Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на северен централен район от ниво 2страница4/5
Дата13.01.2018
Размер488.87 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

III.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

1.Съответствие на стратегията за развитие с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС


След приемането на НСРР и РПР през 2005 г., настъпват важни промени както в европейската, така и в националната, нормативната и институционалната среда на политиката в областта на регионалното развитие.

През 2006 г. след консултации с ЕВРОСТАТ е съгласувана промяна на териториалния обхват на районите за планиране (NUTS 2) 6 за програмния период 2007-2013 г.

В съответствие с критериите за подкрепа на политиката за сближаване за програмния период 2007-2013 г., цялата територия на България е избираема за финансиране по цел 1 „Сближаване“7 на политиката за сближаване на ЕС, страната участва и в програмите по цел 3 ”Европейско териториално сътрудничество”, които целят насърчаване на балансираното териториално развитие и териториалната интеграция на обхванатите от програмата страни и региони.

В края на 2006 г. Министерският съвет одобри българската Национална стратегическа референтна рамка8, а в началото на 2007 г. – седемте оперативни програми по политиката за сближаване9.

Във връзка с промените в европейската политика за сближаване, пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., както и необходимостта от създаване на ефективен механизъм за регионална координация, през 2008 г. е подготвен и приет нов Закон за регионалното развитие10 [ЗРР (2008)].

ЗРР (2008) утвърждава променения териториалния обхват на пет от шестте района за планиране, съответстващи на ниво NUTS 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен. Границите на Югозападния район, остават непромени. Терминът „район за планиране“ е заменен с „район от ниво 2“.

Териториалният обхват на СЦР през 2005 г. включва областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. След промяната на обхвата на районите от ниво 2, от СЦР са изключени областите Ловеч и Плевен, а са включени областите Разград и Силистра.11

В чл. 5 от ЗРР (2008) идеята за районите за целенасочено въздействие е заменена с възможността за обособяване на райони за целенасочена подкрепа [РЦП], които могат да обхващат територията на една или повече съседни общини в рамките на районите от ниво 3 (областите). РЦП са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие.

Със ЗРР (2008) се променя системата за управление на регионалното развитие като се конкретизират правомощията на органите на изпълнителната власт във връзка с провеждането на политиката за регионално развитие, въведено е изискване министрите и ръководителите на ведомства да отчитат целите и приоритетите на НСРР при провеждане на секторните политики в рамките на своите компетенции. Ключово е регламентираното правомощие на министъра на регионалното развитие и благоустройството за „регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз“, чл. 17, т. 12 от ЗРР (2008), но към момента, то не е намерило развитие в нормативната уредба за изпълнението на оперативните програми. Именно пълноценното упражняване на това правомощие е възможност за съгласуване на мерките реализирани по оперативните програми с целите и приоритетите на политиката за регионално развитие. Същевременно чрез оценка на въздействието на оперативните програми върху процесите на социално-икономическо развитие на районите от ниво 2 се създава възможност за по–ефективно използване на ресурсите от оперативните програми. Правомощията по оперативното изпълнение на стратегическите и плановите документи по ЗРР (2008) не са определени еднозначно. На практика органите, отговарящи за провеждането на политиката за регионално развитие не разполагат с необходимите за това ресурси.

Регионалните съвети за развитие [РСР] в районите от ниво 2 и Областните съвети за развитие [ОСР] в административните области на страната, районите от ниво 3, са трансформирани в държавно-обществени органи за провеждане на политиката за регионално развитие, като в тяхната структура са включени представители на социално-икономическите партньори.

Най-съществени са промените, свързани с оперативното администриране на регионалното развитие, като са подчертани координационните функции. За осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, към РСР са създадени Регионални координационни комитети [РКК]. Целта на РКК е осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, на територията на съответния район от ниво 2. Създадени са териториални звена на МРРБ за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които изпълняват ролята на секретариат на съответния РСР.

Във връзка с настъпилите промени в законодателната рамка в областта на регионалното развитие и икономическите и социалните промени е изработен проект на Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода до 2013 г., с оглед осигуряване на ефективно изпълнение на РПР. Проектът на Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СР включва актуализиран анализ и SWOT-анализ на икономическото и социално състояние на СЦР, като отчита два основни фактора - членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г. и промяната на териториалния обхват на Северен централен район. Формулировките на стратегическите цели се запазват, но се променят определените приоритети, като броят им е намален от десет на четири. След отразяването на препоръките от междинната оценка за изпълнението на РПР на СЦР предстои внасянето на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР до 2013 г. за обсъждане и приемане от Министерския съвет.

Предложените промени на РПР отразяват изводите на междинната оценка по отношение прякото обвързването на приоритетите на РПР с тези на оперативните програми. В същото време проектът на актуализирания документ следва да установи съответствието между целите и приоритетите на РПР и тези на НСРР, както и да определи тези, за чието изпълнение следва да бъдат осигурени само с национални средства и да определи механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти в районите за целенасочена подкрепа, финансиран със средства от държавния бюджет.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница