Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на северен централен район от ниво 2страница1/5
Дата13.01.2018
Размер488.87 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


-

straight connector 364


2010
/
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА Северен централен район от ниво 2
ЗА периода 2007-2009 г.

group 15 rectangle 367 rectangle 368 rectangle 369 rectangle 370 rectangle 371 rectangle 372 rectangle 373 rectangle 374 rectangle 375 freeform 16Адреси:

гр. София,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19


София 1000
ул. “Триадица” № 4


Тел./факс:

+359 2 940 53 25

+359 2 940 53 20

+359 2 981 47 38

e-mail:
agency@strategma.bg

Лица за контакти:
Станка Делчева – Ръководител на проекта

Заглавие на доклада:

Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г., стр.

Период на изпълнение:

09-30 ноември 2010 г.


Подписи:


Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ vi

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА РПР НА СЦР x

1. Рамка за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на СЦР x

2. Икономическо и социално развитие на СЦР xii

3. Напредък по изпълнението на целите и приоритетите за РПР на СЦР до 2009 г. xvii

4. Използвани ресурси за постигане на целите на РПР на СЦР xxviii

III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ xxxi

1. Съответствие на стратегията за развитие с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС xxxi

2. Оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на СЦР xxxiv

3. Насоки и препоръки за разработване на РПР на СЦР за периода след 2013 г. xl
Списък на графиките и таблиците

графика 1. Взаимовръзки между целите и приоритетите на РПР на СЦР x

графика 2. БВП на глава от населението за СЦР, България и ЕС 27, 2004-2008 г., [в евро] xiii

графика 3. Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години за СЦР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. xiii

графика 4. Коефициент на безработица за СЦР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. xiii

графика 5. Динамика на доходите на населението за СЦР, спрямо средното за страната, 2004-2008 г. xiii

графика 6. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно право-отношение в СЦР, 2004-2008 г., [лева] xiii

графика 7. Използване на интернет в СЦР и средни стойности за страната, 2004-2008 г. xiii

графика 8. Произведена продукция на глава от населението за СЦР, по области, 2004-2008 г., [хил. лв.] xvi

графика 9. Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение за СЦР, по области, 2004-2008 г. xvi

графика 10. Коефициент на безработица за СЦР, по области, 2004-2008 г. xvi

графика 11. Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за СЦР, по области, 2004-2008 г. xvi

графика 12. Разпределение на договорените и изплатените средства по целите на РПР на СЦР xxix

графика 13. Концентрация на договорените средства по райони за целенасочено въздействие в СЦР xxix

таблица 1. Принос на РПР на СЦР към приоритетите на НСРР, [дял от общия размер на договорените средства по приоритетите на НСРР] xxx

Списък на използваните съкращения

АДИ

БВП

Актуализиран документ за изпълнение

Брутен вътрешен продуктБДС

Брутна добавена стойност

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФР

Европейски фонд за рибарство

ЕФРР

Европейския фонд за регионално развитие

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЗРР (2004)

Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен

ЗРР (2008)

ИСУН
ИСПА

Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС


КФ

Кохезионен фонд

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НСРР

НСИ

ОП

Национална стратегия за регионално развитие

Национален статистически институт

Оперативна програма


ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ОСР

ОСР

Областна стратегия за развитие

Областен съвет за разивитеПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

РПР

РСР

Регионален план за развитие

Регионален съвет за развитиеРЦВ

Райони за целенасочено въздействие

РЦП

Райони за целенасочена подкрепа

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СИР

Североизточен район от ниво 2

СР

ФАР

Съвет за развитие при Министерския съвет

Програма за подпомагане на икономическото преструктуриране в страните от Източна ЕвропаСЦР

Северен централен район от ниво 2

ЮЗР

Югозападен район от ниво 2

ЮИР

Югоизточен район от ниво 2

ЮЦР

NUTS

Южен централен район от ниво 2

Класификация на териториалните единици за статистически цели
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница