Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на северен централен район от ниво 2страница2/5
Дата13.01.2018
Размер488.87 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие за период от 7 години.

Съгласно чл. 11, ал. 3 на ЗРР (2004), Регионалният план за развитие на Северен централен район съдържа:


 • анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на съответния район за планиране;

 • целите, приоритетите и мерките за развитие;

 • районите за целенасочено въздействие;

 • ресурсно осигуряване, в т.ч. по видове помощи, както и разпределението им по районите за целенасочено въздействие;

 • предварителна оценка на плана за очакваните резултати;

 • индикативна финансова таблица – по източници на финансиране, мерки и приоритети, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

 • реда и начина за провеждането на консултациите за изпълнение на плана с партньорите на регионално равнище.

Съгласно действащото законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие.

Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и плановете за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановите документи се изработват междинни и последващи оценки и доклади за тяхното изпълнение.Докладът за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г.1 [РПР на СЦР] е изготвен на основа на междинната оценка за изпълнението на РПР на Северен централен район, която е възложена от МРРБ и изпълнена от независим външен консултант през 2010г., както и на основа на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЦР през 2009 г., обсъден и приет от Регионалния съвен за развитие на Северния централен район на Докладът за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 е изработен във връзка с разпоредбата на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие2 [ППЗРР] за осигуряване на информация и публичност за изпълнението на регионалния план за развитие.

Целите на доклада за резултатите от междинната оценка на изпълнението на РПР на СЦР са: • Представяне на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие за периода 2007-2009 г.;

 • Оценка за съответствието на стратегията за развитие на СЦР с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС.

 • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на РПР на СЦР;

 • Препоръки относно изпълнението на РПР на СЦР до края на периода на действието му, вкл. за необходимостта от промени;

 • Обобщена оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на СЦР и предложения за подобряване ефективността на работата им, вкл. по отношение прилагането на принципите за партньорство и публичност;

 • Препоръки за разработване на РПР на СЦР за периода след 2013 г.

Междинната оценка за изпълнението на РПР на СЦР е изготвена съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и чл. 36 на ЗРР (2008) от независим консултантски екип на агенция СТРАТЕГМА ООД и прави преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана за периода 2007 – 2009 г., оценка на изпълнението на целите, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, оценка на институционалната организация и капацитета за изпълнение на РПР и дава препоръки за актуализацията на Регионалния план за развитие на СЦР.

През 2009 г. и 2010 г. са подготвени проект на Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР за периода 2010 - 2013 г., Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на РПР, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана3 и Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЦР. Посочените документи са използвани при подготовката на настоящия междинен доклад.

В Доклада за резултатите от междинната оценка на РПР на СЦР е отчетен актуалният териториален обхват на района, съгласно ЗРР (2008), който включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Промените на териториалния обхват на СЦР са значителни. Отпаднали са областите Плевен и Ловеч, а са включени областите Разград и Силистра.

При изготвянето на междинния доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ за периода от 2005 до 2009 год.

Анализиран е напредъкът по изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР до 2009 г., като за оценяването му са използвани експертно формулирани оценки: силно ограничен напредък, ограничен напредък, напредък и наличие на потенциал за задоволително изпълнение .


  Същевременно са формулирани изводи и препоръки по отношение актуализацията на Регионалния план и разработването на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 49, т. 7 и чл. 50, т. 7 от ППЗРР, междинната оценка за изпълнението на РПР на СЦР е обсъдена и одобрена от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район4.

В съответствие с чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР, проектът на Доклада за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район се внася за обсъждане и приемане от Министерския съвет.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница