на АДВФК, с което е избран подходящ управленски инструмент за постигане на ефективност и ефикасност от дейността.
◊ В агенцията е изграден добър административен капацитет, спазват се нормативните изисквания по отношение на заплащането на труда, атестацията и обучението на персонала, с което се създават предпоставки за ефикасно изпълнение на нейната дейност.
◊ Осигурена е навременна и надеждна информация, подпомагаща ефикасното извършване на основните дейности на агенцията.

◊ През одитирания период агенцията е изразходвала предоставените и от бюджета средства за издръжка, както и получените от Европейския съюз и от Американската агенция за международно развитие средства при оптимален режим на икономии. Подпомагането на АДВФК със средства от международни донори е допринесло за укрепването на административния капацитет и за техническото осигуряване на одитната дейност.


◊ Вътрешната комуникация в агенцията се осъществява на основата на информационни средства, които създават в достатъчна степен предпоставки за ефикасна вертикална и хоризонтална комуникация между отделните структури. Използвани са възможностите на международното сътрудничество за повишаване на професионалната квалификация на одиторите и за усвояване на добри европейски практики в областта на вътрешния финансов контрол.
◊ В изпълнение на закона одиторският състав на агенцията е осъществявал едновременно одитни и инспекционни функции:

  1. оценка на финансовото управление и предоставяне на съвети за подобряването му;

  2. съставяне на актове за констатирани нарушения на финансовата, счетоводната и бюджетната дисциплина и по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

  3. съставяне на актове за търсене на имуществена отговорност.

◊ Достиженията на правото на Европейския съюз изискват съществуването на ефективни и прозрачни системи за финансово управление и контрол (СФУК), функционално независими системи за вътрешен одит и централни звена за хармонизиране на тези две области, които да отговарят за координацията и хармонизирането на методологиите. Част от тези изисквания са изпълнени (изградени са СФУК и е прехвърлена функцията по тяхната хармонизация към Министерството на финансите, без да е променен чл. 8, ал. 1, т. 6 от ЗДВФК).


Съгласно ЗДВФК вътрешният одит се осъществява от вътрешни одитори, които за резултатите от своята дейност съставят одиторски доклади. Същите одитори, когато по време на одита установят, че са налице условия за търсене на имуществена отговорност, съставят актове за начет или едновременно извършват одитна и инспекционна дейност. Липсата на ясно и последователно отграничаване по закон на одитната от инспекционната функция на АДВФК не дава възможност да бъдат оценени ефективността и ефикасността на агенцията като институция за вътрешен одит.
◊ Предвид наличието на конфликт на интереси между одитната (предоставяне на професионални съвети) и инспекционната (реализиране на административно-наказателна и на имуществена отговорност) дейност, одиторският състав на агенцията, независимо от наименованието му по закон, по същество извършва финансово-ревизионна (инспекционна) дейност.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА


  • Сметната палата оценява положително усилията на агенцията за утвърждаване на вътрешния одит като независима, обективна, оценъчна и консултантска функция за подобряване на дейността на одитираните организации и подпомагане на ръководството им за постигане на поставените цели. С предложения проектозакон за държавния вътрешен финансов контрол е направена крачка напред за неговото усъвършенстване и развитие. Едновременно с това имаме резерви относно ефективността на предложения модел за разделяне на финансовата инспекция от вътрешния одит. Предвидено е в рамките на агенцията да се разделят одитните функции от функциите, свързани с търсене на административна или имуществена отговорност. Идеята двете функции да останат в АДВФК не би осигурила в необходимата степен тяхното функционално разделяне и обособяване. Запазването на централизацията при вътрешния одит не съответства на добрите европейски практики по осъществяване на функцията по вътрешен одит. За сметка на одитната дейност в закона е отделено значително място за регламентиране на финансово-ревизионнната дейност, като същевременно се запазва принципът на централизирания вътрешен одит. Това обстоятелство крие значителен риск при изграждането в средносрочна перспектива на ефективна институция за вътрешен одит на публичните финанси, която да съответства на потребностите на страната ни и на добрите практики на страните – членки на Европейския съюз.  • Намираме за целесъобразно Народното събрание, Министерският съвет и Министерството на финансите да преосмислят още веднъж дали не е по-ефикасно санкциониращата фунция на инспекцията да бъде разширена и отделена от изпълнителната власт, което би създало достатъчни гаранции за защита на бюджетните ресурси на държавата, както и на финансовите средства на Европейския съюз. Във връзка с това може да бъде създадена служба за борба с финансовите нарушения и злоупотребите, която да разполага с правомощия да разследва случаите на нарушаване на законодателството по възлагане на обществените поръчки, бюджетното, финансовото и счетоводното законодателство, да налага глоби и имуществени санкции и да търси възстановяване на причинените вреди от виновните лица.
  • Смятаме, че мястото на уредбата по СФУК, чието изграждане е задължение на разпоредителите със средствата, не следва да бъде в Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Тази материя би могла да се включи систематично в други законови актове (Закона за счетоводството, Закона за устройството на държавния бюджет). Като се има предвид, че отговорността за доброто финансово управление на организациите се носи от разпоредителя със средствата, е необходимо да се преосмислят мястото, ролята и съществуването на фигурата на финансовия контрольор. Основните правила за дейността на бюджетните организации, ролята и управленските отговорности на субектите, участващи в бюджетния процес, както и регламентирането на по-ефикасен режим на контрол върху бюджетните приходи могат да бъдат определени в общ рамков закон за бюджетните организации.

Кольо БУНКОВ,

ръководител на отделение VІІ“Одит на изпълнението”Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
bg -> Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница